Nezodpovedané otázky týkajúce sa povinného očkovania

Na aktuálnu tému Sú té­my, kto­ré po­la­ri­zu­jú spo­loč­nosť a vy­vo­lá­va­jú váš­ne. Me­dzi tie­to té­my v pos­led­nom ob­do­bí pat­rí ne­po­chyb­ne té­ma mož­nej bu­dú­cej le­gis­la­tív­nej úp­ra­vy o za­ve­de­ní po­vin­né­ho oč­ko­va­nie pre ur­či­té ka­te­gó­rie oby­va­teľ­stva. Vo­lá sa po zod­po­ved­nos­ti za ochra­nu ve­rej­né­ho zdra­via, v me­ne kto­ré­ho sa uva­žu­je o ne­dob­ro­voľ­nom, štá­tom ulo­že­nom zá­sa­hu do te­les­nej in­teg­ri­ty je­din­ca. … Čítať ďalej Nezodpovedané otázky týkajúce sa povinného očkovania