Bude sa meniť sa nariadenie EÚ o štátnej pomoci. Týka sa aj programu InvestEÚ a Európsky Horizont
Komisia 2. mája 2018 predložila svoj návrh nasledujúceho viacročného finančného rámca (ďalej len „VFR“) [COM(2018) 321 final]. Na základe toho Komisia navrhuje niekoľko horizontálnych a odvetvových programov financovania EÚ, ktorými sa reaguje na nové výzvy a zároveň pokračuje v realizovaní úspešných existujúcich činností.

Cieľom tohto návrhu na zmenu splnomocňujúceho nariadenia EÚ o štátnej pomoci [nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588] je zlepšiť súčinnosť týchto programov financovania EÚ a pravidiel štátnej pomoci. Umožní Komisii uskutočniť cielené zmeny súčasných pravidiel štátnej pomoci tak, aby sa vnútroštátne finančné prostriedky vrátane prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov riadených na vnútroštátnej úrovni a fondov EÚ riadených centrálne Komisiou mohli čo najplynulejšie kombinovať bez toho, aby dochádzalo k narušeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu EÚ.

Finančné prostriedky EÚ riadené centrálne Komisiou, ktoré nespadajú do rozhodovacej právomoci členských štátov (ako napríklad COSME, Európsky horizont alebo program Digitálna Európa), nepredstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

Ak však členské štáty poskytujú dodatočné vnútroštátne finančné prostriedky na projekt alebo finančný nástroj, ktorý je podporovaný z centrálne riadeného fondu EÚ, či prispievajú zdrojmi, nad ktorými majú určitú mieru rozhodovacej právomoci, do centrálne riadeného fondu, uplatňujú sa pravidlá štátnej pomoci na tú časť finančných prostriedkov, ktorá spadá do rozhodovacej právomoci členského štátu.

V tejto súvislosti je teda dôležité správne prepojenie pravidiel fondov EÚ a pravidiel štátnej pomoci, aby sa zaručil najlepší možný vplyv VFR a zamedzilo sa zbytočnej komplikovanosti. Osobitne dôležité je to v situáciách, v ktorých sa projekt financuje zároveň z fondov EÚ riadených centrálne Komisiou aj z fondov, ktoré riadia členské štáty. Aby sa pre členské štáty, finančných sprostredkovateľov a navrhovateľov projektov zjednodušilo riešenie takýchto situácií, mali by sa pravidlá fondov EÚ zosúladiť s pravidlami štátnej pomoci. Preto návrhy Komisie týkajúce sa fondov EÚ obsahujú niektoré kľúčové zásady kontroly štátnej pomoci, napríklad aby štátne intervencie súkromné financovanie dopĺňali a nie vytláčali, pričom by sa tieto zásady mali ďalej rozvíjať a malo by sa podľa nich riadiť vykonávanie. Aj preto Komisia navrhuje, aby sa ešte viac zjednodušili príslušné pravidlá štátnej pomoci.

V tejto súvislosti zohráva kľúčovú úlohu nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1084 zo 14. júna 2017 (všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách – GBER). Určité kategórie pomoci vyhlasuje za zlučiteľné s vnútorným trhom a umožňuje členským štátom priamo vykonávať opatrenia pomoci bez predchádzajúceho schválenia Európskou komisiou.

Zmeny nariadenia GBER by mohli zlepšiť súčinnosť programov financovania EÚ a pravidiel štátnej pomoci v troch oblastiach.

Vnútroštátne financovanie v kombinácii s nástrojmi fondu InvestEU

Komisia dňa 6. júna 2018 predstavila návrh nového fondu InvestEU, jednotného súboru pravidiel pre všetky finančné nástroje a rozpočtové záruky v budúcom rozpočte EÚ. Návrhom sa zabezpečuje, že Komisia bude zohrávať dôležitú úlohu pri výbere podporovaných projektov a programov v súlade so spoločným záujmom EÚ a že súkromné investície budú doplnené verejnými prostriedkami, ktoré budú transparentné, a ich účinky sa budú vyhodnocovať. V koncepcii fondu InvestEU sú už zohľadnené kľúčové zásady štátnej pomoci. Až sa tieto zásady prevedú do dostatočne jasných pravidiel fungovania fondu, budú na ochranu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu v prípade skombinovania finančných prostriedkov členských štátov s finančnými prostriedkami EÚ z fondu InvestEU potrebné len obmedzené dodatočné požiadavky na štátnu pomoc. Na tomto základe by sa príslušné požiadavky na štátnu pomoc mohli stanoviť v nariadení GBER, ktoré by mohlo dopĺňať nariadenie o fonde InvestEU a investičné usmernenia fondu InvestEU obsahujúce potrebné záruky. Takouto zmenou nariadenia GBER by sa mohla zaviesť výnimka, na základe ktorej by nebola potrebná predchádzajúca notifikácia Komisii podľa pravidiel štátnej pomoci v prípade finančných prostriedkov členských štátov poskytovaných alebo podporovaných z fondu InvestEU, čím by sa zabezpečila zjednodušená a efektívna implementácia fondu InvestEU.

Výskum, vývoj a inovácie

Dňa 7. júna 2018 predstavila Komisia návrh programu Európsky horizont. Podľa tohto návrhu môže byť niektorým výskumným projektom malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) udelená „známka excelentnosti“. Nato je potrebné, aby ich Komisia vyhodnotila ako „excelentné“ a aby boli na základe prísnych požiadaviek pravidiel EÚ oprávnené na financovanie EÚ, pričom jediným dôvodom nato, aby nemohli byť financované, budú rozpočtové obmedzenia fondov EÚ. V prípade takýchto projektov by sa mohlo umožňovať, aby sa celé financovanie zabezpečovalo zo zdrojov členských štátov (a to aj zo štrukturálnych fondov) bez predchádzajúceho súhlasu Komisie. Projekty so známkou excelentnosti a relatívne obmedzený objem finančnej podpory tak, ako ich Komisia v návrhu programu Európsky horizont koncipovala, odstraňujú všetky obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže.

Podobne by sa aj v prípade projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, na ktorých sa zúčastňujú aspoň tri členské štáty a ktoré sa hodnotia a vyberajú v súlade s pravidlami platnými pre program Európsky horizont a spoločne financujú zo zdrojov programu Európsky horizont a členských štátov (a to aj zo štrukturálnych fondov), mohla umožňovať ich realizácia bez ďalšieho posúdenia štátnej pomoci týkajúceho sa podielu financovania zo strany členských štátov. Bolo by to skutočne možné, pretože pravidlami, ktoré sa týkajú oprávnenosti projektov na podporu z programu Európsky horizont – v podobe, v akej sú koncipované v návrhu Komisie –, sa odstraňujú všetky obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže, a to najmä tým, že sa vyžaduje, aby projekty spĺňali ciele spoločného záujmu EÚ a riešili jasne vymedzené zlyhania trhu.

Európska územná spolupráca

Európska územná spolupráca je už veľa rokov dôležitou prioritou politiky súdržnosti EÚ. Podľa súčasných pravidiel štátnej pomoci sa už takéto projekty môžu financovať z verejných finančných prostriedkov. Za posledné roky Komisia nadobudla rozsiahle skúsenosti v oblasti opatrení pomoci zameraných na podporu projektov Európskej územnej spolupráce. Mohlo by sa preto zvážiť ďalšie rozšírenie rozsahu pôsobnosti opatrení pomoci podľa nariadenia GBER.

Je teda potrebné zmeniť právny základ nariadenia GBER, t. j. nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (kodifikované znenie) (ďalej len „splnomocňujúce nariadenie“), aby sa Komisii umožnilo zahrnúť všetky príslušné opatrenia do nariadenia GBER v nadväznosti na konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami a poradným výborom členských štátov.

Nariadenie Rady má byť záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Stanovisko Slovenskej republiky
Vecná analýza návrhu (všeobecná charakteristika)

Splnomocňujúce nariadenie umožňuje Komisii prostredníctvom nariadení vyhlásiť, že určité kategórie štátnej pomoci sú zlučiteľné so spoločným trhom a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 ZFEÚ. Tieto kategórie zahŕňajú napríklad pomoc pre MSP, pomoc určenú pre výskum a vývoj alebo pomoc určenú na ochranu životného prostredia. Komisia teraz navrhuje doplniť dve ďalšie kategórie.

Návrh na zaradenie dvoch nových kategórií do splnomocňujúceho nariadenia umožňuje Komisii prijať skupinové výnimky na základe vymedzenia jasných kritérií zlučiteľnosti, čím sa zabezpečí obmedzený vplyv na hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi. Prijatím takýchto skupinových výnimiek by bolo možné podstatne zjednodušiť administratívne postupy členských štátov a Komisie na základe jasne vymedzených podmienok zlučiteľnosti ex ante. Návrh zahrnúť do splnomocňujúceho nariadenia dve nové kategórie však neznamená okamžitú skupinovú výnimku pre tieto kategórie, ani to, že všetky opatrenia v rámci danej kategórie budú predstavovať skupinovú výnimku v celom svojom rozsahu.

Nové kategórie navrhnuté na zahrnutie do splnomocňujúceho nariadenia

Financovanie zo strany členských štátov poskytované alebo podporované finančnými nástrojmi alebo rozpočtovými zárukami EÚ, ktoré centrálne riadi Komisia

V posledných rokoch vzrástol význam finančných nástrojov a rozpočtových záruk EÚ na poskytovanie podpory v širokom spektre oblastí. Ešte viac narastie vo viacročnom finančnom rámci po roku 2020. Návrhy Komisie týkajúce sa finančných nástrojov a rozpočtových záruk EÚ riadených centrálne Komisiou obsahujú dôležité záruky na zabránenie neprimeraným narušeniam hospodárskej súťaže. Okrem toho sú zvyčajne menej rušivé než granty v podobnej výške, pretože sa zvyčajne týkajú menších súm pomoci. Netrhová záruka za úver vo výške 100 miliónov EUR sa napríklad zvyčajne týka iba výšky pomoci, ktorá zodpovedá rozdielu medzi poplatkom za trhovú záruku a skutočným poplatkom za záruku, ktorý platí príjemca, čo je podstatne menej než plná suma vo výške 100 miliónov EUR.

Preto je vhodné umožniť Komisii, aby za predpokladu splnenia určitých podmienok udeľovala skupinové výnimky v prípade pomoci poskytnutej vo forme financovania zo strany členského štátu, ktorá sa ďalej poskytuje alebo podporuje z finančných nástrojov alebo rozpočtových záruk EÚ centrálne riadených Komisiou. Zo skúseností Komisie vyplýva, že zosúladením tejto pomoci s podmienkami vzťahujúcimi sa na centrálne riadené finančné nástroje a rozpočtové záruky EÚ, ktoré vykonávajú orgány Únie, sa zabezpečuje, že pomoc poskytovaná členskými štátmi nevedie k nijakému závažnému narušeniu hospodárskej súťaže a že je možné vymedziť jasné podmienky zlučiteľnosti tejto pomoci.

Pomoc pre Európsku územnú spoluprácu

Podpora Európskej územnej spolupráce je už veľa rokov hlavnou prioritou politiky súdržnosti EÚ. Na podporu poskytovanú MSP na náklady, ktoré im vznikli v rámci projektov Európskej územnej spolupráce, sa už vzťahuje skupinová výnimka podľa nariadenia GBER. Osobitné ustanovenia týkajúce sa regionálnej pomoci pre investície podnikov všetkých veľkostí sú uvedené aj v usmerneniach o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 a v oddiele o regionálnej pomoci nariadenia GBER. Znamená to, že Komisia získala značné skúsenosti v oblasti opatrení pomoci zameraných na podporu projektov Európskej územnej spolupráce. Je preto vhodné umožniť Komisii udeľovať skupinové výnimky pre financovanie na podporu týchto projektov.

Slovensko nemá k návrhy žiadne výhrady.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies