Európska Komisia predložila návrh vytvoriť program na podporu reforiem na roky 2021 – 2027 za 25 miliárd EUR
Európska Komisia predložila návrh vytvoriť v rámci budúceho viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027 program na podporu reforiem. Návrh je súčasťou širšieho plánu s cieľom prehĺbenia hospodárskej a menovej únie a využívania rozpočtu EÚ na posilnenie výkonnosti a odolnosti vzájomne prepojených hospodárstiev. Návrh nadväzuje na víziu načrtnutú v správe piatich predsedov z júna 2015, diskusný dokument z mája 2017, ako aj plán prehĺbenia hospodárskej a menovej únie v Európe, ktorý Komisia vypracovala minulý rok v decembri.

Návrh  program na podporu reforiem

Navrhovaný program na podporu reforiem bude poskytovať finančnú a technickú podporu všetkým členským štátom EÚ, aby dokázali prijímať a implementovať reformy zamerané na modernizáciu svojich hospodárstiev, a to najmä reformné priority identifikované v kontexte európskeho semestra. Cielená podpora sa bude poskytovať aj tým členským štátom, ktoré chcú vstúpiť do eurozóny. Program na podporu reforiem bude mať k dispozícii celkový rozpočet vo výške 25 miliárd EUR. Program na podporu reforiem bude otvorený pre všetky členské štáty, ktoré ho chcú využívať. Pozostáva z troch oddelených, no vzájomne sa dopĺňajúcich nástrojov:

  • nástroj na realizáciu reforiem, ktorého cieľom bude poskytovať finančnú podporu pri kľúčových reformách identifikovaných v kontexte európskeho semestra, pričom suma 22 miliárd EUR bude k dispozícii všetkým členským štátom.

  • nástroj technickej podpory, ktorého cieľom bude pomôcť členským štátom pri koncipovaní a realizácii reforiem a zlepšiť ich administratívne kapacity. Vychádza zo skúseností služby na podporu štrukturálnych reforiem, ktorá v posledných rokoch podporila viac než 440 reformných projektov v 24 členských štátoch. Tento nástroj je k dispozícii pre všetky členské štáty a disponuje rozpočtom na úrovni 0,84 miliardy EUR.

  • nástroj konvergencie s rozpočtom 2,16 miliardy EUR, ktorý bude poskytovať špecializovanú finančnú a technickú podporu členským štátom, ktoré podnikli preukázateľné kroky k zavedeniu eura ako svojej meny. Tento nástroj nijak nemení zavedené kritériá pre vstup do eurozóny, no bude poskytovať praktickú podporu s cieľom zabezpečiť, aby v tých členských štátoch, ktoré chcú euro zaviesť, došlo k úspešnému prechodu na túto menu.

Dohodou o balíkoch reforiem medzi Komisiou a členským štátom (schválená v príslušnom vykonávacom akte) sa posilní vnútroštátna zodpovednosť, keďže pôvodný návrh reformných záväzkov bude vychádzať z príslušného členského štátu a bude domácim produktom orientovaným na krajinu. Znamená to tiež stály politický dialóg medzi Komisiou a príslušnými členskými štátmi. Trvanie tohto nástroja počas celého budúceho Viacročného finančného rámca zabezpečuje kontinuitu úsilia v oblasti reforiem, takže členské štáty budú môcť rozhodnúť o vhodnom čase na predloženie žiadosti o finančnú podporu.

V každom pláne reformných záväzkov dohodnutom s členskými štátmi budú vymedzené konkrétne ukazovatele výstupov, výsledkov a vplyvu tak, že dosiahnutie čiastkových cieľov a zámerov bude stanovené ako podmienka na získanie finančného príspevku. Obdobie na splnenie reformných záväzkov nesmie presiahnuť tri roky od prijatia rozhodnutia. Na tento účel zahrnú členské štáty do svojich výročných správ o pokroku dôkazy o dosiahnutom pokroku v súvislosti s čiastkovými cieľmi a zámermi, a poskytnú Komisii prístup k základným údajom, v prípade potreby vrátane administratívnych údajov.

Členský štát vráti finančný príspevok v prípade výraznej zmeny podmienok (zrušené alebo výrazne zmenené opatrenia) v priebehu piatich rokov. Zmierňovanie potenciálnych negatívnych vplyvov reforiem by malo byť reflektované prostredníctvom sprievodných opatrení, po prípade aj použitím finančnej podpory. Primerané záruky, ako sú platba na konci implementácie, identifikácia v rámci EÚ semestra, diskusia o návrhoch reforiem vo Výbore pre hospodársku politiku alebo pozastavenie/zrušenie platby v prípade nedokončených reformných záväzkov, zabezpečenia obmedzenie rizika morálneho hazardu.

Návrh stanovuje maximálnu podporu z nástroja pre jednotlivé členské štáty. Tieto sumy sú vypočítané na základe počtu obyvateľov každého členského štátu. Finančné prostriedky z nástroja na realizáciu reforiem sa budú členským štátom prideľovať po etapách. V prvej etape trvajúcej 20 mesiacov bude členským štátom sprístupnená polovica (11 miliárd EUR) celkového finančného krytia nástroja na realizáciu reforiem, počas ktorej by mohli na základe predkladania návrhov reformných záväzkov získať sumu až do výšky svojho maximálneho prídelu. Podľa výpočtov EK bude Slovenskej republike v prvej fáze alokovaných 134 mil. EUR (teda 1,22 % z celkovej obálky určenej pre prvú fázu, t.j. 11 mld. EUR). V nasledujúcej etape, ktorá by trvala až do konca programu (druhá etapa), Komisia zavedie systém pravidelných výziev, prostredníctvom ktorého sa pridelí zvyšná polovica (11 miliárd EUR) celkového finančného krytia nástroja a sumy, ktoré sa nepoužili v predchádzajúcej etape. V rámci každej výzvy druhej etapy budú všetky členské štáty vyzvané, aby súbežne predložili návrh reforiem.

Finančné krytie na implementáciu tohto programu na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 je 25 miliárd EUR (v bežných cenách). Orientačné rozdelenie uvedenej sumy je: i) do 22 miliárd EUR pre nástroj na realizáciu reforiem, ii) do 840 miliónov EUR pre nástroj technickej podpory a iii) do 2,16 miliardy EUR pre nástroj konvergencie.

V prípade nástroja realizácie reforiem a konvergenčného mechanizmu bude program implementovať priamo Komisia. Nástroj technickej podpory bude implementovaný priamo Komisiou, alebo nepriamo subjektami a osobami, ktoré nie sú členskými štátmi, v súlade s kapitolou 2 čl. 58 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Program bude financovaný z rozpočtového okruhu č. 2 „Súdržnosť a hodnoty“ “nadchádzajúceho viacročného finančného rámca, a to z nasledovných rozpočtových riadkov:

  • 06.01 04 01 (Podporné výdavky pre program na podporu reforiem – RSP)

  • 06.02.01 (RSP – Nástroj na realizáciu reforiem)

  • 06.02.02 (RSP – Operačná technická podpora)

  • 06.02.03.01 (RSP – Nástroj konvergencie – komponent finančného nástroja)

  • 06.02.03.02 (RSP – Nástroj konvergencie – komponent operačnej technickej podpory)

Pozícia/vyjednávacia inštrukcia Slovenska k predkladanému návrhu

Slovenská republika vo všeobecnosti víta návrh Komisie (EK) o zriadení programu na podporu reforiem. Realizácia štrukturálnych reforiem je nevyhnutnou súčasťou efektívneho fungovania hospodárskej a menovej únie. Navrhovaný nástroj na realizáciu reforiem môže napomôcť väčšej miere implementácie potrebných reforiem v súlade s prioritami identifikovanými v rámci Európskeho semestra. Slovenská republika víta princíp dobrovoľnosti navrhovaného nástroja na realizáciu reforiem, ktorý podnieti ČŠ aby sami navrhovali a implementovali komplexné súbory reforiem. Slovenská republika súhlasí s metodológiou stanovenia maximálneho finančného príspevku pre ČŠ na báze počtu obyvateľov každého ČŠ. Slovenská republika bude v rámci nadchádzajúcich rokovaní obhajovať čo najmenšiu administratívnu záťaž a transparentné vyhodnocovacie kritéria.

Slovenská republika podporuje vznik nástroja technickej podpory, ktorý bude založený na už existujúcom programe na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP). Slovensko má s programom SRSP pozitívne skúsenosti, aktívne spolupracuje s EK a oceňuje flexibilitu a nízku administratívnu záťaž. SR sa v rámci SRSP aktívne zapája a viacero projektov financovaných z predmetného programu je už realizovaných. Nástroj technickej podpory môže aktívne dopĺňať nástroj na realizáciu reforiem, a to z technického a administratívneho hľadiska. Reflektuje tiež na jednu z najvýraznejších prekážok v implementácii, a to chýbajúce inštitucionálne a administratívne kapacity.

Slovenská republika sa k návrhu na vznik nástroja konvergencie stavia skôr skepticky, keďže samotné výhody plynúce zo vstupu do eurozóny by mali byť dostatočnou motiváciou na vstup. Keďže konvergenčný nástroj neprináša dodatočnú pridanú hodnotu okrem dodatočných finančných zdrojov, hrozí riziko duplicity s nástrojom na realizáciu reforiem. Pozitívom je možná realokácia nevyužitých zdrojov do nástroja pre realizáciu reforiem.

Návrh je v slovenskom pripomienkovom konaní.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies