SÚDNY DVOR EÚ: Podľa generálneho advokáta sú organizmy získané mutagenézou v zásade vyňaté z povinností uvedených v smernici o GMO
Členské štáty sa môžu slobodne rozhodnúť prijať opatrenia upravujúce takéto organizmy pod podmienkou, že pri tom dodržia všeobecne platné zásady práva EÚ „Smernica o GMO“1 upravuje zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) do životného prostredia, ako aj ich uvedenie na trh v rámci Únie. Konkrétne organizmy, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, musia byť povolené po posúdení environmentálnych rizík.

Podliehajú aj povinnosti vysledovateľnosti, označovania a monitorovania. Smernica sa však nevzťahuje na
organizmy získané pomocou určitých techník genetickej modifikácie, ako je mutagenéza (ďalej len „výnimka pre mutagenézu“). Na rozdiel od transgenézy mutagenéza v zásade nezahŕňa vloženie cudzej DNA do živého organizmu. Ide však o zmenu genómu živého druhu.

Techniky mutagenézy však umožnili vyvinúť odrody semien s prvkami, ktoré sú rezistentné voči selektívnemu herbicídu. Confédération paysanne je francúzska poľnohospodárska únia, ktorá chráni záujmy drobného farmárstva. Spolu s ôsmimi ďalšími združeniami podala žalobu na Conseil d’État (Štátna rada, Francúzsko), ktorou napadla francúzsku právnu úpravu preberajúcu smernicu o GMO.

Spolu s ostatnými združeniami tvrdí, že techniky mutagenézy sa postupne vyvíjajú. Predtým, ako bola v roku 2001 prijatá smernica o GMO, existovali iba metódy konvenčnej alebo náhodnej mutagenézy, ktoré boli aplikované in vivo na celé rastliny. Následne viedol technický rozvoj k vzniku takých techník mutagenézy, ako sú metódy riadenej mutagenézy, ktoré umožňujú presnú mutáciu v géne, aby sa získal napríklad produkt rezistentný iba voči určitým herbicídom.

Podľa združenia Confédération paysanne a ostatných združení používanie odrôd semien získaných
mutagenézou, ktoré sú rezistentné voči herbicídom, zahŕňa riziko značného poškodenia životného
prostredia a zdravia ľudí a zvierat.

V tomto kontexte francúzska Conseil d’État (Štátna rada) vyzvala Súdny dvor, aby objasnil presný rozsah pôsobnosti smernice o GMO, zvlášť dosah, zmysel a účinky výnimky mutagenézy a posúdil jej platnosť. V širšom zmysle má Súdny dvor tiež posúdiť, akú úlohu by malo zohrávať plynutie času a rozvoj technických a vedeckých poznatkov, pokiaľ ide o právny výklad, ako aj o posúdenie platnosti právnych predpisov EÚ, pri zohľadnení zásady prevencie.

V  návrhoch Z 18.januára 2018 generálny advokát Michal Bobek najprv uvádza, že organizmus získaný mutagenézou môže byť GMO, ak spĺňa základné kritériá stanovené v smernici o GMO.

Konštatuje, že táto smernica na to, aby sa tento organizmus považoval za GMO, nevyžaduje vloženie cudzej DNA do organizmu, ale len sa v nej uvádza, že genetický materiál bol pozmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene nevyskytuje.

Otvorený charakter tejto definície umožňuje, aby organizmy získané inými metódami než transgenézou boli zahrnuté do definície GMO. Následne by bolo nelogické vyňať niektoré organizmy získané mutagenézou z pôsobnosti smernice, ak by sa tieto organizmy nedali vôbec charakterizovať ako GMO.

Generálny advokát ďalej skúma, či výnimka pre mutagenézu stanovená v smernici o GMO má zahŕňať všetky techniky mutagenézy alebo iba niektoré techniky. Podľa neho jediným relevantným rozlíšením s cieľom objasniť rozsah výnimky pre mutagenézu je doložka uvedená v prílohe I B smernice o GMO, a to, či technika „zahŕňa použitie molekúl rekombinantnej nukleovej kyseliny alebo GMO, ktoré nie sú vytvorené mutagenézou alebo bunkovou fúziou rastlinných buniek organizmov, ktoré si môžu vymieňať genetický materiál prostredníctvom tradičných šľachtiteľských metód“.

Z toho vyplýva, že techniky mutagenézy sú vyňaté z povinností stanovených smernicou o GMO za predpokladu, že nezahŕňajú použitie molekúl rekombinantnej nukleovej kyseliny alebo GMO iných ako tých, ktoré sú vyrobené jednou alebo viacerými metódami uvedenými v prílohe I B.

Generálny advokát poukazuje na to, že ani historický kontext, ani vnútorná logika smernice o GMO nepodporujú tvrdenie, že právna úprava Únie chcela vyňať len bezpečné techniky mutagenézy, ktoré boli známe a používané v roku 2001. Domnieva sa, že generická kategória označená „mutagenéza“ by mala logicky zahŕňať všetky tie techniky, ktoré sú v určitom okamihu relevantné pre konkrétny prípad, pričom sa chápu ako súčasť tejto kategórie, vrátane iných nových techník.

Ďalej generálny advokát skúmal, či členské štáty môžu ísť nad rámec smernice o GMO a rozhodnúť, či budú organizmy získané mutagenézou podliehať buď povinnostiam stanoveným v smernici, alebo čisto vnútroštátnym pravidlám. Zastáva názor, že vložením výnimky pre mutagenézu nechcela právna úprava Únie regulovať túto záležitosť na úrovni EÚ. Preto tento priestor zostal neobsadený a za predpokladu, že členské štáty rešpektujú všeobecné povinnosti, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov EÚ, môžu prijímať právne predpisy týkajúce sa
organizmov získaných mutagenézou.

Pokiaľ ide o platnosť výnimky pre mutagenézu, generálny advokát uznáva, že normotvorca je povinný zabezpečiť, aby bola jeho právna úprava primerane aktualizovaná. Táto povinnosť je kľúčová, pokiaľ ide o tie oblasti a záležitosti, na ktoré sa vzťahuje zásada prevencie, tak aby platnosť právneho opatrenia Únie, akým je smernica o GMO, nebola posudzovaná len so zreteľom na skutočnosti a vedomosti, ktoré existovali v čase prijatia tohto opatrenia, ale takisto so zreteľom na povinnosť primerane aktualizovať právnu úpravu.

Generálny advokát však nezistil žiadne dôvody vyplývajúce zo všeobecnej povinnosti aktualizovať právnu úpravu (v tejto veci posilnenej zásadou prevencie), ktoré by mohli ovplyvniť platnosť výnimky pre mutagenézu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies