EK: Rýchlejší pokrok pri vytváraní únie kapitálových trhov a odstránenie prekážok cezhraničného investovania
Európska komisia dnes významne pokročila k vytvoreniu únie kapitálových trhov – predložila totiž návrhy predpisov, ktoré podporia alternatívne zdroje financovania a odstránia prekážky cezhraničného investovania.

Únia kapitálových trhov prinesie prospech všetkým členským štátom, no tým, že umožní súkromné rozdelenie rizika, posilní najmä hospodársku a menovú úniu.

Dnešné návrhy stavajú na úspechu, ktorý sa podarilo dosiahnuť od iniciovania únie kapitálových trhov v roku 2015. Na ich základe sa oživí cezhraničný trh pre investičné fondy, podporí trh EÚ s krytými dlhopismi ako zdroj dlhodobého financovania a investori získajú väčšiu istotu v súvislosti s cezhraničnými transakciami s cennými papiermi a pohľadávkami. Únia kapitálových trhov je jednou z priorít Junckerovej Komisie, pretože posilní európske hospodárstvo a podnieti investície, ktoré povedú k vzniku nových pracovných miest. Mala by mobilizovať kapitál a smerovať ho do všetkých podnikov v EÚ, hlavne tých malých a stredných, ktoré potrebujú zdroje na to, aby mohli expandovať a prosperovať.

Vďaka rýchlemu prijatiu týchto návrhov Európskym parlamentom a Radou budú môcť podniky a investori väčšmi využívať príležitosti, ktoré ponúka jednotný trh. Komisia súčasne vyzýva spoluzákonodarcov, aby čo najrýchlejšie prijali návrhy týkajúce sa kľúčových reforiem potrebných na dobudovanie únie kapitálových trhov. Ide napríklad o návrh na posilnenie dohľadu nad kapitálovými trhmi, návrh týkajúci sa reštrukturalizácie podnikov a tiež návrh na poskytnutie nových možností sporenia pre spotrebiteľov. Z dvanástich návrhov, ktoré Komisia predložila s cieľom vytvoriť predpoklady pre vznik únie kapitálových trhov, spoluzákonodarcovia doteraz schválili len tri.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol:„Dnešné návrhy sú súčasťou širšej stratégie na posilnenie kapitálových trhov a podnietenie investícií v EÚ. Na to, aby sme skutočnú úniu kapitálových trhov v Európe vytvorili do roku 2019, musíme dosiahnuť pokrok v troch oblastiach: európske označenia a povolenia pre finančné produkty, harmonizované a jednoduchšie pravidlá na prehĺbenie kapitálových trhov a jednotnejší a efektívnejší dohľad.“

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť doplnil: „Chceme, aby podniky, najmä tie malé a stredné, dokázali získať potrebné financovanie ľahšie a lacnejšie. Prehĺbenejší jednotný trh im v tom pomôže a umožní im rásť. Komisia plní svoj záväzok vytvoriť predpoklady pre úniu kapitálových trhov. Teraz je rad na Európskom parlamente a Rade, aby odviedli svoju časť práce. Komisia je pripravená pracovať spolu s nimi na tom, aby boli všetky legislatívne návrhy prijaté do roku 2019.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala: „Nové predpisy uľahčia prístup malých a stredných podnikov k úverom a podporia cezhraničné investovanie. Chceme zabezpečiť právnu istotu a odstrániť právne riziká spojené s cezhraničným postupovaním pohľadávok či s transakciami, ktoré sú dôležité pre financovanie malých a stredných podnikov.“

Podrobnejšie o dnešných návrhoch 

  • Európske kryté dlhopisy 

Komisia dnes navrhuje spoločné predpisy – smernicu a nariadenie – týkajúce sa krytých dlhopisov. Tie dnes s objemom nesplatených súm vo výške 2,1 bilióna EUR predstavujú jeden z najväčších dlhových trhov v EÚ. Európske banky sú celosvetovo lídrami na tomto trhu, ktorý je v mnohých členských štátoch EÚ dôležitým zdrojom dlhodobého financovania.

Kryté dlhopisy sú finančné nástroje zabezpečené oddelenou skupinou úverov. Ich výhodou je, že predstavujú nákladovo efektívny spôsob financovania a zároveň sú mimoriadne bezpečné. Trh EÚ je však v súčasnosti roztrieštený na jednotlivé štáty, medzi ktorými panujú rozdiely.

Návrhy predpisov vychádzajú zo štandardov vysokej kvality a osvedčenej praxe. Majú zabezpečiť, aby úverové inštitúcie väčšmi využívali kryté dlhopisy ako stabilný a nákladovo efektívny zdroj financovania, a to hlavne na menej rozvinutých trhoch. Investorom zároveň ponúkajú širšie a bezpečnejšie možnosti investovania.

Ich cieľom je aj zníženie nákladov na úvery a pôžičky pre hospodárstvo ako celok. Komisia odhaduje, že celkové ročné úspory pre dlžníkov v EÚ by sa mohli pohybovať v rozmedzí od 1,5 do 1,9 miliardy EUR.

  • Cezhraničná distribúcia investičných fondov 

Investičné fondy sú dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje nasmerovať do hospodárstva súkromné úspory a prináša podnikom väčšie možnosti financovania. Celkový objem trhu EÚ s investičnými fondmi sa pohybuje na úrovni 14,3 bilióna EUR. Tento trh však ešte svoj plný potenciál nenaplnil. Iba o čosi viac ako tretina (37 %) fondov podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov a približne 3 % alternatívnych investičných fondov je registrovaných na predaj vo viac ako troch členských štátoch. Dôvodom sú okrem iného regulačné prekážky, ktoré v súčasnosti bránia cezhraničnej distribúcii investičných fondov.

Cieľom dnešného návrhu je odstrániť tieto prekážky pre všetky druhy investičných fondov, čo prispeje k tomu, aby cezhraničná distribúcia bola jednoduchšia, rýchlejšia a lacnejšia. Vďaka väčšej konkurencii budú mať investori väčší výber a získajú lepšie ponuky. Pritom zostane zachovaná vysoká úroveň ochrany investorov. 

  • Predpisy týkajúce sa cezhraničných transakcií s pohľadávkami a cennými papiermi

Pri postúpení pohľadávky prenesie veriteľ právo vymáhať pohľadávku na inú osobu výmenou za platbu. Podniky tento systém využívajú, aby získali likviditu a prístup k úverom. V súčasnosti však neexistuje právna istota, pokiaľ ide o to, podľa ktorého vnútroštátneho práva sa má postupovať pri určovaní majiteľa cezhranične postúpenej pohľadávky. Dnes navrhnuté nové predpisy objasňujú, podľa ktorého práva sa takéto spory majú riešiť. Spravidla by to bolo právo krajiny, v ktorej majú obvyklé bydlisko či sídlo veritelia. Nehľadí sa pritom na členský štát, ktorého súdy alebo orgány tento prípad skúmajú. Návrh podporí cezhraničné investovanie, prístup k lacnejším úverom a zabráni systémovým rizikám.

Komisia prijala tiež oznámenie, v ktorom sa objasňuje, podľa ktorého vnútroštátneho práva sa má pri cezhraničnej transakcii určiť majiteľ cenného papiera. Väčšia právna istota prispeje k rozmachu cezhraničných investícií, prístupu k lacnejším úverom a k integrácii trhov. 

Súvislosti: 

Cieľom akčného plánu na vybudovanie únie kapitálových trhov, ktorý Európska komisia uverejnila v roku 2015, je prispieť k vybudovaniu skutočne jednotného kapitálového trhu v celej EÚ. Akčný plán je kľúčovým pilierom Investičného plánu pre Európu, ktorý je známy aj ako „Junckerov plán“. Jednotný kapitálový trh bude prínosom pre všetky členské štáty EÚ, no tým, že umožní súkromné rozdelenie rizika v rámci eurozóny, posilní hlavne hospodársku a menovú úniu. To má rozhodujúci význam z hľadiska absorbovania systémových hospodárskych otrasov.

Vychádza z týchto hlavných zásad:

  • prehĺbenie finančnej integrácie a zlepšenie hospodárskej súťaže.
  • vytvorenie väčšieho množstva príležitostí pre investorov,
  • prepojenie financovania s reálnou ekonomikou rozvinutím zdrojov nebankového financovania,
  • zabezpečenie silnejšieho a odolnejšieho finančného systému.

V júni 2017 sa uskutočnilo preskúmanie akčného plánu na vybudovanie únie kapitálových trhov v polovici trvania, pri ktorom sa bilancoval pokrok dosiahnutý pri plnení plánu a stanovili sa termíny uskutočnenia nových opatrení. Komisia v tejto súvislosti oznámila, že v prvom štvrťroku 2018 uverejní niekoľko legislatívnych návrhov týkajúcich sa hlavne investičných fondov, krytých dlhopisov a riešenia sporov. Tieto návrhy sú súčasťou dnešného balíka predpisov.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies