Avramopoulos: Úspešnou integráciou môžeme dosiahnuť, aby migrácia predstavovala príležitosť pre všetkých

Komisia dnes uverejňuje súbor nástrojov s cieľom pomôcť štátnym a regionálnym orgánom pri navrhovaní stratégií a projektov na integráciu migrantov a identifikácii dostupných zdrojov EÚ.

Cieľom tohto súboru nástrojov je prispieť k budovaniu stratégií integrácie na miestnej úrovni s podporou zdrojov EÚ, ktoré by sa mali využívať synergicky, a to ešte v súčasnom rozpočtovom období 2014 – 2020.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol:

„Ak má európska spoločnosť aj v budúcnosti zostať prosperujúcou, súdržnou a inkluzívnou, už dnes sa musí investovať do integračných politík. To bude našou prioritou na nadchádzajúce roky. Len vďaka úspešnej integrácii môžeme dosiahnuť, aby migrácia predstavovala skutočnú príležitosť pre všetkých – pre našich občanov, pre migrantov a utečencov, ako aj pre naše komunity ako také.“

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová dodala: „Optimálne využívanie finančných prostriedkov EÚ, ako napríklad Európskeho sociálneho fondu, zohráva dôležitú úlohu pri podpore integrácie ľudí s migrantským pôvodom a súčasnom pokračovaní v investíciách do existujúcej domácej pracovnej sily. Navyše sme vytvorili takzvaný nástroj v oblasti zručností, ktorý pomáha štátnym príslušníkom tretích krajín prezentovať zručnosti na európskom trhu práce.“

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová povedala: „Ambíciou EÚ je premeniť migračné výzvy na príležitosti pre naše komunity a hospodárstva. Tento súbor nástrojov je jedným z pilierov nášho úsilia. Prispeje k úspešnej integrácii migrantov na miestnej úrovni s podporou EÚ a jej zdrojov.“

Súbor nástrojov pomenúva päť priorít pre komplexné a účinné dlhodobé integračné stratégie: prijímanie migrantov, ich vzdelávanie, zamestnávanie, bývanie a prístup k verejným službám. Uvádzajú sa v ňom najdôležitejšie výzvy v súvislosti s týmito piatimi prioritami a navrhujú primerané podporné opatrenia financované z príslušného fondu EÚ.

Napríklad v oblasti vzdelávania možno používať kombináciu viacerých fondov v záujme toho, aby boli školy inkluzívnejšie a zabránilo sa segregácii v nich: napríklad modernizáciu a zlepšovanie dostupnosti zariadení možno financovať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Fondu pre azyl, migráciu a integráciu zasa možno podporiť osobitnú odbornú prípravu pre učiteľov s cieľom pomôcť im pri riešení predčasného ukončovania školskej dochádzky, zatiaľ čo FEAD môže poskytnúť materiálnu pomoc študentom v núdzi.

Členské štáty a regióny majú k dispozícii širokú škálu finančných nástrojov EÚ, vďaka ktorým možno podporiť rôzne typy projektov v oblasti integrácie – od poskytovania jazykových kurzov a zdravotnej starostlivosti po príchode až po pomoc migrantom pri hľadaní práce, domova a miesta v spoločnosti. Ich súčasťou je financovanie v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) či Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD).

Súvislosti:

Hoci zodpovednosť za integráciu nesú predovšetkým členské štáty, EÚ v roku 2016 v rámci akčného plánu o integrácii zaviedla opatrenia, aby členské štáty motivovala a pomohla im podporovať integráciu cudzincov. Táto pomoc zahŕňa použitie finančných prostriedkov a nástrojov na podporu sociálnej a hospodárskej súdržnosti v jednotlivých členských štátoch.

Okrem toho jedno z opatrení v rámci nového programu v oblasti zručností pre Európu zahŕňa zriadenie nástroja EÚ v oblasti zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Ide o offline aj online nástroj, vďaka ktorému cudzinci budú môcť prezentovať svoje zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti tak, aby im správne rozumeli zamestnávatelia, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy a organizácie pracujúce s migrantmi v celej Európskej únii.

strednodobom preskúmaní rozpočtového rámca na roky 2014 – 2020 Komisia navrhla, aby sa v rámci súčasných predpisov o politike súdržnosti zaviedla nová priorita pre investície, výlučne zamerané na integráciu prisťahovalcov. Cieľom tohto opatrenia je uľahčiť úpravu programov politiky súdržnosti s cieľom presmerovať financovanie v prospech nových priorít vyplývajúcich z migračnej výzvy

Súvisiace články

2 miliardy eur na urýchlenie založenia Európskej rady pre inováciu

Peter Králik

NATO prestane komunikovať s Nemeckom, ak Berlín zavedie 5G sieť za pomoci Číny

TASR

Stovka policajtov vycestuje: Slovensko ich pošle do Macedónska aj do Srbska kvôli migrácii

redakčný výber
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy
Počkajte prosím...

Odoberať EuroRešpekt

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch EuroRešpektu?