Európska komisia vyzýva aj Slovensko, aby poskytovalo bezplatne dopravné informačné služby
Vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia povinnosti Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

V tomto dokumente sa predstavujú kľúčové rozhodnutia prijaté Komisiou, ktoré sú zoskupené podľa oblasti politiky. Komisia okrem toho ukončuje konanie v 80 prípadoch, v ktorých sa problémy týkajúce sa dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby musela v konaní pokračovať.

Viac informácií o konaní EÚ o porušení povinnosti nájdete v dokumente MEMO/12/12. Podrobnejšie informácie o všetkých prijatých rozhodnutiach sú k dispozícii v registri rozhodnutí o nesplnení povinnosti.

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálne výzvy Cypru, Litve, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovensku, Slovinsku a Taliansku, lebo si nesplnili povinnosti v oblasti poskytovania bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií o bezpečnosti cestnej premávky (delegované nariadenie Komisie 886/2013).

Od členských štátov sa vyžaduje, aby oznámili Komisii pokrok dosiahnutý pri vykonávaní požiadavky na poskytovanie informačných služieb a viaceré ďalšie informácie najneskôr 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti uvedeného nariadenia a potom každý kalendárny rok.

Deväť príslušných členských štátov však tak ešte neurobilo. Komisia navyše zaslala formálne výzvy Cypru, Litve, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovensku a Slovinsku, pretože si nesplnili povinnosť v oblasti celoúnijných služieb sprístupňovania informácií o doprave v reálnom čase (delegované nariadenie Komisie 2015/962).

Členské štáty mali do 13. júla 2017 predložiť Komisii správu o opatreniach prijatých s cieľom zriadiť vnútroštátny prístupový bod a o spôsoboch jeho fungovania a prípadne zoznam diaľnic, ktoré nie sú súčasťou komplexnej transeurópskej cestnej siete ani určených prioritných zón. Všetky dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia Komisie.

V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zaujme odôvodnené stanovisko.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies