Európska komisia predstavila iniciatívy zamerané na vzdelávanie a odbornú prípravu
PODPORIŤ

Komisia bude aj naďalej vytvárať rámec pre nástroje financovania vrátane programov Erasmus +, Kreatívna Európa a Európa pre občanov, aby podporila projekty, ktoré propagujú spoločné hodnoty, inkluzívne vzdelávanie a zlepšujú informovanosť o EÚ a jej členských štátoch. Európske štrukturálne a investičné fondy takisto prispievajú k inkluzívnemu vzdelávaniu podporou projektov zameraných na systémy vzdelávania, učiteľov a žiakov. Financujú iniciatívy, ktorých cieľom je pomôcť mladým ľuďom dokončiť si vzdelanie a získať zručnosti, čím sa stávajú konkurencieschopnejší na trhu práce. Jednou z hlavných priorít je znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky a zlepšiť odborné a vysokoškolské vzdelávanie. V období rokov 2014 – 2020 bolo na dosiahnutie tohto cieľa vyčlenených viac ako 39 mld. EUR.

1. Návrh odporúčania Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie

Čo je hlavným cieľom tohto odporúčania?

Cieľom navrhovaného odporúčania je zlepšiť rozvoj kľúčových kompetencií (napríklad gramotnosti, jazykov alebo občianskych a digitálnych zručností) vo vzdelávacích systémoch pre ľudí všetkých vekových kategórií v ktoromkoľvek období ich života a poskytovať členským štátom opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Je to dôležité na lepšiu prípravu ľudí na meniaci sa trh práce a aktívne občianstvo v stále viac rôznorodých, mobilných, digitálnych a globálnych spoločnostiach. V tejto súvislosti odporúčanie kladie osobitný dôraz na rozvoj podnikateľských zručností a zmýšľanie zamerané na inovácie.

Návrh je aj súčasťou reakcie na zlepšenie vzdelávacích systémov v Európe, aby lepšie zvládali rôzne výzvy zdôraznené v poslednom prieskume PISA, ktorý upozornil na nízke priemerné výsledky v základných zručnostiach v EÚ.

Ako sa budú odporúčaním podporovať členské štáty pri zavádzaní vzdelávania, odbornej prípravy a učenia orientovaného na kompetencie?

Nové odporúčanie je reakciou na hlavné problémy spojené so zavádzaním vzdelávania, odbornej prípravy a učenia orientovaného na kompetencie: nedostatočná podpora pedagogických pracovníkov, obmedzená tvorba metód a nástrojov na hodnotenie a potvrdzovanie kompetencií a potreba zavedenia nových spôsobov učenia s cieľom posilniť rozvoj kompetencií.

V prílohe k odporúčaniu sa uvádzajú osvedčené postupy, ktorými sa vo vzdelávaní a odbornej príprave a neformálnom vzdelávaní podporujú prístupy zamerané na kompetencie. Venujú sa vyššie uvedeným problémom a prinášajú možné riešenia na ich prekonanie.

Ako bude Európska komisia podporovať vykonávanie odporúčania?

Európska komisia podporí vykonávanie odporúčania a používanie priloženého európskeho referenčného rámca pre kľúčové kompetencie vytvorením optimálnych podmienok pre vzájomné učenie medzi členskými štátmi. V spolupráci s členskými štátmi vytvorí aj referenčné materiály a nástroje, ako sú hromadné otvorené online kurzy, nástroje hodnotenia, siete vrátane platformy eTwinning, najväčšej siete pre učiteľov na svete, a Elektronickej platformy vzdelávania dospelých v Európe (EPALE). V neposlednej rade bude aj monitorovať získavanie kompetencií v členských štátoch.

Čo sa zmenilo vo vzťahu k predchádzajúcemu rámcu kľúčových kompetencií z roku 2006?

Aktualizácia ôsmich kľúčových kompetencií zahŕňa:

  • Väčší dôraz na základné zručnosti (gramotnosť, jazyky a základné digitálne zručnosti), ako aj na horizontálne kompetencie, napr. kreativitu, riešenie problémov, kritické myslenie a komunikáciu. Tieto kompetencie pomáhajú ľuďom byť odolnejšími, prispôsobovať sa nestálemu pracovnému trhu a rýchlo sa meniacej spoločnosti.
  • Osobitný dôraz na podporu podnikateľského vzdelávania a podnikateľských skúseností na všetkých stupňoch vzdelania. Komisia odporúča členským štátom, aby sa poskytovala aspoň jedna skúsenosť z podnikateľského prostredia počas povinnej školskej dochádzky. Vyzýva na vytváranie platforiem, ktoré združujú školy a podniky, poskytovanie primeraného odborného vzdelávania učiteľov a riaditeľov škôl a tvorbu minipodnikov na školách.
  • Zameriava sa na zlepšenie kompetencií v oblastiach vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) a zvýšenia atraktívnosti profesionálnej kariéry v týchto oblastiach.
  • Aktualizované vymedzenie digitálnych zručností vrátane programovania, kybernetickej bezpečnosti a aspektov digitálneho občianstva.
  • Posilnenie občianstva, demokratických hodnôt a ľudských práv v občianskych kompetenciách a dôraz na medzikultúrne zručnosti v kompetencii kultúrneho povedomia a vyjadrovania.

 

2. Akčný plán digitálneho vzdelávania

Ako môže EÚ pomôcť jednotlivcom a vzdelávacím inštitúciám a systémom prispôsobiť sa digitálnej transformácii?

V akčnom pláne digitálneho vzdelávania sa stanovuje niekoľko iniciatív s cieľom podporiť jednotlivcov a organizácie pri prekonávaní problémov v dynamickom digitálnom svete. Akčný plán sa zameriava na rozvoj digitálnych zručností (zručností, znalostí a prístupov) potrebných na lepšie začlenenie do pracovného a spoločenského života, efektívne využívanie technológií vo vzdelávaní a využívanie údajov a prognóz na zlepšenie vzdelávacích systémov. Opatrenia budú zahŕňať poskytovanie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia školám, rozširovanie SELFIE, nového nástroja sebahodnotenia, ktorý Komisia vyvinula pre školy na lepšie využívanie technológií na výučbu a učenie, a kampaň na zvýšenie informovanosti verejnosti o internetovej bezpečnosti, kybernetickej hygiene a mediálnej gramotnosti.

Ako bude Európska komisia podporovať vykonávanie plánu?

V akčnom pláne sa uvádza niekoľko iniciatív, ktoré Komisia v partnerstve s členskými štátmi a zainteresovanými stranami implementuje do konca roka 2020. Plán sa bude vykonávať v kontexte procesu Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020), rámca EÚ pre spoluprácu členských štátov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Komisia bude intenzívne spolupracovať so zainteresovanými stranami vrátane pracovnej skupiny ET2020 pre digitálne zručnosti a kompetencie.

Aké sú hlavné priority plánu?

Akčný plán má tri kľúčové priority:

  • lepšie využívanie digitálnych technológií na výučbu a štúdium,
  • rozvoj digitálnych zručností pre život a prácu v dynamickej digitálnej ére,
  • zdokonaľovanie vzdelávania lepšou analýzou údajov a prognóz.

Ako sa dá u dievčat vzbudiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) a predmety STEM?

Zo štúdií vyplýva, že záujem o predmety STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a kariéru v tejto oblasti u študentiek vo veku okolo 15 rokov často klesá. Dievčatá by rady videli viac ženských vzorov vo vede, technológiách, inžinierstve a matematike a uvítali by viac praktických skúseností v týchto predmetoch. V akčnom pláne sa Komisia zaväzuje, že bude spolupracovať s priemyselnými odvetviami, mimovládnymi organizáciami a vzdelávacími systémami, aby sa zabezpečilo, že študentky majú digitálne zručnosti a pozitívne vzory a mentorov potrebných na ich rovnakú účasť na štúdiu a kariére v oblasti STEM.

Komisia sa bude v rámci iniciatívy Európskeho týždňa programovania usilovať prilákať viac dievčat na hodiny programovania. Bude spolupracovať aj s koalíciou pre digitálne zručnosti a pracovné miesta a ďalšími organizáciami z celej Európy na podpore činností, ktoré budú dievčatá a ženy povzbudzovať k získavaniu digitálnych zručností. Komisia bude spolupracovať s podnikmi a občianskou spoločnosťou na odstránení stereotypov a zabezpečení lepšej informovanosti dievčat o pracovných príležitostiach v oblasti IKT. Komisia bude stavať na úspešných iniciatívach podporovaných Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), ako sú semináre zamerané na stredoškolských študentov.

Ako bude Európska komisia podporovať zavedenie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia v školách?

Medzi krajinami EÚ je digitálna priepasť: Školy v niektorých krajinách už sú pripojené k vysokorýchlostnému internetu, niektoré krajiny zaostávajú. Jedným z dôvodov nedostatočného pripojenia je nedostatočná informovanosť škôl a miestnych orgánov o dostupných možnostiach širokopásmových služieb, ako aj o možných zdrojoch podpory a financovania. Európska komisia sa bude usilovať zmeniť tento stav, napr. aj nedávno vytvorenou sieťou poradenských stredísk pre širokopásmové pripojenie EÚ.

Okrem toho sa Komisia zameria na podporu vysokorýchlostného pripojenia v školách, aj formou poukazov, s dôrazom na znevýhodnené oblasti.

Prečo Komisia navrhuje rámec na digitálne osvedčovanie kvalifikácií?

Digitálne technológie ponúkajú nové spôsoby zlepšenia dôveryhodnosti a transparentnosti kvalifikácií a ochranu proti falšovaniu dokumentov. Digitálne osvedčenia sú lepšie prenosné ako papierové a môžu byť uložené na viacerých serveroch alebo vo viacerých inštitúciách. Môžu obsahovať rozsiahle metaúdaje, dajú sa ľahko vložiť do životopisu, na sociálne médiá a súkromné webové stránky a zainteresované strany k nim majú lepší prístup.

Vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru znamená, že sa zabezpečí uznanie kvalifikácie aj od menších poskytovateľov a dá sa jej dôverovať najmä v cezhraničnom kontexte. Rámec pre kvalifikácie s digitálnym podpisom zabezpečí väčšiu jednotnosť a vytvorí priestor pre zabezpečovanie kvality, zlepší sa prenosnosť a porovnateľnosť a podporí sa mobilita, spolupráca a výmena.

Ako bude Európska komisia podporovať programovanie?

Cieľom Komisie je zapojiť do roku 2020 aspoň polovicu škôl do Európskeho týždňa programovania. Európsky týždeň programovania je dynamická akcia na miestnej úrovni, ktorá má priniesť programovanie a digitálnu gramotnosť zábavným a pútavým spôsobom všetkým Európanom. Účastníci budú mať príležitosť sami sa oboznámiť nielen s programovaním, ale aj hardvérom, 3D tlačou, robotmi atď.

Tým, že pôsobí na školskej úrovni, môže osloviť všetkých mladých ľudí rovnako, dievčatá aj chlapcov. Učitelia objavujú programovanie na rôznych predmetoch spolu so študentmi, čím sa zlepšujú ich kompetencie a inšpiruje ich to k využívaniu programovania ako nástroja na vyučovanie digitálnych zručností.

Pri ďalšej podporu programovania bude Komisia spolupracovať s vyslancami Európskeho týždňa programovania, členskými štátmi, sieťou eTwinning, koalíciou pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, digitálnymi šampiónmi a ďalšími zainteresovanými orgánmi a organizáciami.

 S akými rizikami sa stretávajú študenti pri využívaní technológií a ako ich môže EÚ chrániť a zlepšiť ich postavenie?

V stále viac prepojenom svete patrí k rizikám aj zraniteľnosť osobných údajov, kybernetickobezpečnostné hrozby a podvody, falošné správy, kybernetická šikana a násilná radikalizácia. Treba sa zaoberať všetkými aspektmi online bezpečnosti a kybernetickej hygieny a jednotlivci musia napríklad vedieť, ako mať svoju prítomnosť na internete pod kontrolou a ako bezpečne spravovať svoje účty, informácie a zariadenia.

Zásadný význam má posilnenie kritického myslenia a mediálnej gramotnosti mladých ľudí. Digitálne technológie budú stále viac integrované do našich fyzických aj duševných životov a všetky generácie sa musia stať sebavedomými digitálnymi občanmi, ktorým digitálne technológie otvárajú nové možnosti a súčasne sú si vedomí ich nástrah a sú odolní voči rizikám spojeným s digitalizáciou.

EÚ bude podporovať vzdelávacie a osvetové činnosti zamerané na všetkých občanov EÚ, aby sa stali aktívnymi, zodpovednými, obozretnými a kritickými používateľmi technológií. Jedným z takýchto opatrení bude celoeurópska kampaň o kybernetickej hygiene, mediálnej gramotnosti a gramotnosti v oblasti sociálnych médií a účinných spôsoboch boja proti rizikám na internete, ako sú napr. kybernetická šikana, falošné správy alebo nevhodný obsah. Na kampani sa zúčastnia všetky zainteresované strany a bude mierená na deti, mládež, rodičov a pedagógov. Opatrenia pomôžu pedagógom v celej Európe pochopiť a vyučovať kybernetickú bezpečnosť organizovaním online a štandardných kurzov učiteľov.

 

3. Odporúčania týkajúce sa podpory spoločných hodnôt, inkluzívneho vzdelávania a európskeho rozmeru výučby

Čo je hlavným cieľom tohto odporúčania?

Ak členské štáty EÚ chcú v dnešnej dobe populizmu, xenofóbie, rozdeľujúceho nacionalizmu, diskriminácie, šírenia falošných správ a dezinformovania, ako aj radikalizácie zachovať otvorenú, spravodlivú a súdržnú spoločnosť, čelia vážnym výzvam.

Všetky tieto fenomény ohrozujú našu spoločnosť. Podkopávajú sociálnu súdržnosť, potláčajú pocit spolupatričnosti a oslabujú sebavedomie občanov vo verejných inštitúciách a v našom demokratickom systéme. Mnohí ľudia navyše nevedia, ako Európska únia funguje a aké sú jej ciele. Mnohí vedia len málo o iných členských štátoch a o ich rozmanitosti.

Vzdelanie zohráva pri zvrátení týchto trendov zásadnú úlohu. Propaguje naše spoločné hodnoty, podporuje začlenenie a umožňuje ľuďom lepšie pochopiť Európsku úniu aj jeden druhého.

Prečo sú potrebné usmernenia EÚ k spoločným hodnotám, inkluzívnemu vzdelávaniu a európskemu rozmeru vzdelávania?

V odporúčaní sa od členských štátov požaduje silnejší záväzok v oblasti, ktorá spadá výlučne do ich kompetencie.

Opatrenia na úrovni EÚ sú mimoriadne dôležité v súvislosti s financovaním konkrétnych projektov (pozri nižšie). Najmä financovanie mobility medzi školami a virtuálnych výmen prostredníctvom siete e-Twinning umožňuje EÚ pomáhať školám, učiteľom a žiakom uskutočňovať výmeny a budovať priateľstvá s kolegami a vrstovníkmi v iných krajinách. Majú tak bezprostrednú skúsenosť, čo to znamená byť Európanom.

Odporúčanie EÚ môže pomôcť aj tvorcom politík a odborníkom z praxe nájsť osvedčené postupy, učiť sa od svojich kolegov z iných krajín a nechať sa inšpirovať postupmi z iného prostredia, v ktorom sa riešia podobné problémy ako majú oni.

Čo plánuje Komisia na podporu úsilia členských štátov?

Komisia sa bude usilovať adekvátne financovať program Erasmus+ vo finančnom období EÚ po roku 2020, aby zabezpečila možnosť cezhraničnej mobility prostredníctvom programu Erasmus + pre viac ľudí – študentov, učňov, stážistov, najmä však učiteľov a žiakov. Už v roku 2018 Komisia vyčlení do 180 mil. EUR určených na školské výmeny.

Komisia bude pracovať na tom, aby v najbližších desiatich rokoch zapojila 1 milión učiteľov a škôl do siete e-Twinning a podporila ich aktivity. Takáto učiaca sa komunita umožní viacerým žiakom a učiteľom komunikovať, spolupracovať a vytvárať projekty.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies