V pripomienkovaní je poľnohospodárska politika EU: Pravidlá monitorovania a kontroly – II.časť

Komisia navrhuje pre SR na podporu rozvoja vidieka 1,593 mld. EUR na 7-ročné obdobie, t. j. 227,683 mil. EUR na rok. Vzhľadom na zníženie maximálnej miery príspevku EPFRV bude potrebné zabezpečiť zvýšené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.