Brexit: Európska komisia dostala mandát na začatie rokovaní o prechodných opatreniach so Spojeným kráľovstvom

Európska komisia víta dnešné rozhodnutie Rady pre všeobecné záležitosti (článok 50), ktoré jej umožňuje začať rokovania o možných prechodných opatreniach, ktoré budú platiť po riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

V týchto smerniciach na rokovania – ktoré dopĺňajú smernice na rokovania z mája 2017 a sú založené na odporúčaní Komisie z 20. decembra 2017 – sa stanovujú ďalšie podrobnosti o možných prechodných opatreniach. Ide najmä o tieto otázky:

  • Nemalo by dôjsť k účelovému vyberaniu niektorých výhod: Spojené kráľovstvo sa bude naďalej podieľať na fungovaní colnej únie a jednotného trhu (so všetkými štyrmi slobodami). Predpisy Únie sa budú na Spojené kráľovstvo aj naďalej uplatňovať v plnom rozsahu a budú na jeho území platiť, ako keby bolo stále členským štátom. V dôsledku toho by sa naň mali stále vzťahovať záväzky vyplývajúce z dohôd s tretími krajinami. Okrem toho by sa naň mali automaticky vzťahovať všetky zmeny uvedených predpisov, ku ktorým dôjde počas tohto obdobia.
  • Budú sa uplatňovať všetky existujúce nástroje a štruktúry Únie v oblasti regulácie, rozpočtu, dohľadu, súdnictva a presadzovania právnych predpisov vrátane právomoci Súdneho dvora Európskej únie.
  • Spojené kráľovstvo nebude od 30. marca 2019 členom EÚ. To znamená, že už nebude zastúpené v orgánoch, inštitúciách ani iných subjektoch EÚ.
  • Prechodné obdobie musí byť jednoznačne definované a presne časovo vymedzené. Nemalo by trvať dlhšie než do 31. decembra 2020. Po tomto dátume by sa teda mali uplatňovať ustanovenia o právach občanov stanovené v dohode o vystúpení.

V dnes prijatých smerniciach na rokovania sa takisto pripomína potreba premietnuť výsledky prvej fázy rokovaní do právnych ustanovení, ako sa uvádza v oznámení Komisie a spoločnej správe. Zdôrazňuje sa v nich, že je potrebné dokončiť prácu na všetkých otázkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vrátane tých, ktoré sa v prvej fáze ešte neriešili, ako je celkové zabezpečenie plnenia dohody o vystúpení či úprava podstatných otázok, ako sú napr. práva duševného vlastníctva, ochrana osobných údajov a colné záležitosti potrebné na riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.

Ďalšie kroky

Komisia v príhodnom čase uverejní návrh právneho textu dohody o vystúpení, ktorej súčasťou sú prechodné opatrenia. Dohodu podľa článku 50 budú musieť uzavrieť Rada (článok 50), Európsky parlament a Spojené kráľovstvo, ktoré tak urobí v súlade s vlastnými ústavnými požiadavkami.

Súvislosti

Európska komisia 8. decembra 2017 odporučila Európskej rade (čl. 50), aby prijala záver, že v prvej fáze rokovaní so Spojeným kráľovstvom na základe článku 50 sa dosiahol dostatočný pokrok. Dňa 15. decembra vedúci predstavitelia EÚ-27 potvrdili, že v otázkach práv občanov, Írska a finančného vyrovnania bol dosiahnutý dostatočný pokrok, a prijali usmernenia na prechod k druhej fáze rokovaní. Tento postup má oporu aj v uznesení Európskeho parlamentu z 13. decembra, v ktorom sa potvrdzuje dosiahnutie dostatočného pokroku. Európska komisia 20. decembra poslala Rade (čl. 50)odporúčanie, aby začala diskusie o ďalšej fáze riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Na túto fázu rokovaní sa naďalej v plnom rozsahu uplatňujú usmernenia Európskej rady (čl. 50) z 29. apríla 2017, ako aj všeobecné zásady a procedurálne opatrenia na vedenie rokovaní stanovené v smerniciach Rady na rokovania z 22. mája 2017.

Súvisiace články

2 miliardy eur na urýchlenie založenia Európskej rady pre inováciu

Peter Králik

NATO prestane komunikovať s Nemeckom, ak Berlín zavedie 5G sieť za pomoci Číny

TASR

Stovka policajtov vycestuje: Slovensko ich pošle do Macedónska aj do Srbska kvôli migrácii

redakčný výber
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy
Počkajte prosím...

Odoberať EuroRešpekt

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch EuroRešpektu?