Program na podporu štrukturálnych reforiem na rok 2018 – Európska komisia má v prioritách jasno

Komisia dnes schválila ročný pracovný program na rok 2018 s opatreniami na podporu reforiem, ktoré sa budú financovať cez program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP). V roku 2018 získa cez program technickú podporu 24 členských štátov na vyše 140 projektov. Doplnia tak vyše 150 projektov z roku 2017.

Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „Hoci sa európske hospodárstvo utužilo a rovnomerne rastie, potrebujeme prijať ďalšie štrukturálne reformy, aby boli naše ekonomiky stabilnejšie, inkluzívnejšie, produktívnejšie a odolnejšie. Dnešné rozhodnutie nám umožní pokračovať v podpore členských štátov EÚ pri príprave, navrhovaní a uskutočňovaní reforiem, ktoré povzbudzujú rast.

Ročný pracovný program SRSP nastavuje priority, ciele i očakávané výsledky a načrtáva opatrenia, ktoré sa majú prijať ako súčasť programu. V roku 2018 získajú členské štáty technickú podporu napríklad na reformu rozpočtových systémov, modernizáciu štátnej správy a skvalitnenie a zefektívnenie justície, ako aj na boj proti podvodom, korupcii a praniu špinavých peňazí. Ďalšia podpora sa zameria na lepšie spravovanie a efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov a na iniciatívy energetickej únie. Viaceré členské štáty zároveň získajú podporu na reformy zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Okrem toho sa im dostane pomoci, aby budovali kapitálové trhy, zreformovali rámce platobnej neschopnosti a zlepšili narábanie s nesplácanými úvermi.

Tento rok dopyt členských štátov po technickej podpore päťnásobne prevýšil dostupnú sumu prostriedkov a počet štátov, ktoré získajú technickú podporu, od roku 2017 výrazne stúpol. Komisia chce vyhovieť viacerým žiadostiam, a preto v decembri navrhla zvýšiť financovanie technickej podpory.

Podpora, ktorú Komisia poskytuje na štrukturálne reformy, je úzko prepojená na rámec európskeho semestra, keďže cieľom SRSP je aj zlepšiť zavádzanie reforiem zdôraznených v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a v správach o jednotlivých krajinách. Dnes vychádzajú správy o jednotlivých krajinách na rok 2018, v ktorých sú uvedené príklady technickej podpory poskytnutej v roku 2017.

Súvislosti

V roku 2015 Komisia vytvorila službu na podporu štrukturálnych reforiem, ktorá štátom pomáha pri príprave, koncipovaní a uskutočňovaní inštitucionálnych, štrukturálnych a administratívnych reforiem. Služba na podporu štrukturálnych reforiem spravuje na to určený program na podporu štrukturálnych reforiem s rozpočtom 142,8 milióna eur na roky 2017 – 2020. Program sa začal realizovať v júni 2017. Podpora z programu je členským štátom EÚ dostupná na požiadanie a nevyžaduje si žiadne spolufinancovanie.

V súvislosti s prehlbovaním hospodárskej a menovej únie Komisia okrem iného v decembri 2017 navrhla zvýšiť rozpočet podporného programu do roku 2020 o 80 miliónov eur. Ďalších 80 miliónov by mali dobrovoľne previesť členské štáty zo svojej zložky technickej pomoci v európskych štrukturálnych a investičných fondoch. To by dostupné prostriedky na podporné aktivity do roku 2020 zvýšilo na 300 miliónov eur. Podporný program by zároveň mohol vyhovieť neočakávane vysokému dopytu po technickej pomoci a podporiť reformy členských štátov mimo eurozóny smerujúce k prijatiu eura.

Súvisiace články

2 miliardy eur na urýchlenie založenia Európskej rady pre inováciu

Peter Králik

NATO prestane komunikovať s Nemeckom, ak Berlín zavedie 5G sieť za pomoci Číny

TASR

Stovka policajtov vycestuje: Slovensko ich pošle do Macedónska aj do Srbska kvôli migrácii

redakčný výber
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy
Počkajte prosím...

Odoberať EuroRešpekt

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch EuroRešpektu?