Európska komisia chce posilnenú Európska prokuratúra na boj proti cezhraničnému terorizmu
V nadväznosti na myšlienku, ktorú prvýkrát predstavil predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie minulý rok, dnes Európska komisia navrhuje posilniť Európsku prokuratúru udelením právomoci na boj proti cezhraničnému terorizmu.

Günther H. Oettinger, komisár zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, k tomu povedal: „Primárnym cieľom skutočnej bezpečnostnej únie je ochrana európskych občanov pred terorizmom. Európska prokuratúra vybavená právomocou na boj proti cezhraničnej teroristickej trestnej činnosti by umožnila členským štátom lepšie koordinovať prácu, pokiaľ ide o vyšetrovanie a stíhanie takejto trestnej činnosti. Zefektívni sa tým boj EÚ boji proti terorizmu a posilní sa bezpečnosť všetkých našich občanov.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová k tomu dodala: „Spustenie novej Európskej prokuratúry bude predstavovať zásadnú zmenu v boji proti finančnej trestnej činnosti súvisiacej s rozpočtom EÚ a podvodom v oblasti DPH. Usilovne pracujem na tom, aby bola Európska prokuratúra dobudovaná a funkčná do konca roku 2020 a vyzývam všetky členské štáty, aby sa k nej pripojili. Dnes navrhujeme posilniť Európsku prokuratúru tak, aby sa stala zároveň silným nástrojom v boji proti terorizmu v EÚ.“

Európska reakcia v záujme lepšieho boja proti cezhraničným teroristickým hrozbám

Posilnená Európska prokuratúra zvýši účinnosť boja proti terorizmu, pretože vyrieši existujúce nedostatky:

  • Koordinované vyšetrovania: V súčasnosti sú za vyšetrovanie a stíhanie teroristickej trestnej činnosti zodpovedné členské štáty EÚ, ale ich právomoci sa končia na ich štátnych hraniciach. Európska prokuratúra by bola zodpovedná za vyšetrovania a riadila by orgány rôznych členských štátov a agentúry EÚ, ktoré sa zaoberajú prípadmi terorizmu presahujúcimi hranice jedného členského štátu;
  • Včasná výmena informácií: Aj keď sa dosiahol významný pokrok, pokiaľ ide o úspešné prípady cezhraničnej spolupráce, výmena informácií medzi členskými štátmi o trestných veciach, ktoré sa týkajú vyšetrovania a stíhania teroristickej trestnej činnosti je dnes niekedy príliš pomalá. Niektorí teroristi tak stále dokážu uniknúť stíhaniu. Európska prokuratúra by so svojou integrovanou štruktúrou mohla získať jedinečný prehľad o aktivitách teroristov vo všetkých zúčastnených členských štátoch. Mala by lepší prístup k informáciám od členských štátov prostredníctvom európskych prokurátorov, ktorí sú súčasťou kolégia Európskej prokuratúry, alebo prostredníctvom európskych delegovaných prokurátorov. Mala by najlepšie podmienky na zhromažďovanie a výmenu informácií v celej Únii, a to aj s jej agentúrami Eurojust a Europol a s krajinami mimo EÚ,
  • Jednotnosť vyšetrovaní v rôznych členských štátoch: V súčasnosti existuje riziko, že prípady teroristických činov, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu, sa vyšetrujú nekoordinovaným spôsobom, čím je ohrozená úspešnosť trestného stíhania. Vyšetrovania by bez ohľadu na to, kde došlo k trestnej činnosti, centrálne viedla Európska prokuratúra, ktorá by navyše lepšie prepojila vyšetrovanie a trestné stíhanie. Posilnený európsky prokurátor ako aktér na úrovni Únie by okrem toho zabránil neefektívnemu paralelnému stíhaniu prepojených prípadov, ktoré často ohrozuje úspešný boj proti teroristickej trestnej činnosti.

Ďalší postup

So zreteľom na samit v Sibiu v máji 2019 Komisia vyzýva Európsku radu, aby sa spolu s Európskym parlamentom ujali tejto iniciatívy a aby rozhodli o rozšírení právomocí Európskej prokuratúry na teroristickú trestnú činnosť, ktorá sa týka viac ako jedného členského štátu. Keď sa Európska rada jednomyseľne rozhodne rozšíriť jej právomoci, Komisia môže urobiť ďalšie kroky a navrhnúť zmenu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európska prokuratúra.

Súvislosti

Európska prokuratúra bude nezávislou prokuratúrou Európskej únie s právomocou vyšetrovať, trestne stíhať a podávať obžaloby v prípade trestnej činnosti ohrozujúcej rozpočet EÚ, ako sú podvody, korupcia alebo závažné cezhraničné podvody v oblasti DPH. Európska prokuratúra sa stane plne funkčnou do konca roka 2020. Dnes predkladaná iniciatíva nebude mať vplyv na zriadenie súčasnej Európskej prokuratúry.

Do Európskej prokuratúry je v súčasnosti zapojených 22 členských štátov EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

V článku 86 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje možnosť rozšíriť právomoci Európskej prokuratúry zmenou článku 86 ZFEÚ, pokiaľ ide o závažnú trestnú činnosť, ktorá sa týka viac ako jedného členského štátu. Toto rozhodnutie prijímajú jednomyseľne všetky členské štáty, ktoré sú zapojené do Európskej prokuratúry, ako aj ostatné členské štáty, a to po udelení súhlasu Európskeho parlamentu a po porade s Európskou komisiou. K dnešnému oznámeniu je pripojená príloha s iniciatívou na možné prijatie rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení článok 86 ZFEÚ.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies