Európska komisia predstavila svoj zámer v boji proti praniu špinavých peňazí
Pri príležitosti prednesenia správy o stave Únie, 12. septembra 2018, predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Európania si želajú Úniu, ktorá ich chráni. Opatrenia, ktoré dnes navrhujeme, nám umožnia účinnejší cezhraničný boj proti praniu špinavých peňazí.“

Európska komisia dnes predkladá návrh o ďalšom zintenzívnení dohľadu nad finančnými inštitúciami v EÚ, aby bolo možné lepšie bojovať proti praniu špinavých peňazí a čeliť hrozbám financovania terorizmu.  

Hoci EÚ už má prísne právne predpisy zamerané na boj proti praniu špinavých peňazí, nedávne prípady prania špinavých peňazí v niektorých bankách EÚ však vyvolali obavy, že dohľad nad ich dodržiavaním a ich uplatňovanie nie sú účinné v celej EÚ. To ohrozuje nielen integritu a povesť európskeho finančného sektora, ale môže narušiť aj finančnú stabilitu konkrétnych bánk. Európska komisia preto dnes v rámci širšieho úsilia dobudovať bankovú úniu a úniu kapitálových trhov navrhuje zmenu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), s cieľom posilniť úlohu tohto orgánu v oblasti dohľadu nad finančným sektorom, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí. Tento návrh je súčasťou celkovej stratégie, ktorá má posilniť rámec EÚ pre prudenciálny dohľad nad finančnými inštitúciami zahŕňajúci boj proti praniu špinavých peňazí, ktorý Komisia stanovila v jednom zo svojich oznámení. Tieto opatrenia prispejú k podpore integrity finančného systému EÚ a zabezpečia finančnú stabilitu a ochranu pred finančnou trestnou činnosťou.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis povedal: „Základom európskej bankovej únie musí byť čo najvyššia miera integrity. Až príliš často dochádzalo k tomu, že dohľad v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v EÚ zlyhal. Dnes Európskemu orgánu pre bankovníctvo dávame možnosť zabezpečiť, aby rôzne orgány dohľadu spolupracovali a vymieňali si informácie a aby sa právne predpisy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí uplatňovali účinne vo všetkých krajinách EÚ. EBA bude mať takisto právo požiadať o vyšetrovanie údajných porušení právnych predpisov a stane sa európskym kontaktným bodom v oblasti spolupráce s medzinárodnými partnermi v otázkach súvisiacich s bojom proti praniu špinavých peňazí vo finančnom sektore.“ 

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová uviedla: „Európa má najprísnejšie právne predpisy proti praniu špinavých peňazí na svete. Nedávne prípady z bankového sektora však ukázali, že úroveň nárokov kladených na dohľad nad dodržiavaním týchto právnych predpisov a na ich uplatňovanie nie je v celej EÚ rovnaká. Náš systém je len tak silný, aký silný je jeho najslabší článok. V časoch, keď možno peniaze odoslať cez hranice jedným kliknutím, musíme zabezpečiť dohľad, ktorý je proaktívny a rýchly. Dnešné zmeny zaistia, aby sa tieto predpisy v celej EÚ uplatňovali rovnako.“ 

Posilnenie úlohy Európskeho orgánu pre bankovníctvo  

Komisia navrhuje sústrediť právomoci v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí vo finančnom sektore do rúk Európskeho orgánu pre bankovníctvo a posilniť jeho mandát tak, aby sa zabezpečilo, že všetky príslušné orgány budú vykonávať účinný a dôsledný dohľad nad rizikami prania špinavých peňazí, budú spolupracovať a vymieňať si informácie.

Zmenené nariadenie:

  • zabezpečí, aby sa prípady porušenia právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí dôsledne vyšetrili: EBA bude mať právomoc požiadať vnútroštátne orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, aby preskúmali prípady možného porušenia predpisov a požiadať ich o zváženie cielených opatrení, ako sú sankcie;
  • zaistí, aby vnútroštátne orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí dodržiavali právne predpisy EÚ a riadne spolupracovali s orgánmi prudenciálneho dohľadu. Existujúce právomoci EBA sa posilnia tak, aby EBA mohla – ako poslednú možnosť ak vnútroštátne orgány nebudú konať – priamo vydať rozhodnutia určené jednotlivým subjektom vo finančnom sektore;
  • zlepší kvalitu dohľadu prostredníctvom spoločných noriem, pravidelných preskúmaní vnútroštátnych orgánov dohľadu a prostredníctvom posúdení rizík;
  • umožní zhromažďovanie informácií o rizikách a trendoch v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a uľahčí výmenu týchto informáciímedzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu (tzv. dátové centrá);
  • uľahčí spoluprácu s tretími krajinami, pokiaľ ide o cezhraničné prípady;
  • zavedie nový stály výbor, v rámci ktorého budú spolupracovať vnútroštátne orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.

Plné využitie existujúcich nástrojov dohľadu 

Komisia takisto predkladá stratégiu na zlepšenie výmeny informácií a spolupráce medzi orgánmi v oblasti prudenciálneho dohľadu a orgánmi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Žiada európske orgány dohľadu, a najmä Európsky orgán pre bankovníctvo, aby prijali usmernenia, ktoré pomôžu orgánom prudenciálneho dohľadu začleniť aspekty boja proti praniu špinavých peňazí do ich rôznych pracovných nástrojov a zabezpečiť konvergenciu v oblasti dohľadu.

Komisia takisto vyzýva Európsku centrálnu banku, aby do 10. januára 2019 uzatvorila s orgánmi dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí mnohostranné memorandum o výmene informácií, ako sa požaduje v piatej smernici o boji proti praniu špinavých peňazí.

Ďalší postup 

Dnešný návrh, ktorý má posilniť úlohu Európskeho orgánu pre bankovníctvo bude teraz prerokovaný Európskym parlamentom a Radou. Tieto cielené zmeny sa premietnu do prebiehajúcich diskusií o návrhu Komisie preskúmať nariadenie týkajúce sa európskych orgánov dohľadu(ESA), ktoré Komisia prijala v septembri 2017 a ktorých cieľom bolo posilniť kapacitu európskych orgánov dohľadu s cieľom zabezpečiť konvergentný a účinný finančný dohľad. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby sa na týchto návrhoch urýchlene dohodli. 

Súvislosti 

Boj proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu je jednou z priorít Junckerovej Komisie a je neoddeliteľnou súčasťou programu pre znižovanie rizika, ktorý sa realizuje v rámci budovania bankovej únie a únie kapitálových trhov. Prijatím štvrtej smernice (v účinnosti od júna 2017) a piatej smernice (v účinnosti od 9. júla 2018) o boji proti praniu špinavých peňazí, ktoré sa majú transponovať do vnútroštátneho práva do januára 2020, sa výrazne posilnil regulačný rámec EÚ vrátane pravidiel spolupráce medzi orgánmi dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a orgánmi prudenciálneho dohľadu. Komisia pozorne sleduje, či sa štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí vykonáva správne, podľa potreby aj prostredníctvom postupov v prípade nesplnenia povinnosti.

Niekoľko nedávnych prípadov prania špinavých peňazí v európskych bankách vyvolalo napriek tomuto posilneniu legislatívneho rámca obavy o nedostatočnej prepojenosti prudenciálnych pravidiel a predpisoch v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí pre finančné inštitúcie.

Tieto obavy odzneli aj na zasadnutí Rady v zložení ministrov financií a naposledy ich vyjadril predseda Euroskupiny Centeno vo svojom liste z 25. júna 2018 adresovanom predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi. Táto problematika je rozpracovaná aj vo francúzsko-nemeckom vyhlásení z Mesebergu a v pláne vydanom 19. júna 2018.

V máji 2018 Európska komisia zriadila pracovnú skupinu, v ktorej spolupracujú európske orgány dohľadu, Európska centrálna banka a predseda výboru pre boj proti praniu špinavých peňazí. Jej úlohou je zvážiť možné opatrenia na zabezpečenie bezproblémovej spolupráce medzi orgánmi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a orgánmi prudenciálneho dohľadu v Európskej únii.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies