Európska komisia ukladá Gazpromu povinnosti s cieľom umožniť voľný tok zemného plynu trhové ceny
Európska komisia prijala rozhodnutie o uložení súboru povinností spoločnosti Gazprom s cieľom riešiť obavy Komisie týkajúce sa hospodárskej súťaže a umožniť voľný tok zemného plynu za konkurenčné ceny na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch s plynom v prospech európskych spotrebiteľov a podnikov.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová k tomu povedala: „Všetky podniky pôsobiace v Európe musia dodržiavať európske pravidlá hospodárskej súťaže bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Dnešné rozhodnutie odstráni prekážky zo strany Gazpromu, ktoré stoja v ceste voľnému toku zemného plynu v strednej a východnej Európe. Okrem toho zabezpečí osobitný súbor pravidiel pre budúce správanie Gazpromu. Spoločnosti Gazprom ukladá povinnosť prijať pozitívne kroky na ďalšiu integráciu trhov so zemným plynom v danom regióne a pomáhať pri realizácii skutočného vnútorného trhu s energiou v Európe. Odberatelia Gazpromu v strednej a východnej Európe tak získajú účinný nástroj na zaistenie toho, že budú platiť konkurenčnú cenu.

Ako vždy tu nejde o krajinu pôvodu spoločnosti, ale o dosiahnutie výsledku, ktorý prináša najväčšie výhody európskym odberateľom a podnikom. Prípad sa však nekončí dnešným rozhodnutím, dnes sa iba začína vymáhanie povinností Gazpromu.“

Gazprom je dominantným dodávateľom zemného plynu vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. Komisia v apríli 2015 poslala Gazpromu oznámenie námietok. Vyjadrila v ňom predbežné stanovisko, podľa ktorého spoločnosť porušovala antitrustové pravidlá EÚ uplatňovaním celkovej stratégie na rozdelenie trhov so zemným plynom podľa štátnych hraníc v ôsmich členských štátoch (Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Gazprom mohol mať vďaka tejto stratégii príležitosť účtovať vyššie ceny za zemný plyn v piatich z týchto členských štátov (Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko).

Dnešné rozhodnutie Komisie ukončí toto správanie Gazpromu. Okrem toho mu uloží podrobný súbor pravidiel, ktoré podstatne zmenia spôsob fungovania spoločnosti na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch so zemným plynom.

 • Koniec zmluvných prekážok brániacich voľnému toku zemného plynu: Gazprom musí odstrániť všetky obmedzenia, ktoré uložil odberateľom v súvislosti s opätovným cezhraničným predajom zemného plynu.
 • Povinnosť umožniť tok zemného plynu do a z izolovaných trhov: Gazprom umožní tok zemného plynu do a z častí strednej a východnej Európy (konkrétne pobaltské štáty a Bulharsko), ktoré sú z dôvodu chýbajúcich spojovacích vedení stále izolované od ostatných členských štátov.
 • Štruktúrovaný proces na zabezpečenie konkurenčných cien zemného plynu: Príslušní odberatelia Gazpromu získajú účinný nástroj na zaistenie toho, že ich cena plynu zodpovedá úrovni cien na konkurenčných západoeurópskych trhoch so zemným plynom, najmä v uzloch so skvapalneným plynom.
 • Koniec využívania dominantného postavenia v dodávkach plynu: Gazprom nesmie využívať nijaké výhody týkajúce sa plynárenskej infraštruktúry, ktoré mohol získať od odberateľov posilňovaním svojho postavenia na trhu s dodávkami zemného plynu.

Celý súbor týchto povinností rieši obavy Komisie týkajúce sa hospodárskej súťaže a prispieva k jej cieľom, akým je umožnenie voľného toku zemného plynu v strednej a východnej Európe za konkurenčné ceny.

Komisia sa preto rozhodla prijať tieto právne záväzné povinnosti (tzv. záväzky) voči Gazpromu [podľa článku 9 antitrustového nariadenia (EÚ) 1/2003].

Ak spoločnosť poruší ktorúkoľvek z týchto povinností, Komisia môže uložiť pokutu až do výšky 10 % celosvetového obratu spoločnosti, a to bez preukázaného porušenia antitrustových pravidiel EÚ.

Všeobecnejšie, účinná hospodárska súťaž na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch so zemným plynom nezávisí len od presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, ale aj od investícií do diverzifikácie dodávok zemného plynu, dobre cielených európskych a vnútroštátnych právnych predpisov a od ich riadneho vykonávania. To je dôvod, prečo je vybudovanie európskej energetickej únie kľúčovou prioritou Komisie.

 

Podrobnosti o povinnostiach Gazpromu

S cieľom rozptýliť obavy Komisie z narušenia hospodárskej súťaže musí Gazprom plniť súbor povinností zameraných na zabezpečenie voľného toku zemného plynu v strednej a východnej Európe za konkurenčné ceny. Tieto povinnosti Gazpromu budú platné osem rokov.

Odrážajú spätnú väzbu zainteresovaných strán v prieskume trhu, ktorý Komisia začala v marci 2017v súvislosti s predchádzajúcou verziou návrhu. Tento prieskum trhu priniesol veľký počet odpovedí širokého spektra zainteresovaných strán vrátane vlád, národných orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, veľkoodberateľov zemného plynu, priemyselných združení a akademickej obce, ktoré prispeli k objasneniu a zabezpečeniu účinnosti konečných povinností.

 

1)   Gazprom musí odstrániť prekážky brániace voľnému toku zemného plynu v strednej a východnej Európe

Komisia sa obávala, že Gazprom uložil územné obmedzenia vo svojich dohodách o dodávkach s veľkoodberateľmi a niektorými priemyselnými odberateľmi v ôsmich členských štátoch (Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Medzi tieto obmedzenia patria zákazy vývozu a doložky vyžadujúce spotrebu nakúpeného zemného plynu na konkrétnom území (doložky o mieste dodania) a iné opatrenia, ktoré bránili cezhraničnému toku plynu.

V rozhodnutí Komisie sa preto od Gazpromu vyžaduje, aby odstránil všetky takéto zmluvné prekážky brániace voľnému toku zemného plynu na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch so zemným plynom bez ohľadu na to, či znemožňujú cezhraničný predaj alebo iba znižujú jeho finančnú atraktívnosť. Gazprom ani v budúcnosti opäť nezavedie takéto doložky.

Okrem toho musí zmeniť ustanovenia vo svojich zmluvách týkajúce sa monitorovania a merania zemného plynu v Bulharsku, na základe ktorých sa bulharský trh so zemným plynom izoloval od susedných trhov so zemným plynom v EÚ. Umožní to presun kontroly z Gazpromu na bulharského prevádzkovateľa infraštruktúry prepravnej siete zemného plynu. Gazprom po prieskume trhu objasnil viacero technických prvkov s cieľom zabezpečiť účinné plnenie povinností.

Tieto povinnosti odstránia zmluvné prekážky zo strany Gazpromu, ktoré stoja v ceste voľnému toku zemného plynu v strednej a východnej Európe.

 

2)   Gazprom musí aktívne prispievať k integrácii stredoeurópskych a východoeurópskych trhov so zemným plynom

Aby mohol zemný plyn naozaj voľne prúdiť cez strednú a východnú Európu, je takisto potrebné zaviesť infraštruktúru na jeho prepravu, najmä spojovacie vedenia na prepojenie národných trhov so zemným plynom. Takáto infraštruktúra už existuje v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Infraštruktúra spájajúca Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko a Litvu so susednými trhmi EÚ s plynom ešte nie je dostupná v dostatočnom rozsahu. Obmedzuje sa tak možnosť odberateľov Gazpromu pri opätovnom predaji zemného plynu do a z týchto krajín, dokonca aj keď majú nevyužitý objem.

Gazprom teraz „nahradí“ absenciu spojovacieho vedenia tým, že príslušným odberateľom poskytne možnosť dodávať zemný plyn do a z týchto krajín. Najmä odberatelia, ktorí kupovali zemný plyn pôvodne určený na dodanie do Maďarska, Poľska alebo na Slovensko, môžu namiesto toho požiadať Gazprom o dodanie celého objemu alebo jeho časti do Bulharska a/alebo pobaltských štátov (a naopak):

 • Možnosť výmeny pre široké spektrum odberateľov: Gazprom musí túto možnosť ponúknuť príslušným odberateľom, ktorí uzavreli (alebo uzavrú) zmluvy o dodávkach zemného plynu na určité miesta dodania v strednej a východnej Európe. V nadväznosti na prieskum trhu sa to bude vzťahovať na zmluvy s trvaním aspoň 18 mesiacov. Uvedený mechanizmus by nefungoval pri kratších zmluvách, keďže minimálny čas dodania zemného plynu na nové miesto je dvanásť mesiacov, čomu predchádza štvormesačná výpovedná lehota Gazpromu.
 • Výmena možná v oboch smeroch (do a z izolovaných trhov): Príslušní odberatelia Gazpromu môžu spoločnosť požiadať, aby ich plyn dodala do pobaltských štátov a Bulharska namiesto pôvodne dohodnutých miest dodania (z Poľska alebo Slovenska do pobaltských štátov a zo Slovenska alebo Maďarska do Bulharska). V nadväznosti na prieskum trhu bude možné zmeniť smer dodávok. Zvýši sa tak účinnosť mechanizmu a zlepší sa integrácia stredoeurópskych a východoeurópskych trhov so zemným plynom.
 • Fixné a transparentné servisné poplatky za dodávku: Gazprom môže účtovať servisné poplatky, ktoré sú fixné a transparentné. V nadväznosti na prieskum trhu sa výrazne znížili s cieľom zvýšiť finančnú atraktívnosť mechanizmu.
 • Flexibilita odberateľov Gazpromu pri využívaní tejto možnosti: V nadväznosti na prieskum trhu môžu odberatelia Gazpromu využívať tieto možnosti pri menších objemoch zemného plynu (50 miliónov m3) a v kratšom čase (štyri mesiace).
 • Obmedzené dôvody Gazpromu na odmietnutie výmeny: V nadväznosti na prieskum trhu môže Gazprom odmietnuť výmenu iba vtedy, ak neexistuje žiadna prenosová kapacita. Tento proces bude dôsledne monitorovať nezávislý správca.

Uvedený mechanizmus umožňuje tok zemného plynu do a z pobaltských štátov a Bulharska, ako keby už existovali plynové spojovacie vedenia so susednými krajinami EÚ. Odberatelia Gazpromu tak budú môcť vyhľadávať nové obchodné príležitosti ešte pred tým, ako budú dostupné spojovacie vedenia, čo je výhodné pre odberateľov a podniky v Bulharsku a pobaltských štátoch.

 

3)   Gazprom sa zaviazal viesť štruktúrovaný proces s cieľom zabezpečiť v budúcnosti konkurenčné ceny zemného plynu v strednej a východnej Európe

Komisia vyjadrila obavy, že Gazprom si mohol v piatich členských štátoch (Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko) účtovať vyššie ceny.

Odberatelia Gazpromu v týchto krajinách s dlhodobými zmluvami získajú vďaka rozhodnutiu Komisie účinný nástroj na zaistenie toho, aby v budúcnosti platili konkurenčnú cenu zemného plynu.

 • Odberatelia môžu požadovať nižšie ceny, ak sa ich cena zemného plynu odlišuje od konkurenčných referenčných hodnôt cien v západnej Európe: Odberatelia Gazpromu budú môcť na základe zmluvného práva požiadať o zníženie ceny zemného plynu, ak sa ich cena odlišuje od referenčných západných konkurenčných hodnôt, vrátane cien v uzloch so skvapalneným plynom. Túto možnosť môžu využívať pravidelne (každé dva roky) a každých päť rokov si môžu uplatniť „žolíka“. V nadväznosti na prieskum trhu môžu existujúci odberatelia využívať toto právo ihneď po prijatí rozhodnutia Komisie a Gazprom musí toto právo poskytnúť aj novým odberateľom.
 • Nová cena plynu sa musí stanoviť v súlade s úrovňou cien na konkurenčných kontinentálnych západoeurópskych trhoch so zemným plynom: Nová cena musí odrážať konkurenčné západoeurópske referenčné hodnoty cien vrátane cien v uzloch so skvapalneným plynom. V nadväznosti na prieskum trhu sa toto usmernenie výrazne zlepšilo, v súčasnosti výslovne odkazuje na úroveň cien na konkurenčných kontinentálnych západoeurópskych trhoch so zemným plynom vrátane cien v najdôležitejších uzloch so skvapalneným plynom v kontinentálnej Európe, konkrétne v TTF v Holandsku a NCG v Nemecku. Nová nižšia cena sa bude uplatňovať spätne od dátumu žiadosti o revíziu ceny.
 • Rozhodcovské konanie, ak Gazprom nevyjadrí súhlas v stanovenej lehote: Ak sa Gazprom a jeho odberateľ do 120 dní nedohodnú na novej cene, spor sa môže postúpiť rozhodcovi. Rozhodca následne stanoví konkurenčnú cenu zemného plynu pri úplnom zohľadnení uvedených západoeurópskych referenčných hodnôt. Rozhodcovské konanie sa musí uskutočniť v rámci EÚ. Rozhodcovský súd v EÚ je povinný dodržiavať a uplatňovať právo hospodárskej súťaže EÚ. Komisia má v takýchto prípadoch právo zasahovať ako amicus curiae.

V daných regiónoch sa tak zabezpečia konkurenčné ceny zemného plynu a zabráni sa tomu, aby sa ceny zemného plynu v rámci zmlúv s indexáciou podľa ropy v budúcnosti výrazne neodlišovali od konkurenčných referenčných hodnôt. Povinnosť sa vzťahuje na všetky zmluvy s trvaním tri roky alebo viac, keďže obavy spojené s tvorbou cien sú v tomto prípade relevantné iba pri dlhodobých zmluvách, kde môžu nové zmeny časom viesť k podstatnému rozdielu od konkurenčných referenčných hodnôt.

 

4)   Odstránenie požiadaviek dosiahnutých posilnením postavenia na trhu

Komisia mala obavy aj z toho, že Gazprom využíval svoje dominantné postavenie na trhu s dodávkami zemného plynu s cieľom získať výhody týkajúce sa prístupu k infraštruktúre zemného plynu alebo jej kontroly. V oznámení námietok boli uvedené obavy týkajúce sa projektu South Stream v Bulharsku a plynovodu Jamal v Poľsku.

 • Pokiaľ ide o South Stream, v rozhodnutí sa jasne uvádza, že Gazprom nebude využívať získané výhody. Gazprom nebude v prípade ukončenia projektu South Stream od bulharských partnerov žiadať žiadnu náhradu škody, a to bez ohľadu na to, či by takéto pohľadávky boli vôbec oprávnené.
 • Pokiaľ ide o plynovod Jamal, z vyšetrovania Komisie vyplynulo, že týmto antitrustovým postupom nemožno zmeniť danú situáciu, keďže vzťahy medzi Ruskom a Poľskom v otázke plynu sú predmetom medzivládnych dohôd. V každom prípade sa v rozhodnutí poľského energetického regulačného orgánu z mája 2015 nepotvrdili obvinenia, že by Gazprom uzatvoril poľský trh so zemným plynom v súvislosti s plynovodom Jamal. Regulačný orgán zistil, že vlastník plynovodu Jamal(spoločnosť Europolgaz, ktorej spoluvlastníkom je Gazprom), nemohol oneskoriť alebo blokovať investície do plynovodu: všetky investície, aj na umožnenie spätného toku z Nemecka, uskutočnil prevádzkovateľ prenosovej služby (Gaz-System) podľa plánu.

S cieľom lepšie sa vysporiadať s budúcimi medzivládnymi dohodami Komisia napokon predložila legislatívny návrh, podľa ktorého by uzatváranie medzivládnych dohôd o dodávkach zemného plynu a ropy podliehalo jej predchádzajúcemu preskúmaniu. Tento návrh nadobudol účinnosť v roku 2017.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies