Poznáme nariadenie EÚ o realizácii vlastnej zahraničnej politiky za 89,2 miliardy eur
“Cieľom návrhu nariadenia, ktorým sa vytvorí Nástroj pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – NDICI), je realizovať zahraničnú politiku EÚ a presadzovať hodnoty a záujmy Únie na celom svete. Tie sú definované v Globálnej stratégii pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ z júna 2016. Európska komisia navrhuje vyčleniť na tento nástroj 89,2 miliardy eur na obdobie 2021-2027.”, píše sa v návrhu nariadenia ktoré je v slovenskom pripomienkovom konaní.

Súčasné medzinárodné prostredie sa zmenilo. Je charakterizované najmä rastúcou nestabilitou, viacerými krízami v susedstve EÚ, regionálnymi konfliktami, nárastom terorizmu a rastúcimi migračnými tlakmi. Globálne ide tiež o zmenu klímy a zhoršovanie životného prostredia, pričom stále vysoký počet ľudí žijúcich v chudobe je naďalej veľkým problémom.

Okrem obsahového zamerania návrh predpokladá aj štrukturálne zmeny. V kontexte viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021-2027 sa navrhuje zlúčenie viacerých nástrojov financovania do jedného finančného mechanizmu. Ide napríklad o Nástroj rozvojovej spolupráce, Európsky fond pre udržateľný rozvoj, Nástroj európskeho susedstva, Nástroj partnerstva, Nástroj pre demokraciu a ľudské práva, Nástroj na podporu stability a mieru.

Cieľom zlúčenia uvedených nástrojov je predovšetkým zjednodušenie metód práce, riadenia a dohľadu, zníženie administratívnej záťaže a flexibilnejšia reakcia na nepredvídateľné problémy a krízy. Navrhovaný dátum implementácie 1. január 2021. Predmetné nariadenie bude priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ.

 

Stanovisko Slovenskej republiky

EK zverejnila 14.6.2018 balík legislatívnych návrhov v súvislosti s VFR 2021-2027 týkajúcich sa kapitoly VI – Susedstvo a Svet. V porovnaní so súčasným rozpočtom vonkajšej činnosti EÚ je návrh EK vyšší o takmer 30% s objemom 123 mld. EUR.

Najvýraznejším legislatívnym návrhom je návrh nariadenia na vytvorenie globálneho nástroja s názvom Nástroj pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (NDICI). Predmetný nástroj by zlúčil 7 súčasných vonkajších nástrojov EÚ, vrátane nástroja pre susedskú politiku (ENI) a aktuálne mimorozpočtového Európskeho rozvojového fondu (EDF). Návrh objemu nástroja NDICI je 89,2 mld. EUR. Podľa návrhu bude rozdelený nasledovne:

  • Geografický program (68 mld. EUR): v tejto časti bude zaručená výška najmenej 22 mld. EUR pre Európske susedstvo, ako aj 32 mld. EUR pre subsaharskú Afriku. Ďalej bude alokovaných 10 mld. EUR pre Áziu a Tichomorie a 4 mld. EUR pre Severnú a Južnú Ameriku a Karibik.

  • Tematický program (7 mld. EUR): v tomto pilieri budú komplementárne financované prierezové témy ako ľudské práva a demokracia (1,5 mld. EUR), organizácie občianskej spoločnosti (1,5 mld. EUR), stabilita a mier (1 mld. EUR), ako aj globálne výzvy (3 mld. EUR).

  • Činnosti rýchlej reakcie (4 mld. EUR): ide o rýchlu mobilizáciu zdrojov v naliehavých situáciách, vznikajúcich krízach, počas krízy a po kríze, ďalej tiež zvýšenie odolnosti.

  • Rezerva na vznikajúce výzvy (10,2 mld. EUR): umožní EÚ adekvátne reagovať na nečakané krízy (napr. migrácia) alebo na meniace sa globálne prostredie.

V hodnoteniach fungovania súčasných vonkajších nástrojov sa preukázala ich pridaná hodnota a význam. Stále však existuje priestor na zlepšenie. V súčasnej realite početných kríz a konfliktov musí byť EÚ schopná adekvátne a flexibilne reagovať na nepredvídateľné okolnosti.

Okrem toho politickou prioritou Komisie vo Viacročnom finančnom rámci 2021-2027 je zjednodušiť jeho regulačné prostredie. Predložený návrh predpokladá, že zlúčenie viacerých nástrojov do jedného všeobecného nástroja. Tým sa poskytne príležitosť na racionalizáciu systémov riadenia a dohľadu a tak zníži administratívne zaťaženie inštitúcií EÚ a členských štátov. Nemenej dôležité je rovnako uľahčiť presun finančných prostriedkov medzi regiónmi a tiež spôsobmi poskytovania pomoci. To sa týka tiež minimalizovania rizika prekrývania, keď sú rovnaké politické ciele financované z viacerých nástrojov.

“Pozícia SR v predmetnej oblasti sa bude vyvíjať v kontexte priebehu celkových rokovaní o Viacročnom finančnom rámci 2021-2027, ktorý obsahuje celkovo 37 samostatných nástrojov/mechanizmov.”, tvrdí naše ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.

K legislatívnemu návrhu o NDICI bude v najbližších mesiacoch prebiehať intenzívna diskusia. Súčasné AT PRES má ambíciu dosiahnuť dohodu medzi členskými štátmi na úrovni Rady, pričom následne budú pokračovať rokovania s Európskym parlamentom.

Oficiálna vyjednávacia pozícia SR:

SK podporuje navýšenie rozpočtu pre vonkajšie činnosti. Súčasné bezpečnostné prostredie, ktoré je menej predvídateľné a pre ktoré je charakteristický vysoký počet konfliktov a kríz, si to vyžaduje.

SK víta ambíciu zefektívniť a zjednodušiť architektúru vonkajších nástrojov. Externé finančné nástroje musia byť flexibilné a smerovať financie tam, kde sú reálne výzvy. Návrh vytvoriť nový Nástroj pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (NDICI) má svoju pridanú hodnotu v tomto smere.

Napriek tomu je SR presvedčená, že Nástroj európskeho susedstva (ENI) by mal ostať samostatným finančným nástrojom v celkovej architektúre mechanizmov týkajúcich sa kapitoly VI – Susedstvo a Svet v rámci VFR 2012-2027. Jeho začlenenie do globálneho fondu v podobe NDICI by vyslalo negatívny politický signál pre krajiny v našom susedstve a najmä by zatienilo prioritné vzťahy k týmito regiónmi, ktoré uvádza aj Globálna stratégia EÚ.

Z hľadiska výšky vyčlenených financií bude SK presadzovať, aby na bezprostredné susedstvo únie boli vyčlenené prostriedky, ktoré dokážu pokryť všetky prioritné sféry spolupráca s týmito partnerskými krajinami.

V kontexte výziev, potrieb a príležitostí, ktoré prináša sa sebou fenomén migrácie, počíta návrh nariadenia s tým, že 10% jeho finančného krytia bude venovaných tejto priorite. SK sa bude v rokovaniach usilovať o navýšenie tohto podielu tak, aby reflektoval stupeň dôležitosti pre súčasnú EÚ.

“SR vníma, že najväčšie rozvojové potreby sú v najmenej rozvinutých a nestabilných štátoch, preto eliminácia chudoby zostáva naším prioritným cieľom. Napriek tomu je však potrebné tento prístup doplniť správnym súborom opatrení na prehĺbenie a rozšírenie spolupráce s krajinami so stredne veľkým príjmom (MICs).”, tvrdí naše ministerstvo k návrhu.

“Zvažované zahrnutie Európskeho rozvojového fondu (EDF) do rozpočtu EÚ by viedlo k značnému navýšeniu povinného príspevku SR. Je nutné zvážiť a vyhodnotiť dopady alternatív postavenia EDF mimo, alebo v rámci rozpočtu”, uzatvára oficiálne slovenské stanovisko.

Materiál možno pripomienkovať do 3. augusta 2018.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies