Štátny rozpočet v januári s prebytkom 146 mil. eur, informuje ministerstvo financií
Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 18,3 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 1,7 %. Naopak výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 36,2 mil. eur (-3,7 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu januára 2018 prebytok vo výške 146,9 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie prebytku štátneho rozpočtu o 54,5 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 24 mil. eur (+2,4 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 59,7 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 6,9 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,5 mil. eur. Naopak negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov a pri spotrebných daniach.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 2,3 mil. eur (-4,6 %). Naopak kapitálové príjmy sú medziročne vyššie o 0,2 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 38,2 mil. eur (-18,4 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 27,6 mil. eur s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 5,4 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 25,9 mil. eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 5,9 mil. eur (-0,9 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2017
Skutočnosť
k
31.01.2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
31.01.2018
% plnenia ŠR
v roku 2017
% plnenia ŠR v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 1 077 808 13 982 810 1 096 089 7,7% 7,8% 101,7%
Daňové príjmy 11 152 446 1 020 021 11 361 518 1 044 043 9,1% 9,2% 102,4%
EÚ príjmy 1 422 488 7 702 1 378 419 4 243 0,5% 0,3% 55,1%
Dividendy 599 085 0 430 509 0 0,0% 0,0% ––
  z toho:  štátny rozpočet 599 068 0 430 499 0 0,0% 0,0% ––
  MH Manažment, a. s. 17 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 840 110 50 085 812 364 47 803 6,0% 5,9% 95,4%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 985 477

15 955715

949 220 6,5% 5,9% 96,3%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 208 272 1 151 189 170 019 17,9% 14,8% 81,6%
EÚ výdavky 1 432 124 6 841 1 378 419 34 454 0,5% 2,5% 503,6%
Spolufinancovanie 227 034 1 314 220 617 6 755 0,6% 3,1% 514,1%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 53 078 768 122 27 146 8,4% 3,5% 51,1%
Transfer Sociálnej poisťovni 415 325 41 755 255 392 42 565 10,1% 16,7% 101,9%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 359 037 674 217 12 181 976 668 281 5,9% 5,5% 99,1%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 92 331 -1 972 905 146 869 -7,6% -7,4% 159,1%

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies