Je čas ochrániť slobodu prejavu. Je čas vyňať osoby verejného záujmu z trestného zákona § 373 trestný čin ohovárania

Po včerajšom dni v kauze Jankovská a 10 hodinách v cele predbežného zadržania Ondreja Janíčka vidím len jedno riešenie. Aj tých 10 hodín stačí na to, aby Ondrej svoju ochranu žiadal na Európskom súde pre ľudské práva. Myslím, že prokuratúra si toho je vedomá.

Priorita však musí byť niečo iné a to vyňatie osôb verejného záujmu spod trestného zákona § 373 trestný čin ohovárania.

Osoby verejného záujmu sú verejne činné osoby, politici, štátni úradníci, predstavitelia polície, prokuratúry a verejne známe osobnosti. Tu musí byť prípustná maximálna miera kritiky.

ESĽP vo svo­jich roz­hod­nu­tiach už viac­krát kon­šta­to­val, že aj pou­ži­tie expre­sív­nych až uráž­li­vých vý­ra­zov s pri­hliad­nu­tím na okol­nos­ti da­nej si­tuácie, v kto­rej bo­li pou­ži­té, bo­lo pri­me­ra­né a v rám­ci prí­pus­tných hra­níc slo­bo­dy pre­ja­vu (v tom­to oh­ľa­de je zná­mym roz­hod­nu­tie ESĽP vo ve­ci Oberschlick pro­ti Ra­kús­ku zo dňa 08.07.1986).

V ne­dáv­nej mi­nu­los­ti sa ESĽP kom­plexne za­obe­ral otáz­kou slo­bo­dy pre­ja­vu pos­lan­cov v roz­hod­nu­tí vo ve­ci Ka­rác­so­ny a os­tat­ní pro­ti Ma­ďar­sku zo dňa 17.05.2016, kde ok­rem iné­ho uvie­dol, že pre­jav čle­nov parla­men­tu je dô­le­ži­tou sú­čas­ťou slo­bo­dy pre­ja­vu v ro­vi­ne par excellence. Súd zvýraz­nil vý­znam prá­va na slo­bo­du pre­ja­vu pre čle­nov parla­men­tu a ten­to pre­jav má po­ží­vať zvý­še­nú úro­veň ochra­ny.

Z čes­kej ju­di­ka­tú­ry tak­tiež vy­plý­va zá­ver, že úmy­sel­né za­vi­ne­nie ako je­den z pred­pok­la­dov tres­tné­ho či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 Tr. zák. je pot­reb­né zvlášť sta­ros­tli­vo po­su­dzo­vať v si­tuá­cii, keď mal byť uve­de­ný trest­ný čin spá­cha­ný v do­be vo­leb­nej kam­pa­ne, ke­dy mož­no pred­pok­la­dať pred­ná­ša­nie os­trej kri­ti­ky na ad­re­su kan­di­dá­tov z rôz­nych sub­jek­tív­nych poh­ľa­dov, pre­to­že ide o ima­nen­tnú sú­časť pred­vo­leb­né­ho sú­bo­ja, kto­rú nie je mož­no všeo­bec­ne kri­mi­na­li­zo­vať (Uz­ne­se­nie Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR pod sp. zn. 5 Tdo 873/2002 zo dňa 07.11.2002).

Ho­ci in­šti­tút zní­že­nej ochra­ny osob­nos­ti osôb ve­rej­né­ho zá­uj­mu vy­ža­du­je vy­ššiu mie­ru to­le­ran­cie kri­ti­ky tých­to osôb, ma­jú aj tie­to oso­by v ju­di­ka­tú­re ESĽP ga­ran­to­va­né le­gi­tím­ne oča­ká­va­nie ochra­ny vlas­tné­ho súk­ro­mia.

Uve­de­nú dok­trí­nu ESĽP za­kot­vil napr. vo ve­ci von Han­no­ver pro­ti Ne­mec­ku (roz­su­dok ESĽP zo dňa 24.6.2004), keď vo svo­jom roz­hod­nu­tí kon­šta­to­val, že kaž­dý, ho­ci je ve­rej­nos­ti zná­my, mu­sí mať ,,le­gi­tím­nu ná­dej“ na reš­pek­to­va­nie a ochra­nu svoj­ho súk­rom­né­ho ži­vo­ta.

To zna­me­ná, že oso­bám ve­rej­né­ho zá­uj­mu je pos­ky­to­va­ná pred­met­ná ochra­na pri­már­ne v ob­las­ti súk­rom­né­ho, nie ve­rej­né­ho ži­vo­ta (k to­mu aj roz­hod­nu­tie ESĽP vo ve­ci Dal­ban pro­ti Ru­mun­sku zo dňa 28.09.1999).

Nepohneme sa v boji s korupciou a justičnou mafiou na Slovensku, pokiaľ budú verejní činitelia zneužívať trestný zákon na vybavovanie si účtov so svojimi kritikmi. Je čas im zobrať neprimeranú ochranu a strhnúť tým múr nespravodlivosti, ktorý ich chráni pred občanmi.

Počkajte prosím...

Odoberať EuroRešpekt

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch EuroRešpektu?