V návrhu realizácie projektu 155 mm samohybná kanónová húfnica ZUZANA 2 sa hovorí o celkovej cene do 175 mil. EUR s DPH
PODPORIŤ

Modernizácia rozhodujúcich druhov výzbroje OS SR je základným kritériom rozvoja a dosiahnutia operačných spôsobilostí síl nevyhnutných na vedenie bojovej činnosti vojenských jednotiek v rámci NATO, EÚ, OSN alebo samostatne v rámci celého spektra vojenských operácií, od konfliktu vysokej intenzity až po operácie nevojenského charakteru. Píše sa v materiály, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní zaevidovaný ako LP/2018/186 Návrh realizácie projektu 155 mm samohybná kanónová húfnica ZUZANA 2.

Plánované obstaranie a dodávky 155 mm ShKH ZUZANA 2

Podľa uvedeného materiálu je “plánovaná modernizácia rozhodujúcich druhov výzbroje je svojim rozsahom a významom najrozsiahlejším konkrétne formulovaným programom vyzbrojovania od vzniku OS SR, ktorý prispieva k realizácii zámeru vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) podporiť strategické projekty vyzbrojovania ich individuálnym schvaľovaním a financovaním.”

Plánované obstaranie a dodávky 155 mm ShKH ZUZANA 2 sú navrhnuté tak, aby z hľadiska operačných potrieb OS SR bolo zabezpečené postupné doplnenie samohybných delostreleckých jednotiek s dôrazom na prioritu ich začlenenia a pôsobenia vo viacnárodných aliančných zoskupeniach s vysokými požiadavkami na mobilitu, kompatibilitu a poskytovanie vzájomnej podpory.

“Podmienkou prípravy návrhu realizácie projektu 155 mm ShKH ZUZANA 2 je zabezpečenie participácie obranného priemyslu SR na realizácii uvedeného projektu vyzbrojovania”, uvádza ďalej predkladaný materiál.

V súčasnosti OS SR disponujú 16 ks 155 mm ShKH vz. 2000 ZUZANA, ktoré boli dodané do OS SR v rokoch 1998 – 2000. Stav týchto delostreleckých zbraňových systémov po technologickej a technickej stránke zodpovedá dobe, kedy boli tieto zbraňové systémy zavedené do OS SR do používania. Z uvedených dôvodov bol v roku 2016 zavedený do používania OS SR nový moderný delostrelecký zbraňový systém 155 mm ShKH ZUZANA 2.

Moderný delostrelecký zbraňový systém 155 mm ShKH ZUZANA 2 je svojimi technickými parametrami porovnateľný s delostreleckými zbraňovými systémami zavedenými vo vyspelých ozbrojených silách členských štátov NATO. Delostrelecký zbraňový systém155 mm ShKH ZUZANA 2 je plne spôsobilý pre použitie v rámci operácií NATO, má zakomponované nové modernizačné prvky a technické vylepšenia, ktoré vyplynuli počas prevádzky a používania 155 mm ShKH vz. 2000 ZUZANA.

Analytická časť návrhu

V analytickej časti materiálu predkladatelia tvrdia, žev súčasnej dobe v OS SR prebieha tiež modernizačný proces automatizovaného delostreleckého systému riadenia a vedenia paľby DELOSYS, ktorým už delostrelecké zbraňové systémy 155 mm ShKH ZUZANA 2 budú disponovať a preto nebudú potrebné dodatočné náklady na ich úpravu, čím sa ušetria nemalé finančné prostriedky.

Realizáciou projektu 155 mm ShKH ZUZANA 2 sa výrazne zvýši palebná sila ťažkej mechanizovanej brigády deklarovanej v Cieľoch spôsobilostí 2017. Zároveň sa zvýšia spôsobilosti OS SR vyplývajúce z Plánu použitia OS SR, na základe ktorého je potrebné zabezpečiť zvýšenie úrovne palebnej podpory.

Vyzbrojením OS SR samohybným delostreleckým zbraňovým systémom 155 mm ShKH ZUZANA 2 s realizáciou komplexnej logistickej podpory dôjde k vytvoreniu podmienok pre plnenie aktuálnych záväzkov SR a obstaranie systému so životnosťou minimálne 20 rokov.

Zmluva o Konvenčných ozbrojených silách v Európe (Z-KOS) umožňuje Slovenskej republike disponovať až 383 ks delostreleckej techniky kalibru nad 100 mm. V súčasnej dobe OS SR disponujú 67 ks tejto techniky. Pre zabezpečenie dosiahnutia operačných spôsobilostí síl nevyhnutných na vedenie bojovej činnosti vojenských jednotiek v rámci NATO a EÚ je potrebné navýšiť súčasnú delostreleckú techniku o nové moderné zbraňové systémy.”

Zujímavým je rovnako návrh riešenia projektu 155 mm ShKH ZUZANA 2 v ňom predkladatelia tvrdia, že Optimálnym spôsobom zabezpečenia potrieb OS SR je nákup delostreleckého zbraňového systému 155 mm ShKH ZUZANA 2 ako celku (nie je možné realizovať výrobu 155 mm ShKH ZUZANA 2 modernizáciou 155 mm ShKH ZUZANA vz. 2000).”

Riešenie projektu tiež argumentuje s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 – 2020, kde sa píše, že zabezpečenie podpory domáceho obranného priemyslu SR jednou z dôležitých úloh. Realizácia uvedeného projektu výrazne posilní spôsobilosti OS SR v súlade s prijatými strategickými dokumentami. Výrobcom a dodávateľom zavedeného delostreleckého zbraňového systému 155 mm ShKH ZUZANA 2 je slovenská spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, a.s. Dubnica nad Váhom, na základe osvedčenia Úradu priemyselného vlastníctva SR čoz.: 237722. Dodávky uvedeného systému budú realizované slovenským dodávateľom vo vlastníctve štátu. Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky je jediným akcionárom spoločnosti DMD GROUP, a.s., ktorej dcérskou spoločnosťou je spoločnosť KONŠTRUKTA Defence, a.s.

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom obrany SR,  je spolu so spoločnosťami KONŠTRUKTA Defence, a.s. a DMD GROUP, a.s.  spoluvlastníkom hmotných a nehmotných výsledkov riešenia úlohy rozvoja vedy a techniky pre delostrelecký zbraňový systém 155 mm ShKH ZUZANA 2.  

Obstaraním 155 mm ShKH ZUZANA 2 dôjde k podpore slovenského obranného priemyslu a k dlhodobej stabilizácii personálu vo výrobnom podniku zodpovedným za výskum, vývoj a výrobu delostreleckej techniky a munície. Bude zabezpečený jednoduchší a flexibilnejší servis a prípadná oprava zbraňových systémov, ako na domácom území tak aj v zahraničí. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti z používania a prevádzky 155 mm ShKH vz. 2000 ZUZANA a z dôvodu dynamického vývoja prostriedkov palebnej podpory vo svete, je pre OS SR nevyhnutné mať možnosť vykonávať úpravu, modernizáciu a vylepšenia zavedenej výzbroje na Slovensku a bez závislosti na iných krajinách.”

Kapitola končí tvrdením, že “Realizáciou uvedeného projektu sa zároveň zvýši podpora exportného potenciálu slovenského obranného priemyslu SR, čím sa zabezpečí ich konkurencieschopnosť na svetových trhoch a možný predaj tohto výrobku v zahraničí.”

Odhad nákladov na projekt

“Predpokladaná hodnota obstarania 1 ks delostreleckého zbraňového systému 155 mm ShKH ZUZANA 2 je vo výške 6,068 mil. EUR s DPH, pričom súprava špeciálneho náradia a náhradných dielov 1:1 je započítaná v cene vozidla. Celkovo bude obstaraných 25 ks delostreleckých zbraňových systémov v celkovej hodnote 151,7 mil. EUR s DPH.”, tvrdí predkladaný materiál.

Dodávateľom bude vykonané certifikované zaškolenie a výcvik obslúh zbraňového systému a inštruktorov oprávňujúcich vykonávať školenie a výcvik iných príslušníkov OS SR. Po zaškolení budú inštruktori spôsobilí vydávať osvedčenie na funkciu veliteľa, vodiča a obsluhu 155 mm ShKH ZUZANA 2 a dielenským špecialistom vykonávajúcim údržbu a opravu zbraňového systému. Predpokladaná hodnota zabezpečenia zaškolenia a výcviku personálu je do 300 tisíc EUR s DPH.

Z dôvodu udržania si spôsobilosti obsluhami zbraňového systému bude delostreleckému oddielu dodaný simulátor na výcvik. Predpokladaná hodnota simulátora je do 800 tisíc EUR s DPH.

Pre každú delostreleckú batériu bude dodaná súprava špeciálneho náradia a náhradných dielov 1:8 v počte 3 ks a pre delostrelecký oddiel bude dodaná súprava špeciálneho náradia a náhradných dielov 1:24 v počte 1 ks. Pre každý kus techniky bude dodaná dokumentácia s návodom na prevádzku a obsluhu, tabuľky streľby, katalóg ND, kontrolnú prehliadku, ošetrenie po jazde, základné ošetrenie, krátkodobé uloženie a návod na prípravu techniky na prevádzku v letnom a zimnom období. Zároveň budú dodané inicializačné súpravy náhradných dielcov, ktoré budú zabezpečovať vykonávanie ošetrenia po jazde, základného ošetrenia, technického ošetrenia č. 1, technického ošetrenia č. 2, krátkodobého uloženia, dlhodobého uloženia, dekonzervácii techniky a opráv v poli obsahujúca hlavné skupiny, podskupiny a náhradné dielce potrebné na ich výmenu podľa návrhu dodávateľa odsúhlasenej užívateľom. Predpokladaná hodnota zabezpečenia náhradných dielov je do 2,88 mil. EUR s DPH.

V rámci realizácie projektu budú dodané základné druhy munície do zásob materiálu pre OS SR. Predpokladaná hodnota dodania základných druhov munície je do 19,32 mil. EUR s DPH.

Podľa predkladateľov “predpokladaná výška nákladov na obstaranie 25 ks delostreleckého zbraňového systému 155 mm ShKH ZUZANA 2 vrátane výcviku, náhradných dielov a munície je do 175 mil. EUR s DPH.”

Pripomienkovacie konanie končí 17.apríla 2018. Zatiaľ je stav taký, že nik tento projekt nepripomienkoval.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies