Anketa: Občania, ktorí z Vás máte právny záujem na podanie návrhu na začatie konania na Okresný súd Trnava o spôsobilosti na právne úkony Igora Matoviča?

Podľa zákona v konaní o spôsobilosti na právne úkony súd rozhodne o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony.

Návrh na začatie konania môže podať ten, kto má na veci právny záujem. Na konanie o spôsobilosti je miestne príslušný okresný súd, v ktorého obvode má bydlisko ten, o koho spôsobilosti sa koná.

Návrh musí obsahovať aj opis skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti na právne úkony.

Súd si v konaní obstará lekársku správu o zdravotnom stave osoby, o ktorej spôsobilosti koná.

Účastníkmi konania sú zo zákona navrhovatelia a ten, o koho spôsobilosti sa koná.

Za takých účastníkov možno bez spochybnenia považovať:

–  rodičov všetkých školopovinných detí, vrátane študentov, za bezdôvodné postihy  bez toho, aby bol na to zreteľný dôvod, keďže sa u nich neprejavovali aj tie najmenšie príznaky respiračného ochorenia. Určite väčší efekt by sa bol dosiahol  pri dôslednej  vysvetľovacej osvete kvalifikovaných odborníkov, zameranej na liečbu v domácom prostredí s potrebnou izoláciou vírusom infikovaných jedincov,

– všetkých tých, ktorí boli vmanipulovaný do pochybného testovacieho maratónu, či už v roli odberateľov alebo poskytovateľov  testovaného  materiálu bez toho, aby boli splnené aspoň najzákladnejšie predpoklady úspešnosti týchto megalomanských pretekov o prvenstvo,

– všetkých tých, ktorým bez preukázateľného dôvodu ( napr. konkretizované ohnisko nákazy) je znemožnené vykonávať svoje podnikateľské a iné aktivity smerujúce k napĺňaniu zmyslu života a práce a takto pod pochybnou zámienkou  úspechu vládneho usmerňovania boja proti neexistujúcej pandémii sa dostávajú do zničujúcej role,

– a všetkých tých ostatných, najmä nedôvodne označovaných Igorom Matovičom v postavení predsedu vlády SR za mafiánov, fašistov, čvargu, bláznov a pod. ako osobou o spôsobilosti na právne úkony ktorej sa koná.

Tých, ktorým  slaboduchá nerealita  novodobého predstaviteľa moci, ktorý si  pri svojskom  výklade „ako víťaz môžem všetko“ ( čo len chcem) zdôvodňuje  používanie zverenej moci manipuláciou a zastrašovaním národa, čím takto nedovolene manipuluje s  výsadami, ktoré priniesla demokracia.

Všetci vyššie označení a aj ostatní, ako možný účastníci konania o návrhu na začatie konania viete jednotlivo, ale aj v súhrne potvrdiť, či sú splnené podmienky na obmedzenie spôsobilosti  u osoby menom Igor Matovič.

Ústava Slovenskej republiky v článku 46 ods. 1 zakotvuje: „ Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde“.

Zákon č. 161/2015 Z. z. upravuje  podľa § 231 a nasl. konanie o spôsobilosti na právne úkony, určuje, že v tomto prípade, je príslušný Okresný súd Trnava, keďže  ten, o koho spôsobilosti sa koná je obyvateľ Trnavy, ďalej upravuje, že návrh môže podať ktokoľvek, kto má na veci právny záujem.

Všetci účastníci tejto ankety majú právny záujem na tom, aby túto krajinu neviedla osoba, ktorá má znaky človeka, ktorý svojim prejavom vyžaduje začatie konania o zbavenie svojprávnosti.

Na náležitú orientáciu pre účastníkov tejto ankety prikladáme jednoduchý námet na náležitosti nimi podávaného návrhu  na začatie konania:

Vzor podania!

Okresný súd

Trnava

 

V ……………………….. dňa …………………….

 

 

Navrhovateľ:    Johan Mrkvička, nar.  30.2.1966, bytom Horná Dolná 77,  občan SR,

 

N á v r h  na  začatie konania o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony  Mgr. Igora Matoviča, nar. 11.5.1973, bytom Čajkovského 30, Trnava, občan SR

Ako občan Slovenskej  republiky využívajúc právo dané mi Ústavou SR v čl.46  sa týmto návrhom domáham začatia konania o spôsobilosti  na právne úkony Igora Matoviča z týchto dôvodov:

  1. Na konanie o podanom návrhu na konanie o spôsobilosti na právne úkony je príslušný Okresný súd Trnava, kde ten o koho spôsobilosti sa koná je obyvateľ Trnavy.

 

  1. Ako dotknutá osoba sa považujem za aktíve vecne legitimovaný subjekt, ktorý má právny záujemna tomto konaní, keďže mi ako dospelému občanovi Slovenskej republiky záleží na demokratickom zriadení a napredovaní štátu v súlade so všetkým základnými princípmi a znakmi vyplývajúcimi z dosiahnutých  morálnoetických hodnôt človeka a spoločnosti.

 

  1. Osoba o spôsobilosti na právne úkony ktorej sa koná svojimi prejavmi pošľapávajúcimi tieto hodnoty v postavení najvyššieho ústavného činiteľa výkonnej moci spôsobuje tejto republike neodstrániteľné škody na materiálnych a duchovných hodnotách. Pričiňuje sa značne primitívnym a dehonestujúcim spôsobom o zničenie ľudskej podstaty, tvorby a práce celých skupín osôb  zneužívajúc  zverenú právomoc pod zámienkou svojvoľného boja proti neexistujúcej pandémii. Stanovuje neefektívne úlohy, ktoré spôsobujú ľudom a štátu obrovské škody a utrpenie, zneužívajúc strach a smrtnosť  nešťastných osôb, pričom však spôsobuje značné škody a utrpenie neumožňovaním prístupu k ochrane zdravia napriek štátom garantovanej zdravotnej starostlivosti.

 

Ako navrhovateľ  navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vyniesol tento rozsudok:

Okresný súd Trnava  určuje, že Mgr. Igor Matovič,nar. 11.5.1973, bytom Čajkovského 30, Trnava, občan SR sa ako fyzická osoba trvalo obmedzuje v  spôsobilosti na všetky právne úkony. Rozsudok nadobúda vykonateľnosť v lehote troch dní od jeho právoplatnosti.

Navrhnutý spôsob, ktorý vyvstáva mimo politický rámec má charakter využitia rýdzo občianskych práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky, ktoré ako občiansku  nespokojnosť môžu prejaviť všetci účastníci tejto ankety .

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies