Stanovisko Výboru pre rodovú rovnosť a práva žien europarlamentu voči Maďarsku
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

–  so zreteľom na správu pracovnej skupiny OSN pre otázky diskriminácie žien v právnych poriadkoch a v praxi(1) z 27. mája 2016,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská Komisie k právu EÚ o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami v zamestnaní a povolaní (smernica o rovnakom zaobchádzaní, smernica 2006/54/ES), ako aj k smernici o materskej dovolenke (smernica Rady 92/85/EHS) z 27. apríla 2017,

A.  keďže článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) stanovuje, že rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou zásadou Únie, ktorá musí byť preto základným záujmom všetkých členských štátov;

B.  keďže Európska únia je založená na hodnotách rešpektovania právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane rodovej rovnosti a práv osôb patriacich k menšinám a keďže tieto hodnoty sú univerzálne a spoločné pre členské štáty (článok 2 Zmluvy o EÚ);

C.  keďže Maďarsko sa umiestnilo s 50,8 bodmi na predposlednom mieste v európskom porovnaní Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť 2017, pričom navyše od roku 2010 stratilo 1,6 bodu;

D.  keďže od mimovládnych organizácií sa právom očakáva, že budú mať transparentné finančné pozadie;

E.  keďže viaceré medzinárodné ľudskoprávne organizácie ostro kritizovali Maďarsko za jeho potláčanie ľudských práv a za obmedzenie fungovania jej občianskej spoločnosti vrátane organizácií pre práva žien; keďže zavedené reštriktívne právne predpisy a politiky, ako sa uvádza ďalej, významne brzdia činnosť organizácií pre práva žien, ktoré poskytujú jedinečné služby obetiam rodovo motivovaného a domáceho násilia, a vystavujú ich riziku, že budú vylúčené z daňových a iných výhod;

F.  keďže Maďarsko je jednou z krajín, z ktorých pochádza najviac obetí obchodovania s ľuďmi v rámci Únie;

G.  keďže aj napriek tomu, že Maďarsko má silný systém zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotného poistenia, a napriek odporúčaniam rôznych orgánov OSN monitorujúcich dodržiavanie zmlúv sú náklady na modernú antikoncepciu úplne vylúčené z maďarského systému zdravotnej starostlivosti, ktoré neposkytuje žiadnu úhradu akejkoľvek metódy antikoncepcie a vytvára tak prekážku pre moderné plánovanie rodičovstva, a keďže Maďarsko je jedným z mála členských štátov, v ktorých sa pre núdzovú antikoncepciu alebo tzv. „tabletku po” vyžaduje lekársky predpis, čo je v rozpore s odporúčaním Komisie z roku 2015 sprístupniť núdzovú antikoncepciu bez lekárskeho predpisu; keďže s výnimkou urgentnej zdravotnej starostlivosti nemajú neregistrované migrantky prístup k zdravotnej starostlivosti, čo im tiež bráni v prístupe k akejkoľvek prenatálnej starostlivosti; keďže aj napriek obavám výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), ktorý vládu žiadal, aby ženám zabezpečila prístup k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva bez toho, aby sa museli zúčastniť povinného poradenstva, a bez povinného čakacieho obdobia, ktoré zo zdravotného hľadiska nie je potrebné, sa tieto požiadavky aj naďalej uplatňujú v praxi a umelé prerušenie tehotenstva lekárom stále nie je dostupné, čím sa komplikuje a stigmatizuje prístup žien k týmto zdravotníckym službám;

H.  keďže definícia rodiny v maďarskej ústave ako „manželstva a vzťahov medzi partnermi a deťmi“ je zastaraná a vychádza z konzervatívnych presvedčení; keďže manželstvo osôb rovnakého pohlavia je zakázané; keďže v prieskume Agentúry pre základné práva o LGBT v roku 2014 takmer 70 % respondentov uviedlo, že sa vyhýba určitým miestam, pretože sa boja zastrašovania alebo útoku z dôvodu príslušnosti k LGBTI;

I.  keďže zo 47 členov Rady Európy ratifikovalo Istanbulskú dohodu doposiaľ 30 a ďalších 15 členov vrátane Maďarska dohodu podpísalo, ale zatiaľ neratifikovalo; keďže od februára 2017 nedošlo k žiadnemu pokroku v procese ratifikácie v Maďarsku; keďže napriek tomu, že bol v roku 2013 prijatý právny predpis, ktorým bolo domáce násilie postavené mimo zákona, jeho vykonávanie je problematické a definícia domáceho násilia nezahŕňa sexuálne násilie; keďže Maďarsko okrem toho nemá ucelenú stratégiu ani akčný plán predchádzania násiliu na ženách a boja proti nemu; keďže z výsledkov najnovšieho výskumu, ktorý uskutočnila Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), vyplýva, že existujú dôkazy o rozšírenom násilí založenom na rodovej príslušnosti: podľa údajov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť z roku 2015 sa 27,7 % žien v Maďarsku od svojho 15. roku stretlo s fyzickým násilím, sexuálnym násilím alebo s oboma týmito formami, minimálne 50 žien zomrie každý rok rukami svojich príbuzných alebo partnerov a státisíce žien sú pravidelne zneužívané vo svojich vlastných rodinách; keďže podľa organizácií pre práva žien je v 95 % prípadov páchateľom násilia muž a obeťou žena alebo dievča, keďže mnoho žien nechce zneužitie oznámiť, lebo na policajných staniciach a súdoch sa stretávajú s nepriateľským prostredím; keďže pátranie po páchateľoch a ich stíhanie príslušníkmi orgánov presadzovania práva a členmi súdnictva sú zväčša neúčinné, čo navyše odrádza obete násilia od oznamovania prípadov násilia a prehlbuje nedôveru v zodpovedné orgány; keďže v rámci príslušných orgánov aj v spoločenských kruhoch existuje kultúra obviňovania obetí;

J.  keďže výbor CEDAW vo svojich záverečných odporúčaniach z roku 2013 okrem iného vyzval Maďarsko, aby prehodnotilo svoju politiku v oblasti rodiny a rodovej rovnosti a zabezpečilo, aby táto politika neobmedzovala ženy v plnom využívaní práva na nediskrimináciu a rovnosť, aby zabezpečilo primerané prostriedky nápravy pre obete diskriminácie na základe prelínajúcich sa faktorov, aby systematicky vykonávalo rodové posúdenie vplyvu súčasných a navrhovaných právnych predpisov a zabezpečilo a aby nový legislatívny rámec neviedol pri vykonávaní k regresii; keďže tieto odporúčania zatiaľ v plnom rozsahu neimplementovala žiadna vláda; keďže nebol vypracovaný žiadny plán realizácie týchto odporúčaní;

K.  keďže v maďarskej spoločnosti sú rozšírené škodlivé rodové stereotypy a očakávania týkajúce sa úlohy žien v spoločnosti vrátane diskriminácie na základe pohlavia; keďže maďarská vláda pristupuje k otázkam rodovej rovnosti regresívne a v súvislosti so žiaducim demografickým rastom využíva propagáciu „uplatňovania rodinného hľadiska“, ktorým nahrádza „uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti“, a nesprávne vykladá a používa pojmy „rod“ a „rodová rovnosť“;

L.  keďže miera zamestnanosti žien v Maďarsku v porovnaní s úrovňou v roku 2010 výrazne vzrástla;

1.  berie na vedomie úsilie vykonané v posledných rokoch s cieľom dosiahnuť lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života; pripomína návrh Komisie týkajúci sa smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov(2), predložený v apríli 2017, a vyzýva maďarskú vládu, aby prispeli k jeho rýchlemu prijatiu;

2.  víta skutočnosť, že v období 2010 až 2016 sa počet miest v detských jasliach zvýšil približne o 23 % a v roku 2017 Maďarsko zaviedlo nový a pružnejší systém detských jaslí, ktorý lepšie zodpovedá miestnym podmienkam a uľahčuje návrat žien na trh práce;

3.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Maďarsko zatiaľ nesplnilo barcelonské ciele Únie, a vyzýva maďarskú vládu, aby sa týmto cieľom prioritne venovala a aby svoju rodinnú politiku zamerala na najviac znevýhodnených členov spoločnosti;

4.  vyjadruje poľutovanie nad zmenou výkladu a zúžením politík rodovej rovnosti na rodinné politiky a pripomína národnú stratégiu na podporu sociálnej rovnosti žien a mužov (ciele a zámery na roky 2010 – 2021), ktorú Maďarsko zatiaľ neuviedlo do praxe; poukazuje na to, že verejnej diskusii v Maďarsku dominuje nesprávna interpretácia pojmu „rod”, a vyjadruje nad týmto úmyselným nesprávnym výkladom pojmov „rod” a „rodová rovnosť poľutovanie; zdôrazňuje, že politika rodovej rovnosti musí vo všetkých spoločenských oblastiach zabezpečiť, aby žiadna osoba nebola diskriminovaná z dôvodu svojho pohlavia, aby boli zabezpečené práva každého jednotlivca a aby bola zabezpečená rovnaká účasť žien a mužov na všetkých úrovniach sociálneho života; vyzýva preto na návrat ku koncepcii uplatňovania rodového hľadiska ako nástroja analýzy a tvorby politiky a na presadzovanie národnej stratégie s týmito cieľmi vo všetkých oblastiach; vyzýva maďarskú vládu, aby bez ďalšieho odkladu zaviedla odporúčania výboru CEDAW z roku 2013 a vypracovala a aktualizovala svoju národnú stratégiu, ktorej príprava bola prerušená, alebo aby ju nahradila novou stratégiou rodovej rovnosti, pričom stanoví konkrétne termíny a zodpovedné subjekty, poskytne finančné prostriedky a vytvorí systém monitorovania jej účinného vykonávania, a aby počas celého tohto procesu uskutočňovala konzultácie s organizáciami pre práva žien;

5.  vyjadruje poľutovanie nad úzkym vymedzením pojmu „rodina“, ktoré diskriminuje páry žijúce v spolužití a páry rovnakého pohlavia; pripomína Maďarsku, že diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je zakázaná;

6.  zdôrazňuje význam posilnenia postavenia žien, najmä z hľadiska ich politických, hospodárskych a sociálnych práv, ako podmienky na vytvorenie priaznivého prostredia pre rodinu;

7.  vyjadruje poľutovanie na veľmi nízkym počtom žien zapojených do politického rozhodovacieho procesu a v tejto súvislosti aj nad tým, že doteraz bolo zastúpenie žien v maďarskom parlamente len na úrovni 10 %, čo je najnižšie percento spomedzi všetkých členských štátov, a že v maďarskej vláde nie je ani jedna ministerka; zdôrazňuje, že rovnaké zastúpenie žien v politickom rozhodovacom procese má zásadný význam pre fungovanie demokracie; pripomína odporúčania výboru CEDAW a OBSE, aby sa vo vnútroštátnych voľbách uplatňovali legislatívne kvóty; zdôrazňuje, že politické strany by mali ísť príkladom, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti a vyvážené zastúpenie mužov a žien, a mali by zaviesť účinné legislatívne opatrenia na zvýšenie účasti žien na politickom živote a rozhodovacom procese; poukazuje na to, že lepšia rovnováha medzi pracovným a rodinným životom a spoločná zodpovednosť rodičov sú dôležitými krokmi k vyššiemu zastúpeniu žien v politickom rozhodovaní na všetkých úrovniach;

8.  konštatuje, že súčasná miera zamestnanosti žien je 61,2 %, pričom zamestnanosť žien sa vďaka pozitívnym opatreniam, ktoré maďarská vláda prijala od roku 2010 s cieľom pomôcť rodinám a ženám s deťmi, medzi ktoré patrí okrem iného príplatok na starostlivosť o deti a nový systém dennej starostlivosti o deti, najvýraznejšie zlepšila v skupine žien, ktoré vychovávajú deti mladšie ako 6 rokov;

9.  víta skutočnosť, že maďarská vláda od roku 2010 prijala viacero opatrení v sociálnej oblasti, v oblasti sociálnej inklúzie, rodinnej politiky, zdravotníctva a školstva, ktorých cieľovou skupinou sú aj Rómovia, ako napríklad program zdravia rómskych matiek a detí, odborná príprava rómskych zdravotných opatrovateľov, odborná príprava zdravotníckych pracovníkov, ako aj programy predškolského rozvoja detí; vyzýva maďarskú vládu, aby pokračovala v ďalšom vykonávaní týchto politík a opatrení a čo najskôr poskytla dôkazy o ich vplyve na rómske ženy;

10.  vyjadruje znepokojenie nad zmenšujúcim sa priestorom pre organizácie občianskej spoločnosti a nad snahami kontrolovať mimovládne organizácie a obmedziť ich možnosti vykonávať legitímnu činnosť; vyjadruje znepokojenie nad vplyvom maďarského zákona o transparentnosti organizácií prijímajúcich zahraničné finančné prostriedky na organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú príjemcami finančných prostriedkov z Únie, EHP a tretích krajín, ako aj nad prijatím legislatívneho balíka opatrení známeho ako „Stop Soros“; zdôrazňuje, že tento vývoj má negatívny vplyv na fungovanie mimovládnych organizácií vrátane mnohých organizácií presadzujúcich práva žien, osôb LGBTI, osôb so zdravotným postihnutím, etnických a náboženských menšín, migrantov, utečencov, žiadateľov o azyl a iných skupín v zraniteľnej situácii, ktoré sú kľúčové pre ochranu základných ľudských práv, fungovanie spoločnosti a spoločenský pokrok, pretože poskytujú služby, zvyšujú informovanosť odborníkov a verejnosti, zapájajú sa do budovania kapacít a takisto presadzujú legislatívne a politické zmeny na zlepšenie rovnosti a prispievajú k nim; so znepokojením berie na vedomie atmosféru v spoločnosti vyplývajúcu z politiky uplynulých rokov a odsudzuje nedôveru a nepriateľský postoj, ktorým čelí veľa obhajkýň práv žien a vedkýň pre svoju angažovanosť; naliehavo žiada maďarskú vládu, aby presadzovala a posilňovala demokraciu a ľudské práva a aby zrušila zákony, ktoré stigmatizujú organizácie, ktoré dostávajú finančné prostriedky zo zahraničia; nabáda vládu, aby namiesto toho využila znalosti a skúsenosti organizácií pre práva žien pri plánovaní a vykonávaní legislatívnych a politických opatrení v oblasti rodovej rovnosti a práv žien a aby v tejto súvislosti primerane využívala už existujúce konzultačné fóra;

11.  navrhuje, aby sa zriadil Európsky fond pre demokraciu, ktorý by spravovala Komisia, na zvýšenie podpory občianskej spoločnosti a MVO, ktoré pôsobia v oblasti demokracie a ľudských práv, s cieľom posilniť aktérov občianskej spoločnosti, ako sú organizácie pre práva žien a dievčat;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vývoj v Maďarsku viedol v uplynulých rokoch k závažnému zhoršeniu stavu právneho štátu, bez ktorého nie je možné dostatočne a nediskriminačným spôsobom zaručiť práva žien a práva žien z menšín (napríklad z rómskej menšiny), migrantiek a žien LBT;

13.  je znepokojený nepriateľským naladením voči migrantom a utečencom v Maďarsku; odsudzuje nenávistné slovné prejavy zo strany štátnych a vládnych úradníkov; vyzýva maďarskú vládu, aby zabezpečila posilnenie ľudských práv migrantov a utečencov;

14.  pripomína, že násilie voči ženám v Maďarsku, ako aj vo všetkých ostatných členských štátoch, predstavuje pretrvávajúce štrukturálne porušovanie ľudských práv; vyzýva maďarskú vládu, aby čo najskôr a bez výhrad ratifikovala Istanbulský dohovor a zaviazala sa, že jeho ustanovenia zapracuje do vnútroštátneho práva, čo by predstavovalo dôležitý krok k zmene kultúrnej normy domáceho zneužívania a k ochrane žien a dievčat, ktoré sú obeťami násilia; odsudzuje skutočnosť, že domáce násilie sa v Maďarsku stíha ako domáce násilie až keď dôjde k dvom prípadom; vyzýva na pokračujúce financovanie zariadení poskytujúcich informácie, poradenstvo a pomoc, aby bolo možné ženám poskytnúť účinnú ochranu a bezpečnosť; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s Radou Európy pokračovala v dialógu s maďarskom vládou a zaoberala sa jej obavami, a najmä aby objasnila zavádzajúci výklad Istanbulského dohovoru, pokiaľ ide o vymedzenie rodovo motivovaného násilia a rodu v článku 3 písm. c) a d), ktorý v súčasnosti bráni komplexnému prístupu k dohovoru, v súlade so všeobecnými poznámkami komisára Rady Európy pre ľudské práva;

15.  vyzýva maďarskú vládu, aby prijala novelu trestného zákona, na základe ktorej by vymedzenie domáceho násilia zahŕňalo všetky akty fyzického násilia vrátane fyzickej ujmy, ujmy na zdraví alebo útoku, sexuálne násilie, prenasledovanie a obťažovanie, spôsobenie strachu z bezprostrednej fyzickej ujmy, ujmy na zdraví alebo útoku a donucovaciu kontrolu, t. j. psychologické a ekonomické násilie, ktoré je súčasťou dominancie zastrašovaním, izoláciou, degradáciou a depriváciou, ako aj fyzickým napadnutím; ďalej vyzýva maďarskú vládu, aby zmenila zákon o súdnom zákaze s cieľom rozšíriť rozsah pojmu obeť domáceho násilia, aby zahŕňal a chránil všetky obete vrátane osôb, ktoré s páchateľom násilia nežijú v spoločnej domácnosti alebo s ním nemajú deti, alebo nie sú považované za príbuzné osoby (napríklad intímni partneri), a predĺžiť obdobie zákazu kontaktu na tak dlho, ako bude potrebné; napokon vyzýva maďarskú vládu, aby zmenila procesnú legislatívu, aby sa zabezpečilo, že domáce násilie bude považované za zločin, ktorý možno trestne stíhať a za ktorý možno uložiť postih;

16.  dôrazne odporúča odbornú prípravu príslušníkov orgánov presadzovania práva a justície v oblasti najlepších postupov, pokiaľ ide o reakciu na domáce násilie, v spolupráci s organizáciami na pomoc obetiam a v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; takisto dôrazne odporúča, aby sa poskytovala primeraná odborná príprava, venovala sa náležitá pozornosť úlohe zdravotníckych pracovníkov v oblasti prevencie a reakcie na domáce násilie a zvýšila sa kapacita zdravotníckeho personálu na tento účel;

17.  uznáva úsilie vyvinuté v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a nabáda vládu, aby naďalej zlepšovala zber údajov, zlepšila služby pre obete obchodovania s ľuďmi a aby riešila aj stranu dopytu, a to tým, že kupovanie služieb od obetí obchodovania s ľuďmi vrátane sexuálnych služieb postaví mimo zákona;

18.  vyzdvihuje význam práv žien na sebaurčenie a v tejto súvislosti aj význam rešpektovania ich sexuálnych a reprodukčných práv vrátane prístupu k rýchlej starostlivosti pri prerušení tehotenstva zabezpečením ľahkej dostupnosti núdzovej antikoncepcie a rešpektovania práva pacientiek na bezpečný a nenásilný pôrod so zameraním na potreby ženy; naliehavo žiada maďarskú vládu, aby zabezpečila prístup k cenovo dostupným antikoncepčným metódam plným alebo čiastočným krytím nákladov na moderné antikoncepčné metódy zo systému verejného zdravotného poistenia a aby zlepšila prístup k núdzovej antikoncepcii tým, že zruší jej viazanosť na lekársky predpis; vyzýva maďarskú vládu, aby odstránila prekážky v prístupe k službám bezpečného umelého prerušenia tehotenstva, ako sú nedostupnosť vykonania umelého prerušenia tehotenstva lekárom, neobjektívne poradenstvo a povinné čakacie obdobie;

19.  dôrazne odsudzuje v tejto súvislosti zlé zaobchádzanie a diskrimináciu menšín, najmä rómskych žien, v oblastiach, ako je prístup k zdravotnej starostlivosti; poukazuje aj na prípady nútenej sterilizácie, ktoré vyšli najavo a ktoré sú neprijateľným porušením ľudských práv dotknutých žien; odsudzuje mimoriadne škodlivé obmedzenia, na základe ktorých nemajú neregistrované migrantky prístup k zdravotnej starostlivosti s výnimkou neodkladnej zdravotnej starostlivosti;

20.  oceňuje, že v rámci programov, ktoré sú zamerané na podporu vzdelávania a zamestnanosti rómskych žien, budú vyškolení sociálni opatrovníci, zdravotné sestry a sociálni asistenti v inštitúciách sociálnej starostlivosti, starostlivosti o deti, ochrany detí a vzdelávania a že štátne a cirkevné organizácie a nadácie získajú podporu na zamestnávanie rómskych žien; žiada maďarskú vládu, aby poskytla informácie a údaje o konkrétnom vplyve týchto programov;

21.  víta vytvorenie prezidentskej komisie Ženy vo výskume v rámci Maďarskej akadémie vied, ktorej úlohou je zvýšiť podiel žien medzi profesormi a doktormi Maďarskej akadémie vied a tiež záujem dievčat o vzdelávanie v oblasti prírodných vied;

22.  odsudzuje útoky na slobodnú výučbu a výskum, najmä pokiaľ ide o rodové štúdie, ktorých cieľom je analyzovať mocenské vzťahy, diskrimináciu a vzťahy medzi pohlaviami v spoločnosti a hľadať riešenia na odstránenie nerovností a ktoré sa stali terčom ohováračských kampaní. žiada, aby sa v plnom rozsahu obnovila a zabezpečila základná demokratická zásada slobody vzdelávania;

23.  zdôrazňuje význam vzdelávania a výchovy bez predsudkov a stereotypov; žiada, aby sa tento princíp zohľadnil pri súčasnej príprave nových celoštátnych učebných osnov, aby sa zaručilo, že vzdelávanie v budúcnosti nebude obsahovať stereotypy a dehonestáciu dievčat a žien, ale ani chlapcov a mužov;

24.  vyjadruje znepokojenie nad obrazom ženy, ktorý je v dôsledku politiky posledných rokov a s ňou spojenej rétoriky a symboliky v spoločnosti čoraz viac rozšírený, ktorý redukuje ženu do úlohy matky a podľa ktorého si žena zasluhuje úctu len v tejto úlohe; poukazuje na to, že sa tým obmedzujú možnosti rozvoja a rozhodovania žien aj mužov a ženám upierajú ich práva;

25.  zdôrazňuje, že práva žien a rodová rovnosť sú rozhodujúcou súčasťou spoločných európskych základných hodnôt; vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcim odklonom Maďarska od týchto hodnôt, čím sa dostáva do izolácie;

26.  vyjadruje presvedčenie, že súčasná situácia v Maďarsku predstavuje jasné riziko závažného porušenia hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ a je dôvodom na začatie postupu podľa článku 7 ods. 1 ZEÚ.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies