VŠEOBECNÝ SÚD EÚ: Firmy nemôžu počas priebehu pracovných pohovorov meniť podmienky, ktoré zverejnili pred ich konaním
Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (ďalej len „Fusion for Energy“), spoločný podnik v zmysle článku 45 Zmluvy o Euratome, bol zriadený rozhodnutím Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007 (Ú. v. EÚ L 90, 2007, s. 58). Podľa článku 4 prílohy uvedeného rozhodnutia nazvaného „Právna subjektivita“ má tento podnik právnu subjektivitu a na území každého jeho člena požíva najširšiu právnu spôsobilosť na právne úkony poskytovanú právnickým osobám na základe príslušného práva.

Žalobca, pán Yosu Galocha, pracoval v priestoroch Fusion for Energy v Barcelone (Španielsko) od 23. apríla 2014 ako dočasný zamestnanec a od 5. mája 2015 ako externý dodávateľ. Vo februári 2016 skončila zmluva medzi Fusion Energy a podnikom, pre ktorý žalobca pracoval, a od tohto dátumu už v priestoroch Fusion for Energy nepracuje.

Dňa 5. februára 2015 Fusion for Energy uverejnil na svojej internetovej stránke oznámenie o voľnom pracovnom mieste F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 na účely vytvorenia dvoch zoznamov úspešných uchádzačov pre budúci nábor referentov v oblasti kontroly nákladov – jedného zoznamu so štyrmi úspešnými uchádzačmi pre svoju prevádzku v Barcelone a druhého zoznamu tiež so štyrmi úspešnými uchádzačmi pre svoju prevádzku v Cadarache (Francúzsko).

Úspešní uchádzači mali byť zamestnaní ako zmluvní zamestnanci podľa článku 3a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (ďalej len „PZOZ“) na neobnoviteľné obdobie maximálne troch rokov. V bode 3 predmetného oznámenia o voľnom pracovnom mieste, pokiaľ ide o doplňujúce informácie týkajúce sa výberového konania zmluvných zamestnancov, bol uvedený odkaz na sprievodné informácie pre uchádzačov zverejnený na internetovej stránke Fusion for Energy, ako aj na PZOZ.

Bod 5 sprievodných informácií pre uchádzačov, ktoré boli k dispozícii počas výberového konania, bol nazvaný „Prehľad výberového konania“.

Upravoval predovšetkým zostavenie výberovej komisie.

Bod 5 oddiel 1 s názvom „Posudzovanie prihlášok“ tretí odsek sprievodných informácií pre uchádzačov stanovoval, že spôsobilí uchádzači s najlepšími profilmi mali byť pozvaní na ústne a písomné skúšky. Piaty odsek stanovil, že podrobnejšie informácie týkajúce sa dátumu, času a adresy konania týchto ústnych a písomných skúšok mali byť uvedené v pozvánkach posielaných spôsobilým uchádzačom. Nakoniec zo šiesteho odseku vyplýva, že v závislosti od počtu uchádzačov môžu byť títo pozvaní na ústne a písomné skúšky na rovnaký deň alebo na niekoľko za sebou nasledujúcich dní.

V bode 5 oddiele 2 sprievodných informácií pre uchádzačov nazvanom „Výber“ boli postupne uvedené názvy „Ústna skúška“, „Písomná skúška“ a „Procesné aspekty skúšok“.

Pod názvom „Ústna skúška“ bolo stanovené, že cieľom uvedenej skúšky je pomôcť členom výberovej komisie posúdiť celkovú prezentáciu a motiváciu uchádzača, jeho spôsobilosť vykonávať úlohy opísané pod názvom „Zverené úlohy“ predmetného oznámenia o voľnom pracovnom mieste, jeho osobité vedomosti v dotknutej oblasti, jeho schopnosť vyjadrovať sa v pracovných jazykoch Fusion for Energy a jeho schopnosť prispôsobiť sa multikultúrnemu prostrediu.

Pod názvom „Písomná skúška“ bolo stanovené, že touto skúškou sa zohľadnia osobité schopnosti súvisiace s voľným pracovným miestom, v súvislosti s ktorým sa začalo výberové konanie, kvalita písomného prejavu uchádzača a jeho vyjadrovanie, ako aj jeho všeobecné spôsobilosti a jeho jazykové schopnosti v rozsahu, v akom sú nevyhnutné na plnenie jeho úloh.

Pod názvom „Procesné aspekty skúšok“ bolo v druhom odseku stanovené, že hodnotenie uchádzačov sa ukončí len vtedy, ak sa každý z nich zúčastnil na oboch skúškach, písomnej a ústnej, a že toto hodnotenie vychádza z výsledkov dosiahnutých v rámci oboch skúšok. Piaty odsek najmä zdôraznil, že akýkoľvek kontakt s členmi výberovej komisie je zakázaný.

Dňa 26. februára 2015 podal žalobca svoju prihlášku do výberového konania, ktoré sa začalo predmetným oznámením o voľnom pracovnom mieste.

Emailom zo 17. apríla 2015 oddelenie ľudských zdrojov Fusion for Energy pozvalo žalobcu na pohovor. V liste pripojenom k tomuto emailu bol žalobca informovaný o skutočnosti, že pohovor bude trvať 45 minút a že bude prevažne prebiehať v angličtine, aby členovia výberovej komisie mohli posúdiť jeho celkovú prezentáciu a jeho motiváciu, jeho spôsobilosť vykonávať úlohy opísané pod názvom „Zverené úlohy“ predmetného oznámenia o voľnom pracovnom mieste, jeho osobité vedomosti v dotknutej oblasti, jeho schopnosť vyjadrovať sa v pracovných jazykoch Fusion for Energy a jeho schopnosť prispôsobiť sa multikultúrnemu prostrediu. Písomná skúška v tomto liste spomenutá nebola.

Žalobca sa 11. mája 2015 zúčastnil na ústnej skúške predmetného výberového konania.

Žalobcovi ani ostatným uchádzačom nebola zaslaná pozvánka na písomnú skúšku.

Emailom zo 4. júna 2015 vedúci oddelenia ľudských zdrojov Fusion for Energy informoval v mene výberovej komisie žalobcu, že vzhľadom na ústne a písomné skúšky, ktorých sa zúčastnil, rozhodla výberová komisia o nezapísaní jeho mena na zoznamy úspešných uchádzačov.

V rovnaký deň podal žalobca žiadosť o opätovné preskúmanie tohto rozhodnutia výberovou komisiou. V tejto žiadosti žalobca tvrdil, že písomná skúška sa neuskutočnila a žiadal, aby boli výsledky výberu uskutočnené výlučne na základe ústnej skúšky zrušené a aby bola písomná skúška zorganizovaná predtým, ako výberová komisia prijme konečné rozhodnutie.

V rovnaký deň podal žalobca aj sťažnosť na základe článku 90 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“), uplatniteľného na zmluvných zamestnancov na základe článku 117 PZOZ, orgánu oprávnenému uzatvárať pracovné zmluvy (ďalej len „OOUPZ“), teda riaditeľovi Fusion for Energy. V tejto sťažnosti žalobca tvrdil, že písomná skúška sa neuskutočnila a žiadal, aby boli výsledky výberu uskutočnené výlučne na základe ústnej skúšky zrušené a aby bola písomná skúška zorganizovaná predtým, ako výberová komisia prijme konečné rozhodnutie.

Emailom z 3. júla 2015 výberová komisia zamietla žiadosť žalobcu o opätovné preskúmanie.

Každý zo zoznamov úspešných uchádzačov vypracovaný na základe výsledkov predmetného výberového konania obsahuje mená štyroch úspešných uchádzačov. Meno žalobcu na nich nefiguruje.

Fusion for Energy 25. júna 2015 doručil jednému z úspešných uchádzačov nachádzajúcich sa na týchto zoznamoch pracovnú ponuku. Do zamestnania nastúpil 1. augusta 2015 v Cadarache. Fusion for Energy 10. júla 2015 doručil ďalšiemu z týchto úspešných uchádzačov pracovnú ponuku. Do zamestnania nastúpil 1. novembra 2015 v Cadarache.

 Konanie a návrhy účastníkov konania

Žalobca návrhom podaným do kancelárie Súdu pre verejnú službu Európskej únie 18. augusta 2015 podal túto žalobu. Táto žaloba bola zapísaná do registra pod číslom F‑117/15.

 Samostatným podaním podaným do kancelárie Súdu pre verejnú službu v rovnaký deň podal žalobca návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým žiadal, aby predseda Súdu pre verejnú službu jednak nariadil odklad výkonu rozhodnutí Fusion for Energy zamestnať referentov v oblasti kontroly nákladov a jednak subsidiárne, aby uvedení referenti nevykonávali svoje funkcie v prípade, ak ich už začali vykonávať.

V nadväznosti na návrh na nariadenie predbežných opatrení Fusion for Energy rozhodol prerušiť využívanie zoznamov úspešných uchádzačov do prijatia rozhodnutia v tejto veci.

Dňa 20. augusta 2015 bolo konanie vo veci samej zastavené podľa článku 91 ods. 4 druhej vety služobného poriadku do rozhodnutia o sťažnosti žalobcu. Dňa 30. septembra 2015 Fusion for Energy odmietol sťažnosť žalobcu.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia bol zamietnutý uznesením z 1. októbra 2015, Galocha/Spoločný podnik Fusion for Energy (F‑117/15 R, EU:F:2015:114), a rozhodnutie o trovách konania bolo odložené na neskôr. V tomto uznesení predseda Súdu pre verejnú službu konštatoval, že žalobný dôvod žalobcu založený na porušení oznámenia o voľnom pracovnom mieste a sprievodných informácií pre uchádzačov bol „na prvý pohľad“ dôvodný, a preto je daný fumus boni iuris. Žalobca však nepreukázal splnenie podmienky týkajúcej sa naliehavosti.

Dňa 1. októbra 2015 Súd pre verejnú službu zrušil rozhodnutie o zastavení konania v prejednávanej veci. Dňa 10. decembra 2015 predložil Fusion for Energy svoje vyjadrenie k žalobe. Dňa 25. februára 2016 podal žalobca repliku.  Dňa 7. apríla 2016 Fusion for Energy podal dupliku.

 Podľa článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2016/1192 zo 6. júla 2016 o prenesení právomoci rozhodovať v prvom stupni v sporoch medzi Európskou úniou a jej zamestnancami na Všeobecný súd (Ú. v. EÚ L 200, 2016, s. 137) bola táto vec prenesená na Všeobecný súd v stave, v akom sa nachádzala k 31. augustu 2016. Zapísaná bola do registra pod číslom T‑561/16 a pridelená bola piatej komore.

Na základe návrhu sudcu spravodajcu Všeobecný súd (piata komora) rozhodol o otvorení ústnej časti konania a v rámci opatrení na zabezpečenie priebehu konania stanovených v článku 89 svojho rokovacieho poriadku z 2. mája 1991 písomne položil účastníkom konania otázky a požiadal Fusion for Energy o predloženie dokumentov súvisiacich s vecou. V stanovených lehotách účastníci konania na tieto otázky odpovedali a Fusion for Energy predložil tieto dokumenty.

Prednesy účastníkov konania a ich odpovede na otázky, ktoré im položil Všeobecný súd, boli vypočuté na pojednávaní 14. septembra 2017.

 Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zrušil predmetné výberové konanie,

–        vyhlásil za neplatné zoznamy úspešných uchádzačov zostavené v nadväznosti na predmetné výberové konanie,

–        zrušil rozhodnutia zamestnať úspešných uchádzačov nachádzajúcich sa na týchto zoznamoch,

–        určil, že je dôvodné vyhlásiť nové výberové konanie na pracovné miesta referentov v oblasti kontroly nákladov,

–        určil, že písomná skúška v rámci nového výberového konania na pracovné miesta referentov v oblasti kontroly nákladov je vhodná a určil, že je vhodné jej bezodkladné zorganizovanie na účely výberu uchádzačov,

–        vyhlásil oprávnenie Fusion for Energy neuskutočniť v rámci výberového konania písomnú skúšku, ako je stanovené v aktualizovaných sprievodných informáciách pre uchádzačov, za protiprávne a zrušil toto oprávnenie,

–        prijal akékoľvek opatrenie, ktoré súd považuje za vhodné na účely zopakovania výberového konania v súlade s pravidlami stanovenými v predmetnom oznámení o voľnom pracovnom mieste a pravidlami stanovenými v sprievodných informáciách pre uchádzačov spomenutými v uvedenom oznámení, pričom zorganizovanie písomnej a ústnej skúšky je povinné,

–        uložil Fusion for Energy povinnosť nahradiť trovy konania.

    Fusion for Energy navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        vyhlásil žalobu za čiastočne neprípustnú,

–        v každom prípade zamietol žalobu ako nedôvodnú,

–        zamietol všetky opatrenia požadované žalobcom a vyhlásil ich
za neprípustné alebo nedôvodné,

–        uložil žalobcovi povinnosť nahradiť trovy konania a iných výdavkov súvisiacich s konaním.

 Právny stav

 O jedinom žalobnom dôvode založenom na vade predmetného výberového konania

Žalobca uvádza jediný žalobný dôvod založený na vade predmetného výberového konania. V tejto súvislosti predovšetkým tvrdí, že výberová komisia nezorganizovala písomnú skúšku, hoci predmetné oznámenie stanovovalo, že taká skúška sa uskutoční.

Fusion for Energy spochybňuje toto tvrdenie.

Hoci uznáva, že oznámenie o voľnom pracovnom mieste odkazovalo na sprievodné informácie pre uchádzačov a že uvedené informácie upravovali zorganizovanie písomnej skúšky, Fusion for Energy tvrdí, že zmienka takej skúšky bola dôsledkom neúmyselnej administratívnej chyby. V rámci predmetného výberového konania nechcel písomnú skúšku zorganizovať. Z dôvodu, že toto konanie sa týkalo miest na dobu určitú, ktoré bolo treba urgentne obsadiť, bol vhodnejší kratší a menej komplikovaný spôsob výberu.

Okrem toho podľa Fusion for Energy nevyplýva zo sprievodných informácií pre uchádzačov a z kontextu predmetného výberového konania, že písomná skúška sa nepochybne musela uskutočniť. Na účely objasnenia tohto bodu mohol žalobca položiť otázky pred pohovorom alebo pri jeho príležitosti. Podľa Fusion for Energy v prípade, že by sa žalobca skutočne pripravoval na ústnu a písomnú skúšku podľa pokynov uvedených v sprievodných informáciách pre uchádzačov, právnych predpisoch týkajúcich sa výberových konaní Fusion for Energy a plánu postupu výberu nových zamestnancov, bolo by prekvapujúce, ak by sa nesnažil tento bod objasniť.

Okrem toho Fusion for Energy tvrdí, že pokiaľ ide o pracovné miesta, akými sú miesta referentov v oblasti kontroly nákladov, sa príprava na ústnu skúšku nelíši od prípravy na skúšku, ktorá je kombináciou ústnej a písomnej skúšky. Sprievodné informácie pre uchádzačov nedefinujú prioritu medzi rôznymi skúškami, ktoré sa môžu v rámci výberového konania zorganizovať. Podľa vzoru všeobecných vykonávacích ustanovení sa majú uchádzači na pracovné miesto zmluvného zamestnanca na krátke obdobie vybrať na základe ich motivačných listov, životopisov a ústnych skúšok.

Navyše sa na všetkých uchádzačov v predmetnom výberovom konaní vzťahovali rovnaké požiadavky, keďže žiadny z nich nevykonal písomnú skúšku. Podľa názoru Fusion for Energy sa za týchto okolností žalobca nenachádza v znevýhodnenej situácii v porovnaní s ostatnými uchádzačmi.

Fusion for Energy nakoniec dodáva, že pokiaľ ide o žalobcu, výsledok predmetného výberového konania by nebol iný, ak by vedel, že sa písomná skúška neuskutoční.

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 6 rozhodnutia 2007/198 a článku 10 ods. 2 prvého pododseku prílohy uvedeného rozhodnutia v spojení s odôvodnením 15 tohto rozhodnutia sa PZOZ uplatňujú na zmluvných zamestnancov Fusion for Energy a úspešní uchádzači predmetného výberového konania by mali byť zamestnaní ako zmluvní zamestnanci podľa článku 3a PZOZ.

Ďalej treba uviesť, že z predmetného oznámenia o voľnom pracovnom mieste vyplýva, že písomná skúška sa mala uskutočniť. Po prvé treba totiž konštatovať, že uvedené oznámenie, pokiaľ ide o doplňujúce informácie týkajúce sa predmetného výberového konania, odkazuje na sprievodné informácie pre uchádzačov.

Tieto sprievodné informácie treba preto považovať za neoddeliteľnú súčasť uvedeného oznámenia. Po druhé v súlade so znením uvedených sprievodných informácií, ktoré boli uplatniteľné v priebehu uvedeného konania, bolo stanovené, že sa uskutoční písomná a ústna skúška. Po tretie treba konštatovať, že ani toto oznámenie, ani tieto sprievodné informácie neobsahujú skutočnosti umožňujúce dospieť k záveru, že by ústna skúška mohla byť eliminačná alebo že sa v priebehu predmetného výberového konania možno rozhodnúť o upustení od písomnej skúšky.

Okrem toho treba zdôrazniť, že údaje uvedené v predmetnom oznámení o voľnom pracovnom mieste, a teda aj údaje uvedené v sprievodných informáciách pre uchádzačov, na ktoré uvedené oznámenie odkazuje, boli pre Fusion for Energy záväzné a bolo potrebné, aby ich výberová komisia a OOUPZ dodržali. Úlohou oznámenia o voľnom pracovnom mieste je totiž na jednej strane čo najpresnejšie informovať záujemcov o povahe podmienok vyžadovaných na obsadenie obsadzovaného pracovného miesta, aby mohli posúdiť, či je namieste, aby podali prihlášku, a na druhej strane vymedziť právny rámec, v ktorom chce inštitúcia vykonať porovnávacie hodnotenie zásluh uchádzačov (pozri v tomto zmysle rozsudok z 21. januára 2004, Robinson/Parlament, T‑328/01, EU:T:2004:13, bod 55 a citovanú judikatúru). Záväzná povaha predmetného oznámenia je okrem toho potvrdená v bode 2.1 časti A právnych predpisov týkajúcich sa výberových konaní Fusion for Energy z 1. apríla 2013.

Treba preto dospieť k záveru, že výberová komisia tým, že hodnotila žalobcu a ostatných spôsobilých uchádzačov bez toho, aby zorganizovala písomnú skúšku, nedodržala podmienky uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste, hoci bola povinná ich dodržať. Žalobca tak správne uvádza, že v tejto súvislosti bolo výberové konanie postihnuté vadou.

Žiadne z tvrdení predložených Fusion for Energy nemôže spochybniť tento záver.

Fusion for Energy po prvé tvrdí, že odkazy na písomnú skúšku, ktoré sa nachádzali v sprievodných informáciách pre uchádzačov a v emaile zo 4. júna 2015, boli dôsledkom administratívnej chyby. S výberovou komisiou a OOUPZ sa o sprievodných informáciách pre uchádzačov nediskutovalo a nepodpísali ich. V tomto kontexte Fusion for Energy tiež tvrdí, že podľa článku 5 ods. 4 a 5 vzoru všeobecných vykonávacích ustanovení nie je pre pracovné miesta na dobu určitú, ktoré treba rýchlo obsadiť, uskutočnenie písomnej skúšky povinné. Okrem toho podľa Fusion for Energy zo sprievodných informácií pre uchádzačov nevyplýva, že písomná skúška sa nepochybne musí uskutočniť a žalobca si mal túto skutočnosť uvedomiť v momente doručenia pozvánky alebo pri pohovore.

Tieto tvrdenia treba zamietnuť.

Najprv treba uviesť, že ani oznámenie o voľnom pracovnom mieste, ani sprievodné informácie pre uchádzačov neobsahovali skutočnosti, ktoré by umožnili uchádzačom uvedomiť si, že Fusion for Energy si neželá zorganizovať písomnú skúšku a že údaje nachádzajúce sa v uvedených sprievodných informáciách a týkajúce sa organizácie písomnej skúšky boli výsledkom administratívnej chyby. Na rozdiel od toho, čo tvrdí Fusion for Energy, totiž samotná skutočnosť, že z bodu 5 sprievodných informácií pre uchádzačov vyplýva, že dodatočné podrobnosti o výberovom konaní budú spresnené v pozvánke, neumožňuje dospieť k záveru, že existuje pochybnosť o tom, či sa písomná skúška uskutoční. Bod 5 oddiel 1 nazvaný „Posudzovanie prihlášok“ v piatom odseku uvedených sprievodných informácií iba uvádza, že podrobnejšie informácie týkajúce sa dátumu, času a adresy konania týchto ústnych a písomných skúšok budú uvedené v pozvánkach. Z toho však nebolo možné vyvodiť, že organizácia písomnej skúšky nebola plánovaná alebo že Fusion for Energy sa mohol rozhodnúť skúšku nezorganizovať.

Ďalej s prihliadnutím na údaje nachádzajúce sa v sprievodných informáciách pre uchádzačov samotná skutočnosť, že v pozvánke na pohovor sa neposkytli žiadne údaje o dátume, čase a adrese písomnej skúšky, neumožňovala domnievať sa, že predmetné oznámenie bolo zmenené. V každom prípade nebola takáto zmena predmetom primeraného uverejnenia. Tento záver nespochybnila skutočnosť, že bod 5 oddiel 1 šiesty odsek uvedených sprievodných informácií uvádzal, že z praktických dôvodov mohli byť uchádzači pozvaní na ústne a písomné testy na rovnaký deň alebo na niekoľko za sebou nasledujúcich dní. Ani po zohľadnení tohto odseku totiž nemožno očakávať, že žalobca sa mal domnievať, že písomná skúška sa neuskutoční, na rozdiel od jasných údajov uvedených v sprievodných informáciách pre uchádzačov.

Pokiaľ ide okrem toho o tvrdenie Fusion for Energy založené na tom, že na začiatku každého pohovoru vykonaného v rámci predmetného výberového konania bol uplatniteľný postup vysvetlený všetkým uchádzačom a uskutočnenie písomnej skúšky nebolo spomenuté, stačí konštatovať, že toto sa nemôže považovať za zmenu predmetného oznámenia, pretože takáto zmena nebola v každom prípade náležite uverejnená, ani sa neuskutočnila v dostatočnom predstihu.

Pokiaľ ide navyše o tvrdenia Fusion for Energy založené na tom, že bol oprávnený zorganizovať výberové konanie bez písomnej skúšky, treba pripomenúť, že predmetné oznámenie o voľnom pracovnom mieste, a nie oznámenie, ktoré chcel alebo mohol uverejniť, predstavuje právny rámec, na základe ktorého sa musí vykonať porovnávacie hodnotenie zásluh uchádzačov. Zohľadnenie oznámenia, ktoré chcel alebo mohol uverejniť, by totiž zbavilo predmetné oznámenie o voľnom pracovnom mieste podstatnej úlohy, ktorú má v rámci postupu prijímania do zamestnania.

Pokiaľ ide napokon o tvrdenie Fusion for Energy založené na tom, že s výberovou komisiou a OOUPZ sa o sprievodných informáciách pre uchádzačov nediskutovalo, stačí pripomenúť, že predmetné oznámenie výslovne odkazovalo na uvedené sprievodné informácie a že v dôsledku tohto odkazu boli údaje týkajúce sa organizácie písomnej skúšky uvedené v týchto sprievodných informáciách neoddeliteľnou súčasťou uvedeného oznámenia.

Po druhé Fusion for Energy tvrdí, že aj keby sa písomná skúška uskutočnila, je nepravdepodobné, že by bol konečný výsledok, pokiaľ ide o žalobcu, odlišný. V tejto súvislosti stačí uviesť, že v prípade neexistencie akejkoľvek informácie o tom, akú váhu má písomná a ústna skúška, nemožno predpokladať, že v prípade, že by sa písomná skúška uskutočnila, meno žalobcu by v žiadnom prípade nebolo uvedené na zozname úspešných uchádzačov.

 Po tretie okolnosť, že písomná skúška sa neuskutočnila a že so všetkými uchádzačmi sa tak zaobchádzalo rovnako, nespochybňuje skutočnosť, že predmetné výberové konanie je postihnuté vadou týkajúcou sa všetkých uchádzačov.

Po štvrté samotná skutočnosť, že Fusion for Energy priznal, že sa dopustil chyby a ospravedlnil sa žalobcovi, nestačí na nápravu vady, ktorou je postihnuté predmetné výberové konanie.

S prihliadnutím na vyššie uvedené úvahy treba jedinému žalobnému dôvodu vyhovieť, pričom sa nie je potrebné vyjadriť k ostatným tvrdeniam, ktoré žalobca uvádza na podporu tohto žalobného dôvodu.

 O žalobných návrhoch žalobcu

Z dôvodu, že jedinému žalobnému dôvodu uvádzanému žalobcom bolo vyhovené, treba preskúmať, do akej miery to odôvodňuje, aby bolo vyhovené žalobným návrhom žalobcu.

Prvým žalobným návrhom sa žalobca domáha zrušenia predmetného výberového konania. S prihliadnutím na skutočnosť, že žalobca sa nedomáha zrušenia predmetného oznámenia o voľnom pracovnom mieste a že svojím druhým a tretím žalobným návrhom sa domáha vyhlásenia zoznamov úspešných uchádzačov zostavených v nadväznosti na uvedené výberové konanie za neplatné a zrušenia rozhodnutí zamestnať úspešných uchádzačov nachádzajúcich sa na týchto zoznamoch, treba prvý žalobný návrh žalobcu vykladať tak, že sa ním domáha zrušenia rozhodnutia výberovej komisie o nezapísaní jeho mena na zoznamy úspešných uchádzačov, ktoré mu bolo oznámené emailom vedúceho oddelenia ľudských zdrojov Fusion for Energy zo 4. júna 2015.

Vyhovenie jedinému žalobnému dôvodu založenému na vade predmetného výberového konania spôsobuje zrušenie tohto rozhodnutia.

Druhým a tretím žalobným návrhom sa žalobca domáha vyhlásenia zoznamov úspešných uchádzačov zostavených v nadväznosti na predmetné výberové konanie za neplatné a zrušenia rozhodnutí zamestnať úspešných uchádzačov nachádzajúcich sa na týchto zoznamoch.

Fusion for Energy tvrdí, že vyhlásenie zoznamov úspešných uchádzačov za neplatné a zrušenie rozhodnutí zamestnať úspešných uchádzačov nachádzajúcich sa na týchto zoznamoch by predstavovalo neprimeranú sankciu za spôsobenú vadu. V tejto súvislosti uvádza, že dvaja úspešní uchádzači už s Fusion for Energy uzavreli zmluvu a začali už vykonávať svoje funkcie. Podľa Fusion for Energy by žalobca ani v prípade neexistencie takejto vady nemal väčšiu nádej na úspech, že jeho meno bude zapísané na zoznamy úspešných uchádzačov vzhľadom na vysoký počet uchádzačov a skutočnosť, že žiadnym spôsobom nepreukázal, že uskutočnenie písomnej skúšky by zmenilo konečný výsledok. V každom prípade by mohlo ísť iba o stratu príležitosti byť zapísaný na zoznamoch úspešných uchádzačov, ktorá sama osebe nepredstavuje žiadnu záruku zamestnania v budúcnosti a oprávňuje len na obmedzené finančné odškodnenie. V tejto súvislosti by sa tiež mala zohľadniť skutočnosť, že žalobca mohol zmierniť údajnú ujmu tým, že by požadoval spresnenia týkajúce sa organizácie písomnej skúšky.

 Žalobca tieto tvrdenia spochybňuje.

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v zásade treba obnoviť právny stav, v akom sa žalobca nachádzal predtým, ako sa výberová komisia dopustila protiprávneho konania.

V prípade, že obnovenie predchádzajúcej situácie zahŕňa nielen zrušenie aktu určeného žalobcovi a spôsobujúcemu mu ujmu, ale aj zrušenie následných aktov určených tretím osobám a priznávajúcim im výhodu, zrušia sa tieto následné akty len vtedy, ak sa to najmä vzhľadom na protiprávne konanie, ku ktorému došlo, záujmy tretích osôb a záujem služby, nezdá byť neprimerané (rozsudok z 31. marca 2004, Girardot/Komisia, T‑10/02, EU:T:2004:94, bod 85).

Pokiaľ ide o záujem tretích strán, treba pripomenúť, že s prihliadnutím na zásadu proporcionality a zásadu ochrany legitímnej dôvery treba zohľadniť ich legitímnu dôveru, ktorá môže súvisieť najmä so zapísaním ich mena na zoznam úspešných uchádzačov a s ich vymenovaním na obsadzované pracovné miesto (rozsudok z 31. marca 2004, Girardot/Komisia, T‑10/02, EU:T:2004:94, bod 86) alebo prípadne s predložením pracovnej ponuky týmto uchádzačom.

 Za okolností prejednávanej veci sa úspešní uchádzači, ktorých mená sú uvedené na zoznamoch úspešných uchádzačov, vrátane tých, ktorí od Fusion for Energy dostali pracovnú ponuku, nemôžu odvolávať na legitímnu dôveru. Predmetné oznámenie o voľnom pracovnom mieste totiž stanovovalo, že písomná skúška sa uskutoční. Zoznamy úspešných uchádzačov však boli zostavené a pracovné ponuky zaslané, pričom sa títo uchádzači takej skúšky nezúčastnili.

Navyše s prihliadnutím na povahu vady sa nemožno ani domnievať, že by vyhlásenie zoznamov úspešných uchádzačov za neplatné a zrušenie rozhodnutí zamestnať úspešných uchádzačov nachádzajúcich sa na týchto zoznamoch bolo neprimerané vzhľadom na záujem služby. Na jednej strane totiž ovplyvnila vada hodnotenie všetkých uchádzačov a nemôže tak byť napravená prostredníctvom opatrení týkajúcich sa iba žalobcu. Na druhej strane má toto výberové konanie len veľmi obmedzený rozmer.

Druhému a tretiemu žalobnému návrhu preto treba vyhovieť.

Štvrtým až siedmym žalobným návrhom žalobca žiada, aby Všeobecný súd určil, že je dôvodné vyhlásiť nové výberové konanie na pracovné miesta referentov v oblasti kontroly nákladov, určil, že písomná skúška v rámci tohto nového výberového konania je vhodná, a určil, že je vhodné jej bezodkladné zorganizovanie na účely výberu uchádzačov, vyhlásil oprávnenie Fusion for Energy neuskutočniť v rámci výberového konania písomnú skúšku, ako je stanovené v aktualizovaných sprievodných informáciách pre uchádzačov, za protiprávne a zrušil toto oprávnenie, ako aj prijal akékoľvek opatrenie, ktoré súd považuje za vhodné na účely zopakovania výberového konania v súlade s pravidlami stanovenými v predmetnom oznámení o voľnom pracovnom mieste a pravidlami stanovenými v sprievodných informáciách pre uchádzačov spomenutými v uvedenom oznámení, pričom organizovanie písomnej a ústnej skúšky je povinné.

Fusion for Energy tvrdí, že tieto návrhy sú neprípustné.  Žalobca spochybňuje tieto tvrdenia.

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v rámci žaloby podanej na základe článku 270 ZFEÚ a článku 91 služobného poriadku súd Únie nie je oprávnený predložiť administratíve príkazy alebo robiť právne vyhlásenia (rozsudok z 5. novembra 1996, Mazzocchi‑Alemanni/Komisia, T‑21/95 a T‑186/95, EU:T:1996:158, bod 44).

Treba však konštatovať, že štvrtý až siedmy žalobný návrh idú nad rámec zrušenia rozhodnutia o nezapísaní mena žalobcu na zoznamy úspešných uchádzačov, vyhlásenia týchto zoznamov za neplatné a zrušenia rozhodnutí zamestnať úspešných uchádzačov nachádzajúcich sa na týchto zoznamov, a v podstate sa nimi domáha toho, aby Všeobecný súd uložil príkazy Fusion for Energy alebo právne vyhlásenie.

Štvrtým žalobným návrhom sa totiž domáha toho, aby Všeobecný súd konštatoval, že treba zorganizovať výberové konanie na pracovné miesta referentov v oblasti kontroly nákladov. Piatym žalobným návrhom sa domáha toho, aby Všeobecný súd konštatoval, že v rámci nového výberového konania je vhodné uskutočniť písomnú skúšku a Fusion for Energy by ju mal zorganizovať. Šiestym žalobným návrhom sa domáha, aby Všeobecný súd konštatoval, že výberové konanie bez písomnej skúšky nie je možné. Napokon sa žalobca siedmym žalobným návrhom domáha, aby Všeobecný súd prijal opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť, aby výberové konanie bolo v súlade s pravidlami stanovenými v oznámení o voľnom pracovnom mieste a v sprievodných informáciách pre uchádzačov.

      Štvrtý až siedmy žalobný návrh tak musia byť odmietnuté ako neprípustné.

S prihliadnutím na predchádzajúce úvahy treba vyhovieť prvému až tretiemu žalobnému návrhu a zrušiť tak rozhodnutie o nezapísaní mena žalobcu na zoznamy úspešných uchádzačov, vyhlásiť tieto zoznamy úspešných uchádzačov za neplatné, ako aj zrušiť rozhodnutia zamestnať úspešných uchádzačov nachádzajúcich sa na týchto zoznamoch a v zostávajúcej časti žalobu odmietnuť.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies