Finančná únia: Komisia predkladá návrh týkajúci sa znižovania rizík s cieľom zaviesť cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi
Komisia dnes navrhuje nové pravidlá, ktorými sa zavedú riešenia na podporu ďalšej integrácie a diverzifikácie v rámci európskeho finančného sektora riadené trhom, čo povedie k silnejšej a odolnejšej hospodárskej a menovej únii.

Dnešným návrhom sa odstránia neopodstatnené regulačné prekážky, ktoré bránia rozvoju cenných papierov zabezpečených štátnymi dlhopismi (sovereign bond-backed securities – SBBS) riadenému trhom. Tieto cenné papiere by vydávali súkromné inštitúcie ako pohľadávky z portfólia štátnych dlhopisov eurozóny. SBBS by boli štandardne navrhnuté tak, aby medzi členskými štátmi, ktoré sú súčasťou eurozóny, nedochádzalo k mutualizácii rizík a strát. Riziká a prípadné straty by sa rozdeľovali iba medzi súkromných investorov. Investovanie do takýchto nových nástrojov by pomohlo investorom, ako sú investičné fondy, poisťovacie spoločnosti alebo banky, diverzifikovať ich portfóliá štátnych dlhopisov, čo by viedlo k integrovanejším finančným trhom. Zároveň by takéto investovanie prispelo k oslabeniu prepojenia medzi bankami a ich domovskými krajinami, ktoré zostáva v niektorých prípadoch aj napriek nedávnemu pokroku naďalej silné. SBBS by nemali nepriaznivý vplyv na existujúce vnútroštátne trhy s dlhopismi.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Rozvoj SBBS riadený trhom pomôže investorom diverzifikovať svoje vystavenie voči štátnym dlhopisom a podporí finančnú integráciu. Ide o pragmatický návrh, ktorý podporí zadržanie rizika v rámci súkromného sektora prostredníctvom integrovaných finančných trhov a zníži riziko v bankovom sektore bez toho, aby bola potrebná mutualizácia rizík.“

Dnešným návrhom Komisia plní svoju úlohu vyplývajúcu z oznámenia v diskusnom dokumente HMÚ z mája 2017, pričom ide o dôležitú súčasť jej úsilia o dobudovanie bankovej únie. Komisia vyzýva Radu a Európsky parlament, aby úzko spolupracovali a zabezpečili tak rýchle prijatie a implementáciu. Návrh tým, že prispeje k integrovanejším a diverzifikovanejším finančným trhom so štátnymi dlhopismi, bude prínosný aj pre rozvoj únie kapitálových trhov.

Ako by fungovali SBBS

SBBS tvoria diverzifikovanú skupinu štátnych dlhopisov eurozóny, ku ktorým patria štátne dlhopisy zo všetkých členských štátov eurozóny podľa ich ekonomickej váhy. Pri nákupe SBBS zabezpečených touto skupinou si investori môžu vybrať, či si kúpia cenné papiere s vyšším alebo nižším rizikom, v závislosti od svojej ochoty podstupovať riziká. Cenné papiere s najvyšším rizikom by znášali akékoľvek prípadné straty príslušnej skupiny ako prvé, na oplátku by však investorom prinášali vyššie výnosy. Výsledkom by bolo, že prioritné cenné papiere, ktoré by znášali straty až po tom, čo by sa úplne vyčerpali cenné papiere s najvyšším rizikom, by boli nízkorizikové.

Návrh by odstránil existujúce regulačné prekážky tým, že by zaručil SBBS rovnaké regulačné zaobchádzanie, aké majú štátne dlhopisy štátov eurozóny denominované v eurách (napríklad pokiaľ ide o kapitálové požiadavky). Banky a iné finančné subjekty, ktoré investujú do cenných papierov SBBS, by dosiahli väčšiu diverzifikáciu svojich portfólií štátnych dlhopisov pri nižšom riziku, čo by malo priaznivý vplyv na stabilitu finančného systému ako celku.

SBBS by však boli štandardne navrhnuté tak, aby medzi členskými štátmi, ktoré sú súčasťou eurozóny, nedochádzalo k mutualizácii rizík a strát. Zostavenie SBBS by mali na starosti súkromné subjekty, ktoré sa vytvoria výlučne na účely emitovania a riadenia týchto nástrojov.

Dnešným návrhom sa stanovujú presné kritériá oprávnenosti SBBS, pokiaľ ide o využívanie výhod plánovaného regulačného zaobchádzania. Takáto štandardizácia zvýši likviditu SBBS a pridá im na atraktivite v očiach obrovského množstva investorov. Návrh takisto mení niekoľko legislatívnych aktov stanovujúcich regulačné zaobchádzanie s SBBS, ktoré sú v držbe bánk a iných finančných subjektov.

Súvislosti

Medziinštitucionálna pracovná skupina na vysokej úrovni pod záštitou Európskeho výboru pre systémové riziká skúmala prínosy a uskutočniteľnosť SBBS. V januári uverejnila komplexnú správu.

Uvedená analýza a posúdenie vplyvu pripojené k tomuto návrhu preukazujú, že SBBS by mohli znížiť riziká v oblasti finančnej stability. Dosiahlo by sa to tým, že by sa uľahčila diverzifikácia portfólií štátnych dlhopisov v držbe bánk a iných inštitúcií. Vo vyhlásení o zámere predsedu Junckera pri príležitosti správy o stave Únie zo septembra 2017 a v oznámení o dobudovaní bankovej únie z októbra 2017 sa uvádzalo, že Komisia navrhne zavedenie rámca pre SBBS na jar 2018.

Dnes predložený rámec by preto zlepšil stabilitu eurozóny tým, že by uľahčil rozvoj trhu s SBBS riadený súkromným sektorom. Koncepciu SBBS pôvodne navrhla skupina akademických pracovníkov v publikácii v oblasti hospodárskej politiky (pozri ich prácu „ESBies: Safety in the Tranches“ dostupnú v anglickom jazyku a odkazy, ktoré sú v nej uvedené).

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies