Európska komisia vyzýva aj Slovensko, aby správne zaviedlo opatrenia na ochranu laboratórnych zvierat
Vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia povinnosti Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

V tomto dokumente sa predstavujú kľúčové rozhodnutia prijaté Komisiou, ktoré sú zoskupené podľa oblasti politiky. Komisia okrem toho ukončuje konanie v 80 prípadoch, v ktorých sa problémy týkajúce sa dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby musela v konaní pokračovať.

Viac informácií o konaní EÚ o porušení povinnosti nájdete v dokumente MEMO/12/12. Podrobnejšie informácie o všetkých prijatých rozhodnutiach sú k dispozícii v registri rozhodnutí o nesplnení povinnosti.

Európska komisia sa rozhodla zaslať formálnu výzvu šiestim členským štátom (Estónsko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko) z dôvodu nedostatkov pri zavedení pravidiel EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (smernica 2010/63/EÚ) do ich vnútroštátnych právnych poriadkov.

Smernica, ktorá mala byť transponovaná do 10. novembra 2012, zabezpečuje vysokú úroveň dobrých životných podmienok zvierat pri súčasnej ochrane riadneho fungovania vnútorného trhu. Jej cieľom je takisto minimalizovať počet zvierat využívaných na pokusy a vyžaduje sa v nej využívanie alternatív vždy, keď je to možné. V právnych predpisoch všetkých šiestich členských štátov existuje viacero nedostatkov.

estónskej právnej úprave sa vyskytujú nedostatky v transpozícii viac než dvadsiatich článkov smernice a jej troch príloh. Nemecká právna úprava má nedostatky v oblastiach, ako sú inšpekcie, spôsobilosť personálu a prítomnosť veterinárnych lekárov. Napríklad portugalskáprávna úprava neobsahuje ustanovenia o inšpekciách a nezabezpečuje sa v nej, aby postupy zahŕňajúce krutú bolesť mohli byť len prechodnými opatreniami. Rumunská právna úprava má nedostatky v oblasti sankcií a pokiaľ ide o povinnosť zabezpečiť prítomnosť veterinárneho lekára na mieste.

slovenskej právnej úprave chýbajú povinnosti týkajúce sa anestézie a účinné a odradzujúce sankcie. Španielske orgány uznali nedostatky vo svojich právnych predpisoch, ale ešte ich nenapravili v oblastiach, ako je vedenie záznamov a ochranná doložka o používaní primátov iných ako človek. Tieto členské štáty majú na odpoveď dva mesiace. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies