SÚDNY DVOR EÚ: Príbeh poľskej lokality Puszcza Białowieska, lykožrúta, ochrany biotopov a zdrvujúcej ťažby dreva. Záväzný aj pre nás
V roku 2007 Komisia v súlade so smernicou o biotopoch schválila označenie lokality Natura 2000 Puszcza Białowieska, ktorá zahŕňa najmä tri lesné oblasti Białowieża, Browsk a Hajnówka, ako „lokality európskeho významu“ z dôvodu prítomnosti prirodzených biotopov a biotopov určitých druhov zvierat a vtáctva, ktorých ochrana je prioritná.

Táto lokalita predstavuje tiež „osobitne chránené územie“ vtáctva označené v súlade so smernicou o vtáctve. Táto lokalita Natura 2000 Puszcza Białowieska patrí medzi najlepšie zachované prirodzené lesy v Európe a charakterizuje ju veľké množstvo starých stromov, najmä storočných, a veľké množstvo odumretého dreva.

Z dôvodu neustáleho rozširovania sa lykožrúta smrekového poľský minister životného prostredia v roku 2016 schválil na obdobie od roku 2012 do roku 2021 takmer strojnásobenie ťažby dreva iba v lesnej oblasti Białowieża, ako aj činnosti aktívneho obhospodarovania lesov ako sanitárne rezy, zalesňovanie a omladzujúce rezy v oblastiach, v ktorých boli dovtedy akékoľvek zásahy vylúčené.

Následne v roku 2017 generálny riaditeľ lesného úradu prijal v súvislosti s troma lesnými oblasťami Białowieża, Browsk a Hajnówka rozhodnutie č. 51 „o výrube stromov napadnutých lykožrútom smrekovým a o zbere stromov, ktoré predstavujú hrozbu pre verejnú bezpečnosť a v súvislosti s ktorými vzniká nebezpečenstvo požiaru, a to pokiaľ ide o všetky vekové triedy lesných porastov v lesných oblastiach…“. Pristúpilo sa teda k odstraňovaniu suchých stromov a stromov napadnutých lykožrútom smrekovým v týchto troch lesných oblastiach na území o rozlohe približne 34 000 hektárov, pričom lokalita Natura 2000 Puszcza Białowieska sa rozkladá na 63 147
hektároch.

Keďže Komisia sa domnievala, že poľské orgány sa neubezpečili, aby tieto činnosti obhospodarovania lesov nenarúšali integritu lokality Natura 2000 Puszcza Białowieska, 20. júla 2017 podala žalobu, v ktorej navrhla, aby bolo rozhodnuté, že Poľsko si nesplnilo povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smerníc o biotopoch a vtáctve.

Vo svojich návrhoch prednesených v dnešný deň generálny advokát Yves Bot Súdnemu dvoru navrhuje, aby rozhodol, že Poľsko nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z týchto smerníc.

Generálny advokát na úvod pripomína, že cieľom smernice o biotopoch je, aby členské štáty prijímali primerané ochranné opatrenia na účely zachovania ekologických znakov lokalít, v ktorých sa vyskytujú prirodzené biotopy. Je teda potrebné vytvoriť potrebné ochranné opatrenia pre osobitne chránené územia a dodržiavať osobitné požiadavky, pokiaľ sa má prijať plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality alebo nie je pre ňu potrebný, ale ktorý môže pravdepodobne významne ovplyvniť túto lokalitu.

Generálny advokát na jednej strane zastáva názor, že Poľsko nevykonalo opatrenia nevyhnutné na ochranu lokality Natura 2000 Puszcza Białowieska. Na úvod uvádza, že toto konštatovanie možno vyvodiť zo samotnej povahy opatrení prijatých poľskými orgánmi, ktoré viedli k strate časti lesných porastov. Ďalej poznamenáva, že tieto opatrenia nemožno odôvodniť bezprecedentným rozšírením lykožrúta smrekového z dôvodu rozličnosti vedeckých stanovísk o ich primeranosti.

Napokon poznamenáva, že tieto opatrenia sa v pláne obhospodarovania (Plan Zadań Ochronnych, ďalej len „PZO“) prijatom vnútroštátnymi orgánmi v roku 2015 považujú za potenciálne nebezpečenstvo v súvislosti s ochranou biotopov a chránených druhov.

Podľa neho je potenciálnym dôsledkom sporných opatrení zbavenie tohto PZO potrebného účinku, či dokonca
umožnenie poľským orgánom porušovať jeho ustanovenia. Za týchto podmienok generálny advokát Súdnemu dvoru navrhuje, aby rozhodol, že Poľsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu v tomto ohľade vyplývajú tak zo smernice o biotopoch, ako aj zo smernice o vtáctve.

Na druhej strane po tom, ako generálny advokát konštatoval, že sa tiež tvrdilo, že predmetné opatrenia predstavujú plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality Natura 2000 alebo nie je pre ňu potrebný, v zmysle smernice o biotopoch, generálny advokát pripomína, že taký plán alebo projekt, ktorý môže pravdepodobne významne ovplyvniť túto lokalitu, musí byť najprv predmetom primeraného odhadu jeho dosahov na chránenú lokalitu, aby mohol byť následne povolený, pokiaľ nepriaznivo neovplyvní integritu tejto lokality. Generálny advokát zastáva názor, že z jednoduchého preskúmania chronológie sporných rozhodnutí a koherentnosti predložených
dosvedčujúcich dokladov vyplýva, že sa nemohol vykonať odhad vyžadovaný smernicou o biotopoch, čo postačuje na konštatovanie, že Poľsko nesplnilo svoje povinnosti, ktoré mu aj v tomto ohľade vyplývajú zo smernice o biotopoch.

Uvádza, že jednotlivé rozhodnutia boli prijaté krátko pred rozhodnutím z roku 2016 v PZO z roku 2015, pokiaľ ide o stromy napadnuté lykožrútom smrekovým.

Poznamenáva, že aj keď je potrebné nájsť určitú rovnováhu medzi opatreniami aktívneho a pasívneho obhospodarovania v súvislosti s bojom proti šíreniu tohto hmyzu na účely naplnenia cieľov ochrany stanovených v smerniciach o biotopoch a vtáctve, takéto zváženie sa vôbec nenachádza v ustanoveniach rozhodnutia č. 51 prijatého v roku 2017, keďže toto rozhodnutie umožňuje vykonanie opatrení spočívajúcich vo  výrube a odstránení lesných porastov bez obmedzenia. Zdôrazňuje, že sa nepreukázalo, že by rozšírenie lykožrúta smrekového bolo podporené objemom ťažby dreva od roku 2012 do roku 2015, aj keď tento objem zostal v lesnej oblasti Białowieża rovnaký ako v predchádzajúcich rokoch. Konštatuje, že v deň prijatia rozhodnutia z roku 2016 bol prijatý program nápravy na účely hodnotenia prijatých opatrení do budúcnosti, že vykonaný odhad z roku 2015 sa netýka dosahov opatrení obhospodarovania lesov na ochranu a integritu lokality Natura 2000 Puszcza Białowieska ako celku a že tento odhad je založený na databáze z roku 2012.

Okrem toho generálny advokát dodáva, že v každom prípade neboli splnené ani požiadavky smernice o biotopoch v oblasti odhadu, ako ich vykladá Súdny dvor, keďže ku dňu prijatia sporných rozhodnutí stále prebiehala vedecká diskusia o primeraných metódach zastavenia šírenia lykožrúta smrekového.

Taktiež sa domnieva, že bola porušená aj zásada obozretnosti, ktorá je integrovaná v smernici o biotopoch, keďže v čase prijatia sporných opatrení nebola existencia a závažnosť potenciálnych rizík narušenia ochrany a integrity lokality Natura 2000 Puszcza Białowieska v celom rozsahu identifikovaná, zhodnotená a prípadne vylúčená.

Generálny advokát navyše vzhľadom na skutočnosť, že poľské orgány sa dovolávali dôvodov verejnej bezpečnosti na odôvodnenie prijatia a vykonania sporných opatrení, zdôrazňuje, že tieto dôvody implikujú, že bol vykonaný odhad dosahov plánu alebo projektu, ktorého závery musia byť negatívne, a že neexistujú alternatívne riešenia.

V takom prípade mali poľské orgány tiež zhodnotiť využitie opatrení, ktoré sú alternatívne alebo kompenzačné vo vzťahu k prijatým a vykonaným opatreniam obhospodarovania lesov. Žiadna z týchto požiadaviek však nebola dodržaná.

Keď generálny advokát napokon vyvodzuje dôsledky zo svojich úvah o porušení požiadaviek týkajúcich sa hodnotenia predmetných činností obhospodarovania lesov, zastáva názor, že tieto činnosti musia nevyhnutne viesť k poškodeniu miest rozmnožovania chránených druhov žijúcich v lokalite Natura 2000 Puszcza Białowieska.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies