Európska komisia prichádza s nejasným pojmom “európskeho vzdelávania smerom k inovatívnemu, inkluzívnemu a hodnotovému zameraniu”

Creative abstract 3D illustration of European Union EU flag with blue contour map of Europe and circle of gold stars

V nadväznosti na samit v Göteborgu Európska komisia dnes prijala nové iniciatívy na zlepšenie kľúčových kompetencií a digitálnych zručností európskych občanov, presadzovanie spoločných hodnôt a podporu informovanosti žiakov o fungovaní Európskej únie.

Nové návrhy prichádzajú len dva mesiace po tom, čo v novembri 2017 vedúci predstavitelia európskych štátov a vlád rokovali o vzdelávaní, odbornej príprave a kultúre na samite v Göteborgu. Ich cieľom je zmierniť sociálno-ekonomické nerovnosti a zároveň zachovať konkurencieschopnosť, aby Európa bola jednotnejšia, silnejšia a demokratickejšia.

Podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol:

„Dnešné iniciatívy sú zamerané na posilnenie postavenia jednotlivcov, aby vyťažili čo najviac zo života a aby sme mohli budovať spravodlivé, odolné hospodárstva a komunity. Musíme zabezpečiť, aby vzdelávanie mohli využiť všetci v celej Európe a aby sa každý mohol prispôsobovať zmenám a čerpať z nich výhody. Udržateľný rast a konkurencieschopnosť Európy od toho priamo závisia a v budúcnosti to bude platiť ešte viac. Sme pripravení pomáhať členským štátom a spolupracovať s nimi, aby sme uspeli.“

Komisár EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics povedal:

„Európske systémy vzdelávania a odbornej prípravy musia ľuďom zo všetkých prostredí poskytnúť vhodné kompetencie, aby napredovali a profesijne rástli, ale aby sa zároveň aj občiansky angažovali.Musíme využiť potenciál vzdelávania na podporu sociálnej súdržnosti a pocitu spolupatričnosti. Na to treba stavať na našich spoločných hodnotách a zabezpečiť, aby vzdelávanie umožňovalo žiakom spoznať európsku identitu vo všetkej jej rozmanitosti a naučiť sa viac o Európe, iných európskych krajinách a sebe samých.“

Komisárka EÚ pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová vyhlásila: 

„Digitálny vek preniká do všetkých oblastí nášho života a nielen tí, ktorí pracujú v oblasti informačných technológií, budú musieť byť pripravení na vývoj v tejto oblasti. Digitálna priepasť je vážny problém. Hoci už 90 % budúcich pracovných miest si vyžaduje určitú úroveň digitálnej gramotnosti, 44 % Európanov chýbajú základné digitálne zručnosti. Akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorí dnes navrhujeme, pomôže Európanom, vzdelávacím inštitúciám a systémom vzdelávania, aby sa lepšie prispôsobili životu a práci v spoločnosti čoraz závislejšej od digitálnych technológií.“

Nové návrhy budú tiež podkladom pre prvý európsky samit o vzdelávaní, ktorý usporiada komisár Navracsics 25. januára v Bruseli na tému „Budovanie základov európskeho vzdelávacieho priestoru: smerom k inovatívnemu, inkluzívnemu a hodnotovému vzdelávaniu“.

Toto sú uvedené tri iniciatívy, ktoré navrhla Komisia:

1. Odporúčanie Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie: V nadväznosti na odporúčanie o kľúčových kompetenciách prijaté v roku 2006 tento návrh prináša dôležité nové prvky odzrkadľujúce rapídny vývoj, ktorý odvtedy nastal v oblasti výučby a učenia sa. Jeho cieľom je posilniť rozvoj kľúčových kompetencií ľudí všetkých vekových kategórií počas celého života a poskytnúť členským štátom usmernenia o tom, ako to dosiahnuť. Osobitný dôraz sa kladie na podporu podnikateľského ducha a inovačného zmýšľania s cieľom využiť osobný potenciál, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Okrem toho Komisia odporúča prijať kroky na posilnenie kompetencií v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky a na to, aby viac mladých motivovala ku kariére v týchto oblastiach. Dnes predložené návrhy by sa mali vnímať ako súčasť úsilia o urýchlené zlepšenie európskych systémov vzdelávania s cieľom čeliť mnohým výzvam, na ktoré poukázal aj najnovší prieskum PISA. Z všeobecnejšieho hľadiska sa spomínanými opatreniami členské štáty podporia pri lepšej príprave študentov na meniace sa trhy práce a aktívne občianstvo v rôznorodejších, mobilnejších, digitálnejších a globálnejších spoločnostiach.

2. Akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý načrtáva spôsob, akým EÚ môže pomôcť jednotlivcom, vzdelávacím inštitúciám a systémom vzdelávania lepšie sa prispôsobovať životu a práci v ére rýchlych digitálnych zmien vďaka:

  • lepšiemu využívaniu digitálnych technológií na výučbu a učenie sa,
  • rozvoju digitálnej kompetencie a zručností potrebných na život a prácu v ére digitálnej transformácie a
  • zdokonaľovaniu vzdelávania lepšou analýzou a predikciou údajov.

Medzi navrhované iniciatívy patrí podpora škôl pri zavádzaní vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, rozvoj nového nástroja sebahodnotenia v školách zameraného na využívanie technológií pri výučbe a učení sa (SELFIE) a kampaň na zvýšenie informovanosti verejnosti o online bezpečnosti, mediálnej gramotnosti a počítačovej hygiene.

3. Odporúčanie o spoločných hodnotách, inkluzívnom vzdelávaní a európskom rozmere výučby: Táto iniciatíva navrhuje spôsoby, akými vzdelávanie môže mladým ľuďom pomôcť pochopiť význam spoločných hodnôt stanovených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a rešpektovať ich. Zameriava sa na posilnenie sociálnej súdržnosti a boj proti nárastu populizmu, xenofóbie, kontroverznému nacionalizmu a šíreniu falošných správ. Návrh takisto posilňuje inkluzívne vzdelávanie v záujme podpory kvalitného vzdelávania pre všetkých žiakov, ako aj európsky rozmer výučby, aby sa deti dozvedeli o spoločnom európskom dedičstve a rozmanitosti a nadobudli dobré znalosti o fungovaní EÚ. S cieľom podporiť tieto ciele Komisia podnikne kroky na zintenzívnenie virtuálnych výmen medzi školami, najmä prostredníctvom úspešnej e-Twinningovej siete, a posilní školskú mobilitu vďaka programu Erasmus+.

Súvislosti

Hlavy štátov a predsedovia vlád neformálne rokovali o vzdelávaní a odbornej príprave na sociálnom samite v novembri 2017 v Göteborgu opierajúc sa o oznámenie Komisie „Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou“. Výsledkom boli závery Európskej rady zo 14. decembra 2017, v ktorých sa členské štáty, Rada a Komisia vyzývajú, aby pokračovali v úsilí spomínanom v Göteborgu. V novom programe v oblasti zručností pre Európu prijatom v júni 2016 bola oznámená revízia odporúčania Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie z roku 2006. Pri príprave návrhu Komisia v roku 2017 zorganizovala verejnú konzultáciu a konferenciu so zainteresovanými stranami.

Navrhované odporúčanie Rady o spoločných hodnotách, inkluzívnom vzdelávaní a európskom rozmere výučby nadväzuje na Parížsku deklaráciu o podpore občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania, ktorá bola prijatá na neformálnom zasadnutí ministrov školstva 17. marca 2015. Bolo oznámené aj v oznámení Komisie o podpore predchádzania radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu 14. júna 2016. Pri príprave návrhu Komisia v roku 2017 zorganizovala verejnú konzultáciu.

Súvisiace články

2 miliardy eur na urýchlenie založenia Európskej rady pre inováciu

Peter Králik

NATO prestane komunikovať s Nemeckom, ak Berlín zavedie 5G sieť za pomoci Číny

TASR

Stovka policajtov vycestuje: Slovensko ich pošle do Macedónska aj do Srbska kvôli migrácii

redakčný výber
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy
Počkajte prosím...

Odoberať EuroRešpekt

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch EuroRešpektu?