Európska Rada, zasadajúca vo formáte EÚ27, prijala doplňujúce smernice na rokovania o brexite

Rada, zasadajúca vo formáte EÚ27, prijala doplňujúce smernice na rokovania o brexite, v ktorých sa podrobne uvádza pozícia EÚ27, pokiaľ ide o prechodné obdobie. Na základe týchto smerníc na rokovania sa Komisii ako vyjednávačovi EÚ poskytol mandát na začatie rokovaní so Spojeným kráľovstvom na túto tému.

Dĺžka prechodného obdobia

V usmerneniach Európskej rady (článok 50) z 15. decembra 2017 sa uvádza, že prechodné ustanovenia musia byť jasne vymedzené a presne časovo ohraničené. V smerniciach na rokovania sa ako navrhovaný konečný dátum pre prechodné obdobie uvádza 31. december 2020.

Uplatňovanie acquis EÚ

Podľa pozície EÚ sa počas prechodného obdobia bude v Spojenom kráľovstve naďalej uplatňovať celé acquis EÚ, ako keby bolo členským štátom. Zmeny acquis, ktoré prijmú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ počas uvedeného obdobia, by sa uplatňovali aj v Spojenom kráľovstve.

Budú sa uplatňovať aj všetky existujúce nástroje a štruktúry EÚ v oblasti regulácie, rozpočtu, dohľadu, súdnictva a presadzovania právnych predpisov vrátane právomoci Súdneho dvora Európskej únie.

V súvislosti s priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom má Spojené kráľovstvo právo účasti (opt in) alebo neúčasti(opt out), pokiaľ ide o jednotlivé právne predpisy, budú sa súčasné pravidlá uplatňovať na akty prijaté počas prechodného obdobia, ktorými je Spojené kráľovstvo viazané pred jeho vystúpením z EÚ. Spojené kráľovstvo však už nebude môcť využiť právo účasti na nových opatreniach v tejto oblasti okrem tých, ktorými sa menia, nahrádzajú alebo rozširujú opatrenia, ktorými je viazané pred jeho vystúpením z EÚ.

Obchodná politika a medzinárodné dohody

Počas prechodného obdobia bude Spojené kráľovstvo naďalej viazané záväzkami vyplývajúcimi z dohôd, ktoré uzavrela EÚ, pričom sa už nebude zúčastňovať na činnosti žiadnych orgánov zriadených takýmito dohodami.

Keďže Spojené kráľovstvo sa bude počas prechodného obdobia naďalej zúčastňovať na činnosti colnej únie a jednotného trhu (so všetkými štyrmi slobodami), bude musieť naďalej dodržiavať obchodnú politiku EÚ, pokračovať v uplatňovaní colných sadzieb EÚ a vo výbere ciel EÚ a naďalej zabezpečovať, aby sa na hraniciach vykonávali všetky kontroly EÚ. To tiež znamená, že počas tohto obdobia nebude Spojené kráľovstvo prijímať záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzavretých samostatne v oblastiach právomoci práva EÚ, pokiaľ mu EÚ k tomu nedá súhlas.

Inštitúcie a orgány EÚ

Spojené kráľovstvo sa, už ako tretia krajina, nebude zúčastňovať na činnosti inštitúcií ani na rozhodovacom proceseEÚ.

Spojené kráľovstvo sa nebude viac zúčastňovať na zasadnutiach expertných skupín a výborov Komisie alebo iných podobných subjektov, v ktorých sú zastúpené členské štáty. Výnimočne, podľa okolností daného prípadu, však Spojené kráľovstvo môže byť pozvané zúčastniť sa na takomto zasadnutí, avšak bez hlasovacieho práva.

Pokiaľ ide o stanovenie rybolovných možnosti (celkový povolený výlov), počas prechodného obdobia sa uskutočnia osobitné konzultácie v plnom súlade s acquis EÚ.
Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies