Chránime európskych spotrebiteľov: na čele zoznamu odhalených nebezpečných výrobkov figurujú hračky a automobily




PODPORIŤ

Európska komisia dnes zverejnila správu o systéme včasného varovania pred nebezpečnými výrobkami za rok 2017.

Zo správy vyplýva, že vnútroštátne orgány využívali tento systém v roku 2017 vo zvýšenej miere, pričom do tohto systému zadali viac ako 2 000 varovaní o nebezpečných výrobkoch. Na čele zoznamu odhalených nebezpečných výrobkov, ktoré boli stiahnuté z trhu, figurujú hračky — niekoľko modelov populárnych fidget spinnerov, automobily a motocykle.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Európske pravidlá na ochranu spotrebiteľa sú zárukou toho, aby sa v EÚ predávali len bezpečné výrobky. Ak tomu tak nie je, systém včasného varovania umožňuje orgánom pohotovo zareagovať a stiahnuť z obehu akékoľvek výrobky, ktoré by mohli spôsobiť poranenie či ublížiť. Pomocou tohto systému sa staráme o bezpečnosť našich detí a predchádzame smrteľným nehodám na našich cestách. Je to dobrý príklad toho, ako efektívne presadzovať pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľov. Zároveň žiaľ musím konštatovať, že presadzovanie pravidiel treba v mnohých oblastiach zlepšiť, aby mohli spotrebitelia skutočne uplatňovať svoje práva. Práve to je cieľom našej pripravovanej „Novej dohody pre spotrebiteľov.“ 

Celkom 2 201 varovaní, ktoré boli zaslané prostredníctvom systému včasného varovania, viedlo k prijatiu takmer 4 000 následných opatrení, ako napr. k stiahnutiu výrobkov z trhu. Svedči to o tom, že všetky vnútroštátne orgány pozorne sledovali varovania v systéme a následne prijali všetky nevyhnutné opatrenia na zlepšenie ochrany spotrebiteľov na trhu. 

Ako sú spotrebitelia chránení pred nebezpečnými výrobkami predávanými na internete?

Spotrebitelia čoraz častejšie nakupujú výrobky na internete priamo z tretích krajín. Teraz je potrebné zaistiť, aby tieto výrobky spĺňali bezpečnostné štandardy EÚ.

Mnohé z nebezpečných výrobkov nahlásených do systému včasného varovania sa predávajú aj prostredníctvom internetových platforiem alebo online trhov. V snahe reagovať na túto situáciu sa Komisia usiluje podnietiť svojich medzinárodných partnerov a internetové platformy k spolupráci, ktorá by mala zabezpečiť, aby sa nebezpečné výrobky nedostali k spotrebiteľom v EÚ. Komisia vydala v tejto súvislosti 1. marca 2018 odporúčanie so súborom operačných opatrení, ktoré by mali prijať internetové platformy a členské štáty v záujme posilnenia svojej činnosti v oblasti boja proti nezákonnému obsahu na internete, a to aj v prípade nebezpečných výrobkov.

Komisia najmä apeluje na platformy, aby v oblasti bezpečnosti výrobkov prijali dobrovoľné záväzky nad rámec svojich zákonných povinností. 

Ktoré výrobky predstavujú najväčšie riziko?

V roku 2017 patrili k najviac nahlasovanej kategórii výrobkov „hračky“ (29 %), po ktorej nasledovali „motorové vozidlá“ (20 %) a „odevy, textil a módne doplnky“ (12 %).

Pokiaľ ide o druh rizika, v roku 2017 bolo najčastejšie hlásené riziko poranenia (28 %) a následne chemické riziko (22 %).

Odkiaľ tieto výrobky pochádzajú?

Väčšina nebezpečných výrobkov nahlásených do systému pochádzala z krajín mimo EÚ. Najčastejšou krajinou pôvodu je pritom Čína. Počet varovaní v roku 2017 však zostáva podobne ako rok predtým stabilne na úrovni 53 % (1 155 varovaní). Komisia i naďalej úzko spolupracuje s čínskymi orgánmi, aby mohla spoločne diskutovať o konkrétnych prípadoch a prijímať opatrenia. Súčasťou tejto spolupráce je aj výmena osvedčených postupov. V 413 nahlásených prípadoch (26 %) išlo o nebezpečné výrobky s pôvodom v EÚ.

Ďalšie kroky

Systém včasného varovania je dôležitým nástrojom, ktorý vnútroštátnym orgánom na ochranu spotrebiteľa umožňuje presadzovať spotrebiteľské právo EÚ. V záujme dôslednejšieho presadzovania právnych predpisov predstaví Komisia v apríli „Novú dohodu pre spotrebiteľov“, ktorej zámerom je zmodernizovať existujúce pravidlá a zlepšiť ochranu spotrebiteľov.

Komisia bude ďalej pracovať aj na modernizácii samotného systému včasného varovania, ktorá príslušným orgánom a podnikom umožní lepšie chrániť spotrebiteľov pred nebezpečnými výrobkami.

Ďalšia etapa modernizácie systému prispeje k tomu, že používatelia si budú môcť jednotlivé varovania pozrieť vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Súvislosti

Systém včasného varovania už od roku 2003 zabezpečuje rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Európskou komisiou o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, ktoré boli stiahnuté z trhu alebo priamo od používateľov kdekoľvek v Európe. Vďaka tomu sa môžu v celej EÚ prijímať primerané následné opatrenia (zákaz/pozastavenie predaja, stiahnutie z trhu alebo od používateľov, resp. zamietnutie dovozu colnými orgánmi).

V súčasnosti je do systému zapojených 31 krajín (EÚ spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom). Systém včasného varovania funguje vďaka každodennej a nepretržitej úzkej spolupráci medzi členskými štátmi.

Systém včasného varovania má vlastnú verejnú webovú stránku (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system), ktorá umožňuje prístup k týždennej aktualizácií varovaní zaslaných vnútroštátnymi orgánmi zapojenými do systému. Každý týždeň sa na nej zaznamená a uverejní približne 50 varovaní. Všetky hlásenia v systéme sú prístupné verejnosti. Spotrebitelia a podniky si teraz môžu na základe vlastných preferencií a potrieb vytvoriť personalizované upozornenia o jednotlivých varovaniach a tieto varovania si vymieňať cez sociálne médiá.

Na webovej stránke je k dispozícii aj osobitný nástroj, pomocou ktorého môžu podniky rýchlo a účinne informovať vnútroštátne orgány o výrobku, ktorý uviedli na trh a ktorý môže byť nebezpečný.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies