Európski odborníci na ochranu a zdravie sa stretnú s komisárkou EÚ, aby spoločne riešili výzvy pre mikropodniky a malé podniky.
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) privíta komisárku Marianne Thyssenovú a ďalšie zainteresované strany na seminári o tom, ako zabezpečiť ochranu a zdravie zamestnancov v mikropodnikoch a malých podnikoch. Seminár sa bude konať 25. januára v Bilbau a bude sprevádzaný vydaním dvoch nových správ, v ktorých sa skúmajú najnovšie zistenia v rámci projektu agentúry EU-OSHA zameranom na mikropodniky a malé podniky. V správach, tak ako aj na seminári, sa pozornosť venuje príkladom osvedčených postupov v rámci celej EÚ, určovaniu kľúčových faktorov úspechu a hlavných výziev a významnej úlohe sprostredkovateľov, pokiaľ ide o zlepšenie ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci (BOZP) v mikropodnikoch a malých podnikoch.

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci sú jednou z hlavných zásad Európskeho pilieru sociálnych práv. Je nevyhnutné, aby predstavitelia zamestnávateľov a pracovníkov, vnútroštátne orgány a poradcovia pre BOZP spolupracovali na zabezpečovaní, aby pracovníci v mikropodnikoch a malých podnikoch pracovali v bezpečných a zdravých pracovných podmienkach.

Pre veľa mikropodnikov a malých podnikov je riadenie BOZP problematické a pracovníci v týchto podnikoch bývajú častejšie vystavení rizikám týkajúcim sa bezpečnosti a zdravia než pracovníci v iných, väčších podnikoch. V skutočnosti sa viac ako 80 % všetkých pracovných úrazov v EÚ stáva v mikropodnikoch, malých alebo stredných podnikoch, pričom platí, že čím je podnik menší, tým je riziko väčšie. Zistenia v rámci najnovších správ približujú problémy a obavy, ktoré sú typické pre mikropodniky a malé podniky, prístupy a správanie v oblasti BOZP a hnacie faktory a prekážky pri uplatňovaní opatrení BOZP v týchto podnikoch. Príklady osvedčených postupov z mikropodnikov a malých podnikov, ktoré boli v rámci projektu hĺbkovo analyzované, poskytujú odborníkom prehľad o tom, čo funguje, pre koho to funguje a za akých podmienok. Medzi úspešné prístupy k podpore BOZP patria činnosti zamerané na zvýšenie informovanosti, odborná príprava, poskytovanie praktických nástrojov a hospodárskych stimulov. Na základe správ je ďalej jednoznačné, že sprostredkovatelia zohrávajú dôležitú úlohu v podpore BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch, a preto je ich úloha jednou z hlavných tém diskusií v rámci seminára.

Marianne Thyssenová, komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, zdôraznila, že: „Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci je jednou z hlavných zásad nášho Európskeho pilieru sociálnych práv , rovnako ako sociálny dialóg a zapojenie zamestnancov. Ako ukazujú príklady osvedčených postupov, je nevyhnutné, aby zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia pracovníkov, ako aj vnútroštátne orgány a poradcovia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci spolupracovali na podpore bezpečnosti a zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch a vytvorili bezpečné a zdravé pracovné podmienky pre zamestnancov.“

Príklady osvedčených postupov

Hodnotu spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými stranami a zahrnutie BOZP do dodávateľského reťazca veľmi dobre názorne predstavuje projekt olympijského parku v Spojenom kráľovstve. Počas výstavby olympijského parku sa uskutočnili konzultácie so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami vrátane národného regulačného orgánu pre BOZP, dodávateľov a odborových združení ešte pred začatím projektu a počas všetkých jeho fáz. Bezpečnosť a zdravie boli najvyššou prioritou a prostredníctvom riadenia dodávateľského reťazca sa vyžadovalo, aby všetky subdodávateľské mikropodniky a malé podniky dodržiavali prísne zásady BOZP, čoho výsledkom bola výnimočne nízka miera nehodovosti počas výstavby. Základom zlepšenia BOZP je motivácia mikropodnikov a malých podnikov, aby prevzali iniciatívu a zvyšovali informovanosť o príslušných nástrojoch a právnych predpisoch. V Dánsku v rámci celonárodnej iniciatívy v oblasti pracovných inšpekcií inšpektori systematicky navštevujú mikropodniky a malé podniky a poskytujú usmernenia a zdroje týkajúce sa BOZP s cieľom dosiahnuť a otvoriť dialóg so všetkými mikropodnikmi a malými podnikmi.

Riaditeľka agentúry EU-OSHA Christa Sedlatscheková zdôrazňuje ďalší príklad, ako môžu činnosti sprostredkovateľov na vnútroštátnej úrovni pomôcť mikropodnikom a malým podnikom riešiť BOZP: „Vo Francúzsku sa nástroje interaktívneho hodnotenia rizík online (OiRA) stali súčasťou preventívneho prístupu k BOZP. S použitím rámca vyvinutého agentúrou EU-OSHA Národný inštitút pre výskum a bezpečnosť navrhol nástroje OiRA  pre potreby dvoch zraniteľných sektorov, v ktorých prevládajú mikropodniky a malé podniky, a to pre cestnú dopravu a sektor reštauračných služieb. Tým umožnil podnikom posúdiť vlastné riziká a realizovať opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a zdravia. Obzvlášť pôsobivé na tomto príklade je to, ako koordinované činnosti viacerých regionálnych a národných inštitúcií BOZP, profesionálnych organizácií a ďalších relevantných sektorových partnerov umožnili vývoj a šírenie týchto nástrojov pre mikropodniky a malé podniky.“

Hoci všetky príklady poskytujú dôkazy, že účinné nástroje a vhodne navrhnuté zásahy môžu úspešne podporovať BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch, mnohé iniciatívy sú dobrovoľné, a preto sa nedostanú k mikropodnikom a malým podnikom, ktoré majú reaktívny prístup k BOZP a aktívne sa nezapájajú do spolupráce s inštitúciami BOZP.

Ako by mali byť nastavené politiky a programy, aby vyhovovali potrebám najťažšie dosiahnuteľných mikropodnikov a malých podnikov? Táto otázka sa bude podrobne rozoberať v záverečnej správe s analýzou projektu, ktorá bude uverejnená v priebehu roka. Pozornosť sa zameria na prenosnosť osvedčených postupov a skúmanie úlohy politík a programov v regulačnom a sociálno-ekonomickom kontexte.

 

Odkazy:

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies