Európska Rada, zasadajúca vo formáte EÚ27, prijala doplňujúce smernice na rokovania o brexite

Rada, zasadajúca vo formáte EÚ27, prijala doplňujúce smernice na rokovania o brexite, v ktorých sa podrobne uvádza pozícia EÚ27, pokiaľ ide o prechodné obdobie. Na základe týchto smerníc na rokovania sa Komisii ako vyjednávačovi EÚ poskytol mandát na začatie rokovaní so Spojeným kráľovstvom na túto tému.

Dĺžka prechodného obdobia

V usmerneniach Európskej rady (článok 50) z 15. decembra 2017 sa uvádza, že prechodné ustanovenia musia byť jasne vymedzené a presne časovo ohraničené. V smerniciach na rokovania sa ako navrhovaný konečný dátum pre prechodné obdobie uvádza 31. december 2020.

Uplatňovanie acquis EÚ

Podľa pozície EÚ sa počas prechodného obdobia bude v Spojenom kráľovstve naďalej uplatňovať celé acquis EÚ, ako keby bolo členským štátom. Zmeny acquis, ktoré prijmú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ počas uvedeného obdobia, by sa uplatňovali aj v Spojenom kráľovstve.

Budú sa uplatňovať aj všetky existujúce nástroje a štruktúry EÚ v oblasti regulácie, rozpočtu, dohľadu, súdnictva a presadzovania právnych predpisov vrátane právomoci Súdneho dvora Európskej únie.

V súvislosti s priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom má Spojené kráľovstvo právo účasti (opt in) alebo neúčasti(opt out), pokiaľ ide o jednotlivé právne predpisy, budú sa súčasné pravidlá uplatňovať na akty prijaté počas prechodného obdobia, ktorými je Spojené kráľovstvo viazané pred jeho vystúpením z EÚ. Spojené kráľovstvo však už nebude môcť využiť právo účasti na nových opatreniach v tejto oblasti okrem tých, ktorými sa menia, nahrádzajú alebo rozširujú opatrenia, ktorými je viazané pred jeho vystúpením z EÚ.

Obchodná politika a medzinárodné dohody

Počas prechodného obdobia bude Spojené kráľovstvo naďalej viazané záväzkami vyplývajúcimi z dohôd, ktoré uzavrela EÚ, pričom sa už nebude zúčastňovať na činnosti žiadnych orgánov zriadených takýmito dohodami.

Keďže Spojené kráľovstvo sa bude počas prechodného obdobia naďalej zúčastňovať na činnosti colnej únie a jednotného trhu (so všetkými štyrmi slobodami), bude musieť naďalej dodržiavať obchodnú politiku EÚ, pokračovať v uplatňovaní colných sadzieb EÚ a vo výbere ciel EÚ a naďalej zabezpečovať, aby sa na hraniciach vykonávali všetky kontroly EÚ. To tiež znamená, že počas tohto obdobia nebude Spojené kráľovstvo prijímať záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzavretých samostatne v oblastiach právomoci práva EÚ, pokiaľ mu EÚ k tomu nedá súhlas.

Inštitúcie a orgány EÚ

Spojené kráľovstvo sa, už ako tretia krajina, nebude zúčastňovať na činnosti inštitúcií ani na rozhodovacom proceseEÚ.

Spojené kráľovstvo sa nebude viac zúčastňovať na zasadnutiach expertných skupín a výborov Komisie alebo iných podobných subjektov, v ktorých sú zastúpené členské štáty. Výnimočne, podľa okolností daného prípadu, však Spojené kráľovstvo môže byť pozvané zúčastniť sa na takomto zasadnutí, avšak bez hlasovacieho práva.

Pokiaľ ide o stanovenie rybolovných možnosti (celkový povolený výlov), počas prechodného obdobia sa uskutočnia osobitné konzultácie v plnom súlade s acquis EÚ.

Súvisiace články

2 miliardy eur na urýchlenie založenia Európskej rady pre inováciu

Peter Králik

NATO prestane komunikovať s Nemeckom, ak Berlín zavedie 5G sieť za pomoci Číny

TASR

Stovka policajtov vycestuje: Slovensko ich pošle do Macedónska aj do Srbska kvôli migrácii

redakčný výber
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy
Počkajte prosím...

Odoberať EuroRešpekt

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch EuroRešpektu?