Výzva na odstúpenie predsedu Súdnej rady Jána Mazáka

Začala sa podpisová akcia k výzve na odstúpenie predsedu Súdnej rady Jána Mazáka. Sudcovia hovoria, že jeho pôsobením je vážne ohrozená dôveryhodnosť a dobrá povesť súdnictva

Sudcovia môžu výzvu podpísať do 19. januára, v prípade záujmu sa môže lehota predĺžiť do 21. januára. „Počet podporujúcich bude následne verejne oznámený,“ informuje bratislavská okresná sudkyňa Dana Jelínková Dudzíková vo svojom blogu.

Pán predseda Súdnej rady SR Mazák, kritika musí byť založená na pravde a faktoch

Časť sudcov organizuje podpisovú výzvu na odstúpenie Jána Mazáka zo súdnej rady, informovala na svojom blogu sudkyňa Dana Jelínková Dudzíková. Vyčítajú mu, že opakovane porušuje zákonné povinnosti.

„Zotrvaním Jána Mazáka vo funkcii je vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva a dobrá povesť súdnictva,“ píše sudkyňa na blogu. Vo verejnom záujme ho vyzývajú, aby obratom odstúpil z funkcie.

Sudcovia môžu výzvu podpísať do 19. januára, v prípade záujmu sa môže lehota predĺžiť do 21. januára. „Počet podporujúcich bude následne verejne oznámený,“ informuje sudkyňa. Mená sudcov, ktorí výzvu podporia, sa teda verejnosť nedozvie.

Podporu výzve môžu sudcovia oznamovať mailom. Pričom tak môžu urobiť aj za svojich kolegov, a to buď na základe žiadosti alebo poverenia.

Verejná výzva na odstúpenie z funkcie predsedu Súdnej rady SR

V zmysle § 3a písm. c)  zákona č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom „Zabezpečovanie výkonu verejnej kontroly súdnictva“, pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) súdna rada  prijíma opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo.

V zmysle § 4 písm c) cit. zákona do ďalšej pôsobnosti súdnej rady podľa tohto zákona patrí  predkladať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) podnety na prijatie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov.

V zmysle § 4b odsek 3 cit. zákona, návrh na odvolanie predsedu súdnej rady môžu podať najmenej piati členovia súdnej rady. Súdna rada môže predsedu súdnej rady odvolať, ak

a) jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva,

c) opakovane porušuje svoje povinnosti.

V zmysle § 6 odsek 1 cit. zákona zasadnutia súdnej rady môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku; zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady sa po skončení zasadnutia sprístupní komukoľvek.

V zmysle  § 7 odsek 1 cit. zákona zasadnutie súdnej rady je verejné. Predseda súdnej rady je povinný vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na zasadnutiach súdnej rady. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o zasadnutie súdnej rady väčší záujem, je predseda súdnej rady povinný zvolať zasadnutie súdnej rady vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.

V zmysle § 7 odsek 2 cit. zákona v znení účinnom od 1.12.2021 verejnosť môže byť v nevyhnutnom rozsahu zo zasadnutia súdnej rady vylúčená rozhodnutím súdnej rady, ak by verejné prerokovanie veci ohrozilo tajomstvo chránené zákonom alebo ak to vyžaduje iný dôležitý záujem osoby, o ktorej súdna rada rozhoduje.

V zmysle  § 27i odsek 2 cit. zákona v znení účinnom od 1.12.2021, ak na prípravu materiálov alebo zaujatie stanoviska je potrebná širšia odborná príprava, predseda súdnej rady môže zvolať pracovné stretnutie členov súdnej rady. Na pracovnom stretnutí členov súdnej rady súdna rada nerozhoduje. Predseda súdnej rady je povinný v nasledujúci pracovný deň po skončení pracovného stretnutia členov súdnej rady zverejniť na webovom sídle súdnej rady informáciu o jeho obsahu.

Predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky  Jánovi Mazákovi vytýkame  nasledovné porušenia zákona a povinností:

A) Prekročenie právomocí predsedu Súdnej rady SR – úkony predsedu Súdnej rady SR vykonané bez prerokovania a súhlasu Súdnej rady SR, konanie bez mandátu:

  1. List predsedu Súdnej rady adresovaný prezidentke CCJE zo dňa 15.12.2020
  1. Účasť a vyhlásenia na zasadnutí politickej pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát
  2. Vyjadrenie k hodnotiacim komisiám dňa 7.12.2021

B) Pasivita a nevykonanie úkonov na návrat k európskym štandardom a na odstránenie nedostatkov justičnej reformy (legislatívne zmeny v roku 2020) vytýkaných v Rezolúcii Európskej asociácie sudcov zo dňa 2.9.2021 a v Správe o právnom štáte Európskej komisie za rok 2021, a to najmä v nadväznosti na právomoc podľa § 4 písm c) cit. zákona.

C) Organizovanie a zvolávanie neverejných stretnutí členov Súdnej rady SR za účelom prerokovania bodov programu zasadnutí Súdnej rady SR – porušenie zákona a transparentnosti

Do 1. 12.2021 cit. zákon neumožňoval neverejné pracovné stretnutia, ktoré však predseda Súdnej rady SR zvolával, čím opakovane porušoval zákon a  transparentnosť  prerokovania bodov programu Súdnej rady SR, a znemožnil výkon verejnej kontroly.

D) Nezvolanie zasadnutia Súdnej rady SR prezenčne, aj v obdobiach, kedy to pandemická situácia umožňovala a ostatné orgány štátu rokovali a rozhodovali prezenčne – znemožnenie výkonu mandátov členov Súdnej rady SR riadnym prezenčným spôsobom.

E) Nevhodná politická angažovanosť a verejné politické komentáre predsedu Súdnej rady SR.

F)  Dvojaký meter  pri komentovaní súdnych rozhodnutí,  pri posudzovaní návrhov na disciplinárne konania a porušovanie prezumpcie neviny verejnými vyhláseniami.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Ján Mazák opakovane porušuje zákonné povinnosti. Zotrvaním Jána Mazáka vo funkcii je vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva a dobrá povesť súdnictva.

Preto vo verejnom záujme vyzývame verejným otvoreným listom predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka na odstúpenie z funkcie predsedu Súdnej rady, obratom.

Pán Mazák Odstúpte! Iba dôvera plagiátorských politikov na členstvo v Súdnej rade nestačí. 

Výzva je otvorená na vyjadrenie podpory pre sudcov SR do 19.1.2022. V prípade záujmu o predĺženie lehoty potrvá najneskôr do 21.1.2022. Počet podporujúcich bude následne verejne oznámený.

O uvedenej výzve bude informovaná Európska komisia v Správe o stave právneho štátu.

Zdroj: dennikn.sk (1)(2)

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies