Hodnotenie zdravotníckych technológií v EÚ: Komisia navrhuje posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi
Komisia dnes predložila návrh na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ pri hodnotení stavu zdravotníckych technológií. Vďaka väčšej transparentnosti sa zlepší postavenie pacientov, keďže sa budú môcť dostať k informáciám o klinických prínosoch novej technológie, ktorá by pre nich mohla byť prospešná. Viac hodnotení by mohlo viesť k efektívnym a inovatívnym zdravotníckym nástrojom, ktoré sa tak k pacientom dostanú rýchlejšie. Vnútroštátne orgány teda budú môcť pri tvorbe politík v oblasti systémov zdravotníctva vychádzať z presvedčivejších dôkazov. Navyše výrobcovia sa nebudú viac musieť prispôsobovať rozdielnym vnútroštátnym postupom.

Podpredseda Katainen v tejto súvislosti uviedol: „Intenzívnejšia spolupráca pri hodnotení zdravotníckych technológií na úrovni EÚ prinesie inovácie a zvýši konkurencieschopnosť odvetvia výroby zdravotníckych pomôcok. Sektor zdravotnej starostlivosti je kľúčovou súčasťou nášho hospodárstva a tvorí približne 10 % HDP Únie. Navrhujeme predpisy, ktoré prinesú výhody pacientom v celej Európe a zároveň podporia inovácie, rozšíria využívanie špičkových inovácií zdravotníckych technológií a zlepšia udržateľnosť systémov zdravotníctva v EÚ.“

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis dodáva: „Komisia dnes prichádza s krokmi, ktoré zlepšia kvalitu a inovácie v sektore zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov a zvlášť tých, ktorých liečebné potreby nie sú uspokojené. Zároveň očakávam, že táto iniciatíva pomôže zvýšiť efektivitu využívania zdrojov v členských štátoch ich spájaním a výmenou odborných poznatkov, čím predídeme duplicite pri hodnotení podobných výrobkov.“

Navrhované nariadenie o hodnotení zdravotníckych technológií sa týka nových liekov a niektorých nových zdravotníckych pomôcok a tvorí základ trvalej a stabilnej spolupráce na úrovni EÚ pri spoločných klinických hodnoteniach v tejto oblasti. Členské štáty budú môcť využívať spoločné nástroje na hodnotenie zdravotníckych technológií, metód a postupov v rámci EÚ a spolupracovať v týchto štyroch základných oblastiach: 1. spoločné klinické hodnotenia zamerané na najinovatívnejšie zdravotnícke technológie, ktoré dokážu čo najviac pomôcť pacientom, 2. spoločné vedecké konzultácie, počas ktorých sa budú môcť vývojoví pracovníci poradiť s orgánmi zodpovednými za hodnotenie zdravotníckych technológií, 3. objavovanie nových zdravotníckych technológií, v snahe dozvedieť sa čo najskôr o sľubne sa vyvíjajúcich technológiách a 4. pokračujúca dobrovoľná spolupráca v iných oblastiach.

Jednotlivé krajiny EÚ budú aj naďalej zodpovedať za hodnotenie neklinických (čiže ekonomických, sociálnych a etických) aspektov zdravotníckych technológií a rozhodovať o platbách a úhradách.

 

Ďalšie kroky

O návrhu sa bude teraz rokovať v Európskom parlamente a Rade ministrov. Očakáva sa, že po jeho prijatí a nadobudnutí účinnosti začne platiť po troch rokoch. Potom sa ráta s ďalším trojročným obdobím, počas ktorého sa členské štáty budú postupne pripravovať na fungovanie nového systému.

 

Súvislosti

Tento návrh prichádza viac ako 20 rokov od iniciovania dobrovoľnej spolupráce v tejto oblasti. Od prijatia smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (2011/24/EÚ) bola v roku 2013 založená v EÚ dobrovoľná sieť vnútroštátnych úradov s pôsobnosťou v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií s cieľom poskytovať strategické a politické poradenstvo na účely vedeckej a technickej spolupráce na úrovni EÚ. Toto úsilie, doplnené o tri po sebe nasledujúce spoločné opatrenia[1] týkajúce sa hodnotenia zdravotníckych technológií, umožnilo Komisii a členským štátom získať dostatok poznatkov o metodikách a výmene informácií o hodnoteniach zdravotníckych technológií.

Stabilná spolupráca pri hodnotení zdravotníckych technológií na úrovni EÚ by mala zaručiť prínosy pre všetky krajiny EÚ z hľadiska zvýšenej efektívnosti a maximálneho využitia pridanej hodnoty na úrovni EÚ. Užšiu spoluprácu na úrovni EÚ v tejto oblasti výrazne podporujú zainteresované strany, ktorým ide o včasný prístup pacientov k inováciám. Zainteresované strany spolu s občanmi, ktorí sa zapojili do verejnej konzultácie Komisie, návrh jednoznačne podporili. Takmer všetci (98 %) uznali význam hodnotenia zdravotníckych technológií a 87 % z nich súhlasilo s tým, aby spolupráca v rámci EÚ v tejto oblasti pokračovala aj po roku 2020.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies