EÚ modernizuje svoje nástroje na ochranu obchodu
PODPORIŤ

Európsky parlament a Rada sa 5. decembra dohodli na návrhu Komisie na modernizáciu nástrojov EÚ na ochranu obchodu (TDI).

Spolu s novou antidumpingovou metodikou ide o prvú hlavnú úpravu antidumpingových a antisubvenčných nástrojov EÚ od roku 1995.

Zmeny v antidumpingových a antisubvenčných nariadeniach EÚ predstavujú vyvážený výsledok, ktorý zohľadňuje záujmy výrobcov, používateľov a dovozcov v EÚ. Prostriedky EÚ na ochranu obchodu budú rýchlejšie, efektívnejšie a transparentnejšie. Poskytujú EÚ lepšiu spôsobilosť na riešenie problémov globálneho hospodárstva a nespravodlivej hospodárskej súťaže z dovozu. Súčasne prinášajú systém ochrany obchodu EÚ bližšie k potrebám menších spoločností. Napokon odborové zväzy, ktoré zastupujú pracovníkov, ktorých pracovné miesta sú v stávke v dôsledku nespravodlivej súťaže zo zahraničia, sa teraz plne zúčastňujú na týchto rozhovoroch.

Revízia zahŕňa širokú škálu aspektov týkajúcich sa spôsobu, akým Komisia vykonáva skúmanuie v oblasti ochrany obchodu v prospech výrobcov a iných podnikov v EÚ vrátane dovozcov a nadväzujúcich odvetví, ktoré závisia od dovozu.

Prečo EÚ modernizuje svoje nástroje na ochranu obchodu (TDI)?

Nástroje obchodnej ochrany EÚ zostávajú v podstate rovnaké od vytvorenia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v polovici deväťdesiatych rokov. Ukázali sa ako účinné, ale potrebovali aktualizáciu. Cieľom tejto modernizácie je zabezpečiť nepretržitú účinnosť nástrojov na ochranu obchodu EÚ v súvislosti s novými globálnymi výzvami, napríklad rôznymi globálnymi nadmernými kapacitami v produktoch ako je oceľ a hliník.

Dohoda vychádza z návrhu predloženého Komisiou v roku 2013, ktorého cieľom je poskytnúť európskym nástrojom na ochranu obchodu väčšiu transparentnosť, rýchlejšie postupy a efektívnejšie presadzovanie.

Kedy sa budú uplatňovať nové pravidlá?

Výbor pre medzinárodný obchod Európskeho parlamentu schválil túto dohodu 23. januára 2018. Nové pravidlá nadobudnú platnosť po ukončení príslušných schvaľovacích postupov v rámci Európskeho parlamentu a Rady. Predpokladá sa to na konci mája 2018.

Aké budú výhody reformy?

Medzi najdôležitejšie zmeny v antidumpingových a antisubvenčných právnych predpisoch EÚ patria:

  • Rýchlejšie a efektívnejšie vyšetrovanie : predbežné opatrenia sa uložia do 7 až 8 mesiacov v porovnaní so súčasnými 9 mesiacmi.
  • Možnosť uloženia vyšších ciel: to sa bude vzťahovať na antisubvenčné prípady, ako aj na antidumpingové prípady týkajúce sa dovozov vyrobených s použitím surovín a energie za umelo nízku cenu. To znamená, že pravidlo známe ako “pravidlo nižšej dane” bude upravené. V takýchto prípadoch bude EÚ môcť uplatňovať sadzby cla na úrovni celkovej úrovne dumpingu za predpokladu, že to bude v záujme EÚ ako celku, berúc do úvahy záujmy spotrebiteľov, rovnako ako odvetvia na dodávateľskom a odberateľskom trhu.
  • Zlepšenie výpočtu ujmy : nové pravidlá týkajúce sa výpočtu “ceny, ktorá nespôsobuje ujmu”, tj cena, ktorú by priemysel za normálnych okolností očakával, teraz lepšie odrážajú ekonomickú realitu. Môžu teraz zohľadňovať náklady na potrebné investície, napríklad v oblasti infraštruktúry alebo výskumu a vývoja, ale aj budúce výdavky súvisiace so sociálnymi a environmentálnymi normami, napríklad v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami. Tiež “nepoškodzujúca cena” teraz predpokladá minimálny zisk vo výške 6%, ktorý bude zahrnutý do výpočtu, s možnosťou zvýšenia ziskového rozpätia od prípadu k prípadu.
  • Zahrnutie sociálnych a environmentálnych aspektov: Obchod musí byť otvorený, ale aj spravodlivý. Nové pravidlá zabezpečujú, že naše vysoké štandardy v EÚ neohrozujú európsky priemysel pri uplatňovaní opatrení na ochranu obchodu. EÚ teraz napríklad zohľadní náklady na dodržiavanie vyšších sociálnych a environmentálnych noriem v priemysle EÚ. Okrem toho EÚ zvyčajne nebude akceptovať cenové záväzky z tretích krajín, ktoré majú zlý záznam o základných dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce a multilaterálnych environmentálnych dohodách. Komisia tiež zamýšľa preskúmať zavedené opatrenia v prípade zmenených okolností týkajúcich sa sociálnych a environmentálnych noriem. Výročná správa Komisie o nástrojoch na ochranu obchodu bude teraz zahŕňať aj časť venovanú otázkam udržateľnosti.
  • Zvýšená transparentnosť a predvídateľnosť : Spoločnostiam sa budú dať vopred upozornenia na tri týždne pred tým, ako sa začnú uplatnovať clá. To všetkým spoločnostiam umožní prispôsobiť sa novej situácii.
  • Podpora pre menšie spoločnosti v EÚ: Malé a stredné podniky EÚ budú teraz môcť profitovať z postupných postupov a podpory asistenčného pracoviska pre MSP s cieľom uľahčiť ich účasť na vyšetrovaniach ochrany obchodu. Helpdesk pre malé a stredné podniky ( MSP) výrazne posilní, aby menšie podniky mohli získať praktickú pomoc a poradenstvo odborníkov Komisie v oblasti ochrany obchodu, napríklad o požiadavkách na podanie sťažnosti na obchodnú ochranu. Existujú aj praktické zmeny, ktoré MSP uľahčia účasť na vyšetrovaniach ochrany obchodu. Komisia napríklad uverejní príručku vo všetkých jazykoch EÚ o svojich nástrojoch na ochranu obchodu.
  • Zatvorenie medzery v súvislosti s dumpingovými výrobkami prepravovanými na mori: Opatrenia na obranu v oblasti obchodu sa budú uplatňovať aj na dumpingové alebo subvencované výrobky odosielané na mori v kontinentálnom šelfu / výhradnej hospodárskej zóne členských štátov, keď je spotreba výrobku významná. Toto uzaviera dôležitú medzeru v legislatíve. Komisia prijme technický nástroj na úplné vykonanie tejto legislatívnej zmeny.

Bude to len prospešné pre európske výrobné spoločnosti?

Opatrenia na ochranu obchodu sú zvyčajne dvojitým mečom a táto iniciatíva Komisie bola navrhnutá hneď od začiatku v prospech všetkých typov podnikov vrátane dovozcov a následných používateľov. Ich výhody zahŕňajú:

  • Viac transparentnosti, najmä pokiaľ ide o predbežné antidumpingové clá: dostanú upozornenie vopred aspoň tri týždne. To je predmetom preskúmania po dvoch rokoch, ktoré môžu upraviť upozornenie vopred na dva alebo štyri týždne.
  • Komisia tiež vráti clá, ktoré boli vybrané počas preskúmania pred uplynutím platnosti, v prípadoch, keď sa takéto preskúmanie ukončí ukončením opatrení.

Ako sa tento balík modernizácie TDI týka novej antidumpingovej metodiky, ktorú nedávno zaviedla EÚ?

Obe reformy sa zamerali na zachovanie a zlepšenie účinnosti nástrojov EÚ na ochranu obchodu vzhľadom na zmeny vo svetovom hospodárstve, ale pokryli rôzne aspekty. Súčasný balík modernizácie obchodu sa odlišuje od novej metodiky výpočtu dumpingového rozpätia.

Zmeny odsúhlasené v rámci modernizácie nástrojov na ochranu obchodu zahŕňajú rôzne otázky súvisiace s vykonávaním vyšetrovania v oblasti ochrany obchodu vrátane trvania vyšetrovania, lepších pravidiel týkajúcich sa výpočtu nepoškodzujúcej ceny, a teda úrovní cla, zvýšenej transparentnosti, najmä pokiaľ ide o dočasné ako aj pomoc MSP.

Nová metodika na výpočet dumpingového rozpätia sa týka prípadov, keď sa vyvážajúca krajina zaoberá narušujúcimi praktikami hospodárstva.

Preto sú obidve reformy rovnako dôležité, aby sa zabezpečila trvalá účinnosť obchodnej ochrany EÚ a zachovali rovnaké podmienky pre priemysel EÚ.

Bude pravidlo o nižšej dani naďalej platiť?

Pravidlo o nižšom cle sa ukázalo ako účinné v minulosti a zostane súčasťou nástrojov EÚ na ochranu obchodu. Toto pravidlo sa však upravilo na riešenie  surovín v antidumpingových prípadoch. V antisubvenčných prípadoch Európsky parlament a Rada nasledovali návrh Komisie na uloženie opatrení na úrovni rozpätia subvencií.

Dotácie sa považujú za obzvlášť narušujúce obchod. Je neprijateľné, aby vývozcovia využívali subvencie, ktoré sú v rozpore s pravidlami WTO, a to na úkor európskeho priemyslu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies