V pripomienkovaní je poľnohospodárska politika EU: spoločný poľnohospodársky trh – III. časť
V pripomienkovaní je návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori.

Návrh Komisie na vypracovanie viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027 stanovuje rozpočtový rámec a hlavné smerovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Na tomto základe Komisia predkladá balík nariadení, ktorými sa stanovuje legislatívny rámec SPP na obdobie 2021 až 2027 spolu s posúdením vplyvu alternatívnych scenárov vývoja politiky. Okrem Návrhu nariadenia pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov sú to ešte tzv. Nariadenie týkajúce sa strategických plánov SPP a Nariadenie o financovaní, riadení a monitorovaní SPP.

Predmetným návrhom nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie trhov by sa mala meniť a upravovať existujúca legislatíva:

– nariadenie č.1308/2018 – zrušenie ustanovení upravujúcich opatrenia v sektoroch, ktoré budú teraz spadať pod strategické plány, úprava pravidiel pre sektor vína so zámerom ich modernizácie, úprava pravidiel pre kontroly označovania pôvodu a zemepisných označení, úprava exportných náhrad v súlade so záväzkami WTO a vymazanie niekoľkých obsolentných ustanovení (sektor cukru);

– nariadenia č.1151/2012 a č.251/2014 – zjednodušenie a zatraktívnenie pravidiel pre zemepisné označovanie vína a aromatizovaných vínnych produktov;

– nariadenia č.228/2013 a č.229/2013 – zapracovanie zníženého rozpočtu do nariadení, upravujúcich pravidlá podpory pre najvzdialenejšie regióny a Egejské ostrovy.

Čítajte tiež: 

V pripomienkovaní je poľnohospodárska politika EU: Pravidlá strategických plánov – I.časť

 Navrhovaný dátum implementácie je 1. január 2021 .

Metóda transpozície do práva SR a predpokladaný dátum transpozície: Nariadenie je priamo uplatniteľné v ČŠ, avšak predpokladá sa transpozícia prostredníctvom zákona, aproximačného nariadenia vlády, resp. nariadenia vlády. Na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na národnej úrovni bude potrebné vypracovať zákon, ktorý nahradí existujúci Zákon č. 491/2001 Z.z. o organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami.

Nemožno vylúčiť aj doplnenie/ zmenu zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovisko Slovenskej republiky

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Budúcnosť potravín a poľnohospodárstva“ z 29. novembra 2017 sa stanovujú výzvy, ciele a orientačné vyhliadky budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2020. Medzi tieto ciele patrí okrem iného aj potreba prehĺbiť zameranosť SPP na výsledky, a tak podporiť modernizáciu a udržateľnosť, ako aj hospodársku, sociálnu, environmentálnu a klimatickú udržateľnosť poľnohospodárskych, lesníckych a vidieckych oblastí a pomôcť znížiť na strane prijímateľov administratívnu záťaž súvisiacu s právnymi predpismi Únie.

Vzhľadom na to, že SPP musí zintenzívniť svoje reakcie na výzvy a príležitosti, ktoré sa prejavujú na úrovni Únie, na medzinárodnej, vnútroštátnej, regionálnej, miestnej úrovni, ako aj úrovni poľnohospodárskeho podniku, je potrebné zjednodušiť riadenie SPP a zlepšiť jej plnenie cieľov Únie a výrazne znížiť administratívnu záťaž. V rámci SPP založenej na výkonnosti (tzv. model vykonávania) by mala Únia stanoviť kľúčové politické parametre, ako sú ciele SPP a základné požiadavky, zatiaľ čo členské štáty by mali niesť väčšiu zodpovednosť za to, ako plnia stanovené ciele a dosahujú cieľové hodnoty. Posilnená subsidiarita umožňuje lepšie zohľadňovať miestne podmienky a potreby, vďaka čomu sa podpora upraví „na mieru“ tak, aby sa dosiahol maximálny prínos k cieľom Únie.

Návrh nariadenia vypúšťa zastarané oznamovacie povinnosti Komisie týkajúce sa trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, rozšírenia rozsahu školského programu a uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže v rámci poľnohospodárskeho sektora. Oznamovacia povinnosť týkajúca sa sektora včelárstva sa začlení do nariadenia o strategických plánoch SPP. Ustanovenia, ktoré sa týkajú kontrol a sankcií v prípade porušenia obchodných noriem a chráneného označenia pôvodu, zemepisného označenia a tradičných pojmov sú začlenené do tohto návrhu. Vypustené sú všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú krízovej rezervy.

V návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami pod číslom COM(2018) 394 :

1. Vypúšťa sa článok 6 ktorý stanovuje v písmene d) hospodársky rok pre vinohradníctvo a vinárstvo. Požadujeme presné určenie, ako a kde bude stanovený hospodársky rok.

2. vypúšťajú sa oddiely 2 až 6. Oddiel 4 je Podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva. I keď sa predpokladá, že tieto programy budú spadať pod strategické plány tvorené ČŠ, nie je jasné, o akú právnu normu sa ČŠ potom budú opierať.

3. Náhrada článku 63 dáva možnosť ČŠ vybrať si z dvoch možností sprístupnenia povolenia na nové výsadby (v súčasnosti je stanovená len jedna možnosť). Nie je jasné v akom štádiu sa ČŠ má rozhodnúť, ktorú možnosť bude aplikovať, či bude musieť postupovať podľa tej istej možnosti, ktorú si vyberie, každý rok.

4. Úpravou článku 81 sa rozšíri možnosť klasifikácie muštových odrôd hrozna a zo súčasného Vitis vinifera alebo kríženca Vitis vinifera a iného druhu rodu Vitis na Vitis vinifera,Vitis Labrusca alebo kríženca Vitis vinifera, Vitis Labrusca a iného druhu rodu Vitis. Slovensko nemá zatiaľ námietky k takémuto rozšíreniu, vzhľadom na to, že odolnejšie odrody rodu Vitis Labrusca sú viac rezistentné voči chorobám, škodcom a nízkym teplotám.

5. Oddiel 2 – Označenia pôvodu, zemepisné označenia a tradičné pojmy v sektore vinohradníctva a vinárstva – Slovensko víta sprísnenie podmienok ochrany pôvodu a zemepisného označenia v sektore vinohradníctva a vinárstva. K navrhovanej zmene by sa mal vyjadriť aj Úrad priemyselného vlastníctva.

6. Voči doplneniu bodov 18 a 19 do časti II prílohy VII Slovensko nemá námietky

Zjednodušenie riadenia SPP sa dotýka aj oblasti registrácie chránených označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín. V rámci predloženého návrhu nariadenia sú navrhnuté viaceré zmeny nariadenia č. 1151/2012.

S cieľom zabezpečiť ucelené rozhodovanie o žiadostiach o ochranu a námietkach predložených v rámci predbežného vnútroštátneho postupu uvedeného v článku 96 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by Komisia mala byť včas a pravidelne informovaná o čase začatia konaní pred vnútroštátnymi súdmi alebo inými orgánmi, ktoré sa týkajú žiadosti o ochranu postúpenej členským štátom Komisii podľa článku 96 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Na Komisiu by sa mali preniesť vykonávacie právomoci, vďaka ktorým bude môcť za daných okolností a podľa potreby pozastaviť preskúmanie žiadosti, pokiaľ vnútroštátny súd alebo iný orgán nerozhodne o námietke voči posúdeniu žiadosti členským štátom počas predbežného vnútroštátneho postupu.

Registrácia zemepisných označení by sa mala zjednodušiť a zrýchliť tak, aby sa posúdenie súladu s pravidlami duševného vlastníctva oddelilo od posúdenia súladu špecifikácií výrobku s požiadavkami stanovenými v obchodných normách a pravidlách označovania.

Posúdenie vykonané príslušnými orgánmi členských štátov je podstatným krokom v tomto postupe. Členské štáty disponujú poznatkami, odbornými znalosťami a prístupom k údajom a skutočnostiam, ktoré im umožňujú najlepšie posúdiť, či sú informácie poskytnuté v žiadosti správne a pravdivé. Preto by členské štáty mali zaručiť spoľahlivosť a presnosť výsledku daného posúdenia, ktorý sa má pravdivo zaznamenať v jednotnom dokumente, v ktorom sú zhrnuté príslušné prvky špecifikácie výrobku. So zreteľom na zásadu subsidiarity by Komisia mala následne posúdiť žiadosti s cieľom uistiť sa, že sa v nich nevyskytujú zjavné chyby a že sa v nich zohľadňujú právne predpisy Únie a záujmy zainteresovaných strán mimo členského štátu, ktorý danú žiadosť predložil.

Obdobie, počas ktorého možno podať námietku, by sa malo predĺžiť na tri mesiace s cieľom zabezpečiť, aby mali všetky zainteresované strany dostatok času na analýzu žiadosti o ochranu a možnosť predložiť námietku. S cieľom zabezpečiť uplatňovanie rovnakého námietkového konania podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 a tým členským štátom umožniť, aby koordinovane a efektívne postúpili Komisii námietky, ktoré pochádzajú od fyzických alebo právnických osôb s bydliskom alebo sídlom na ich území, by sa námietky od fyzických alebo právnických osôb mali podávať prostredníctvom orgánov členského štátu, v ktorom majú bydlisko alebo sídlo. V záujme zjednodušenia námietkového konania by Komisia mala byť splnomocnená zamietnuť neprípustné námietky vo vykonávacom akte, ktorým sa udeľuje ochrana.

S cieľom zvýšiť efektívnosť postupov a zabezpečiť jednotné podmienky na udelenie ochrany označení pôvodu alebo zemepisných označení by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci s cieľom prijímať vykonávacie akty, ktorými sa udeľuje ochrana bez toho, aby sa použil postup preskúmania v prípadoch, keď voči žiadosti o ochranu nebola predložená žiadna prípustná námietka. V prípade, že došlo k predloženiu prípustnej námietky, by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci na prijímanie vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania, ktorými sa buď udeľuje ochrana, alebo sa nimi daná žiadosť o udelenie ochrany zamieta.

S náležitým prihliadnutím na dohodu TRIPS, a najmä jej články 22 a 23, ako aj na Všeobecnú dohodu o clách a obchode („dohoda GATT“), a najmä jej článok V týkajúci sa slobody tranzitu (obidve dohody boli schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES a ich cieľom je posilniť ochranu označení pôvodu a zemepisných označení a účinnejšie bojovať proti falšovaniu tovaru), by sa ochrana, ktorá sa udeľuje na základe článku 103 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, mala rozšíriť aj na tovar, ktorý je v tranzite cez colné územie Únie, a na tovar predávaný cez internet alebo inými prostriedkami elektronického obchodu.

Malo by byť možné zrušiť ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v prípadoch, ak sa už tieto označenia nepoužívajú alebo ak si už žiadateľ uvedený v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neželá túto ochranu zachovať.

Vzhľadom na obmedzený počet registrácií zemepisných označení aromatizovaných vín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 by sa mal zjednodušiť právny rámec na ochranu zemepisných označení predmetných výrobkov. Mal by sa rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 tak, aby zahŕňal uvedené výrobky.

Postupy súvisiace s registráciou chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít stanovených v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 by sa mali upraviť a zjednodušiť tak, aby sa nové názvy dali zaregistrovať v rámci kratších lehôt. Malo by sa zjednodušiť námietkové konanie.

Mali by sa stanoviť osobitné výnimky, na základe ktorých sa popri registrovanom názve zaručenej tradičnej špeciality budú môcť používať aj iné názvy. Na účely používania označení, ktoré obsahujú názvy zaručených tradičných špecialít, by Komisia mala stanoviť prechodné obdobia, a to v súlade s podmienkami stanovenými pre takéto prechodné obdobia, ktoré už existujú v prípade chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

Postup schvaľovania zmien špecifikácií výrobkov stanovených v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 by sa mal zjednodušiť zavedením rozlíšenia medzi zmenami na úrovni Únie a štandardnými zmenami. V súlade so zásadou subsidiarity by členské štáty mali byť zodpovedné za schvaľovanie štandardných zmien a Komisia by si mala naďalej zachovať zodpovednosť za schvaľovanie zmien na úrovni Únie týkajúcich sa špecifikácií výrobkov.

Mali by sa zaviesť prechodné ustanovenia v súvislosti so žiadosťami o ochranu a registráciu chránených označení pôvodu, zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít, ktoré boli predložené predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a v súvislosti s výdavkami vynaloženými pred 1. januárom 2021 v rámci režimov pomoci v sektore olivového oleja a stolových olív, ovocia a zeleniny, vinohradníctva a vinárstva, včelárstva a chmeľu stanovených v článkoch 29 až 60 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Čítajte tiež:

V pripomienkovaní je poľnohospodárska politika EU: Pravidlá monitorovania a kontroly – II.časť

Oficiálna slovenská pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu

SR víta a podporuje aktivity EK, ktoré upravujú pravidlá podpory v jednotlivých sektoroch. Presun článkov o podpore v sektoroch do nariadenia o strategických plánoch prinesie zjednodušenie a väčšiu prehľadnosť pre všetky zainteresované strany. Taktiež podporuje aktualizáciu niektorých článkov nariadenia č.1308/2013 vzhľadom na vylúčenie sektoru cukru zo Spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami a vzhľadom na spojenie programov pre školské ovocie a zeleninu a mlieko.

SR súhlasí so zmenou kapitoly III. o školských programoch, zmeny korešpondujú so spojením školských programov pre ovocie, zeleninu a mlieko do spoločného programu.

Presun všetkých článkov, ktoré súvisia s podpornými programami v sektoroch poľnohospodárskej výroby sú jednoznačným prínosom k zjednodušeniu a zvýšeniu transparentnosti.

Nové znenie článku 63 dáva možnosť ČŠ vybrať si z dvoch možností sprístupnenia povolenia na nové výsadby (v súčasnosti je stanovená len jedna možnosť).

SR súhlasí s rozšírením možnosti klasifikácie muštových odrôd hrozna, keďže možnosťou využitia Vitis vinifera,Vitis Labrusca alebo kríženca Vitis vinifera, Vitis Labrusca a iného druhu rodu Vitis sa zvýši odolnosť odrôd, pričom odrody rodu Vitis Labrusca majú vyššiu rezistenciu voči chorobám a škodcom, ako aj nízkym teplotám.

SR súhlasí so sprísnením podmienok pre označovanie vína v prípade chráneného označenia pôvodu a zemepisného označenia. Zjednotením kontrolných postupov, požiadaviek na certifikáciu vína pri dovoze a stanovením sankčných ustanovení pre všetky ČŠ sa zosúladí kontrola parametrov vína na úrovni EÚ.

SR víta a podporuje aktivity EK zamerané na zjednodušenie a skrátenie doby registračného procesu chránených označení (úprava čl. 50, 51 a 52 nariadenia č.1151/2012).

SR súhlasí so zmenou čl. 7 nariadenia č. 1151/2012 – vypustenie zo žiadosti požiadavky dôkazu o tom, že výrobok pochádza z vymedzenej zemepisnej oblasti (v mnohých prípadoch problematické).

Dovoľujeme si upozorniť, že aktuálne prebieha zosúlaďovanie registračných postupov v oblasti liehovín s aktuálne platným nariadením č. 1151/12, v budúcnosti bude potrebné zjednotenie týchto registračných postupov.

Na prijatie nariadenia bude stačiť kvalifikovaná väčšina.

Materiál je možné pripomienkovať do 30.7. 2018

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies