Paralelný obchod s liekmi: Komisia ukončila konania o nesplnení povinnosti proti Poľsku, Rumunsku a Slovensku
Európska komisia dnes rozhodla o ukončení konaní o nesplnení povinnosti v oblasti paralelného obchodu s liekmi na humánne použitie proti Poľsku, Rumunsku a Slovensku. Zároveň uzavrela súvisiace sťažnosti na tieto štáty.

Junckerova Komisia sa už od začiatku svojho funkčného obdobia sústreďuje na svoje politické priority a dôsledne ich presadzuje. Tento politický prístup sa prejavuje aj pri riešení prípadov neplnenia povinností. V oznámení „Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva“ sa uvádza, ako Komisia strategicky určuje prioritu jednotlivých prípadov a pritom starostlivo zohľadňuje rôzne verejné a súkromné záujmy, ktoré sú s nimi spojené.

Paralelný dovoz a vývoz liekov patrí medzi legálne formy obchodovania na jednotnom trhu. Členské štáty ho však môžu v určitých prípadoch obmedziť, no príslušné opatrenia musia byť odôvodnené, primerané a musia adekvátne slúžiť na zabezpečenie legitímneho verejného záujmu. Napríklad na zabezpečenie primeranej a nepretržitej dodávky farmaceutík pre obyvateľov.

Nedostatok primeraných a nepretržitých dodávok liekov na humánne použitie lekárňam je závažným problémom, s ktorým sa stretávame čoraz častejšie. V posledných rokoch sa vyskytol vo viacerých členských štátoch. Môže pritom závažne ovplyvniť liečbu pacientov. Komisia uznáva, že jedným z dôvodov, pre ktoré dochádza k nedostatku viacerých liekov na humánne použitie, môže byť práve paralelný obchod s liekmi.

Nájsť rovnováhu medzi rešpektovaním práva na voľný pohyb tovaru a práva pacientov na prístup k zdravotnej starostlivosti však nie je ľahké. Komisia dospela po dôkladnom posúdení k záveru, že treba hľadať iné spôsoby, ako primerane vyriešiť túto zložitú situáciu, než konania o nesplnení povinnosti. Táto otázka môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie európskych občanov, a preto ju treba vyriešiť rýchlo a efektívne.

Komisia sa domnieva, že by sa mal urýchlene uskutočniť štruktúrovaný dialóg so všetkými relevantnými stranami. Naďalej je odhodlaná podporovať členské štáty v úsilí zabezpečiť, aby občania mali včasný prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti. Na tento účel zhromaždí viac informácií od členských štátov a ďalších zainteresovaných strán. Tie budú východiskom pre diskusie o plnení záväzku vyplývajúceho zo služieb vo verejnom záujme a vývozných obmedzeniach v rámci pracovnej skupiny Komisie pre farmaceutické výrobky (Výbor pre farmaceutiká na humánne použitie).

Súvislosti:

Vďaka paralelnému obchodu môžu veľkoobchodníci kupovať lieky v jednom členskom štáte (zvyčajne tam, kde sú ceny liekov nižšie) a predávať ich do iných členských štátov (kde sú ceny vyššie). Paralelný dovoz a vývoz liekov je zlučiteľný s voľným pohybom tovaru (článok 34 ZFEÚ).

Ten je však možné vo výnimočných prípadoch obmedziť, ak je to odôvodnené nadradenými požiadavkami verejného záujmu (napríklad ochranou zdravia a života ľudí) a ak sa tento cieľ nedá dosiahnuť inými menej obmedzujúcimi prostriedkami (článok 36 ZFEÚ).

O nedostatku liekov na humánne použitie v EÚ sa diskutovalo počas neformálneho zasadnutia ministrov zdravotníctva, ktoré sa konalo 3. a 4. októbra 2016 v Bratislave.

Európsky parlament v tejto súvislosti 2. marca 2017 prijal uznesenie o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu k liekom. V ňom vyzval Komisiu a Radu EÚ, aby analyzovali príčiny nedostatku liekov a monitorovali dodržiavanie pravidiel EÚ týkajúcich sa povinnosti zabezpečiť ich nepretržitú dodávku (článok 81 smernice 2001/83/ES). To je neoddeliteľne späté s cenovou dostupnosťou liekov na humánne použitie pre pacientov a so súvisiacimi cenovými politikami v jednotlivých členských štátoch, o ktorých rozhodujú výlučne ony samy.

Rada uskutočnila 8. decembra 2017 výmenu názorov na farmaceutickú politiku v EÚ. Komisia počas nej zdôraznila, že je odhodlaná podporovať členské štáty v úsilí zabezpečiť právo občanov na včasný prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies