V pripomienkovaní je poľnohospodárska politika EU: Pravidlá strategických plánov – I.časť

EK navrhuje ako nový prvok, aby ČŠ v programovom období 2021-2027 vypracovali namiesto programov rozvoja vidieka (ktoré zahŕňali len podporu na rozvoj vidieka) strategické plány (SP), ktoré budú pokrývať nielen opatrenia rozvoja vidieka, ale aj priame platby a trhové podpory. SPP bude naďalej založená na dvoch fondoch, t.j. intervencie na rozvoj vidieka budú spolufinancované z EPFRV a priame platby spolu s trhovými podporami budú financované z EPZF.