EURÓPSKA MIGRAČNÁ AGENDA: ďalšie kľúčové opatrenia, ktoré je potrebné ešte prijať a návrhy Európskej komisie

Pred pripravovaným marcovým zasadnutím Európskej rady dnes Komisia predkladá správu o pokroku, ktorý sa dosiahol pri realizácii európskej migračnej agendy a vytyčuje ďalšie kľúčové opatrenia, ktoré je potrebné ešte prijať, a to aj v súlade s politickým plánom Komisie z decembra 2017, ktorého cieľom je dosiahnuť komplexnú dohodu o migrácii do júna 2018.

V priebehu celého roka 2017 sa potvrdilo znižovanie prílevu neregulárnych migrantov, pričom tento trend pretrvával aj v prvých mesiacoch roku 2018. Kontinuálne sa pracuje na záchrane ľudských životov, riešení základných príčin neregulárnej migrácie, ochrane vonkajších hraníc Európy či na ďalšom prehlbovaní spolupráce s medzinárodnými partnermi. Celková situácia však zostáva nestabilná, a preto je v záujme zabezpečenia nepretržitej a účinnej reakcie na výzvy, ktoré migrácia prináša, potrebné, aby členské štáty a EÚ spoločne vynaložili ďalšie úsilie a aby najmä vyčlenili dodatočné finančné zdroje.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: Dnešná správa informuje o pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť od minulého novembra. Tento pokrok je výsledkom nášho pevného spoločného odhodlania pristupovať k riadeniu migrácie komplexne. Pozitívne výsledku, ktoré sme dosiahli, musíme udržať a zároveň musíme usilovne pracovať na prijímaní ďalších opatrení, vrátane zhody v otázke reformy azylového systému. Niektoré z týchto opatrení sú mimoriadne naliehavé. To je aj prípad poskytnutia finančných príspevkov, ku ktorým sa členské štáty zaviazali. Riadenie migrácie zostáva pre našich občanov jednou z najvyšších priorít. Naplniť sa nám ju však podarí iba pomocou skutočne komplexného a spoločného prístupu.“

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová vyhlásila: „Naša stratégia riadenia migrácia v partnerstve s kľúčovými krajinami, organizáciami OSN a Africkou úniou prináša výsledky. Vďaka spoločnej osobitnej skupine AÚ, EÚ a OSN sme pomohli viac ako 15 000 osobám vrátiť sa domov a začať nový život a zároveň sme evakuovali vyše 1 300 utečencov z Líbye. Spolupráca a spoločná zodpovednosť sú základným predpokladom účinného riešenia tejto globálnej výzvy.“

Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, poznamenal: „Počet prichádzajúcich migrantov klesol v porovnaní s predkrízovým rokom 2014 o takmer 30 %. Na zmiernenie tempa však nie je dôvod. Práve naopak, nastal čas, aby sme zaradili vyššiu rýchlosť a ešte viac zintenzívnili naše úsilie vo všetkých oblastiach. Nesmieme si dovoliť zaspať na vavrínoch. Naliehavo a vo väčšej miere musíme konať v oblasti návratu, riadenia hraníc a vytvárania legálnych ciest, najmä pokiaľ ide o proces presídľovania z Afriky, ale aj z Turecka.“

V roku 2017 neoprávnene prekročilo hranicu 205 000 osôb, čo znamená, že počet príchodov do EÚ sa v porovnaní s rokom pred krízou znížil o 28 %. Tlak na vnútroštátne migračné systémy sa síce znížil, zostal však naďalej vysoký, keďže v roku 2017 bolo podaných 685 000 žiadostí o azyl.

Záchrana životov a riešenie základných príčin

Došlo k ďalšiemu urýchleniu operácií na trase cez centrálne Stredozemie, pričom väčší dôraz sa kládol na záchranu životov, ochranu migrantov na tejto trase a dobrovoľný návrat, ako aj na reintegráciu v krajinách pôvodu:

 • pri operáciách EÚ v Stredozemí sa od februára 2016 podarilo zachrániť viac ako 285 000 migrantov a v roku 2017 bolo zachránených viac ako 2 000 migrantov v púšti, kde ich zanechali prevádzači.
 • Spoločná osobitná skupina Africkej únie, Európskej únie a OSN zriadená v novembri 2017 pomohla v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu viac ako 15 000 migrantom pri ich návrate z Líbye do ich domovských krajín. Na základe nového mechanizmu UNHCR pre núdzový tranzit bolo z Líbye okrem toho evakuovaných vyše 1 300 utečencov, ktorí by mali byť teraz čo najrýchlejšie presídlení do Európy. Naďalej sa bude pokračovať v spoločnej snahe o evakuáciu migrantov, ktorí boli zaistení, o odstránenie zúfalých podmienok, v ktorých sú títo migranti držaní, ako aj o rozloženie sietí prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi.
 • Trustový fond EÚ pre Afriku naďalej zohráva kľúčovú úlohu pri riešení základných príčin migrácie, pri poskytovaní ochrany migrantom a utečencom na celej migračnej trase, ako aj v boji proti prevádzačstvu a obchodovaniu s migrantmi. Tento fond momentálne spravuje 147 programov, na ktoré boli schválené finančné prostriedky vo výške 2,5 mld. EUR. Tieto programy sú zamerané na oblasť Sahelu a Čadského jazera, Afrického rohu a severnej Afriky. Na realizáciu dôležitých opatrení však momentálne stále chýba viac ako 1 mld. EUR.
 • Vonkajší investičný plán a Európsky fond pre udržateľný rozvoj vo veľkej miere priťahovali pozornosť partnerských finančných inštitúcií a súkromného sektora. Prvá výzva na predloženie investičných návrhov v rámci garančného fondu sa stretla s priaznivou reakciou, ktorá bola veľmi povzbudivá. V snahe reagovať na vysoký dopyt sa bude od členských štátov pravdepodobne vyžadovať, aby poskytli ďalšie finančné príspevky.

Vyhlásenie EÚ a Turecka sa naďalej premieta do konkrétnych výsledkov. Počet neregulárnych a nebezpečných príchodov migrantov zostáva o 97 % nižší ako v období pred začiatkom uplatňovania tohto vyhlásenia. Komisia dnes začala s mobilizáciou druhej tranže v rámci nástroja pre utečencov v Turecku vo výške 3 mld. EUR, keďže prvá časť nástroja bola ku koncu roka 2017 plne zazmluvnená (pozri tlačovú správu v plnom znení).

Posilnenie riadenia vonkajších hraníc

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž momentálne nasadila 1 350 expertov pozdĺž všetkých migračných trás, aby tak podporila pohraničnú stráž jednotlivých členských štátov. V záujme udržania prebiehajúcich operácií však budú potrebné ďalšie príspevky vo forme príslušného personálu a vybavenia. Zároveň sa pracuje na tvorbe stratégie európskeho integrovaného riadenia hraníc. V tejto súvislosti sa dôraz kladie na skutočnosť, že vonkajšie hranice EÚ sú spoločnými hranicami, a vyžadujú si teda spoločné a koordinované opatrenia na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ. V dnešnej správe sú predstavené hlavné prvky, ktoré by sa mali zohľadniť pri vypracovaní tejto stratégie, pričom tejto úlohy by sa teraz mali chopiť orgány členských štátov a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

Dosahovanie výsledkov v oblasti návratu a readmisie

Spolupráca s krajinami pôvodu zaznamenala v otázke návratu výrazný posun vpred. Od minulého leta sa podarilo dosiahnuť praktické dohody o návrate s troma ďalšími krajinami pôvodu a v tomto duchu momentálne prebiehajú rokovania aj s ďalšími partnerskými krajinami. Komisia dnes zároveň navrhuje, aby sa zaviedol nový mechanizmus, na základe ktorého sa stanovia prísnejšie podmienky pre spracúvanie žiadostí o víza v prípade, že partnerská krajina nedostatočne spolupracuje v oblasti readmisie (pozri tlačovú správu v plnom znení). V čoraz väčšej miere sa do operácií návratu migrantov zapájala aj Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Úlohou členských štátov je však zabezpečiť, aby návrat migrantov skutočne prebiehal v rámci týchto spoločných operácií. Od polovice septembra 2017 podporila táto agentúra 135 takýchto operácií, ktoré zabezpečili návrat okolo 4 000 osôb.

Mechanizmus premiestňovania je takmer na konci, nastal čas pre nový impulz pre presídľovanie

Po viac ako dvoch rokoch svojej existencie sa mechanizmus premiestňovania zriadený na úrovni EÚ úspešne blíži do cieľa. Pomocou tohto mechanizmu sa podarilo premiestniť takmer 34 000 osôb, teda viac ako 96 % všetkých zaregistrovaných oprávnených žiadateľov, a to za aktívnej účasti takmer všetkých členských štátov. Presun zostávajúcich žiadateľov (149 v Grécku a 933 v Taliansku) sa momentálne nachádza vo fáze prípravy. V roku 2017 sa rovnako úspešne podarilo ukončiť aj európsky systém presídľovania schválený v júli 2015. Vďaka tomuto systému sa 19 432 zraniteľných osôb dostalo bezpečne do Európy, pričom proces presídľovania na základe vyhlásenia EÚ a Turecka stále prebieha. V rámci nového systému presídľovania, ktorý iniciovala Komisia, má byť presídlených minimálne 50 000 utečencov. V tejto súvislosti 19 členských štátov doteraz prisľúbilo takmer 40 000 miest.

Ďalšie kroky

Pri pohľade do budúcnosti je potrebné zabezpečiť pokračovanie celej škály činností, ktoré EÚ realizuje v rámci svojej migračnej politiky. Bude si to, samozrejme, vyžadovať adekvátne finančné zdroje, ktoré by sa mali pokryť zvýšeným príspevkom z rozpočtu EÚ, ako aj väčšou finančnou podporou zo strany členských štátov EÚ.

 • Dublinská reforma V súlade s politickým plánom Komisie z decembra 2017 by sa mali zintenzívniť kroky zamerané na komplexnú dohodu o udržateľnej migračnej politike, ktorá by mala byť dosiahnutá do júna 2018.
 • Spoločná osobitná skupina AÚ, EÚ a OSN: Činnosť sa bude i naďalej zameriavať na pomoc ľuďom pri odchode z Líbye a v súčinnosti s líbyjskými orgánmi aj na odstránenie systému systematického zaisťovania migrantov.
 • Trustový fond EÚ pre Afriku Ďalšia podpora programov vo všetkých 3 geografických oblastiach si bude vyžadovať, aby členské štáty zabezpečili primerané finančné prostriedky, ktoré budú slúžiť na pokrytie prípadných výpadkov vo financovaní.
 • Vonkajší investičný plán V záujme zvýšenia účinnosti a dosahu vonkajšieho investičného plánu by mali členské štáty poskytnúť ďalšie finančné prostriedky.
 • Vonkajšie hranice Urýchlene by mala prebehnúť príprava technickej a operačnej stratégie európskeho integrovaného riadenia hraníc. Členské štáty by mali Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž bezodkladne poskytnúť prisľúbených chýbajúcich expertov a technické vybavenie.
 • Návrat Hoci proces uzatvárania ďalších readmisných dohôd sa musí zintenzívniť, členské štáty by mali teraz v plnej miere využívať existujúce dohody a urýchlene zabezpečiť návrat pre viaceré osoby v rámci operácií organizovaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž
 • Presídľovanie Členské štáty by mali bezodkladne začať s presídľovaním migrantov v rámci nového systému pre prioritné krajiny. Mimoriadne naliehavé je presídlenie utečencov, ktorí boli evakuovaní z Líbye na základe mechanizmu pre núdzový tranzit.
 • Vyhlásenie EÚ a Turecka Okrem mobilizácie druhej tranže v rámci nástroja pre utečencov v Turecku vo výške 3 mld. EUR je potrebné, aby grécke orgány urýchlili realizáciu opatrení, ktoré prispejú k zlepšeniu návratu migrantov na základe vyhlásenia, a to aj prostredníctvom plánovaných legislatívnych zmien v azylovej oblasti. Intenzívnejšie by sa malo pracovať aj na zabezpečení adekvátnych podmienok prijímania osôb, ktoré prichádzajú do hotspotov. V záujme zabezpečenia procesu kontinuálneho presídľovania z Turecka by mala Rada aktivovať systém prijímania osôb z humanitárnych dôvodov.

Súvislosti

Európska komisia navrhla 13. mája 2015 v rámci európskej migračnej agendy rozsiahlu stratégiu, ktorej cieľom bolo reagovať na bezprostredné výzvy vyplývajúce z aktuálnej krízy a zároveň zaistiť, aby mala EÚ k dispozícii nástroje, ktoré jej umožnia lepšie riadiť migráciu zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, a to v oblasti neregulárnej migrácie, hraníc, azylu a legálnej migrácie.

Dnešné oznámenie načrtáva vývoj, ktorý bol v tejto oblasti zaznamenaný od novembra 2017 a informuje o pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť na základe politického plánu na dosiahnutie komplexnej dohody o migrácii, ktorý Komisia predstavila v decembri 2017.
Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies