Program na podporu štrukturálnych reforiem na rok 2018 – Európska komisia má v prioritách jasno
Komisia dnes schválila ročný pracovný program na rok 2018 s opatreniami na podporu reforiem, ktoré sa budú financovať cez program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP). V roku 2018 získa cez program technickú podporu 24 členských štátov na vyše 140 projektov. Doplnia tak vyše 150 projektov z roku 2017.

Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „Hoci sa európske hospodárstvo utužilo a rovnomerne rastie, potrebujeme prijať ďalšie štrukturálne reformy, aby boli naše ekonomiky stabilnejšie, inkluzívnejšie, produktívnejšie a odolnejšie. Dnešné rozhodnutie nám umožní pokračovať v podpore členských štátov EÚ pri príprave, navrhovaní a uskutočňovaní reforiem, ktoré povzbudzujú rast.

Ročný pracovný program SRSP nastavuje priority, ciele i očakávané výsledky a načrtáva opatrenia, ktoré sa majú prijať ako súčasť programu. V roku 2018 získajú členské štáty technickú podporu napríklad na reformu rozpočtových systémov, modernizáciu štátnej správy a skvalitnenie a zefektívnenie justície, ako aj na boj proti podvodom, korupcii a praniu špinavých peňazí. Ďalšia podpora sa zameria na lepšie spravovanie a efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov a na iniciatívy energetickej únie. Viaceré členské štáty zároveň získajú podporu na reformy zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Okrem toho sa im dostane pomoci, aby budovali kapitálové trhy, zreformovali rámce platobnej neschopnosti a zlepšili narábanie s nesplácanými úvermi.

Tento rok dopyt členských štátov po technickej podpore päťnásobne prevýšil dostupnú sumu prostriedkov a počet štátov, ktoré získajú technickú podporu, od roku 2017 výrazne stúpol. Komisia chce vyhovieť viacerým žiadostiam, a preto v decembri navrhla zvýšiť financovanie technickej podpory.

Podpora, ktorú Komisia poskytuje na štrukturálne reformy, je úzko prepojená na rámec európskeho semestra, keďže cieľom SRSP je aj zlepšiť zavádzanie reforiem zdôraznených v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a v správach o jednotlivých krajinách. Dnes vychádzajú správy o jednotlivých krajinách na rok 2018, v ktorých sú uvedené príklady technickej podpory poskytnutej v roku 2017.

Súvislosti

V roku 2015 Komisia vytvorila službu na podporu štrukturálnych reforiem, ktorá štátom pomáha pri príprave, koncipovaní a uskutočňovaní inštitucionálnych, štrukturálnych a administratívnych reforiem. Služba na podporu štrukturálnych reforiem spravuje na to určený program na podporu štrukturálnych reforiem s rozpočtom 142,8 milióna eur na roky 2017 – 2020. Program sa začal realizovať v júni 2017. Podpora z programu je členským štátom EÚ dostupná na požiadanie a nevyžaduje si žiadne spolufinancovanie.

V súvislosti s prehlbovaním hospodárskej a menovej únie Komisia okrem iného v decembri 2017 navrhla zvýšiť rozpočet podporného programu do roku 2020 o 80 miliónov eur. Ďalších 80 miliónov by mali dobrovoľne previesť členské štáty zo svojej zložky technickej pomoci v európskych štrukturálnych a investičných fondoch. To by dostupné prostriedky na podporné aktivity do roku 2020 zvýšilo na 300 miliónov eur. Podporný program by zároveň mohol vyhovieť neočakávane vysokému dopytu po technickej pomoci a podporiť reformy členských štátov mimo eurozóny smerujúce k prijatiu eura.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies