VODIČI KAMIÓNOV POZOR: Môžu, či nemôžu vodiči “čerpať dovolenku vo vozidle”? Súdny dvor EÚ rozhodol
PODPORIŤ

Súdny dvor konštatuje, že nariadenie Únie, ktoré harmonizuje právne predpisy v sociálnej oblasti týkajúce sa cestnej dopravy, výslovne obsahuje zákaz pre vodičov čerpať ich dobu pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle.

V auguste 2014 spoločnosť Vaditrans, ktorá je dopravným podnikom so sídlom v Belgicku, podala na Raad van State (Štátna rada, Belgicko) žalobu o neplatnosť belgického kráľovského výnosu, podľa ktorého možno v prípade, že vodič kamióna čerpá svoju dobu pravidelného týždenného odpočinku vo svojom vozidle, uložiť pokutu vo výške 1 800 eur. Podľa spoločnosti Vaditrans je dotknutý kráľovský výnos nezlučiteľný zo zásadou zákonnosti trestov, pretože zakazuje a sankcionuje čerpanie doby pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle, hoci nariadenie Únie
upravujúce pre túto oblasť  nestanovuje takýto zákaz.

Belgické kráľovstvo sa naopak domnieva, že z dotknutého nariadenia jasne vyplýva, že vodič nemôže čerpať dobu pravidelného týždenného odpočinku vo svojom vozidle a že pokuta, ktorú na tieto účely stanovuje belgická právna úprava, len uplatňuje zákaz obsiahnutý v tomto nariadení.

Dotknuté nariadenie Únie, ktoré harmonizuje právne predpisy v sociálnej oblasti týkajúce sa cestnej dopravy, ukladá vodičom povinnosť čerpať dobu pravidelného denného odpočinku v trvaní najmenej jedenásť hodín (ktorá môže byť za určitých podmienok skrátená na deväť hodín), ako aj dobu pravidelného týždenného odpočinku v trvaní najmenej štyridsaťpäť hodín (ktorá môže byť zaurčitých podmienok skrátená na dvadsaťštyri hodín). Nariadenie dodáva, že ak sa tak vodič rozhodne, môžu sa doby denného odpočinku a doby skráteného týždenného odpočinku mimo základne čerpať vo vozidle, pokiaľ je vybavené vhodnými zariadeniami na spanie pre každého vodiča a vozidlo nie je v pohybe.

Raad van State žiada od Súdneho dvora, aby mu objasnil požiadavky nariadenia. Konkrétne sa pýta, či sa má nariadenie chápať tak, že obsahuje implicitný zákaz čerpania doby pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle. Ak ide o taký prípad, Raad van State sa pýta, či nariadenie vzhľadom na to, že jasne a výslovne nestanovuje takýto zákaz, nie je v rozpore so zásadou zákonnosti trestných činov a trestov.

V dnešnom rozsudku Súdny dvor v prvom rade konštatuje, že vždy, keď nariadenie súčasne hovorí o pojmoch „doba pravidelného týždenného odpočinku“ a „doba skráteného týždenného odpočinku“, používa všeobecný výraz „doba týždenného odpočinku“.

Pokiaľ ide o možnosť čerpať doby odpočinku vo vozidle, nariadenie pritom používa všeobecný výraz „doba denného odpočinku“ – ktorá zahŕňa doby pravidelného a skráteného denného odpočinku – a osobitný výraz „dobaskráteného týždenného odpočinku“.

Podľa Súdneho dvora zo skutočnosti, že normotvorca Únie nepoužil všeobecný výraz „doba týždenného odpočinku“, aby tak zahrnul oba druhy dôb týždenného odpočinku, jasne vyplýva, že chcel vodičovi umožniť, aby čerpal doby skráteného týždenného odpočinku vo vozidle, a naopak, zakázať mu, aby tak konal
v prípade dôb pravidelného týždenného odpočinku.

Súdny dvor ďalej dodáva, že hlavným cieľom nariadenia je zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov v odvetví cestnej dopravy, ako aj zlepšiť bezpečnosť na cestách vo všeobecnosti. Normotvorca teda chcel, aby vodiči mali možnosť čerpať svoje doby pravidelného týždenného odpočinku na mieste, ktoré poskytuje zodpovedajúce a vhodné podmienky ubytovania.

Kabína kamióna pritom nie je miestom na odpočinok zodpovedajúcim dobám odpočinku dlhším, než sú doby denného odpočinku a doby skráteného týždenného odpočinku.

Súdny dvor tak konštatuje, že ak by mal určiť, že doby pravidelného týždenného odpočinku možno čerpať vo
vozidle, malo by to za následok, že vodič by mohol čerpať všetky svoje doby odpočinku v kabíne vozidla, čo by bolo zjavne v rozpore s cieľom spočívajúcim v zlepšení pracovných podmienok vodičov sledovaným nariadením.

Napokon Súdny dvor uvádza, že počas procesu prijímania nariadenia Komisia navrhovala, aby
mali vodiči možnosť čerpať všetky doby odpočinku (t. j. tak doby skráteného a pravidelného
denného odpočinku, ako aj doby skráteného a pravidelného týždenného odpočinku) vo vozidle.

Tento návrh bol však následne pozmenený tak, aby bolo možné čerpať vo vozidle len dobu skráteného týždenného odpočinku mimo základne, s výnimkou doby pravidelného týždenného odpočinku, a to s cieľom chrániť blaho a hygienické podmienky vodičov. Táto zmena podľa Súdneho dvora jasne preukazuje zámer normotvorcu vylúčiť možnosť čerpať doby pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle.

Súdny dvor konštatuje, že nariadenie Únie, ktoré harmonizuje právne predpisy v sociálnej oblasti týkajúce sa cestnej dopravy, výslovne obsahuje zákaz pre vodičov čerpať ich dobu pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle.

Pokiaľ ide o druhú otázku Raad van State, Súdny dvor pripomína, že zásada zákonnosti trestov vyžaduje, aby právne predpisy Únie jasne definovali porušenia a sankcie za ne. Vzhľadom na skutočnosť, že zákaz čerpať dobu pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle je výslovne obsiahnutý v nariadení a že toto nariadenie ukladá členským štátom povinnosť sankcionovať porušenia, zásada zákonnosti trestov nie je porušená.

Členským štátom teda prislúcha vymedziť, ktoré sankcie sú vhodné na zabezpečenie pôsobnosti a účinnosti nariadenia, pričom sa musí dohliadať na to, aby boli tieto sankcie ukladané za podmienok – tak hmotnoprávnych, ako aj procesnoprávnych –, ktoré sú analogické podmienkam uplatniteľným na porušenia vnútroštátneho práva obdobnej povahy a dôležitosti.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies