Rozpočet EÚ: Komisia navrhuje vyčleniť 1,26 mld. eur na posilnenie Európskeho zboru solidarity
Komisia v rámci nového dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 až 2027 navrhuje nový program Európskeho zboru solidarity po roku 2020, v ktorom vyčlenila 1,26 miliardy eur, aby rozšírila príležitosti, ktoré aktuálne ponúka.

Vďaka nemu bude najmenej 350-tisíc mladých Európanov v rokoch 2021 až 2027 môcť pomáhať komunitám v núdzi prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti, stáží a pracovných miest. Dnes prijatý návrh predstavuje konsolidáciu zboru počas ďalšieho rozpočtového obdobia.

Komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger uviedol: „Solidarita je jednou z kľúčových hodnôt Európskej únie a úspech Európskeho zboru solidarity dokazuje, že mladí ľudia majú veľký záujem zúčastňovať sa na solidárnych činnostiach. Preto sme v ďalšom rozpočte EÚ výrazne zvýšili finančné prostriedky pre Európsky zbor solidarity.“

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics povedal: „Týmto návrhom Európska komisia potvrdila svoj záväzok upevňovať solidaritu a posilňovať postavenie mladých ľudí. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sa Európsky zbor solidarity stal širokou komunitou jednotlivcov a organizácií ochotných pomáhať ľuďom v núdzi na celom našom kontinente a za jeho hranicami a prispieval tak k budovaniu odolných a súdržných spoločností. Mladí ľudia zase získajú zručnosti, nové priateľstvá a silný pocit príslušnosti k Európe.“

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová doplnila: „Na základe doteraz získaných skúseností sa v tomto návrhu zavádza inkluzívnejší a pružnejší prístup a v konečnom dôsledku väčšia sloboda výberu pre účastníkov, či už ide o dobrovoľné alebo profesionálne umiestnenie.“

Nový program bude vychádzať z výsledkov, ktoré zbor dosiahol počas prvých rokov svojej existencie, a vytvára jednotné kontaktné miesto pre mladých ľudí, ktorí sú pripravení zapojiť sa do solidárnej činnosti. Program bude zahŕňať tieto prvky:

  • Dobrovoľnícke činnosti ako podpora operácií humanitárnej pomoci v krajinách mimo EÚ: Začlenenie Európskeho zboru solidarity do tohto dobre zavedeného systému EÚ pre humanitárnu pomoc, ktorý sa doteraz prevádzkoval pod názvom Dobrovoľníci pomoci EÚ, sprístupní možnosti dobrovoľníctva mimo EÚ a bude predstavovať doplnok k existujúcim príležitostiam v rámci zboru solidarity, vďaka ktorým možno vykonávať dobrovoľnícke činnosti ako jedinec alebo skupinovo, absolvovať stáž či získať pracovné miesto v oblasti solidarity v Európe alebo mimo nej.
  • Cielené opatrenia: Sem patrí napríklad dodatočné financovanie alebo osobitne zamerané činnosti, prípadne s kratším trvaním alebo v domovskej krajine, aby sa uľahčila účasť na Európskom zbore solidarity znevýhodneným mladým ľuďom.

Ďalšie kroky

Rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby prostriedky EÚ začali čo najskôr prinášať prvé výsledky.

Oneskorenia by mohli spochybniť implementáciu prvého roku programu Európskeho zboru solidarity. Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania pre dobro všetkých.

Súvislosti

Vo svojom prejave o stave Únie v roku 2016 predseda Komisie Jean-Claude Juncker oznámil zriadenie Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytnúť mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť zúčastniť sa na širokom spektre solidárnych činností v celej EÚ i mimo nej. Od jeho zriadenia 7. decembra 2016 sa do Európskeho zboru solidarity zapojilo takmer 64-tisíc mladých ľudí a takmer 5-tisíc účastníkov už začalo vykonávať konkrétnu činnosť.

Počas prvej fázy, ktorá sa začala v decembri 2016, bolo mobilizovaných osem rôznych programov, prostredníctvom ktorých boli v rámci Európskeho zboru solidarity vytvorené možnosti na dobrovoľnícku činnosť, stáže alebo ponúknuté pracovné miesta. V máji 2017 Komisia navrhla poskytnúť Európskemu zboru solidarity vlastný mechanizmus financovania a právny rámec. O tomto návrhu sa v súčasnosti diskutuje v Európskom parlamente a Rade. To prispeje k ďalšiemu zvýšeniu jeho súdržnosti a vplyvu. Vďaka rozpočtu vo výške 376,5 milióna eur pre Európsky zbor solidarity na obdobie 2018 – 2020 by do roka 2020 mohlo pomáhať komunitám a zároveň si zlepšovať vlastné schopnosti až 100-tisíc mladých Európanov.

Projekty pre Európsky zbor solidarity môže navrhnúť akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, ktorý dodrží prísne požiadavky na kvalitu. Vykonávaním Európskeho zboru solidarity bude poverená Európska komisia, národné agentúry zodpovedné za program Erasmus+ v členských štátoch a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies