Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá, vďaka ktorým budú mať členské štáty viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH
PODPORIŤ

Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá, vďaka ktorým budú mať členské štáty viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH a vytvoriť tak priaznivejšie daňové prostredie pre rast malých a stredných podnikov.

Dnešné návrhy sú poslednými krokmi Komisie v generálnej revízii pravidiel DPH s cieľom vytvoriť jednotný priestor EÚ v oblasti DPH, vďaka ktorému sa výrazne znížia podvody na DPH v Únii predstavujúce 50 miliárd eur, podporí sa podnikanie a zaručia príjmy do štátneho rozpočtu.

V jednotlivých krajinách sa tým podarí lepšie zjednotiť podmienky niektorých odchýlok v platných pravidlách známych ako výnimky z DPH.

Komisia dnes rieši aj problém menších podnikov, ktoré sú vystavené neprimeraným nákladom na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa DPH. Podniky s cezhraničnou pôsobnosťou musia v porovnaní s podnikmi obchodujúcimi len na domácom trhu znášať o 11 % vyššie náklady na dodržiavanie predpisov, pričom najviac sú tým postihnuté menšie subjekty. Preukázateľne to znamená reálnu prekážku v raste, keďže malé podniky tvoria 98 % všetkých podnikov v EÚ. Zmyslom návrhu je preto umožniť viacerým podnikom využívať výhody vyplývajúce zo zjednodušených pravidiel DPH, ktoré sú v súčasnosti dostupné iba pre tie najmenšie firmy. Celkové náklady na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa DPH sa tak každoročne znížia až o 18 %.

Valdis Dombrovskis, podpredseda pre euro a sociálny dialóg, v tejto súvislosti uviedol: „Pred tromi mesiacmi prišla Komisia s najväčšou reformou pravidiel týkajúcich sa DPH v EÚ za posledné štvrťstoročie s úmyslom zaviesť konečný režim DPH. Je najvyšší čas navrhnúť lepšie pravidlá týkajúce sa tak sadzieb DPH, ako aj malých podnikov, ktoré prinesú úžitok miliónom malých podnikov a spotrebiteľov v EÚ.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici dodal: „Členské štáty sú pod rastúcim tlakom zástupcov priemyselných odvetví a záujmových skupín meniť sadzby DPH v prospech jedného či druhého odvetvia. Naše súčasné pravidlá im však nedávajú veľa možností, a preto sa skôr diskutuje o tom, ktorý výrobok alebo ktorá služba môže byť oprávnená na uplatnenie nižšej sadzby, ako o tom, akým spôsobom zaplátať diery v našich rozpočtoch spôsobené podvodmi s DPH. Vďaka dnešnému návrhu dostanú vlády jednotlivých krajín maximálnu voľnosť pri stanovovaní sadzieb DPH a my sa tak budeme môcť sústrediť na riešenie oveľa závažnejšieho problému, akým sú podvody.“

Väčšia voľnosť

Členské štáty dnes môžu vo svojich krajinách uplatňovať sadzbu zníženú až na úroveň 5 % na dve rôzne kategórie výrobkov. V niektorých členských štátoch existujú osobitné výnimky týkajúce sa ďalších znížených sadzieb.

Okrem štandardnej sadzby DPH vo výške 15 % budú môcť odteraz členské štáty:

  • zaviesť dve rozdielne sadzby v rozmedzí od 5 – 15 %,
  • zaviesť jednu sadzbu v rozmedzí od 0 – 5 %,
  • zaviesť 0 % sadzbu na tovar oslobodený od DPH (tzv. nulová sadzba).
  • Súčasný zoznam druhov tovaru a služieb, ktoré môžu podliehať zníženej sadzbe DPH, je príliš komplikovaný, preto sa zruší a nahradí novým zoznamov výrobkov (napr. zbraní, alkoholických nápojov, hazardných hier a tabaku), na ktoré sa bude musieť vždy uplatniť štandardná 15 % alebo vyššia sadzba dane.
  • Na ochranu príjmov do štátnej pokladnice musia členské štáty zároveň zabezpečiť, aby vážený priemer sadzby DPH bol najmenej 12 %.

Nový režim znamená aj to, že všetok tovar podliehajúci v súčasnosti iným sadzbám, ako je štandardná sadzba DPH, im bude môcť podliehať aj naďalej.

Zníženie nákladov súvisiacich s DPH pre MSP

Podľa platných pravidiel môžu členské štáty oslobodiť predaj uskutočňovaný malými podnikmi od DPH pod podmienkou, že neprekročí istý ročný obrat, ktorý je v jednotlivých krajinách odlišný. Tieto oslobodenia od dane však platia iba pre domáce podniky a rastúce MSP tak strácajú možnosť využiť zjednodušené opatrenia v prípade, že prekročili limit na oslobodenie od dane. To znamená, že malé podniky obchodujúce v rámci EÚ nemajú rovnako nastavené podmienky. Hoci súčasný limit na oslobodenie bude platiť aj naďalej, vďaka novým pravidlám:

  • sa zavedie maximálna výška príjmu (2 milióny eur), do ktorej budú môcť malé podniky využiť zjednodušené opatrenia (napr. zjednodušenú registráciu DPH, zjednodušené povinnosti fakturácie a vedenia záznamov), bez ohľadu na to, či sú oslobodené od DPH,
  • sa členským štátom umožní zbaviť malé firmy oslobodené od DPH aj od povinností spojených s DPH súvisiacich s identifikáciou, fakturáciou, účtovníctvom a daňovými priznaniami,
  • sa zavedie limit 100 000 eur pre obrat, ktorý umožní využívať oslobodenie od DPH podnikom pôsobiacim vo viac ako jednom členskom štáte.
  • Tieto legislatívne návrhy sa teraz predložia Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru na konzultáciu a Rade na schválenie.

Súvislosti

Navrhované opatrenia nadväzujú na „základné prvky“ nového konečného jednotného priestoru EÚ v oblasti DPH navrhnuté v októbri 2017 a na akčný plán v oblasti DPH k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH predložený v apríli 2016.

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) zohráva na európskom jednotnom trhu významnú úlohu. DPH je dôležitým a čoraz väčším zdrojom príjmov v EÚ – v roku 2015 predstavovala viac než 1 bilión EUR, čo zodpovedá 7 % HDP Únie. DPH tvorí aj základ jedného z vlastných zdrojov EÚ. Súčasný systém DPH pochádza z roku 1993 a mal byť len prechodným systémom.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies