Eti­ka ob­ha­jo­by  – 1. časť

Top té­mou sa na ve­rej­nos­ti sta­la té­ma tres­tných ko­na­ní. Do sve­tiel ref­lek­to­rov pos­ta­vi­la nie­len vy­šet­ro­va­te­ľov, pro­ku­rá­to­rov a sud­cov, ale aj ob­haj­cov ob­vi­ne­ných. Od za­ují­ma­vej­ších kri­mi­nál­nych zá­ple­tiek sa po­ma­ly, ale is­to, prep­ra­co­vá­va­me k lac­ným tre­ťo­tried­nym ame­ric­kým se­riá­lom. S ja­lo­vou zá­plet­kou a eš­te ja­lo­vej­ším hap­py-en­dom. Ve­rej­nosť oná­lep­ko­va­la spo­ro­vé stra­ny – pro­ku­ra­tú­ra – tí dob­rí, ad­vo­kát, ob­haj­ca … Čítať ďalej Eti­ka ob­ha­jo­by  – 1. časť