Desať rokov nariadenia REACH: bezpečnejšie chemikálie pre spotrebiteľov, pracovníkov a životné prostredie

Ústredným právnym predpisom EÚ v oblasti chemikálií („nariadenie REACH“) sa v posledných 10 rokoch výrazne posilnila ochrana ľudského zdravia a životného prostredia a podporili alternatívy k testovacím metódam na zvieratách. Komisia v nadväznosti na to dnes predkladá návrh obsahujúci opatrenia na ďalšie zjednodušenie jeho uplatňovania.

Chemikálie sú všadeprítomné v našom živote, v práci, ale aj v spotrebnom tovare, ako sú odevy, hračky, nábytok a elektrické spotrebiče. Sú nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života, avšak niektoré látky môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Z dnes uverejneného preskúmania nariadenia REACH vyplýva, že vďaka nariadeniu o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (nariadenie REACH) spoločnosti a orgány z EÚ zaručujú bezpečné používanie chemikálií a postupné ukončenie používania nebezpečných látok.

Elżbieta Bieńkowska, komisárka zodpovedná za vnútorný trh a priemysel, uviedla: „Nariadenie REACH je najmodernejší a najkomplexnejší právny predpis v oblasti chemikálií na svete. Príklad EÚ v regulovaní oblasti chemikálií nasledovali viaceré iné jurisdikcie. Priemyselné odvetvie EÚ teraz vyrába chemikálie, ktoré sú pre občanov a životné prostredie bezpečnejšie. Musíme na tomto úspechu stavať a zabezpečiť, aby v porovnaní s výrobcami z tretích krajín nečelili výrobcovia z EÚ konkurenčným nevýhodám, a to najmä tak, že sa zabezpečí, aby bol dovážaný tovar v súlade s predpismi EÚ o chemikáliách.“

Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, dodal: „Väčšina Európanov má obavy z toho, že sú vystavovaní nebezpečným chemikáliám. EÚ pomocou nariadenia REACH úspešne rieši ich obavy tým, že informuje o chemikáliách na trhu EÚ a nebezpečné chemikálie zakazuje. V iných krajinách sa už nariadenie REACH stalo inšpiráciou pre legislatívu v oblasti chemikálií a jeho ďalším zdokonalovaním budeme môcť ešte lepšie chrániť zdravie našich občanov a životné prostredie.“

Nariadením REACH sa dosahujú konkrétne výsledky, z ktorých majú osoh európski občania:

  • bezpečnejšie výrobky pre spotrebiteľov, pracovníkov a životné prostredie. Na základe nariadenia REACH dosiahla EÚ pokrok v rámci obmedzovania alebo zákazu používania niektorých chemikálií, ktoré môžu byť škodlivé pre ľudské zdravie alebo životné prostredie a ich nahrádzania bezpečnejšími alternatívami. Niektorými príkladmi sú:

– zákaz škodlivých chemikálií: bolo vydaných 18 obmedzení týkajúcich sa rôznych skupín chemických látok, ako napríklad chróm, nikel a olovo v spotrebných výrobkoch; endokrinný disruptor bisfenol A v pokladničných bločkoch a aj zlúčeniny nonylfenolu v textilných výrobkoch, ktoré sú toxické pre vodné prostredie;

– nahradenie najnebezpečnejších látok („látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy“) bezpečnejšími alternatívami:doteraz bolo identifikovaných 181 chemikálií, ktoré môžu mať závažné účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, a 43 bolo zaradených na autorizačný zoznam podľa nariadenia REACH, čo znamená, že spoločnosti musia získať na ich používanie autorizáciu a že sa postupne ukončuje ich používanie, keď sú k dispozícii vhodné alternatívy.

  • Testovacie metódy, pri ktorých sa nevyužívajú zvieratá: nariadenie REACH podporuje pri posudzovaní nebezpečenstva chemikálií používanie alternatívnych metód testovania, pri ktorých sa nevyužívajú zvieratá, čím sa znižuje potreba vykonávať testy na zvieratách. V období od roku 2012 do 2016 Komisia poskytla na podporu výskumu alternatívnych metód približne 40 miliónov EUR ročne.
  • Komplexný súbor údajov na účely chemickej bezpečnosti na jednotnom trhu EÚ: doteraz sa postupom registrácie podľa nariadenia REACH zhromaždili informácie o viac než 17 000 chemických látkach v 65 000 spisoch registračnej dokumentácie, ktoré sa týkajú hlavných chemikálií vyrábaných a používaných v EÚ. Zlepšila sa tým komunikácia a zvýšila transparentnosť v dodávateľskom reťazci, čo Európe umožňuje lepšie riešiť riziká súvisiace s chemikáliami a ďalej harmonizovať vnútorný trh s chemikáliami.

V záujme lepšej ochrany spotrebiteľov, pracovníkov a životného prostredia dnes Európska komisia prekladá návrh obsahujúci viacero konkrétnych opatrení na zlepšenie uplatňovania nariadenia REACH. Cieľom navrhovaných opatrení je zvýšiť kvalitu registračnej dokumentácie predkladanej spoločnosťami, zjednodušiť celkový autorizačný postup a zabezpečiť rovnaké podmienky pre spoločnosti z EÚ a spoločnosti z tretích krajín. Komisia chce ďalej podporiť malé a stredné podniky pri dodržiavaní tohto nariadenia a posilniť jeho vykonávanie zo strany vnútroštátnych orgánov.

Komisia chce takisto zlepšiť prepojenosť nariadenia REACH s právnymi predpismi na ochranu pracovníkov a predpismi o odpade. Ďalšie podrobnosti nájdete tu.

Ďalšie kroky

Na verejnej konferencii naplánovanej na jún 2018 bude Komisia diskutovať o výsledkoch a následných opatreniach druhého preskúmania nariadenia REACH s Európskym parlamentom, členskými štátmi a zainteresovanými stranami.

Súvislosti

REACH je európske nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií. Účinnosť nadobudlo v roku 2007 a nahradilo predchádzajúci legislatívny rámec pre chemikálie v EÚ, ktorý bol zavedený koncom 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia. V zásade sa nariadenie REACH vzťahuje na takmer všetky chemické látky.

V súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ sa nariadením REACH presunulo dôkazné bremeno na priemyselné odvetvie, čím sa stalo zodpovedné za bezpečnosť chemikálií v celom dodávateľskom reťazci. Spoločnosti musia identifikovať a riadiť chemické riziká a preukázať, ako možno tieto chemické látky bezpečne používať. Vyžaduje si to nové formy spolupráce medzi spoločnosťami, posilnenie komunikácie v dodávateľskom reťazci, ako aj vývoj nástrojov, ktoré usmernia spoločnosti a orgány verejnej moci a pomôžu im pri jeho vykonávaní.

Prvá lehota na registráciu chemických látok bola v roku 2010, pričom registrácie sa začali v roku 2009. Predregistrácie (nutné na to, aby sa existujúce látky mohli registrovať podľa naplánovaného harmonogramu) prebehli v roku 2008. Konečný termín, dokedy budú môcť spoločnosti zaregistrovať všetky chemikálie vyrábané, dovážané alebo uvádzané na trh EÚ v objeme viac než jedna tona ročne, je 31. mája 2018. Táto správa je druhým preskúmaním nariadenia REACH.

Európska chemická agentúra (ECHA) od svojho založenia v roku 2007 zohráva jednu z ústredných úloh, pokiaľ ide o uplatňovanie všetkých postupov podľa nariadenia REACH. ECHA spravuje najväčšiu databázu chemikálií na svete a umožňuje ľahký online prístup k údajom o chemickej bezpečnosti. ECHA takisto vykonáva aj iné právne predpisy EÚ týkajúce sa chemikálií a podľa očakávaní sa stane referenčným miestom udržateľného nakladania s chemikáliami.

Súvisiace články

2 miliardy eur na urýchlenie založenia Európskej rady pre inováciu

Peter Králik

NATO prestane komunikovať s Nemeckom, ak Berlín zavedie 5G sieť za pomoci Číny

TASR

Stovka policajtov vycestuje: Slovensko ich pošle do Macedónska aj do Srbska kvôli migrácii

redakčný výber
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy
Počkajte prosím...

Odoberať EuroRešpekt

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch EuroRešpektu?