Správa Komisie: Zamestnanosť a sociálna situácia v EÚ sa naďalej zlepšuje

Podľa najnovšieho štvrťročného prieskumu vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe zamestnanosť v EÚ vďaka výraznému hospodárskemu rastu v treťom štvrťroku 2017 tempom rastu znova predstihla očakávania. Navyše ďalej klesala miera nezamestnanosti.

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla:

 „Do Európy sa vrátil rast.Zamestnanosť v EÚ dosiahla najvyššiu úroveň, aká bola kedy zaznamenaná – prácu má viac než 236 miliónov ľudí. Nezamestnanosť zasa stabilne klesá. Túto pozitívnu hospodársku dynamiku by sme mali využiť a zaviesť nové a efektívnejšie práva pre občanov, ktoré sme prezentovali v Európskom pilieri sociálnych práv. Mám na mysli spravodlivé pracovné podmienky, rovnaký prístup na trh práce a dôstojnú sociálnu ochranu. Nastal čas, aby tento priaznivý vývoj na trhu práce mohli využívať všetci občania a zamestnanci.“

V porovnaní s predchádzajúcim rokom zamestnanosť v EÚ vzrástla o 1,7 %. Zodpovedá to ďalším 4 miliónom zamestnaných, z čoho 2,7 milióna sa nachádza v eurozóne. K tomuto nárastu prispeli najmä trvalé pracovné miesta a zamestnanosť na plný úväzok. Medzi tretím štvrťrokom 2016 a tretím štvrťrokom 2017 počet zamestnancov s trvalou pracovnou zmluvou vzrástol o 2,8 milióna. Toto zvýšenie je trikrát vyššie než nárast v počte dočasných zmlúv (o 900-tisíc). Počet pracovníkov na plný úväzok sa zvýšil približne o 3 milióny až na 181 miliónov, zatiaľ čo pracovníkov na kratší pracovný čas bolo približne o 300-tisíc viac, teda celkovo 42,7 milióna.

Miera zamestnanosti občanov EÚ vo veku 20 až 64 rokov sa za posledné tri roky neustále zvyšuje. V treťom štvrťroku 2017 bola na úrovni 72,3 %, čo je historický rekord. Napriek tomu však medzi členskými štátmi pretrvávajú veľké rozdiely. Vnútroštátna miera zamestnanosti sa pohybovala v rozmedzí od 58 % v Grécku do 82 % vo Švédsku. Zo správy takisto vyplýva, že nezamestnanosť v EÚ sa postupne blíži k predkrízovým hodnotám. Od svojho vrcholu zaznamenaného v apríli 2013 klesla zhruba o 8,6 milióna osôb a v decembri 2017 zostala pod úrovňou 18 miliónov ľudí, čo je najmenej od novembra 2008.

Aj ďalšie údaje o trhu práce v štvrťročnom prieskume potvrdzujú, že hospodárstvu EÚ sa darí lepšie:

  • produktivita práce v EÚ sa v porovnaní s tretím štvrťrokom 2016 zvýšila o 0,8 %. Zďaleka najväčší nárast bol zaznamenaný v Litve, Lotyšsku, Poľsku a Rumunsku (medziročne o 3 % alebo viac).
  • Finančná situácia domácností EÚ sa aj naďalej zlepšovala, pričom miera rastu oproti predchádzajúcemu roku bola na úrovni okolo 1,5 %, a to najmä vďaka zvýšeniu príjmov z miezd. Takmer všetky členské štáty v prvej polovici roka 2017 opäť zaznamenali rast príjmov domácností. V niektorých krajinách, konkrétne v Grécku, Chorvátsku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku, ale aj v Holandsku, však hrubý disponibilný príjem domácností zostal pod úrovňou z roku 2008.
  • Dopyt po pracovnej sile a nedostatok pracovných síl sa naďalej zvyšoval. Celková miera voľných pracovných miest[1] v EÚ v treťom štvrťroku 2017 dosiahla 2 %. V oblasti služieb bola vyššia než v priemysle či stavebníctve. Nedostatok pracovnej sily[2] stúpol a napravila sa aj miera náboru[3] (za rok až do druhého štvrťroku 2017 sa táto hodnota zvýšila o 3,7 %). Miera odchodov zo zamestnania[4] klesla výrazne pod predkrízové úrovne, zatiaľ čo miera získania pracovného miesta[5] v posledných štvrťrokoch rýchlejšie smerovala k oživeniu a priblížila sa k štatistikám v období pred krízou.

Súvislosti

Prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe ponúka prehľad najnovšieho vývoja v sociálnej oblasti a na trhu práce v EÚ. Sleduje krátkodobé zmeny v HDP a trendy v oblasti zamestnanosti.

Európsky parlament, Rada a Komisia 17. novembra 2017 vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, v ktorom sa opisuje 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia. Komisia už prispieva svojím dielom, aby sa pilier premietol do konkrétnych opatrení, napríklad iniciatívou týkajúcou sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životomnávrhom smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii alebo pripravovaným balíkom zameraným na sociálnu spravodlivosť.

Kľúčovým nástrojom na riadenie procesu hospodárskej a sociálnej konvergencie v priebehu rokov je európsky semester. Počnúc cyklom 2017 – 2018 boli všetky hlavné dokumenty v rámci semestra zosúladené so zásadami piliera. Konkrétne možno spomenúť návrh spoločnej správy o zamestnanosti s novým sociálnym prehľadom na sledovanie výsledkov v kľúčových oblastiach, ktorých sa pilier týka, ako napríklad predčasné ukončovanie školskej dochádzky, miera nezamestnanosti mládeže alebo vplyv sociálnych transferov na znižovanie chudoby.

*******************************************

Ďalšie informácie:
Prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe – február 2018
Webová stránka o Európskom pilieri sociálnych práv
Analýza v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí (GR EMPL)
[1] Miera voľných pracovných miest vyjadruje percentuálny vzťah medzi voľnými pracovnými miestami a celkovým počtom neobsadených a obsadených pracovných miest.
[2] Ukazovateľ nedostatku pracovnej sily je podiel firiem, ktoré poukazujú na nedostatok pracovných síl ako na faktor obmedzujúci produkciu.
[3] Miera náboru je podiel pracovníkov, ktorí sa zamestnali u nejakého zamestnávateľa počas predchádzajúcich 3 mesiacov.
[4] Miera odchodov zo zamestnania je podiel zamestnaných, ktorí v danom období rozviazali vzťah so zamestnávateľom.
[5] Miera získania pracovného miesta je podiel zamestnaných, ktorí si v danom období našli prácu.

Súvisiace články

2 miliardy eur na urýchlenie založenia Európskej rady pre inováciu

Peter Králik

NATO prestane komunikovať s Nemeckom, ak Berlín zavedie 5G sieť za pomoci Číny

TASR

Stovka policajtov vycestuje: Slovensko ich pošle do Macedónska aj do Srbska kvôli migrácii

redakčný výber
Načítam....

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. OK Viac info

Privacy & Cookies Policy
Počkajte prosím...

Odoberať EuroRešpekt

Chcete byť informovaní o najnovších článkoch EuroRešpektu?