Inštitút zdravotnej politiky vypočítal cenu sociálnych politík v zdravotníctve
“Kto z vás má rád darčeky, zľavy či iné prekvapenia?”, pýta sa Inštitút zdravotnej politiky vo svojom statuse na sociálnej sieti. Štátni analytici od ministerky zdravotníctva Kalavskej vysmiali ceny sociálnych opatrení v zdravotníctve za posledné roky. Nielen vysmiali ale aj prepočítali výpadky takýchto darčekov. A následne všetko zverejnili v štúdii “Cena  sociálnych politík v rezorte zdravotníctva”.

Slovenské zdravotníctvo je založené na princípe solidarity a je v zmysle sociálnej politiky zamerané aj na podporu výhod pre najslabšie a najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Tieto politiky však spôsobili v roku 2016 preukázateľný výpadok vo výške príjmov verejného zdravotného poistenia v hodnote minimálne 96 mil. €, odhadovaná suma na rok 2017 je 112 – 122 mil. €. Suma má rastúci trend a nakoľko sa v súčasnej dobe pripravujú ďalšie sociálne balíčky, považuje IZP za nevyhnutné každé opatrenie presne vyčísliť, a to nie len na strane finančného dopadu, ale aj pridanej hodnoty, opodstatnenia a sociálneho dopadu danej politiky.”, píše sa v úvode štúdie Inštitútu zdravotnej politiky. 

Zdroje fondov verejného zdravotného poistenia (ďalej len „VZP“) dosiahli v roku 2017 celkový objem 4,64 mld. €. 95% príjmov je využitých na úhradu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Vývoj príspevkov ilustruje nasledujúca tabuľka:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Daňové príjmy VZP (mld. €)

3,82

3,89

3,98

4,23

4,35

4,64

Daňové príjmy VZP (mld. €)

“Až 2/3 sa na tomto výbere podieľajú ekonomicky aktívni obyvatelia a asi tretinu odvedie za svojich poistencov štát (najmä za deti, matky na materskej, starobných a invalidných dôchodcov). Zo skupiny ekonomicky neaktívnych občanov sú prirodzene prevažnými čerpateľmi prostriedkov z VZP najmä seniori v dôchodkovom veku. Dostupnosť k zdravotnej starostlivosti nie je nijakým spôsobom v korelácii s osobitnou výškou príspevkov, či už priamou alebo prostredníctvom platieb štátu a všetci platcovia poistného majú právo na poskytnutie bezplatnej ZS u zmluvných poskytovateľov.”, tvrdia štátni analytici v štúdii.

Podľa nich “súčasťou pravidelných ročných rozpočtových vyjednávaní je aj výška príspevku štátu za svojich poistencov, ktorá nie je vždy dodržaná napriek legislatívne ukotvenému minimu. Za ostatné roky sa stalo konvenciou, že počas ekonomického rastu sú tieto poklesy v platbe vyrovnávané rastúcimi odvodmi pracujúcich. Okrem tohto sporného bodu pri rozpočtových vyjednávaniach sa však vyskytujú aj ďalšie umelé zásahy s negatívnym dopadom na rozpočet VZP.”

Rozhodli sme sa v redakcii portálu Eurorešpekt zverejniť podstatné pasáže zo štúdie, tak ako ich zmieňujú analytici z ministerstva zdravotníctva:

Polovičné zdravotné odvody pre zdravotne ťažko postihnutú (ZŤP) osobu

Podľa § 12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) sa vzťahujú na osobu so zdravotným postihnutím polovičné sadzby poistného na verejné zdravotné poistenie. IZP súhlasí s tým, aby boli znevýhodnení poistenci podporovaní, tu len poukazujeme na finančný dopad takéhoto opatrenia.

Predpis preddavkov na takto znížené zdravotné poistenie tvoril pre VšZP za rok 2017 sumu 45,3 mil. €. Prepočtom za všetky poisťovne môžeme tak hovoriť o celkovej čiastke výpadku, resp. neuskutočneného výberu, vo výške 72 mil. €/rok s rastúcim trendom. Ak by tento trend pokračoval ďalej, tak kumulatívny výpadok na najbližších 5 rokov predstavuje 511 mil. €.

Rok predpisu

Suma predpisu – uplatnená znížená sadzba

Prepočet za všetky ZP

preddavku na

Typ dokladu

poistného – 7 % (5 % zamestnávateľ, 2 %

(pri 63% trhovom

poistné

zamestnanec)

podiele VšZP)

DP – Daňové priznanie

1 890 646

2014

FO – Predpis FO

191 701

MV – Mesačný výkaz

24 679 490

Spolu

26 761 837

42 479 106

DP – Daňové priznanie

2 159 668

2015

FO – Predpis FO

182 620

MV – Mesačný výkaz

26 203 035

+7%

Spolu

28 545 324

45 310 038

DP – Daňové priznanie

2 454 692

2016

FO – Predpis FO

201 156

MV – Mesačný výkaz

34 516 808

+30%

Spolu

37 172 656

59 004 216

DP – Daňové priznanie

2 715 274

2017

FO – Predpis FO

214 323

MV – Mesačný výkaz

42 359 233

+22%

Spolu

45 288 831

71 887 033

Tabuľka 1: Predpis preddavkov na ZP za roky 2014 – 2017; údaje za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu

 

Odvodová odpočítateľná položka

Opatrenie na znižovanie odvodového zaťaženia pre najmenej zarábajúcich zamestnancov a ich zamestnávateľov je účinné od roku 2015. Spomedzi všetkých foriem daňovo-odvodových zaťažení boli zvolené práve zdravotné odvody, pretože zdravotné poisťovne majú vybudovaný silný a funkčný administratívny aparát schopný zabezpečiť spracovanie modifikácií v parametroch odvodov. V princípe ľudia pracujúci za hrubú mzdu 380 €, čo bola v spomínanom roku 2015 zároveň aj minimálna mzda, neplatili žiadne odvody do VZP a so zvyšujúcim sa príjmom odvodové zaťaženie rástlo. Od hranice 570 € nebola úľava už žiadna. Pôvodný strop tejto hranice bol nastavený nižšie, ale bez zmeny výpočtu celkového dopadu na VZP bol navýšený.

Od 1.1.2018 sa upravili podmienky pre uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky tak, že odpustenie časti odvodov sa týka už len vymeriavacieho základu pre platenie odvodov zamestnancami s najnižšími príjmami. Zamestnávatelia si už nemôžu uplatniť odpočítateľnú položku. Podrobnosti sú upravené v § 13a zákona č. 580/2004. Za predchádzajúce dva roky bol predpis pre platenie odvodov ponížený aj zamestnávateľom.

Keďže nebola preukázateľne zabezpečená kompenzácia tohto opatrenia vo fonde VZP prostredníctvom primeraného navýšenia platby za poistencov štátu, odhadujeme, že aj po tohtoročnej novele zákona zostane stále čiastočne nevykrytý výber poistného za poistencov štátu.

Za predchádzajúce obdobia vieme dokázať nepokrytý výpadok v príjmoch VZP nepriamo cez prepočet zákonom stanoveného odvodu za 3 mil. poistencov štátu vo výške 4% z priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov. Príjmy do VZP nad túto hranicu považujeme za kompenzáciu odvodovej odpočítateľnej položky. Čiastočne sme do prepočtu výpadku zakomponovali pozitívnu externalitu zavedenia OOP a to rast priemernej mzdy v hospodárstve a s tým spojený rast výšky vybraného poistného. Nasledovná tabuľka preto sumarizuje čistý dopad opatrenia v intervaloch podľa rokov, za ktoré vznikol, nakoľko nie je možné presné vyčíslenie:

2015

2016

Skutočná sadzba za poistencov štátu

4,44%

4,41%

Zákonný nárok (mil €)

1 187

1 236

Skutočne zaplatené do VZP (mil €)

1 370

1 390

Dopad OOP (mil €)

209

193

Rozdiel/ nekompenzácia OOP (mil €)

-16 až -26

-28 až -38

Tabuľka 2: Platby OOP; dáta MZ SR

Už skonsolidované dáta po prebehnutí ročného zúčtovania zdravotných odvodov hovoria o kompenzačnom deficite 44 až 64 mil. € za roky 2015 a 2016.

 

Znížené doplatky za lieky

V zmysle dodatkov k zákonu č. 363/2011 Z. z. zdravotné poisťovne vracajú peniaze poistencom, ktorí splnili podmienky ochranného limitu na doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Limit spoluúčasti je maximálna suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku hradeného z VZP za kalendárny štvrťrok. Po prekročení výšky ochranného limitu spoluúčasti vybraným skupinám poistencov zdravotná poisťovňa vráti doplatky vo výške sumy doplatku za najlacnejší liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku z referenčnej skupiny. Teda nie vo výške celého doplatku.

ZP vrátili doplatky za lieky poistencom, ktorí sú držiteľmi preukazov ZŤP (zdravotne ťažko postihnutí), invalidným dôchodcom, starobným dôchodcom a deťom do dovŕšenia šiestich rokov. Výška limitu spoluúčasti zahŕňa od 1.1.2018 aj dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Podmienky sú nasledovné:

  • poberatelia invalidného dôchodku či držitelia preukazu ZŤP majú limit spoluúčasti 12 € (do 1.1.2018 to bolo 25 €);

  • poistenci vo veku nedovŕšených 6 rokov majú limit spoluúčasti 10 €;

  • poistenci vo veku nedovŕšených 6 rokov s preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím majú limit spoluúčasti 0 €;

  • od 1.1.2018 sa zaviedol limit okrem liekov aj na dietetické potraviny a zdravotné pomôcky pre všetkých starobných dôchodcov celkom vo výške 30 €.

V 2016 bola suma doplatkov 2-násobná oproti predchádzajúcemu roku. Za 2017 sa neočakáva značný nárast, ktorý sa ale kvôli uvoľneniu pravidiel dostaví za rok 2018, kde už v prvom kvartály bol viac ako 100% nárast vrátených doplatkov.

2014

2015

2016

2017 (dopočet 4Q)

Počet poistencov (ZŤP a invalid. dôchodcovia)

39 478

198 121

398 897

472 261

Doplatky vrátené poistencom (ZŤP a invalid dôchodcom, vrátane detí vo veku

778 808

3 313 066

6 698 516

7 714 824 €

nedovŕšených 6 rokov ktoré sú držiteľom preukazu ZŤP)

Počet poistencov – starobní dôchodcovia

46 396

50 730

103 791

Doplatky za lieky vrátené starobným dôchodcom

826 040

811 309

1 667 793

Počet poistencov (vo veku nedovŕšených 6 rokov)

x

31 781

53 800

116 957

Doplatky vrátené poistencom vo veku nedovŕšených 6 rokov

x

478 456

873 780

2 201 281 €

Počet poistencov spolu

85 874

280 632

556 488

589 219

Suma vrátených doplatkov za lieky

1 604 848

4 602 831

9 240 089

9 916 105 €

medzi rokmi

x3

x2

Tabuľka 3: Vrátené doplatky za lieky spolu; Správa o stave vykonávania VZP

 

Záver

Poslaním sektoru zdravotníctva je slúžiť najslabším a najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva a to formou zabezpečenia prístupu k plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti. Rovnováha vzťahov medzi pacientmi, poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami nesmie byť narúšaná umelými zásahmi z externého prostredia nesúvisiacimi so samotným systémom zdravotníctva. Využívanie prostriedkov určených na financovanie zdravotných služieb na iný účel prispieva k vytváraniu atmosféry krivdy a dlhodobej deformite prostredia. Ak aj dôjde k takýmto opatreniam, je nevyhnutné, aby boli v plnej miere refundované.

Vyššie uvedené politiky spôsobili v roku 2016 preukázateľný výpadok vo výške príjmov verejného zdravotného poistenia v hodnote minimálne 96 mil. €. Za rok 2017 vznikol vo fondoch verejného zdravotného poistenia výpadok v odhadovanej výške 112 až 122 mil. € pri asi 15% medziročnom raste. Jedná sa o výrazný a nepokrytý nárast a zatiaľ neboli prijaté žiadne regulačné opatrenia pre minimalizáciu tohto trendu do budúcna. Mierne zníženie môže nastať pri zmenení podmienok uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky od roku 2018, zároveň sa však vytvoril markantný priestor pre povinnosť vrátenia doplatkov za lieky, zdravotné pomôcky a dietetické potraviny dôchodcom.

Nakoľko sa v súčasnej dobe pripravujú ďalšie sociálne opatrenia, pričom tie súčasné ešte neboli stále plnohodnotne vykryté, považuje IZP z hľadiska nevyhnutnosti zabezpečenia dostatku zdrojov do zdravotníctva za nutné, aby boli tieto zásahy presne vyčíslené, a to nie len z finančného pohľadu, ale aj pridanej hodnoty, opodstatnenia a sociálneho dopadu danej politiky.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies