Kritické stanovisko Poradnej rady Európskych sudcov (CCJE) k tzv. reforme súdnictva v SR

PO­RADNÁ RA­DA EURÓP­SKYCH SUD­COV   Sta­no­vis­ko Pred­sed­níc­tva CCJE na žia­dosť čle­na CCJE za­stu­pu­jú­ce­ho Slo­ven­skú re­pub­li­ku v sú­vis­los­ti   s re­for­mou súd­nic­tva v Slo­ven­skej re­pub­li­ke Ako sud­ca aj ako pred­se­da Aso­ciá­cie ro­din­ných sud­cov veľ­mi po­zor­ne sle­du­jem si­tuáciu v slo­ven­skej jus­tí­cii a prip­ra­vo­va­né re­for­my. Ro­zu­miem to­mu, že si­tuácia v slo­ven­skej jus­tí­cii pot­re­bu­je no­vé rie­še­nia … Čítať ďalej Kritické stanovisko Poradnej rady Európskych sudcov (CCJE) k tzv. reforme súdnictva v SR