Spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá musia vynaložiť viac úsilia, aby dosiahli úplný súlad s pravidlami EÚ

Aby spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá dosiahli súlad s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, musia urobiť viac pre splnenie požiadaviek, ktoré v tejto oblasti minulý rok v marci predložila Európska komisia a orgány členských štátov v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Dnes boli zverejnené zmeny, ktoré Facebook, Twitter a Google+ vykonali v podmienkach poskytovania služieb na zosúladenie s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Pre viac ako štvrť miliardy spotrebiteľov v EÚ, ktorí používajú sociálne médiá, sú tieto zmeny už v tejto podobe prínosom. Spotrebitelia v EÚ nebudú nútení vzdávať sa práv spotrebiteľa zaručených legislatívou EÚ, medzi ktoré patrí právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode. Budú môcť podávať svoje sťažnosti priamo v Európe, a nie v Kalifornii. Platformy prevezmú podobne ako off-line poskytovatelia služieb svoj spravodlivý diel zodpovednosti voči spotrebiteľom v EÚ. Zmeny však len čiastočne spĺňajú požiadavky právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa.

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, v tejto súvislosti uviedla: „Keďže sociálne médiá sa využívajú ako reklamné a komerčné platformy, musia v plnej miere dodržiavať pravidlá na ochranu spotrebiteľa. Som rada, že vnútroštátnym orgánom sa darí presadzovať pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľa., Niektoré spoločnosti totiž v súčasnosti upravujú svoje platformy tak, aby boli pre spotrebiteľov bezpečnejšie. Je však neprípustné, že proces stále nie je dokončený a že to trvá tak dlho. Situácia potvrdzuje, že potrebujeme „Nové smerovanie s dôrazom na spotrebiteľa“. Pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa by sa mali rešpektovať a ak tomu tak nie je, spoločnosti by mali čeliť sankciám.“

Najnovšie návrhy Googlu sa zdajú byť v súlade s požiadavkami orgánov na ochranu spotrebiteľa, no Facebook a hlavne Twitter iba čiastočne vyriešili závažné problémy týkajúce sa ich zodpovednosti a toho, ako sú používatelia informovaní o možnom odstránení obsahu či ukončení zmluvy.

Pokiaľ ide o postup „oznamovania a prijímania opatrení“ používaný orgánmi na ochranu spotrebiteľa na účely oznámenia nezákonného obsahu a podania žiadosti o jeho odstránenie, zmeny vykonané niektorými spoločnosťami sú nedostatočné. Zatiaľ čo Google+ vytvoril protokol a stanovil lehoty na vybavovanie takýchto žiadostí, Facebook a Twitter súhlasili iba s poskytnutím osobitnej e-mailovej adresy, na ktorú môžu vnútroštátne orgány oznamovať porušenie práva. Nezaviazali sa však riešiť takéto žiadosti v určitých lehotách.

V novembri 2016 sa začali realizovať opatrenia v oblasti presadzovania práva v reakcii na viacero sťažností od spotrebiteľov, ktorí sa pri používaní týchto webových stránok stali obeťami podvodov a na ktorých sa uplatňovali podmienky o poskytovaní služieb nerešpektujúce právo EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Prevádzkovatelia sociálnych médií odvtedy konkrétne súhlasili so zmenou:

  • podmienok poskytovania služieb obmedzujúcich alebo úplne vylučujúcich zodpovednosť sociálnych sietí v súvislosti s plnením danej služby,
  • podmienok, ktoré od spotrebiteľov vyžadujú, aby sa vzdali práv spotrebiteľa zaručených legislatívou EÚ, medzi ktoré patrí právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode,
  • podmienok upierajúcich spotrebiteľom ich právo obrátiť sa na súd v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, a stanovujúcich uplatňovanie kalifornských právnych predpisov,
  • podmienok, ktoré oslobodzovali platformu od povinnosti označovať komerčné oznamy a sponzorovaný obsah.

Spoločnosti sa zaviazali vykonať tieto zmeny vo všetkých jazykových zneniach svojich podmienok v prvom štvrťroku 2018.

Ďalšie kroky

Ako už bolo uvedené v Oznámení o boji proti nezákonnému obsahu na internete uverejnenom v septembri 2017, Komisia očakáva, že online platformy budú rýchlo a proaktívne odhaľovať a odstraňovať nezákonný obsah na internete a predchádzať jeho opakovanému výskytu. Komisia v súčasnosti pracuje na návrhu opatrení v nadväznosti na toto oznámenie.

Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa a Komisia budú monitorovať vykonávanie prisľúbených zmien a budú aktívne využívať postup oznamovania a prijímania opatrení poskytovaný spoločnosťami. Zamerajú sa na nezákonný komerčný obsah týkajúci sa neželaného predplatného a iných podvodov. Okrem toho môžu orgány v prípade potreby prijať opatrenia, a to vrátane donucovacích opatrení.

Komisia predloží v apríli „Nové smerovanie s dôrazom na spotrebiteľa“. V rámci tejto reformy sa navrhne modernizácia existujúceho práva v oblasti ochrany spotrebiteľa a zabezpečí sa jeho riadne presadzovanie.

Kontext

Orgány na ochranu spotrebiteľa v EÚ a Európska komisia sa 16. marca 2017 stretli s danými spoločnosťami, aby s nimi prediskutovali navrhované riešenia. Po tomto stretnutí spoločnosti vykonali určité zmeny svojich zmluvných podmienok. Komisia a orgány na ochranu spotrebiteľa však zastávajú názor, že je potrebné urýchlene uskutočniť ďalšie zmeny (pozri tlačovú správu).

Orgány spolupracujúce v oblasti ochrany spotrebiteľa pod vedením francúzskeho generálneho riaditeľstva pre politiku hospodárskej súťaže, spotrebiteľské záležitosti a kontrolu podvodov (DGCCRF) zaslali spoločnostiam Facebook, Twitter and Google+ v novembri 2016 spoločné stanovisko, v ktorom ich žiadali, aby zlepšili niekoľko zmluvných podmienok a vytvorili systém na boj proti nezákonnému komerčnému obsahu po oznámení jeho výskytu[1].

Nariadenie EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa spája vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa do celoeurópskej siete presadzovania práva. Vďaka tomuto rámcu môže vnútroštátny orgán jednej krajiny EÚ požiadať príslušný partnerský orgán v inej krajine EÚ, aby zasiahol v prípade cezhraničného porušenia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Spolupráca sa vzťahuje na rôzne právne predpisy týkajúce ochrany spotrebiteľa, napríklad na smernicu o nekalých obchodných praktikáchsmernicu o elektronickom obchodesmernicu o právach spotrebiteľov alebo smernicu o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

V prípade rámca spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa príslušné úrady pravidelne preskúmavajú otázky spoločného záujmu, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa na jednotnom trhu, a koordinujú svoje činnosti v oblasti dohľadu nad trhom aj potenciálne opatrenia na presadzovanie práva. Komisia umožňuje výmenu informácií medzi orgánmi a ich koordináciu.

Online platformy musia prevziať väčšiu zodpovednosť za správu obsahu. Oznámenie poskytuje spoločné nástroje na urýchlené a proaktívne odhaľovanie a odstraňovanie nezákonného obsahu na internete a predchádzanie jeho opakovanému výskytu.

Súvisiace články

2 miliardy eur na urýchlenie založenia Európskej rady pre inováciu

Peter Králik

NATO prestane komunikovať s Nemeckom, ak Berlín zavedie 5G sieť za pomoci Číny

TASR

Stovka policajtov vycestuje: Slovensko ich pošle do Macedónska aj do Srbska kvôli migrácii

redakčný výber
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy
Počkajte prosím...

Odoberať EuroRešpekt

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch EuroRešpektu?