Minister dopravy Érsek by mal odstúpiť. Ambície jeho ministerstva k prepájaniu Európy sú mizivé
Do mezirezortného pripomienkového konania vstúpil návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014. 

Slovenské ambície vo vzťahu k návrhu sú minimálne a ministerstvo dopravy pod vedení nominanta strany MOST Arpáda Érseka nemá takmer žiadne ambície vo vzťahu k programom tohoto nového infraštrukturálneho finančného nástroja.

Európska komisia (EK) 2. mája 2018 predložila návrh viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027, v rámci ktorého na Nástroj na prepájanie Európy (CEF) bola vyčlenená celková suma 42,265 miliardy eur.

CEF je určený na podporu investícií do transeurópskych sietí (TEN) – dopravnej, energetickej a digitálnej. Zameriava sa na projekty s najvyššou európskou pridanou hodnotou a katalyzuje investície do projektov s cezhraničným dosahom a celoeurópskych interoperabilných systémov a služieb, v prípade ktorých je nevyhnutné, aby finančná podpora pokračovala aj po roku 2020. Cieľom tohto návrhu je vytvoriť preň právny základ.

V prípade dopravy je zámerom CEF prispieť k dokončeniu oboch úrovní transeurópskej dopravnej siete (TEN-T): základnej siete do roku 2030 a súhrnnej siete do roku 2050. Podporuje implementáciu európskych systémov riadenia dopravy pre všetky druhy dopravy, najmä pre leteckú a železničnú dopravu, a tiež pomáha pri prechode na inteligentnú a udržateľnú mobilitu. Prostredníctvom CEF sa tiež budú realizovať civilno-vojenské projekty dvojakého využitia dopravnej infraštruktúry.

V prípade energetiky sa dôraz kladie na dokončenie transeurópskych energetických sietí (TEN-E) prostredníctvom: rozvoja projektov spoločného záujmu, ktoré sa týkajú ďalšej integrácie vnútorného trhu s energiou a interoperability sietí cez hranice a vo všetkých sektoroch; udržateľného rozvoja umožnením dekarbonizácie, najmä integráciou obnoviteľných zdrojov energie; bezpečnosti dodávok energie.

V digitálnej oblasti sa cez CEF maximalizujú prínosy, ktoré všetkým občanom, podnikom a verejným správam prináša digitálny jednotný trh. Nástroj navyše prispieva k tomu, aby všetky hlavné subjekty sociálno-ekonomickej interakcie, ako sú školy, nemocnice, dopravné uzly, hlavní poskytovatelia verejných služieb a vysoko digitalizované podniky, mali do roka 2025 prístup k progresívnemu gigabitovému pripojeniu. Zároveň prispieva k celkovej pripojiteľnosti európskych území vrátane najvzdialenejších regiónov k internetu.

Podľa stanoviska, ktoré vypracovalo ministerstvo dopravy, SR v rámci jednotlivých koridorov na základnej sieti TEN-T bude žiadať:

1. Baltsko – Jadranský koridor

– doplnenie diaľnice D3 na úseku Katovice – Žilina

2. koridor Orient/východné Stredomorie

– doplnenie železnice na úsekoch:

Bratislava – Hegyeshalom

Břeclav – Bratislava

– doplnenie cesty na úseku Mosonmagyaróvár – hranica so SR

3. Rýnsko – Dunajský koridor

– doplnenie železnice na úsekoch:

Viedeň – Bratislava/Viedeň – Budapešť/Bratislava – Budapešť

Čadca – Mosty u Jablunkova

Púchov – Horní Lideč

Žilina – Košice – hranica SR-UA

– doplnenie vnútrozemských vodných ciest:

prístav Komárno

prístav Bratislava

rieka Dunaj (SR časť)

rieka Váh

SR v rámci jednotlivých koridorov na súhrnnej sieti TEN-T bude žiadať doplnenie cestných úsekov:

Banská Bystrica – Ružomberok

Bratislava obchvat

Ako je z návrhu zrejmé slovenské ministerstvo rezignovalo na ostatné úseky rýchlostných ciest. Jeho ambície sú nedostatočné a hraničiace s poškodzovaním záujmov Slovenska najmä vo vzťahu k východnému Slovensku. Vynechanie rýchlostných ciest Trenčín – Žiar nad Hronom a Prešov – Svidník až k poľským hraniciam ukazuje, že strana MOST – HÍD nemá záujem na dobudovaní celej cestnej rýchlostnej siete, ale iba rieši svoje partikulárne záujmy.

V projektoch budovania 5G sietí zas pre zmenu chýba špecifikácia slovenských priorít a formulácie pripomienok sú vágne.

Predbežné stanovisko, ktoré predložilo ministerstvo dopravy k návrhu, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy je málo ambiciózne a bez jasných priorít, ktorí by umožnili dobudovať  sieť rýchlostných komunikácii na Slovensku. Aj tento prístup ukazuje, že minister Árpad Érsek by mal odstúpiť. 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies