Európska komisia dnes navrhla reformu spoločnej vízovej politiky EÚ
Komisia dnes navrhla reformu spoločnej vízovej politiky EÚ – chce ju prispôsobiť meniacej sa bezpečnostnej situácii, problémom spojeným s migráciou aj novým príležitostiam, ktoré prináša technologický vývoj.

Navrhované zmeny vízového kódexu umožnia legálne cestujúcim osobám ľahšie získať vízum na cestu do Európy, čím podporia cestovný ruch, obchod aj podnikanie. Zároveň posilnia bezpečnosť a zmiernia riziká spojené s nelegálnou migráciou.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti uviedol: „EÚ každý rok navštívia milióny ľudí, ktorí prinášajú príjmy odvetviu cestovného ruchu. Reformy, ktoré dnes navrhujeme, umožnia legálne cestujúcim osobám získať vízum ľahšie a rýchlejšie, zároveň však prinesú prísnejšie bezpečnostné normy, vďaka ktorým lepšie odhalíme a zastavíme tých, ktorí k nám prichádzajú nelegálne. Nové pravidlá tiež zaistia, aby spoločná vízová politika mohla prispieť k zlepšeniu spolupráce s tretími krajinami pri navracaní nelegálnych migrantov.“

Odvetvie cestovného ruchu zohráva v hospodárstve EÚ kľúčovú úlohu, keďže tvorí približne 10 % jej HDP. Členské štáty EÚ síce patria k najpopulárnejším turistickým destináciám na svete, no zdĺhavé a ťažkopádne postupy môžu turistov od cesty do Európy odradiť. Ich investície a výdavky tak budú smerovať do iných krajín, čo sa nepriaznivo odrazí na hospodárstve EÚ. Výhody cestovania s vízami však treba zároveň vykompenzovať lepším riadením migrácie, bezpečnosti a hraníc, aby sme dokázali primerane reagovať na súčasné aj budúce výzvy v oblasti bezpečnosti a migrácie.

Dnešné zmeny vízového kódexu sú prvým krokom reformy spoločnej vízovej politiky EÚ, po nich bude na jar tohto roku nasledovať návrh na aktualizáciu vízového informačného systému (VIS).

Jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie postupy

Cieľom dnes navrhovaných zmien je zmodernizovať a optimalizovať pravidlá spoločnej vízovej politiky EÚ, uľahčiť proces vydávania víz tak pre legálne cestujúce osoby, ako aj pre členské štáty, a súčasne sprísniť bezpečnostné normy platné v rámci postupu udeľovania víz.

  • Rýchlejšie a pružnejšie postupy: Lehota na rozhodnutie o žiadosti o vízum sa skráti z 15 na 10 dní. Ľudia zamýšľajúci cestovať do EÚ budú môcť predložiť žiadosť o víza až šesť mesiacov pred plánovanou cestou, a nie iba tri, ako je to dnes. Žiadosť sa pritom bude dať predložiť a podpísať elektronicky.
  • Dlhšia platnosť víz na viac vstupov: Víza na viac vstupov budú podliehať harmonizovaným pravidlám, aby sa predišlo zneužívaniu vízového systému, znížili sa náklady a ušetril čas pre členské štáty a ľudí, ktorí často cestujú. Takéto víza sa budú vydávať dôveryhodným častým cestovateľom, ktorí neporušujú podmienky udelenia víz. Platnosť víz sa pritom bude postupne predlžovať z jedného roka až na päť. Plnenie podmienok vstupu zo strany cestovateľov sa bude dôkladne a opakovane overovať.
  • Krátkodobé víza na vonkajších hraniciach: V záujme uľahčenia krátkodobého cestovného ruchu budú môcť členské štáty vydávať víza na jeden vstup priamo na vonkajších pozemných a námorných hraniciach. Umožnia im to dočasné, sezónne režimy podliehajúce prísnym podmienkam. Takéto víza budú platiť najviac sedem dní, a to iba v členskom štáte, ktorý ich vydal.
  • Ďalšie zdroje na posilnenie bezpečnosti: Náklady na spracovávanie v posledných rokoch značne vzrástli, preto po prvýkrát od roku 2006 dôjde k miernemu zvýšeniu vízového poplatku (zo 60 na 80 EUR). Toto neveľké zvýšenie nepredstavuje pre žiadateľov o víza prekážku a zároveň umožní členským štátom udržať na svojich konzulátoch po celom svete primeraný počet pracovníkov, ktorí budú zaisťovať prísnejšie bezpečnostné previerky, a modernizovať počítačové vybavenie a softvér.

Vízová politika ako nástroj na zlepšenie spolupráce v oblasti návratu a readmisie

V nadväznosti na výzvu vedúcich predstaviteľov EÚ z júna 2017 Komisia dnes pristupuje aj k zintenzívneniu spoločného úsilia EÚ v oblasti návratu a readmisie s pomocou lepšieho využitia spoločnej vízovej politiky EÚ. Komisia navrhuje zaviesť nový mechanizmus, na základe ktorého sa na partnerskú krajinu, ktorá nebude dostatočne spolupracovať pri readmisii nelegálnych migrantov, budú vzťahovať prísnejšie podmienky vybavovania víz. Podľa nových pravidiel bude Komisia pravidelne hodnotiť spoluprácu tretích krajín v oblasti návratu. V prípade potreby bude môcť spolu s členskými štátmi rozhodnúť o prísnejšom uplatňovaní niektorých ustanovení vízového kódexu týkajúcich sa napríklad maximálnej lehoty na spracovanie žiadostí o víza, dĺžky platnosti vydaných víz, výšky vízového poplatku alebo oslobodenia určitých osôb (napr. diplomatov) od vízového poplatku.

Dôkladnejšie bezpečnostné kontroly

Na jar tohto roku Komisia predloží návrh na revíziu vízového informačného systému (VIS). Ide o databázu, v ktorej sa uchovávajú žiadosti o víza a osobné údaje žiadateľov. Vďaka reforme má byť pre vízových úradníkov a príslušníkov pohraničnej stráže ľahšie vykonávať rýchle a účinné kontroly žiadateľov o víza. Odstráni sa ňou aj ďalší nedostatok v poskytovaní informácií na úrovni EÚ, pretože vnútroštátne orgány získajú na účely riadenia hraníc a zaistenia bezpečnosti prístup k informáciám týkajúcim sa dlhodobých víz a dokladov o pobyte a budú si ich môcť vymieňať.

Medzi hlavné prvky budú patriť povinné kontroly žiadostí o víza v príslušných bezpečnostných a migračných databázach a opatrenia na zabezpečenie plnej interoperability systému VIS s celoúniovými databázami, ako je napríklad nový systém vstup/výstup (EES), schengenský informačný systém (SIS) a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), prostredníctvom jednotného vyhľadávacieho portálu.

Úvahy o digitálnych vízach

Komisia začne do konca roku 2018 realizovať štúdiu uskutočniteľnosti o možnosti plnej digitalizácie procesu podávania žiadostí o víza. Na rovnakú tému povedie diskusiu s Európskym parlamentom a členskými štátmi.

Súvislosti

Spoločná vízová politika EÚ umožňuje ľahšie cestovať do EÚ na účely turistiky a podnikania. Podporuje tak hospodárstvo a rast EÚ, medziľudské kontakty a kultúrne výmeny. Len v roku 2016 bolo vydaných takmer 14 miliónov krátkodobých schengenských víz (pozri najnovšie štatistiky o schengenských vízach)

Víza na cestu do schengenského priestoru v súčasnosti potrebujú občania 105 tretích krajín (pozri celý zoznam). Krátkodobé vízum udelené jedným zo štátov schengenského priestoru vo všeobecnosti oprávňuje jeho držiteľa na cestovanie v rámci 26 štátov schengenského priestoru počas obdobia nepresahujúceho 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

Od roku 2010, keď vízový kódex nadobudol účinnosť, sa prostredie vízovej politiky zásadne zmenilo. EÚ sa musela v posledných rokoch vyrovnať s novými výzvami v oblasti migrácie a bezpečnosti. V septembri 2017 Komisia oznámila, že predloží návrhy na zmodernizovanie spoločnej vízovej politiky EÚ. Komisia potvrdila, že vo svojom pracovnom programe na rok 2018 navrhne prepracovanie vízového kódexu a zároveň stiahne prerokovávaný návrh v rovnakej veci.

EÚ súbežne s tým modernizuje svoje informačné systémy pre riadenie hraníc, aby odstránila nedostatky v prístupe k informáciám a zvýšila vnútornú bezpečnosť. Budúca revízia VIS – spolu s nedávnym prijatím systému vstup/výstup (EES) a európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) – bude ďalším krokom k zaisteniu interoperability informačných systémov EÚ.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies