Nie je Nálezov Ústavného súdu SR o pochybeniach vo väzobnom konaní už „akosi“ priveľa?

Prí­pad ad­vo­ká­ta Mar­ti­na Ri­bá­ra je vý­nim­kou. Som nao­zaj „vý­nim­kou“? Od ro­ku 2002 som pra­co­val v ad­vo­ká­cii, naj­skôr ako ad­vo­kát­sky kon­ci­pient, od 1.1.2006 do dňa 28.10.2019 ako ad­vo­kát, pri­čom ťa­žis­kom mo­jej ad­vo­kát­skej čin­nos­ti bo­lo tres­tné prá­vo. Dňa 28.10.2019 som bol za­dr­ža­ný, ob­vi­ne­ný, nás­led­ne vza­tý do väz­by – ako inak – ko­lúz­nej a pre­ven­tív­nej. … Čítať ďalej Nie je Nálezov Ústavného súdu SR o pochybeniach vo väzobnom konaní už „akosi“ priveľa?