Poznáme predbežné stanovisko Slovenska k návrhu Programu InvestEU. Je v pripomienkovom konaní
Návrh nariadenia je súčasťou balíka k viacročnému finančnému rámcu (VFR) na roky 2021-2027. Pripomienkovať ho možno do 20.7. 2018.

Návrh vytvára Program InvestEU, ktorého súčasťou sú Fond InvestEU, Poradenské centrum InvestEU a Portál InvestEU. Cieľom programu je zjednodušiť poskytovanie finančných nástrojov na EÚ úrovni a nahradiť približne 23 existujúcich nástrojov jedným Fondom InvestEU. Na základe záruky z rozpočtu EÚ vo výške 38 mld. eur sa plánuje prostredníctvom implementujúcich partnerov vytvoriť dodatočné zdroje 525 mld. eur.

Európska komisia (EK) v návrhu Nariadenia navrhuje:
 • zriadiť Program InvestEU, ktorý:
  • sa skladá z troch častí: Fond InvestEU, Poradenské centrum InvestEU a Portál InvestEU,
  • má nahradiť množstvo doterajších finančných nástrojov na centrálnej úrovni a zlúčiť ich pod jednu značku s jedným súborom pravidiel a nahradiť tak doterajšie finančné nástroje.
 • Fond InvestEU má:
  • poskytnúť záruku pre finančné produkty na úrovni 38 mld. eur, ktoré majú mobilizovať investície na úrovni 525 mld. eur
  • miera pokrytia záväzkov sa predpokladá na úrovni 40 %, t. j. 15,2 mld. eur.
  • odhadovaná miera pákového efektu vychádza z doterajších skúseností s Európskym fondom pre strategické investície (EFSI),
  • financovať štyri segmenty:
   • udržateľná infraštruktúra (11,5 mld. eur)
   • podpora výskumu, inovácií a digitalizácie (11,25 mld. eur)
   • malé a stredné podniky (11,25 mld. eur)
   • sociálne investície a zručnosti (4 mld. eur)
 • Riadenie Fondu InvestEU je založené na:
  • poskytnutí záruky zo strany Komisie implementačnému partnerovi, ktorý potom mobilizuje súkromné zdroje a môže:
   • poskytnúť prostriedky priamo alebo nepriamo konečným prijímateľom prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, fondov, investičných platforiem alebo iných nástrojov, alebo
   • financovať inú finančnú inštitúciu, ktorá potom poskytuje prostriedky rovnako ako v predchádzajúcom bode.
  • výbere implementujúcich partnerov Komisiou, pričom týmto partnerom môže byť:
   • EIB, alebo iné medzinárodné finančné inštitúcie,
   • národné rozvojové banky alebo inštitúcie.
  • implementačný partner musí pokrývať minimálne tri členský štáty EÚ,
  • zriadení Poradného výboru, Projektového tímu a Investičného výboru,
  • EIB nemá osobitné postavenie pri riadení a správe Fondu InvestEU,
  • spôsob riadenia nástroja: implementačný partner požiada o záruky, Komisia skontroluje súlad s EÚ právom a politikami, Projektový tím ohodnotí finančné parametre a hodnotenie kvality projektu, nezávislý Investičný výbor schváli projekt.
Pozícia/vyjednávacia inštrukcia Slovenska k predkladanému návrhu

“Návrh predstavuje zjednodušenie centrálne riadených finančných nástrojov a ich zlúčenie do jedného programu s jednotným systémom pravidiel. Tento prístup umožňuje zefektívnenie riadenia, nakoľko už nebude potrebný osobitný tím v rámci Komisie pre každý finančný nástroj. Zároveň umožňuje lepšiu koordináciu medzi centrálne riadenými finančnými nástrojmi a dosahovanie synergií”, píše sa v stanovisku slovenskej vlády k materiálu.

SK berie na vedomie Komisiou deklarovanú sumu 100 až 150 mil. eur, ktorú sa podarí ušetriť, ak bude Fond InvestEU spravovať namiesto EIB Komisia, pričom SK bude klásť dôraz na zachovanie kvality minimálne na úrovni, ktorú by zabezpečila správa EIB.

“Pre SK je kľúčové, aby bola zachovaná doplnkovosť Programu InvestEU a nedochádzalo ku konkurencii s finančnými nástrojmi na národnej úrovni. SK dlhodobo zastáva názor, že centrálne riadené finančné nástroje majú oveľa výhodnejšie podmienky pre svoje fungovanie ako národné finančné nástroje, pričom poskytujú podporu rovnakým cieľovým skupinám. SK bude pri vyjednávaní Programu InvestEU podporovať vyrovnanie podmienok medzi centrálne riadenými finančnými nástrojmi a finančnými nástrojmi na národnej úrovni.”, uvádza vládna pozícia v pripomienkovom konaní.

Podľa oznámenia Komisie týkajúceho sa viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027 (COM(2018) 321 final) dosahuje rozpočtový rámec plánovaný pre Program InvestEU výšku 14,725 miliárd eur vrátane sumy 525 mil. eur vyčlenenej na pomoc pri vypracúvaní projektov a iné sprievodné opatrenia. Celková miera tvorby rezerv dosiahne 15,2 miliárd eur, z čoho suma 1 miliarda eur bude krytá príjmami, vrátenými platbami a vymoženými sumami pochádzajúcimi z existujúcich finančných nástrojov a EFSI.

Návrh nariadenia má neutrálny dopad na rozpočet verejnej správy SR.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies