EÚ chce posilňovať odolnosť a účinnejšie bojovať proti hybridným hrozbám
Európska komisia a vysoká predstaviteľka dnes v nadväznosti na útok v Salisbury a výzvu Európskej rady navrhujú ďalšie kroky, aby sa nadviazalo na prácu, ktorá sa už vykonala v reakcii na hybridné a chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) hrozby.

Okrem toho informujú o celkovom vykonávaní spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám. Komisia takisto hodnotí pokrok dosiahnutý v súvislosti s kľúčovými bezpečnostnými otázkami vrátane akčného plánu zameraného na CBRN hrozby.

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová vyhlásila: „V časoch nových výziev na celom svete posilňujeme úsilie Európskej únie v boj proti hybridným hrozbám – či už v oblasti kybernetickej bezpečnosti, dezinformácií alebo kontrarozviedky. Spolu s členskými štátmi a partnermi, ako je NATO, pracujeme na posilňovaní našich schopností riešiť tieto výzvy a budovaní našej odolnosti proti chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým rizikám, aby sme dokázali účinne chrániť našich občanov.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Bezpečnosť je našou prioritou od samého začiatku, ale musíme urobiť viac, ak chceme teroristom a zahraničným nepriateľom vziať vietor z plachiet. Dnes ešte stupňujeme naše úsilie o zamedzenie ich prístupu k životunebezpečným chemickým látkam. Budujeme tak odolnejšiu Európu, ktorá je plne vybavená na riešenie zložitých a dynamických bezpečnostných hrozieb.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King doplnil: „Útok v Salisbury bol dôraznou výstrahou, že hrozba chemických, biologických a jadrových rizík nie je výmysel. Dnes nadväzujeme na náš minuloročný akčný plán zameraný na CBRN riziká, aby sme dokázali lepšie reagovať na takéto aj iné hybridné hrozby, ktoré môžu spôsobiť vážnu ujmu a šíriť nestabilitu. Vzhľadom na nadchádzajúce voľby musíme byť obzvlášť ostražití.“

Zintenzívnenie reakcie EÚ na hybridné hrozby

Hybridné činnosti štátnych a neštátnych subjektov neustále predstavujú závažnú a akútnu hrozbu pre EÚ a jej členské štáty. Napríklad obdobia volieb sa ukázali ako mimoriadne strategický a citlivý cieľ. Budovanie odolnosti proti týmto hrozbám a posilňovanie spôsobilostí je síce prevažne zodpovednosťou členských štátov, ale EÚ takisto pracuje na budovaní reakčných kapacít, a to aj v spolupráci s medzinárodnými partnermi, ako je NATO. V záujme ďalšieho posilnenia kolektívnej reakcie na vyvíjajúce sa hrozby Komisia a vysoká predstaviteľka určili oblasti, v ktorých by sa mali prijať ďalšie kroky:

  • Situačné povedomie: Stredisko pre hybridné hrozby zriadené pri Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktoré je už teraz dôležitým hráčom, prijíma a analyzuje informácie, ale stále potrebuje viac odborných znalostí na riešenie úplného spektra hybridných hrozieb. Preto bude rozšírené o tri špecializované zložky: chemická, biologická, rádiologická a jadrová bezpečnosť, kontrarozviedka a kybernetická analýza.
  • Strategická komunikácia: Vysoká predstaviteľka a Komisia na základe predchádzajúcich skúseností ďalej rozvinú strategické komunikačné kapacity EÚ zabezpečením systematickej interakcie a súdržnosti medzi existujúcimi štruktúrami. Tieto opatrenia sa rozšíria aj na ostatné inštitúcie a členské štáty EÚ a budú zahŕňať už ohlásenú zabezpečenú online platformu o dezinformáciách.
  • Budovanie odolnosti a odrádzanie v sektore kybernetickej bezpečnosti: V uplynulom roku EÚ navrhla prostriedky budovania kapacít a boja proti kybernetickým hrozbám. Príkladom je návrh rámca kyberneticko-bezpečnostnej certifikácie, mandát silnejšej a modernizovanej agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť, plán spolupráce medzi členskými štátmi a agentúrami EÚ v prípade útoku či súbor nástrojov kybernetickej diplomacie. Parlament a Rada by sa mali usilovať čo najrýchlejšie zavŕšiť rokovania týkajúce sa aktu o kybernetickej bezpečnosti a dohodnúť sa na nových pravidlách zhromažďovania elektronických dôkazov. Zriaďuje sa špecializovaná školiaca a vzdelávacia platforma s cieľom koordinovať odbornú prípravu zameranú na kybernetickú obranu. Dôležitá je aj identifikácia zdrojov kybernetických útokov a EÚ vyzýva členské štáty, aby pokračovali v práci v tejto oblasti.
  • Budovanie odolnosti proti nepriateľským spravodajským službám: Rozhodujúca je koordinácia medzi členskými štátmi a inými medzinárodnými organizáciami, najmä NATO. ESVČ a Komisia zavedú vylepšené praktické opatrenia na udržanie a rozvoj interaktivity EÚ pri boji proti nepriateľským spravodajským službám útočiacim na inštitúcie. Navyše sa rozšíria odborné znalosti strediska pre hybridné hrozby o kontrarozviedke, aby mohlo poskytovať podrobné analýzy a brífingy.

Vysoká predstaviteľka a Komisia dnes informujú aj o vykonávaní 22 opatrení stanovených v spoločnom rámci pre boj proti hybridným hrozbám – od skvalitnenia výmeny informácií cez posilnenie ochrany kritickej infraštruktúry a zvýšenie kybernetickej bezpečnosti až po budovanie spoločností odolných proti radikalizácii a extrémizmu. Členské štáty v tomto rámci našli oporu a reakcia EÚ na hybridné hrozby sa úspešne otestovala v spolupráci s NATO v rámci viacerých cvičení.

Lepšia pripravenosť na chemické, biologické, rádiologické a jadrové hrozby

Komisia v októbri 2017 predložila akčný plán na posilnenie pripravenosti a odolnosti proti chemickým, biologickým rádiologickým a jadrovým bezpečnostným rizikám na úrovni EÚ. Salisburský útok a narastajúce obavy zo záujmu teroristov o takéto látky a schopnosť ich používať ukazujú, že bezpečnostné výzvy, ktoré predstavujú uvedené riziká, a najmä chemické hrozby, sú reálne. EÚ preskúma opatrenia na podporu dodržiavania medzinárodných pravidiel a noriem, a to aj prostredníctvom prípadného sankčného režimu EÚ zameraného na chemické zbrane. Komisia zároveň do konca roka 2018 urýchli prácu s členskými štátmi v oblasti chemických hrozieb, a to aj:

  • vypracovaním zoznamu chemických látok, ktoré predstavujú mimoriadnu bezpečnostnú hrozbu,
  • nadviazaním dialógu s partnermi z dodávateľského reťazca s cieľom riešiť hrozby vyplývajúce z chemických látok, ktoré sa môžu používať ako prekurzory,
  • zlepšením odhaľovania chemických hrozieb štúdiom scenárov hrozieb a analyzovaním existujúcich detekčných metód,
  • zvyšovaním informovanosti špecialistov prvého zásahu, najmä pracovníkov orgánov presadzovania práva a civilnej ochrany,
  • vytvorením inventárov zásob základných zdravotníckych protiopatrení, ako aj laboratórnych, liečebných a iných kapacít a pravidelným mapovaním ich dostupnosti v celej EÚ.

Pokrok v oblasti prioritných bezpečnostných otázok

Správa o pokroku pri budovaní bezpečnostnej únie, ktorú dnes predkladá Komisia, obsahuje aktuálne informácie o odstraňovaní teroristického obsahu z internetu a o napredovaní pri predchádzaní radikalizácii v nadväznosti na záverečnú správu expertnej skupiny na vysokej úrovni pre oblasť radikalizácie predloženú 18. mája. V správe sa takisto opisuje pokrok dosiahnutý v iných prioritných bezpečnostných oblastiach vrátane interoperability, výmeny informácií, kybernetickej bezpečnosti a financovania terorizmu.

Komisia dnes predkladá aj akčný plán EÚ na zlepšenie bezpečnosti cestujúcich a zamestnancov v železničnej doprave, ktorým plní svoj záväzok lepšie chrániť verejné priestory. Cieľom akčného plánu je predchádzať možným útokom na železničné služby a reagovať na ne vďaka novému rámcu spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi. Jeho súčasťou je aj nová platforma EÚ pre bezpečnosť cestujúcich v železničnej doprave.

Komisia dnes takisto predložila správu o vplyve možných obmedzení hotovostných platieb, v ktorej sa dospelo k záveru, že takéto obmedzenia by výrazne nezabránili financovaniu terorizmu. V tejto fáze Komisia nezvažuje žiadnu legislatívnu iniciatívu v tejto veci.

Ďalšie kroky

Dnešné spoločné oznámenie o hybridných hrozbách informuje Európsku radu o prebiehajúcej práci a oblastiach, v ktorých by sa malo zintenzívniť úsilie. Je na členských štátoch EÚ, Komisii a vysokej predstaviteľke, aby zabezpečili rýchle následné opatrenia.

Komisia bude pokračovať vo svojej práci na všetkých bezpečnostných otázkach, najmä so zreteľom na neformálne zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád o vnútornej bezpečnosti v septembri.

Súvislosti

Bezpečnosť je jednou z politických priorít už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – počnúc politickými usmerneniami predsedu Junckera z júla 2014 až po najnovšiu správu o stave Únie z 13. septembra 2017.

Hybridné činnosti štátnych a neštátnych skupín neustále predstavujú závažnú a akútnu hrozbu pre EÚ a jej členské štáty. Hybridné útoky sú viacrozmerné, kombinujú donucovanie a podvratné opatrenia a uchyľujú sa k tradičným i nekonvenčným prostriedkom a taktikám. Sú navrhnuté tak, aby ich bolo ťažké odhaliť, prípadne ich pripísať konkrétnemu jednotlivcovi alebo skupine. Marcový útok nervovým plynom v Spojenom kráľovstve poukázal na to, aká širokospektrálna je hybridná vojna, a zdôraznil potrebu väčšej odolnosti v tomto smere.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies