EK: Slovensko nemá balíky opatrení o kontrole technického stavu vozidiel. Pozrite si celý súhrn nezvládnutých oblastí v EÚ
PODPORIŤ

Vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia povinnosti Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

V tomto dokumente sa predstavujú kľúčové rozhodnutia prijaté Komisiou, ktoré sú zoskupené podľa oblasti politiky. Komisia okrem toho ukončuje konanie v 86 prípadoch, v ktorých sa problémy týkajúce sa dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby musela v konaní pokračovať.

Viac informácií o konaní EÚ o porušení povinnosti nájdete v dokumente MEMO/12/12. Podrobnejšie informácie o všetkých prijatých rozhodnutiach sú k dispozícii v registri rozhodnutí o porušení povinnosti.

 

1. Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Zemepisné označenia: Komisia vyzýva BULHARSKO, aby zrušilo vnútroštátny rámec v oblasti zemepisných označení

Komisia sa rozhodla zaslať formálnu výzvu Bulharsku v súvislosti s jeho zákonom o ochranných známkach a zemepisných označeniach z 1. septembra 1999. Komisia sa domnieva, že vnútroštátna ochrana zemepisných označení nie je v súlade s pravidlami EÚ o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny [nariadenie (EÚ) č. 1151/2012]. Spomínané nariadenie EÚ podľa ustálenej judikatúry – C-478/07(Budvar, 2009) a C-56/16/P (EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2017) – upravuje jednotný a komplexný systém ochrany pre zemepisné označenia, ktoré patria do rozsahu jeho pôsobnosti. Bulharsko malo ukončiť tento vnútroštátny systém registrácie od dátumu pristúpenia k EÚ v roku 2007 a mohlo chrániť existujúce vnútroštátne zemepisné označenia počas 12 mesiacov odo dňa pristúpenia, ak v tomto obmedzenom období bola podaná žiadosť na úrovni EÚ. Bulharsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Zemepisné označenia: Komisia žiada DÁNSKO, aby presadzovalo ochranu chráneného označenia pôvodu „Feta“

Komisia sa rozhodla zaslať Dánsku formálnu výzvu, pokiaľ ide o tvrdenia, že dánske orgány si neplnia náležite povinnosti podľa nariadenia o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny [nariadenie (EÚ) č. 1151/2012]. Komisia je toho názoru, že v Dánsku dochádza k nezákonnému používaniu zaregistrovaného chráneného označenia pôvodu (CHOP) „Feta“. Niektoré spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú biely syr, ho totiž vyvážajú do tretích krajín so zavádzajúcim označením „Feta“. „Feta“ je registrované CHOP od roku 2002. Článok 13 daného nariadenia EÚ chráni registrované názvy proti niekoľkým druhom nesprávneho používania. Patrí medzi ne priame alebo nepriame komerčné používanie registrovaného názvu v prípade produktov, ktoré sú porovnateľné s produktmi zapísanými v registri pod uvedeným názvom, alebo alternatívne používanie s cieľom ťažiť z povesti názvu.

 

2. Jednotný digitálny trh

Podania na Súdny dvor Európskej únie a ukončenia konania

Smernica o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie: Komisia odkazuje BULHARSKO a HOLANDSKO na Súdny dvor a uzavrela dva prípady

Európska komisia dnes rozhodla o postúpení prípadov Bulharska a Holandska na Súdny dvor EÚ pre omeškanie transpozície smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie (smernica 2014/61/EÚ). Komisia zároveň uzatvára prípady proti Rakúsku a Luxembursku, ktoré oznámili úplnú transpozíciu uvedenej smernice. Členské štáty mali smernicu transponovať do vnútroštátnej legislatívy do 1. januára 2016. Komisia žiada Súdny dvor, aby uložil peňažné sankcie: Bulharsku 22 226,40 EUR za deň a Holandsku 87 091,20 EUR za deň. Proti obom krajinám boli v marci 2016 otvorené konania o porušení povinnosti a v septembri 2016 bolo zaslané odôvodnené stanovisko. Tieto členské štáty však Komisii zatiaľ neoznámili všetky opatrenia potrebné na transponovanie uvedenej smernice do vnútroštátnych právnych predpisov. Komisia v júli 2017 rozhodla o postúpení prípadov Belgicka a Slovenska na Súdny dvor EÚ pre omeškanie transpozície smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie. Smernica o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie sa zameriava na podnecovanie medzisektorovej spolupráce a využívanie synergií (napr. v prípade energie, vodohospodárstva či dopravy) v prospech občanov tým, že sa vytvoria podmienky pre účinnejšie rozmiestnenie novej fyzickej infraštruktúry, aby sa tieto siete mohli zavádzať s nižšími nákladmi. Stavebno-inžinierske práce, ako sú výkopy na cestách pri ukladaní optických káblov, tvoria až 80 % nákladov na zavedenie širokopásmových sietí. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Kolektívna správa práv: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad POĽSKA a uzatvára osem prípadov

Európska komisia sa dnes rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh proti Poľsku z dôvodu neoznámenia úplnej transpozície (čiastočnej netranspozície) pravidiel EÚ v oblasti kolektívnej správy autorských a súvisiacich práv, ako aj poskytovania multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie (smernica 2014/26/EÚ) do vnútroštátneho práva. Komisia žiada Súdny dvor, aby Poľsku uložil peňažnú sankciu vo výške 87 612,00 EUR na deň. Členské štáty mali smernicu transponovať do vnútroštátnej legislatívy do 10. apríla 2016. Komisia sa navyše rozhodla uzavrieť konania o nesplnení oznamovacej povinnosti proti ôsmim krajinám: Belgicku, Cypru, Česku, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, Lotyšsku a Portugalsku. Začala ich z dôvodu nesplnenia povinnosti oznámiť Komisii vnútroštátne opatrenia na transpozíciu smernice o kolektívnej správe práv do vnútroštátnych právnych predpisov. Tieto prípady sa týkali toho, že neboli zavedené vykonávacie opatrenia, a nie obsahu vnútroštátnych vykonávacích právnych predpisov, ku ktorým sa Komisia nevyjadrila. Uvedených osem členských štátov už oznámilo Komisii, že prijali právne predpisy potrebné na úplnú transpozíciu smernice do vnútroštátnych právnych predpisov. Cieľom smernice o kolektívnej správe práv je zlepšiť spôsob riadenia všetkých organizácií kolektívnej správy vytvorením spoločných noriem spravovania, transparentnosti a finančného riadenia. Zároveň stanovuje spoločné normy poskytovania multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu. Je dôležitou súčasťou európskych právnych predpisov v oblasti autorského práva. Všetky organizácie kolektívnej správy musia zlepšiť svoje normy v oblasti riadenia a transparentnosti. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

3. Energetika

Podanie na Súdny dvor Európskej únie

Komisia postupuje na Súdny dvor prípad RUMUNSKA za to, že úplne nedodržiava smernicu o zásobách ropy

Európska komisia sa rozhodla postúpiť prípad Rumunska na Súdny dvor EÚ za to, že nesprávne vykonáva a uplatňuje smernicu o zásobách ropy (smernica Rady 2009/119/EÚ). Podľa smernice o zásobách ropy členské štáty musia zabezpečiť údržbu a dostupnosť minimálnych zásob surovej ropy a/alebo ropných výrobkov s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok zdrojov ropy do EÚ. Komisia pripomenula Rumunsku jeho povinnosti podľa smernice z 20. novembra 2015 o zásobách ropy, medzi ktoré patrí aj povinnosť mať zavedené núdzové postupy a pohotovostný plán v prípade vážneho narušenia dodávok, ale aj povinnosť zabezpečiť jasný a účinný rámec na to, aby prevádzkovatelia mohli delegovať svoje povinnosti skladovať zásoby. Komisia takisto spochybnila vhodnosť toho, že rumunské právne predpisy zakazujú používanie zásob ropy ako kolaterálu, t. j. aktív ponúknutých na získanie úveru, čo by mohlo hospodárskym subjektom sťažiť plnenie si povinnosti udržiavať zásoby. Keďže Rumunsko tieto problémy nevyriešilo, Komisia mu 18. novembra 2016 zaslala odôvodnené stanovisko. Komisia sa teraz proti Rumunsku rozhodla podať návrh na Súdny dvor EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská

Vnútorný trh s energiou: Komisia žiada BULHARSKO, aby plne dodržiavalo tretí energetický balík

Komisia vyzvala Bulharsko, aby správne vykonávala smernicu o elektrine (smernica 2009/72/ES) a smernicu o plyne (smernica 2009/73/ES). Smernice sú súčasťou tretieho energetického balíka a obsahujú kľúčové ustanovenia pre riadne fungovanie trhov s energiou vrátane pravidiel o oddelení prevádzkovateľov prenosovej sústavy od výrobcov a dodávateľov energie, o posilnení vnútroštátnych regulačných orgánov a o zlepšenom fungovaní maloobchodných trhov v prospech spotrebiteľov. Podľa hodnotenia Komisie Bulharsko nesprávne transponovalo niektoré požiadavky v súvislosti s modelom oddelenia vlastníctva, nezávislými prevádzkovateľmi prenosovej sústavy a prevádzkovateľmi distribučnej sústavy. Bulharsko takisto správne netransponovalo pravidlá pripájania sa k sieti tým, že umožnilo prevádzkovateľovi prepravnej siete odmietnuť pripojenie na základe nedostatočnej kapacity systému. Bulharsko má teraz dva mesiace na to, aby si splnilo povinnosti. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Energetická efektívnosť: Komisia vyzýva SLOVINSKO, aby zabezpečilo úplný súlad so smernicou o energetickej hospodárnosti budov

Komisia vyzvala Slovinsko, aby do svojho vnútroštátneho práva správne transponovalo všetky požiadavky stanovené v smernici o energetickej hospodárnosti budov (smernica 2010/31/EÚ). V EÚ pripadá na budovy 40 % spotreby energie a 36 % emisií CO2. Správne vykonávanie smernice je nevyhnutné na to, aby sa dosiahli energetické a klimatické ciele EÚ a zároveň aby sa spotrebiteľom umožnilo ušetriť na spotrebe energie a zvýšiť ich komfort. Podľa tejto smernice musia členské štáty stanoviť a uplatňovať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových a existujúcich budov, zabezpečiť jej certifikáciu a požadovať pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov. Okrem toho musia členské štáty zabezpečiť, aby od roku 2021 mali všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu energie. V Slovinsku podľa posúdenia Komisie neboli splnené všetky požiadavky stanovené v smernici. Vo vnútroštátnej právnej úprave sa najmä nestanovuje vystavenie energetických certifikátov vo všetkých budovách často navštevovaných verejnosťou tak, ako sa to vyžaduje. Slovinsko má teraz na splnenie tejto povinnosti dva mesiace. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

 

4. Životné prostredie

Podania na Súdny dvor Európskej únie

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: Komisia opäť postupuje na Súdny dvor prípad ÍRSKA a navrhuje pokuty

Európska komisia opäť žaluje Írsko na Súdnom dvore EÚ za to, že nedodržalo časť rozsudku Súdneho dvora z 3. júla 2008 (vec C-215/06, Komisia/Írsko) tým, že nevykonalo posúdenie vplyvov veternej farmy v Derrybriene v írskom grófstve Galway na životné prostredie. Hoci veterná farma v Derrybriene bola vytvorená už pred viac ako 13 rokmi, nebolo vykonané žiadne skutočné posúdenie vplyvu. Pravidlá EÚ však takéto posúdenie vplyvu určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie vyžadujú pred udelením stavebného povolenia. Vzhľadom na rozsah komplexu a jeho citlivú polohu na vysoko položených planinách má činnosť farmy pretrvávajúci vplyv na miestnej úrovni. V lokalite by sa ešte mohli zaviesť zmierňujúce a sanačné opatrenia, ale tie sa dajú určiť až po uskutočnení posudzovania vplyvov na životné prostredie. Írsko preto musí zabezpečiť, aby sa tak stalo. Súdny dvor EÚ 3. júla 2008 rozhodol okrem iného aj o tom, že Írsko neuskutočnilo posúdenie vplyvu na životné prostredie v prípade najväčšej veternej farmy v Írsku pozostávajúcej zo 70 turbín, ktorá bola v čase rozsudku jednou z najväčších v EÚ. Jej výstavba si vyžadovala odstránenie veľkých plôch lesa a rašeliny až do hĺbky 5,5 metra na vrcholku hory Cashlaundrumlahan, čo v októbri 2003 spôsobilo zosuv pôdy s ničivými dôsledkami pre životné prostredie. Komisia žiada Súdny dvor EÚ, aby Írsku uložilo minimálnu jednorazovú platbu vo výške 1 685 000,00 EUR (1 343,20 EUR za deň). Komisia takisto navrhuje dennú sankciu vo výške 12 264,00 EUR, ak Írsko neuvedie túto záležitosť do úplného súladu do dňa vydania rozhodnutia Súdneho dvora. Konečné rozhodnutie o sankciách prináleží Súdnemu dvoru EÚ. Konečné rozhodnutie o sankciách prináleží Súdnemu dvoru EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Komisia postupuje na Súdny dvor prípad PORTUGALSKA za to, že primerane nechráni prirodzené biotopy a druhy

Európska komisia postupuje na Súdny dvor EÚ prípad Portugalska za to, že nevymedzilo osobitné chránené územia na účely ochrany prirodzených biotopov a druhov patriacich do sústavy Natura 2000 a že v prípade týchto lokalít neprijalo potrebné ochranné opatrenia. Portugalsko malo do 7. decembra 2010 vymedziť sedem osobitných chránených území v oblasti Atlantického oceánu a 54 ďalších v Stredozemí do 19. júla 2012. Portugalsko navyše nezaviedlo potrebné ochranné opatrenia na zabezpečenie alebo obnovenie chránených biotopov a druhov v týchto lokalitách. Súčasné opatrenia prijaté v rámci portugalského sektorového plánu Natura 2000 (PSRN2000) a iných sektorových a osobitných plánov [napr. plánov rozvoja vidieka (PRODER) a komunálnych plánov] nie sú dostatočne komplexné a presné na to, aby umožnili primeranú úroveň ochrany a vymedzenie osobitných chránených území. Ako uznalo aj Portugalsko, vymedzenie osobitných chránených území si vyžaduje predchádzajúce zmapovanie prirodzených biotopov a druhov, ako aj prijatie plánov na riadenie každej lokality. Komisia opakovane vyzvala Portugalsko, aby si splnilo povinnosti. Vo februári 2015 mu zaslala formálnu výzvu a v máji 2016 odôvodnené stanovisko. Portugalsko si doteraz nedokázalo splniť záväzky, pokiaľ ide o vymedzenie osobitných chránených území a zavedenie ochranných opatrení. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská

Vplyv na životné prostredie: Komisia vyzýva BELGICKO a GRÉCKO, aby v plnej miere zaviedli nové pravidlá EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov

Európska komisia vyzýva Belgicko a Grécko, aby prispôsobili svoje právne predpisy s cieľom zohľadniť zmeny zavedené smernicou o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (smernica 2014/52/EÚ). Cieľom tejto smernice je zaručiť, aby projekty, ktoré by mohli mať značný vplyv na životné prostredie, boli pred schválením náležite posúdené. Komisia poslala v júli 2017 Belgicku a Grécku formálnu výzvu. Z odpovede Belgicka vyplýva, že chýbajúce ustanovenia ešte neboli plne zavedené. Pokiaľ ide o Grécko, v súčasnosti sa pripravujú právne predpisy na úplnú transpozíciu danej smernice. Keďže Belgicko a Grécko zatiaľ v plnej miere nezaviedli pravidlá EÚ do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, Komisia im zasiela odôvodnené stanovisko. Belgicko a Grécko majú teraz dva mesiace na to, aby si splnili povinnosti. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Voda: Komisia vyzýva ÍRSKO, aby dodržiavalo právne predpisy EÚ v oblasti vodohospodárstva

Komisia žiada Írsko, aby dodržiavalo povinnosť vypracovať druhé kolo plánov manažmentu povodí podľa rámcovej smernice o vode (smernica 2000/60/ES). Tieto plány majú poskytovať komplexný prehľad hlavných problémov pre každé správne územie povodia a zahŕňať konkrétne opatrenia potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov v oblasti kvality životného prostredia. Írsko doteraz neprijalo, neuverejnilo ani neoznámilo Komisii preskúmanie a aktualizáciu prvých plánov manažmentu povodia, ktoré sa mali predložiť do 22. októbra 2015 v prípade všetkých siedmich povodí riek. Komisia preto v apríli 2017 zaslala Írsku formálnu výzvu a teraz zasiela odôvodnené stanovisko. Írsko má teraz dva mesiace na to, aby si splnilo povinnosti. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Voda: Komisia žiada ŠPANIELSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa ťažobného odpadu a vody

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Španielsku odôvodnené stanovisko vzhľadom na jej obavy, pokiaľ ide o zaobchádzanie s odpadom s obsahom soli v mestách Súria a Sallent. Zastáva názor, že regionálne orgány musia zabezpečiť, aby zariadenia na nakladanie s ťažobným odpadom v plnej miere dodržiavali smernicu o ťažobnom odpade (smernica 2006/21/ES) a aby prijali potrebné opatrenia na zlepšenie kvality vody v povodí rieky Llobregat, ako sa vyžaduje v rámcovej smernici o vode (smernica 2000/60/ES). Súčasná situácia naďalej spôsobuje závažné environmentálne problémy vyplývajúce z ťažby potaše. Španielske orgány majú teraz na odpoveď dva mesiace. Ak nebude uspokojivá, Komisia môže prípad postúpiť na Súdny dvor EÚ.

Voda: Komisia vyzýva ŠVÉDSKO, aby upravilo svoje právne predpisy v oblasti vody

Komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Švédsku, keďže vo švédskej transpozícii rámcovej smernice o vode (smernica 2000/60/ES) pretrvávajú viaceré prípady nesúladu a nedostatky. V právnej úprave nebola zahrnutá náhrada nákladov na činnosti, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu vody. Okrem toho podľa švédskych právnych predpisov sa v súčasnosti povinnosť zabrániť zhoršeniu kvality vody neberie do úvahy pri schvaľovaní projektov, ako napríklad v prípade vodných elektrární. Švédsko pripravuje nové právne predpisy, pokiaľ ide o tento bod, ale ešte ich neprijalo. Komisia preto zasiela odôvodnené stanovisko a dáva švédskym orgánom dva mesiace na odpoveď. Ak nedostane uspokojivú odpoveď, môže prípad postúpiť na Súdny dvor EÚ.

Hluk: Komisia vyzýva TALIANSKO, aby prijali hlukové mapy a akčné plány týkajúce sa environmentálneho hluku

Európska komisia vyzýva Taliansko, aby dodržiavalo kľúčové ustanovenia smernice o hluku (smernica 2002/49/ES). Environmentálny hluk spôsobený cestnou, železničnou a leteckou dopravou je po znečistení ovzdušia druhou najčastejšou príčinou predčasných úmrtí súvisiacou so životným prostredím. V uvedenej smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali hlukové mapy ukazujúce vystavenie hluku vo väčších aglomeráciách pri hlavných železničných tratiach a cestách a v okolí väčších letísk. Tieto mapy potom slúžia ako základ na vymedzenie opatrení v akčných plánoch týkajúcich sa hluku. Keďže Taliansko neoznámilo všetky informácie, ktoré vyžaduje Európska komisia, tá mu v apríli 2013 zaslala prvú výzvu. Vo februári 2016 vzhľadom na nedostatočný pokrok zaslala dodatočnú formálnu výzvu. Stále chýbajú strategické mapy v prípade 17 aglomerácií a 22 ciest, zatiaľ čo akčné plány treba prijať ešte v prípade 32 aglomerácií, 858 ciest a jednej z hlavných železničných tratí. Komisia preto teraz zasiela odôvodnené stanovisko. Taliansko má na odpoveď dva mesiace. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Biodiverzita: EÚ naliehavo vyzýva 9 členských štátov, aby transponovali predpisy EÚ o využívaní genetických zdrojov

Komisia zasiela formálnu výzvu Belgicku, Cypru, Česku, Grécku, Chorvátsku, Írsku, Lotyšsku, Rakúsku a Taliansku. Domnieva sa totiž, že týchto deväť členských štátov neurčilo príslušné orgány zodpovedné za uplatňovanie pravidiel EÚ pre používateľov podľa Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom [tzv. pravidlá EÚ o prístupe a spoločnom využívaní prínosovnariadenie (EÚ) č. 511/2014]. Každý členský štát by mal určiť jeden alebo viacero príslušných orgánov zodpovedných za uplatňovanie tohto nariadenia, pokiaľ ide o prístup ku genetickým zdrojom. Členské štáty musia stanoviť účinné, primerané a odrádzajúce pravidlá upravujúce sankcie v prípade porušenia tohto nariadenia. Globálnu biodiverzitu chráni medzinárodný Dohovor o biologickej diverzite a jeho Nagojský protokol. Spomínaným nariadením sa zosúlaďujú právne predpisy EÚ s uvedenými medzinárodnými záväzkami. Týmito pravidlami EÚ sa takisto zabezpečuje rámec pre výskumných pracovníkov a spoločnosti, ktoré majú prístup ku genetickým zdrojom EÚ a k súvisiacim tradičným poznatkom a využívajú ich. Keďže tieto členské štáty neposkytli Komisii informácie o viacerých vykonávacích ustanoveniach, Komisia im zasiela formálnu výzvu. Majú dva mesiace na to, aby reagovali na jej tvrdenia. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Voda: Komisia vyzýva POĽSKO, aby dodržiavalo právne predpisy EÚ o čistení komunálnych odpadových vôd

Komisia sa dnes rozhodla poslať formálnu výzvu Poľsku so žiadosťou, aby zabezpečilo náležitý zber a čistenie komunálnych odpadových vôd. Smernica o čistení komunálnych odpadových vôd (smernica Rady 91/271/EHS) členským štátom ukladá povinnosť zabezpečiť, aby všetky aglomerácie s viac ako 2 000 obyvateľmi riadne zbierali a čistili komunálne odpadové vody. V prípade všetkých poľských aglomerácií by sa mal zabezpečiť súlad s týmito predpismi do 31. decembra 2015. Napriek úsiliu Poľska a finančnej podpore EÚ v rámci politiky súdržnosti sú medzery pri dodržiavaní predpisov naďalej vážne. Poľsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Vplyv na životné prostredie: Komisia vyzýva POĽSKO, aby v plnej miere dodržiavalo právne predpisy EÚ

Komisia vyzýva Poľsko, aby dodržiavalo právne predpisy EÚ týkajúce sa posudzovania vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (smernica 2011/92/EÚ). Smernica stanovuje široký prístup k spravodlivosti, pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa životného prostredia, ktoré zahŕňajú aj účasť verejnosti. Pri niektorých projektoch v Poľsku environmentálne organizácie nemajú možnosť obrátiť sa na súd, aby nariadil predbežné opatrenia alebo napadol konečné povolenie z dôvodu jeho nesúladu s pravidlami EÚ. Okrem toho v prípade niektorých projektov infraštruktúry, akými sú projekty výstavby ciest alebo letísk, sú účinky súdneho preskúmania obmedzené. Poľské orgány o tomto probléme vedia. Aby ho vyriešili, musia zmeniť vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponuje daná smernica. Keďže je však táto záležitosť stále nevyriešená, Komisia poľským orgánom zasiela dodatočnú formálnu výzvu. Poľsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

5. Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov

Odôvodnené stanoviská

Finančné služby: Komisia žiada členské štáty, aby uplatňovali pravidlá EÚ o finančných trhoch

Európska komisia dnes požiadala Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Litvu, Lotyšsko, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko, aby v plnej miere transponovali revidovanú smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi (smernica MiFID II, 2014/65/EÚ) do svojich vnútroštátnych právnych rámcov. Smernica a súvisiace nariadenie [MiFIR, nariadenie (EÚ) č. 600/2014] boli prijaté v reakcii na finančnú krízu s cieľom pomôcť vybudovať transparentnejšie, konkurencieschopnejšie a integrovanejšie finančné trhy EÚ, aby sa menej obchodovalo mimo regulovaných trhov, viac chránili investori a spotrebitelia a v konečnom dôsledku aj zvýšila finančná stabilita. Smernicou sa harmonizuje regulačný systém EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky na investičné spoločnosti, regulované trhy, trhy malých a stredných podnikov a služby vykazovania údajov. Stanovujú sa v nej aj jednotné pravidlá výkonu činnosti pre investičné služby vrátane stimulov, požiadaviek na poskytovanie informácií a pravidiel riadenia produktov. Hoci pôvodný termín na transpozíciu tejto smernice bol predĺžený o jeden rok (z 3. júla 2016 na 3. júla 2017), spomínané členské štáty tieto pravidlá do svojich vnútroštátnych právnych predpisov nezačlenili úplne, prípadne vôbec. V tejto súvislosti Komisia takisto požiadala Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Litvu, Lotyšsko, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko, aby v plnej miere vykonávali delegovanú smernicu Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa dopĺňa smernica 2014/65/EÚ, teda MiFID II, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií či akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov. Ak členské štáty do dvoch mesiacov neoznámia opatrenia, ktorými boli v plnej miere implementované tieto smernice, môže Komisia rozhodnúť o podaní návrhu na Súdny dvor EÚ.

Finančné služby: Komisia vyzýva ŠPANIELSKO, aby uplatňovalo prudenciálne pravidlá EÚ, pokiaľ ide o banky a investičné spoločnosti

Európska komisia dnes požiadala Španielsko, aby plne vykonalo smernicu o kapitálových požiadavkách (smernica 2013/36/EÚ). Tou sa spolu s nariadením o kapitálových požiadavkách [nariadenie (EÚ) č. 575/2013] stanovujú prudenciálne požiadavky vzťahujúce sa na úverové inštitúcie a investičné firmy v EÚ, konkrétne pravidlá o množstve kapitálu, ktorý inštitúcie musia vlastniť, aby pokryli prípadné straty alebo riziká, ktorým sú vystavené. Smernica tiež stanovuje pravidlá upravujúce udeľovanie licencií a dohľad nad inštitúciami, spoluprácu v oblasti dohľadu, riadenie rizík, správu a riadenie spoločností (vrátane odmeňovania) a kapitálové vankúše. Členské štáty mali smernicu transponovať do vnútroštátnej legislatívy do 31. decembra 2013. K dnešnému dňu Španielsko nezabezpečilo úplné uplatňovanie týchto pravidiel EÚ a v jeho vnútroštátnom práve stále chýbajú niektoré ustanovenia. Tie sa týkajú hlavne právomoci vnútroštátnych orgánov, administratívnych sankcií alebo iných opatrení uplatňujúcich sa na inštitúcie, pri ktorých sa dokázalo vážne porušenie predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Zahŕňajú aj mechanizmy nahlasovania porušení a pravidlá týkajúce sa integrity a nezávislosti členov riadiaceho orgánu. Ak Španielsko do dvoch mesiacov neoznámi opatrenia, ktorými bola v plnej miere implementovaná táto smernica, Komisia môže rozhodnúť o podaní návrhu na Súdny dvor EÚ.

Finančné služby: Komisia žiada ŠPANIELSKO, aby zabezpečilo riadne uplatňovanie pravidiel EÚ, pokiaľ ide o investičné fondy

Komisia požiadala Španielsko, aby zosúladilo svoje vnútroštátne právo s európskymi právnymi predpismi o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (smernica 2014/91/EÚ). Fondy PKIPCP sú investičné nástroje vytvorené na jediný účel – kumulovať aktíva od investorov a investovať ich do diverzifikovanej skupiny aktív. Cieľom smernice je stanoviť spoločné pravidlá fungovania fondov PKIPCP v členských štátoch. Jej nesprávne vykonávanie predstavuje riziko nižšej ochrany investorov na trhu retailových investičných fondov. Komisia konkrétne žiada Španielsko, aby zaviedlo ustanovenia, ktorými objasní politiky odmeňovania správcov fondov PKIPCP a postupy týkajúce sa porušenia pravidiel stanovené v danej smernici. Ak španielske orgány v priebehu dvoch mesiacov uspokojivo nezareagujú, Komisia môže postúpiť záležitosť Súdnemu dvoru EÚ.

 

Ukončené konania

Poistenie: Komisia uzavrela 4 prípady, pretože členské štáty transponovali predpisy týkajúce sa poisťovania a zaisťovania

Európska komisia víta, že Cyprus, Írsko, Lotyšsko a Portugalsko transponovali do svojich vnútroštátnych predpisov pravidlá o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II – smernica 2009/138/EÚ a Omnibus II – smernica 2014/51/EÚ). Solventnosť II, prudenciálny rámec pre dohľad nad poisťovňami a zaisťovňami založený na rizikách, má za cieľ chrániť poistníkov a oprávnené osoby zabezpečením finančného zdravia poisťovní. Komisia sa dnes rozhodla ukončiť konanie o porušení povinnosti, ktoré proti týmto členským štátom začala v máji 2015.

Finančné služby: Komisia zatvára prípad POĽSKA, ktoré transponovalo pravidlá EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov

Komisia víta, že Poľsko transponovalo smernicu o správcoch alternatívnych investičných fondov (smernica 2011/61/EÚ). Táto smernica sa vzťahuje na správcov alternatívnych investičných režimov určených pre profesionálnych klientov. Alternatívne investičné fondy zahŕňajú hedgeové fondy, fondy súkromného kapitálu, realitné fondy a širokú paletu iných druhov inštitucionálnych fondov. Komisia sa dnes rozhodla ukončiť konanie o porušení povinnosti, ktoré proti Poľsku začala v novembri 2014.

 

6. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

 

Verejné obstarávanie: Komisia vyzýva RAKÚSKO, aby odstránilo obmedzenia práva hospodárskych subjektov na účinný proces právneho preskúmania

Komisia dnes rozhodla o zaslaní formálnej výzvy Rakúsku v súvislosti s obmedzeniami práva hospodárskych subjektov na účinný proces právneho preskúmania v prípadoch verejného obstarávania. Súčasné praktiky nútia podniky v Dolnom Rakúsku konzultovať zmierovací orgán pred predložením žiadosti o právne preskúmanie namierené proti akémukoľvek rozhodnutiu verejného obstarávateľa. Rakúske právne predpisy tiež bránia tomu, aby navrhovateľ počas zmierovacieho postupu žiadal o akékoľvek účinné predbežné opatrenia a umožňujú verejnému obstarávateľovi uzavrieť zmluvu po štyroch týždňoch, aj keď nedošlo k urovnaniu sporu. Komisia zastáva názor, že tieto praktiky sú v rozpore s pravidlami EÚ týkajúcimi sa uplatňovania postupov preskúmavania pri zákazkách na dodanie tovaru a na verejné práce (smernica o opravných prostriedkoch, smernica Rady 89/665/EHS). Rakúsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že mu zašle odôvodnené stanovisko.

Verejné obstarávanie v oblasti obrany: Komisia začína konanie o porušení povinnosti proti 5 členským štátom

Junckerova Komisia od začiatku svojho mandátu podniká kroky na vybudovanie silnej Európy, ktorá dokáže brániť a chrániť svojich občanov doma aj v zahraničí. Tento ambiciózny cieľ nemožno dosiahnuť bez združovania výdavkov na obranu a posilnenia podmienok pre otvorený a konkurencieschopný obranný trh v Európe. V tejto súvislosti, a ako bolo oznámené aj v akčnom pláne v oblasti európskej obrany, sa Komisia usiluje zabezpečiť účinné uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania v oblasti obrany, aby podporila cezhraničné podnikanie spoločností a členským štátom pomohla dosiahnuť čo najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou. Komisia dnes rozhodla o zaslaní formálnych výziev Dánsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku a Taliansku, lebo neuplatňujú právne predpisy EÚ o verejnom obstarávaní v oblasti obranných a bezpečnostných trhov, prípadne ich uplatňujú nesprávne. Konania vo veci porušenia právnych predpisov, ktoré boli dnes otvorené, sa týkajú skutočnosti, že Poľsko, Portugalsko a Taliansko priamo zadali niekoľko zákaziek vnútroštátnym dodávateľom v oblasti obrany v rozpore so smernicou o verejnom obstarávaní v oblasti obrany. Podľa uvedenej smernice sú verejní obstarávatelia povinní – s výnimkou úzko vymedzených výnimiek – zadávať zákazky použitím jedného z postupov verejného obstarávania stanovených v článku 25 smernice 2009/81/ES a zverejniť svoje zámery vo forme oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v databáze Tenders Electronic Daily (TED).V prípade Dánska a Holandskasa Komisia obáva, že tieto dve krajiny uložili neodôvodnené kompenzačné požiadavky, na základe ktorých sa pri nákupe obranného vybavenia od dodávateľov z iných krajín vyžaduje kompenzácia. Kompenzačné požiadavky sú reštriktívnymi opatreniami, ktoré bránia voľnému pohybu tovaru a služieb a sú nezlučiteľné jednak so Zmluvou o EÚ, jednak so správnou transpozíciou a uplatňovaním smernice. Dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby odpovedali na argumenty, ktoré predložila Komisia. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

7. Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť

Odôvodnené stanoviská

Trestné súdnictvo: Komisia vyzýva 4 členské štáty, aby transponovali pravidlá na uľahčenie výmeny dôkazov v EÚ

Európska komisia dnes zaslala odôvodnené stanovisko Bulharsku, Luxembursku, Rakúsku a Španielsku z dôvodu zanedbania povinnosti transponovať pravidlá EÚ o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (smernica 2014/41/EÚ) do vnútroštátneho práva. Smernica na základe zásady vzájomného uznávania vyžaduje od členských štátov, aby uznávali žiadosti o dôkazy z iného členského štátu a reagovali na ne rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok, ako keby žiadosť pochádzala od ich vnútroštátneho orgánu. Boj proti trestnej činnosti a terorizmu na európskej úrovni je tak oveľa rýchlejší a účinnejší. Členské štáty mali zaviesť pravidlá EÚ o európskom vyšetrovacom príkaze do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 22. mája 2017. Komisia dotknutým členským štátom zaslala formálnu výzvu v júli 2017. Ak do dvoch mesiacov nebudú konať, môže sa prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Procesné práva: Komisia vyzýva BULHARSKO, aby vykonávalo právne predpisy EÚ o práve na prístup k obhajcovi

Komisia vydala odôvodnené stanovisko, v ktorom vyzýva Bulharsko, aby jej oznámilo, ako transponuje smernicu o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní (smernica 2013/48/EÚ) do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. V EÚ má každý podozrivý z trestného činu základné právo na spravodlivý proces a právo na obhajobu. Smernica o práve na prístup k obhajcovi pomáha toto základné právo zabezpečiť. Do vnútroštátnych právnych predpisov sa mala transponovať do 27. novembra 2016. Komisia Bulharsku poslala formálnu výzvu v januári 2017. Do dnešného dňa jej Bulharsko stále neoznámilo žiadne vnútroštátne predpisy, ktorými sa vykonáva tento právny predpis EÚ. Komisia sa teda rozhodla zaslať mu odôvodnené stanovisko. Ak do dvoch mesiacov nebude reagovať, vec sa môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Komisia nalieha na FÍNSKO, aby správne vykonávalo pravidlá EÚ o nekalých obchodných praktikách

Komisia vyzýva Fínsko, aby urýchlene prijalo opatrenia na zabezpečenie správnej transpozície právnych predpisov EÚ o nekalých obchodných praktikách (smernica 2005/29/ES) správne transponovali do vnútroštátnych právnych predpisov. Smernica o nekalých obchodných praktikách chráni spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami a zabezpečuje, aby neboli zavádzaní alebo vystavovaní agresívnemu marketingu. Vďaka týmto pravidlám obchodníci musia pri obchodovaní dodržiavať vysoké profesionálne štandardy voči spotrebiteľom. Komisia v súvislosti s viacerými záležitosťami týkajúcimi sa uvedenej smernice poslala v apríli 2014 Fínsku jednu formálnu výzvu, po ktorej nasledovala ďalšia v marci 2015. Jedna z týchto záležitostí stále nie je vyriešená. Prezentácia sponzorovaného redakčného obsahu v médiách bez objasnenia, že obchodník si za ňu zaplatil, by mala byť jasne zaradená na čiernu listinu. Vo fínskom práve to však tak nie je a Fínsko neposkytlo uspokojivé vysvetlenie, prečo dané pravidlo nezaviedlo. Komisia sa teda rozhodla zaslať mu odôvodnené stanovisko. Ak Fínsko do dvoch mesiacov uspokojivo nezareaguje, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Práva občanov: Komisia vyzýva LITVU, aby zabezpečila uplatňovanie rovnakých práv občanov EÚ pri vstupe do politických strán

Komisia vydala odôvodnené stanovisko, v ktorom vyzvala Litvu, aby vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch zabezpečila dodržiavanie politických práv občanov EÚ. Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konkrétne článkov 20 a 22 ZFEÚ) majú občania EÚ právo voliť a kandidovať v komunálnych voľbách a vo voľbách do Európskeho parlamentu v tej krajine EÚ, v ktorej majú bydlisko, a to za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného členského štátu. Litovské právo v súčasnosti neumožňuje občanom iných štátov EÚ žijúcim v Litve stať sa členom politickej strany za rovnakých podmienok ako Litovci. Dochádza k jasnej diskriminácii voči občanom EÚ z iných členských štátov EÚ, konkrétne tých, ktorí sa zdržiavajú na území krajiny kratšie ako päť rokov alebo ktorých pobyt bol prerušený. Komisia ako súčasť úsilia o presadzovanie práv súvisiacich s občianstvom EÚ oficiálne vyzýva litovské orgány, aby podnikli náležité kroky, a rozhodla sa im zaslať odôvodnené stanovisko. Ak do dvoch mesiacov nebudú konať, Komisia môže prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ. Komisia dúfa, že tento problém sa bude dať vyriešiť pred ďalšími voľbami do miestnej správy, ktoré sa uskutočnia vo februári 2019, aby sa všetci občania EÚ žijúci v Litve mohli zúčastňovať na demokratickom živote v krajine.

 

8. Námorné záležitosti a rybárstvo

Odôvodnené stanovisko

Ochrana morských biologických zdrojov: Komisia žiada PORTUGALSKO, aby rešpektovalo výlučnú právomoc EÚ v rámci spoločnej rybárskej politiky

Komisia sa dnes rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko Portugalsku z dôvodu nedodržania výlučnej vnútornej a vonkajšej právomoci EÚ v oblasti ochrany morských biologických zdrojov. EÚ má v rámci spoločnej rybárskej politiky výlučnú právomoc v oblasti ochrany morských biologických zdrojov (článok 3 Zmluvy o fungovaní EÚ, ZFEÚ). Právomoci zverené EÚ na vnútornej úrovni zároveň dávajú EÚ výlučnú právomoc prijímať medzinárodné záväzky s inými štátmi a/alebo medzinárodnými organizáciami na účely ochrany morských biologických zdrojov. Kroky, ktoré Portugalsko podniklo vo vzťahu ku Komisii pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) a Medzinárodnej rade pre výskum mora (ICES), sú v rozpore s touto výlučnou právomocou EÚ. Uskutočnili sa v kontexte už prebiehajúceho procesu, ktorý sa začal na úrovni NEAFC s plnou podporou EÚ, a ktorého cieľom je predísť významnému vplyvu rybolovných činností pri dne na citlivé morské ekosystémy. Komisia sa domnieva, že takýto postup je v rozpore s právom Únie. Ak Portugalsko v priebehu dvoch mesiacov uspokojivo nezareaguje, Komisia môže postúpiť záležitosť Súdnemu dvoru EÚ.

 

9. Mobilita a doprava

Podania na Súdny dvor Európskej únie

Udržateľná doprava: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad MALTY a RUMUNSKA za to, že nevykonávajú pravidlá EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá

Európska komisia dnes rozhodla o postúpení prípadu Malty a Rumunska na Súdny dvor EÚ pre neoznámenie vnútroštátnych politických rámcov podľa smernice 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Vnútroštátne politické rámce sú hlavným nástrojom, ktorým sa má zabezpečiť koordinované budovanie uspokojivej infraštruktúry pre alternatívne palivá vrátane nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a čerpacích staníc pre zemný plyn a vodík. Stanovenie týchto rámcov takisto pomôže vyhnúť sa fragmentácii vnútorného trhu vďaka koordinovanému zavádzaniu alternatívnych palív. Členské štáty boli povinné oznámiť Komisii svoje vnútroštátne politické rámce do 18. novembra 2016. Malta a Rumunsko ich doteraz neoznámili, a to napriek formálnej výzve a odôvodnenému stanovisku, ktoré im Komisia zaslala 15. februára 2017, resp. 13. júla 2017. Urýchlenie zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá je nevyhnutným predpokladom ekologickej a konkurencieschopnej mobility pre všetkých Európanov, ako Komisia oznámila vo svojom balíku opatrení „Čistá mobilita“ prijatom v novembri 2017. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská

Technický stav vozidiel: Komisia naliehavo vyzýva členské štáty, aby transponovali nové pravidlá kontroly technického stavu vozidiel v záujme zvýšenia bezpečnosti na cestách

Komisia dnes požiadala šesť členských štátov, aby v plnom rozsahu transponovali balík opatrení o technickom stave vozidiel prijatý v roku 2014, ktorého cieľom je zlepšenie testovania vozidiel v EÚ, a teda aj bezpečnosti cestnej premávky. Tento balík pozostáva z troch smerníc EÚ, ktoré členské štáty mali transponovať do 20. mája 2017. Cyprus, Česko, Írsko, Nemecko, Rumunsko a Slovensko tak však dodnes neurobili, prípadne tak urobili len čiastočne. Česko, Rumunsko a Slovensko neprijali, neuverejnili a neoznámili Komisii vnútroštátne opatrenia na transpozíciu aktualizovaných pravidiel upravujúcich pravidelné technické kontroly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (smernica 2014/45/EÚ). Smernica sa týka osobných automobilov, nákladných vozidiel, autobusov, prípojných vozidiel s vysokou nosnosťou, motocyklov a vysokorýchlostných traktorov a vymedzuje prvky, ktoré majú byť odskúšané počas kontroly technického stavu, metódy testovania, ich nedostatky a hodnotenie. V smernici sa tiež zavádzajú minimálne požiadavky na skúšobné zariadenia, odborné vzdelávanie kontrolných technikov a orgány dohľadu. Cyprus, Írsko a Slovensko neprijali, neuverejnili a neoznámili Komisii vnútroštátne opatrenia na transpozíciu aktualizovaných pravidiel upravujúcich registračné dokumenty pre vozidlá (smernica 2014/46/EÚ). Táto smernica členským štátom ukladá povinnosť zriadiť elektronické registre vozidiel s harmonizovaným obsahom a vymedzuje postup, ktorý treba dodržať v prípade neúspešného pokusu o pravidelnú kontrolu technického stavu vozidla. Nuž a napokon, Česko, Írsko, Nemecko a Slovensko neprijali, neuverejnili a neoznámili Komisii vnútroštátne opatrenia na transpozíciu aktualizovaných pravidiel upravujúcich nový režim cestných technických kontrol úžitkových vozidiel (smernica 2014/47/EÚ). Táto smernica stanovuje spoločné pravidlá cestnej technickej kontroly nákladných vozidiel, autobusov, prípojných vozidiel s vysokou nosnosťou a vysokorýchlostných traktorov. Komisia tieto žiadosti poslala v podobe odôvodnených stanovísk. Všetky dotknuté členské štáty majú na odpoveď dva mesiace. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o podaní návrhu na Súdny dvor EÚ.

Cestná doprava: Komisia vyzýva tri členské štáty, aby vykonávali pravidlá EÚ týkajúce sa maximálnej hmotnosti a rozmerov niektorých cestných vozidiel

Komisia dnes požiadala Cyprus, Česko a Rumunsko, aby oznámili vnútroštátne opatrenia, ktorými sa vykonávajú aktualizované európske pravidlá upravujúce maximálnu hmotnosť a rozmery určitých cestných vozidiel (smernica 2015/719/EÚ). Tieto pravidlá, ktoré sa týkajú medzinárodnej dopravy, zohrávajú dôležitú úlohu pri fungovaní vnútorného trhu a voľnom pohybe tovaru v Európe. Smernica okrem iného zavádza výnimky v prípade ťažkých nákladných vozidiel s vylepšenými aerodynamickými vlastnosťami alebo s pohonom na alternatívne palivá. Tým sa poskytujú stimuly na používanie ekologickejších vozidiel, ktoré môžu byť dlhšie alebo ťažšie než tie tradičné. Členské štáty mali uvedenú smernicu vykonať do 7. mája 2017. Všetky, ktorých sa to týka, majú dva mesiace na to, aby Komisii oznámili opatrenia, ktoré prijali na zabezpečenie jej úplného vykonávania. V opačnom prípade môže Komisia prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Formálne výzvy

Vnútrozemská plavba: Komisia vyzýva BELGICKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa prenájmu a cenotvorby

Komisia sa dnes rozhodla poslať formálnu výzvu Belgicku vzhľadom na nezlučiteľnosť jeho vnútroštátnych požiadaviek týkajúcich sa prenájmu a cenotvorby vo vnútrozemskej vodnej doprave s právom EÚ (smernica Rady 96/75/ES). V smernici sa stanovuje, že zmluvy v medzinárodnej aj vnútroštátnej doprave medzi zainteresovanými stranami možno uzatvárať a ceny dohadovať slobodne. Belgicko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

10. Dane a colná únia

Odôvodnené stanovisko

Dane: Komisia žiada TALIANSKO, aby zrušilo obmedzenia voľného pohybu kapitálu vo vzťahu k investíciám do nehnuteľností

Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Taliansku, lebo vylúčilo občanov EÚ, ktorí nemajú taliansku štátnu príslušnosť a nemajú v úmysle usadiť sa v Taliansku, z režimu zníženej sadzby na prvý nákup bývania na talianskej pôde, ktoré nepatrí do luxusnej kategórie. Toto obmedzenie je v rozpore s právnymi predpismi EÚ o voľnom pohybe kapitálu (článok 63 ZFEÚ), ktoré zaručujú právo na voľný pohyb kapitálu v rámci EÚ. Ak Taliansko do dvoch mesiacov uspokojivo nezareaguje, Komisia sa môže rozhodnúť, že vec postúpi Súdnemu dvoru EÚ.

 Formálna výzva

Dane: Komisia vyzýva SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, aby zosúladilo svoje vnútroštátne postupy týkajúce sa zjednodušeného režimu jedného kontaktného miesta s pravidlami EÚ

Komisia sa dnes rozhodla poslať formálnu výzvu Spojenému kráľovstvu za to, že nezhromažďuje a neposkytuje iným členským štátom údaje o bankových účtoch od každej zdaniteľnej osoby, ktorá sa v Spojenom kráľovstve registruje v nedávno dohodnutom celoeurópskom systéme pre výber DPH pri predaji cez internet (zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta). Táto prax je v rozpore s pravidlami EÚ o administratívnej spolupráci (nariadenie Rady č. 904/2010 a vykonávacie nariadenie Komisie 815/2012). V súčasnosti členské štáty, ktoré chcú vrátiť dane zdaniteľným osobám v Spojenom kráľovstve, musia vyhľadávať doplňujúce informácie v každom prípade osobitne, čo celý proces spomaľuje. Ak Spojené kráľovstvo nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže jeho orgánom v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

 

11. Zásady zmlúv

 

Zodpovednosť štátu: Komisia vyzýva ŠPANIELSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ o zásadách rovnocennosti a účinnosti

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Španielsku odôvodnené stanovisko, lebo jeho právna úprava je v rozpore so zásadami rovnocennosti a/alebo účinnosti. Súčasné vnútroštátne predpisy o právnom režime a všeobecných administratívnych postupoch pre verejný sektor obmedzujú procesnú a vecnú autonómiu členských štátov, pokiaľ ide o podmienky týkajúce sa náhrady za škody spôsobené legislatívnymi aktmi. Španielska právna úprava stanovila menej priaznivé podmienky pre vznik zodpovednosti za porušenie práva EÚ než v prípade zodpovednosti za porušenie španielskej ústavy. Okrem toho obsahuje procesné podmienky, ktoré takisto nie sú v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Sporné vnútroštátne ustanovenia tak vznik zodpovednosti štátu za porušenie práva EÚ príliš sťažujú, čo má negatívny vplyv na účinnosť práva EÚ. Komisia začala formálne konanie o nesplnení povinnosti tým, že v júni 2017 zaslala španielskym orgánom formálnu výzvu. Španielsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru EÚ.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies